అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 3)రక్షోహణం వాజినమా జిఘర్మి మిత్రం ప్రథిష్ఠముప యామి శర్మ |

శిశానో అగ్నిః క్రతుభిః సమిద్ధః స నో దివా స రిషః పాతు నక్తమ్ ||1||


అయోదంష్ట్రో అర్చిషా యాతుధానానుప స్పృశ జాతవేదః సమిద్ధః |

ఆ జిహ్వయా మూరదేవాన్రభస్వ క్రవ్యాదో వృష్ట్వాపి ధత్స్వాసన్ ||2||


ఉభోభయావిన్నుప ధేహి దంష్ట్రౌ హింస్రః శిశానో ऽవరం పరం చ |

ఉతాన్తరిక్షే పరి యాహ్యగ్నే జమ్భైః సం ధేహ్యభి యాతుధానాన్ ||3||


అగ్నే త్వచం యాతుధానస్య భిన్ధి హింస్రాశనిర్హరసా హన్త్వేనమ్ |

ప్ర పర్వాణి జాతవేదః శృణీహి క్రవ్యాత్క్రవిష్ణుర్వి చినోత్వేనమ్ ||4||


యత్రేదానీం పశ్యసి జాతవేదస్తిష్ఠన్తమగ్న ఉత వా చరన్తమ్ |

ఉతాన్తరిక్షే పతన్తం యాతుధానం తమస్తా విధ్య శర్వా శిశానః ||5||


యజ్ఞైరిషూః సంనమమానో అగ్నే ఇవాచా శల్యాఁ అశనిభిర్దిహానః |

తాభిర్విధ్య హృదయే యాతుధానాన్ప్రతీచో బాహూన్ప్రతి భఙ్గ్ధ్యేషామ్ ||6||


ఉతారబ్ధాన్త్స్పృనుహి జాతవేద ఉతారేభాణాఁ ఋష్టిభిర్యాతుధానాన్ |

అగ్నే పూర్వో ని జహి శోశుచాన ఆమాదః క్ష్విఙ్కాస్తమదన్త్వేనీః ||7||


ఇహ ప్ర బ్రూహి యతమః సో అగ్నే యాతుధానో య ఇదం కృణోతి |

తమా రభస్వ సమిధా యవిష్ఠ నృచక్షసశ్చక్షుషే రన్ధయైనమ్ ||8||


తీక్ష్ణేనాగ్నే చక్షుషా రక్ష యజ్ఞం ప్రాఞ్చం వసుభ్యః ప్ర ణయ ప్రచేతః |

హింస్రం రక్షాంస్యభి శోశుచానం మా త్వా దభన్యాతుధానా నృచక్షః ||9||


నృచక్షా రక్షః పరి పశ్య విక్షు తస్య త్రీణి ప్రతి శృణీహ్యగ్రా |

తస్యాగ్నే పృష్టీర్హరసా శృణీహి త్రేధా మూలం యాతుధానస్య వృశ్చ ||10||


త్రిర్యాతుధానః ప్రసితిం త ఏత్వృతం యో అగ్నే అనృతేన హన్తి |

తమర్చిషా స్పూర్జయన్జాతవేదః సమక్షమేనమ్గృణతే ని యుఙ్గ్ధి ||11||


యదగ్నే అద్య మిథునా శపాతో యద్వాచస్తృష్టం జనయన్త రేభాః |

మన్యోర్మనసః శరవ్యా3 జాయతే యా తయా విధ్య హృదయే యాతుధానాన్ ||12||


పరా శృణీహి తపసా యాతుధానాన్పరాగ్నే రక్షో హరసా శృణీహి |

పరార్చిషా మూరదేవాన్ఛృణీహి పరాసుతృపః శోశుచతః శృణీహి ||13||


పరాద్య దేవా వృజినం శృణన్తు ప్రత్యగేనం శపథా యన్తు సృష్టాః |

వాచాస్తేనం శరవ ఋఛన్తు మర్మన్విశ్వస్యైతు ప్రసితిం యాతుధానః ||14||


యః పౌరుషేయేణ క్రవిషా సమఙ్క్తే యో అశ్వ్యేన పశునా యాతుధానః |

యో అఘ్న్యాయా భరతి క్షీరమగ్నే తేషాం శీర్షాణి హరసాపి వృశ్చ ||15||


విషం గవాం యాతుధానా భరన్తామా వృశ్చన్తామదితయే దురేవాః |

పరైణాన్దేవః సవితా దదాతు పరా భాగమోషధీనాం జయన్తామ్ ||16||


సంవత్సరీణం పయ ఉస్రియాయాస్తస్య మాశీద్యాతుధానో నృచక్షః |

పీయూషమగ్నే యతమస్తితృప్సాత్తం ప్రత్యఞ్చమర్చిషా విధ్య మర్మణి ||17||


సనాదగ్నే మృణసి యాతుధానాన్న త్వా రక్షాంసి పృతనాసు జిగ్యుః |

సహమూరానను దహ క్రవ్యాదో మా తే హేత్యా ముక్షత దైవ్యాయాః ||18||


త్వం నో అగ్నే అధరాదుదక్తస్త్వం పశ్చాదుత రక్షా పురస్తాత్ |

ప్రతి త్యే తే అజరాసస్తపిష్ఠా అఘశంసం శోశుచతో దహన్తు ||19||


పశ్చాత్పురస్తాదధరాదుతోత్తరాత్కవిః కావ్యేన పరి పాహ్యగ్నే |

సఖా సఖాయమజరో జరిమ్నే అగ్నే మర్తాఁ అమర్త్యస్త్వం నః ||20||


తదగ్నే చక్షుః ప్రతి ధేహి రేభే శపారుజో యేన పశ్యసి యాతుధానాన్ |

అథర్వవజ్జ్యోతిషా దైవ్యేన సత్యం ధూర్వన్తమచితం న్యోష ||21||


పరి త్వాగ్నే పురం వయం విప్రం సహస్య ధీమహి |

ధృషద్వర్ణం దివేదివే హన్తారం భఙ్గురావతః ||22||


విషేణ భఙ్గురావతః ప్రతి స్మ రక్షసో జహి |

అగ్నే తిగ్మేన శోచిషా తపురగ్రాభిరర్చిభిః ||23||


వి జ్యోతిషా బృహతా భాత్యగ్నిరావిర్విశ్వాని కృణుతే మహిత్వా |

ప్రాదేవీర్మాయాః సహతే దురేవాః శిశీతే శృఙ్గే రక్షోభ్యో వినిక్షే ||24||


యే తే శృఙ్గే అజరే జాతవేదస్తిగ్మహేతీ బ్రహ్మసంశితే |

తాభ్యాం దుర్హార్దమభిదాసన్తం కిమీదినం |

ప్రత్యఞ్చమర్చిషా జాతవేదో వి నిక్ష్వ ||25||


అగ్నీ రక్షాంసి సేధతి శుక్రశోచిరమర్త్యః |

శుచిః పావక ఈడ్యః ||26||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము