అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 2)ఆ రభస్వేమామమృతస్య శ్నుష్టిమఛిద్యమానా జరదష్టిరస్తు తే |

అసుం త ఆయుః పునరా భరామి రజస్తమో మోప గా మా ప్ర మేష్ఠాహ్ ||1||


జీవతాం జ్యోతిరభ్యేహ్యర్వాఙా త్వా హరామి శతశారదాయ |

అవముఞ్చన్మృత్యుపాశానశస్తిం ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం తే దధామి ||2||


వాతాత్తే ప్రానమవిదం సూర్యాచ్చక్షురహం తవ |

యత్తే మనస్త్వయి తద్ధారయామి సం విత్స్వాఙ్గైర్వద జిహ్వయాలపన్ ||3||


ప్రాణేన త్వా ద్విపదాం చతుష్పదామగ్నిమివ జాతమభి సం ధమామి |

నమస్తే మృత్యో చక్షుషే నమః ప్రాణాయ తే ऽకరమ్ ||4||


అయం జీవతు మా మృతేమం సమీరయామసి |

కృణోమ్యస్మై భేషజం మృత్యో మా పురుషం వధీః ||5||


జీవలాం నఘారిషాం జీవన్తీమోషధీమహమ్ |

త్రాయమాణాం సహమానాం సహస్వతీమిహ హువే ऽస్మా అరిష్టతాతయే ||6||


అధి బ్రూహి మా రభథాహ్సృజేమం తవైవ సన్త్సర్వహాయాః ఇహాస్తు |

భవాశర్వౌ మృడతం శర్మ యఛతమపసిధ్య దురితం ధత్తమాయుః ||7||


అస్మై మృత్యో అధి బ్రూహీమం దయస్వోదితో ऽయమేతు |

అరిష్టః సర్వాఙ్గః సుశ్రుజ్జరసా శతహాయన ఆత్మనా భుజమశ్నుతామ్ ||8||


దేవానాం హేతిహ్పరి త్వా వృణక్తు పారయామి త్వా రజస ఉత్త్వా మృత్యోరపీపరమ్ |

ఆరాదగ్నిం క్రవ్యాదం నిరూహం జీవాతవే తే పరిధిం దధామి ||9||


యత్తే నియానం రజసం మృత్యో అనవధర్ష్యమ్ |

పథ ఇమం తస్మాద్రక్షన్తో బ్రహ్మాస్మై వర్మ కృణ్మసి ||10||


కృణోమి తే ప్రాణాపానౌ జరాం మృత్యుం దీర్ఘమాయుః స్వస్తి |

వైవస్వతేన ప్రహితాన్యమదూతాంశ్చరతో ऽప సేధామి సర్వాన్ ||11||


ఆరాదరాతిం నిరృతిం పరో గ్రాహిం క్రవ్యాదః పిశాచాన్ |

రక్షో యత్సర్వం దుర్భూతం తత్తమ ఇవాప హన్మసి ||12||


అగ్నేష్ట ప్రానమమృతాదాయుష్మతో వన్వే జాతవేదసః |

యథా న రిష్యా అమృతః సజూరసస్తత్తే కృణోమి తదు తే సమృధ్యతామ్ ||13||


శివే తే స్తాం ద్యావాపృథివీ అసంతాపే అభిశ్రియౌ |

శం తే సూర్య ఆ తపతు శం వాతో వాతు తే హృదే |

శివా అభి క్షరన్తు త్వాపో దివ్యాః పయస్వతీః ||14||


శివాస్తే సన్త్వోషధయ ఉత్త్వాహార్షమధరస్యా ఉత్తరాం పృథివీమభి |

తత్ర త్వాదిత్యౌ రక్షతాం సూర్యాచన్ద్రమసావుభా ||15||


యత్తే వాసః పరిధానం యాం నీవిం కృణుషే త్వమ్ |

శివం తే తన్వే3 తత్కృణ్మః సంస్పర్శే ऽద్రూక్ష్ణమస్తు తే ||16||


యత్క్షురేణ మర్చయతా సుతేజసా వప్తా వపసి కేశశ్మశ్రు |

శుభం ముఖం మా న ఆయుః ప్ర మోషీః ||17||


శివౌ తే స్తాం వ్రీహియవావబలాసావదోమధౌ |

ఏతౌ యక్ష్మం వి బాధేతే ఏతౌ ముఞ్చతో అమ్హసః ||18||


యదశ్నాసి యత్పిబసి ధాన్యం కృష్యాః పయః |

యదాద్యం యదనాద్యం సర్వం తే అన్నమవిషం కృణోమి ||19||


అహ్నే చ త్వా రాత్రయే చోభాభ్యాం పరి దద్మసి |

అరాయేభ్యో జిఘత్సుభ్య ఇమం మే పరి రక్షత ||20||


శతం తే ऽయుతం హాయనాన్ద్వే యుగే త్రీణి చత్వారి కృణ్మః |

ఇన్ద్రాగ్నీ విశ్వే దేవాస్తే ऽను మన్యన్తామహృణీయమానాః ||21||


శరదే త్వా హేమన్తాయ వసన్తాయ గ్రీష్మాయ పరి దద్మసి |

వర్షాణి తుభ్యం స్యోనాని యేషు వర్ధన్త ఓషధీః ||22||


మృత్యురీశే ద్విపదాం మృత్యురీశే చతుష్పదామ్ |

తస్మాత్త్వాం మృత్యోర్గోపతేరుద్భరామి స మా బిభేః ||23||


సో ऽరిష్ట న మరిష్యసి న మరిష్యసి మా బిభేః |

న వై తత్ర మ్రియన్తే నో యన్తి అధమం తమః ||24||


సర్వో వై తత్ర జీవతి గౌరశ్వః పురుషః పశుః |

యత్రేదం బ్రహ్మ క్రియతే పరిధిర్జీవనాయ కమ్ ||25||


పరి త్వా పాతు సమానేభ్యో ऽభిచారాత్సబన్ధుభ్యః |

అమమ్రిర్భవామృతో ऽతిజీవో మా తే హాసిషురసవః శరీరమ్ ||26||


యే మృత్యవ ఏకశతం యా నాష్ట్రా అతితార్యాః |

ముఞ్చన్తు తస్మాత్త్వాం దేవా అగ్నేర్వైశ్వానరాదధి ||27||


అగ్నేః శరీరమసి పారయిష్ణు రక్షోహాసి సపత్నహా |

అథో అమీవచాతనః పూతుద్రుర్నామ భేషజమ్ ||28||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము