అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 1)అన్తకాయ మృత్యవే నమః ప్రానా అపానా ఇహ తే రమన్తామ్ |

ఇహాయమస్తు పురుషః సహాసునా సూర్యస్య భాగే అమృతస్య లోకే ||1||


ఉదేనం భగో అగ్రభీదుదేనం సోమో అంశుమాన్ |

ఉదేనం మరుతో దేవా ఉదిన్ద్రాగ్నీ స్వస్తయే ||2||


ఇహ తే ऽసురిహ ప్రాణ ఇహాయురిహ తే మనః |

ఉత్త్వా నిరృత్యాః పాశేభ్యో దైవ్యా వచా భరామసి ||3||


ఉత్క్రామాతః పురుష మావ పత్థా మృత్యోః పడ్వీషమవముఞ్చమానః |

మా ఛిత్థా అస్మాల్లోకాదగ్నేః సూర్యస్య సందృశః ||4||


తుభ్యం వాతః పవతాం మాతరిశ్వా తుభ్యం వర్షన్త్వమృతాన్యాపః |

సూర్యస్తే తన్వే3 శం తపాతి త్వామ్మృత్యుర్దయతాం మా ప్ర మేష్ఠాః ||5||


ఉద్యానం తే పురుష నావయానం జీవాతుం తే దక్షతాతిం కృనోమి |

ఆ హి రోహేమమమృతం సుఖం రథమథ జిర్విర్విదథమా వదాసి ||6||


మా తే మనస్తత్ర గాన్మా తిరో భూన్మా జీవేభ్యః ప్ర మదో మాను గాః పితౄన్ |

విశ్వే దేవా అభి రక్షన్తు త్వేహ ||7||


మా గతానామా దీధీథా యే నయన్తి పరావతమ్ |

ఆ రోహ తమసో జ్యోతిరేహ్యా తే హస్తౌ రభామహే ||8||


శ్యామశ్చ త్వా మా శబలశ్చ ప్రేషితౌ యమస్య యౌ పథిరక్షీ శ్వానౌ |

అర్వాఙేహి మా వి దీధ్యో మాత్ర తిష్ఠః పరాఙ్మనాః ||9||


మైతం పన్థామను గా భీమ ఏష యేన పూర్వం నేయథ తం బ్రవీమి |

తమ ఏతత్పురుష మా ప్ర పత్థా భయం పరస్తాదభయం తే అర్వాక్ ||10||


రక్షన్తు త్వాగ్నయో యే అప్స్వన్తా రక్షతు త్వా మనుష్యా3 యమిన్ధతే |

వైశ్వానరో రక్షతు జాతవేదా దివ్యస్త్వా మా ప్ర ధాగ్విద్యుతా సహ ||11||


మా త్వా క్రవ్యాదభి మంస్తారాత్సంకసుకాచ్చర రక్షతు త్వా ద్యౌ రక్షతు |

పృథివీ సూర్యశ్చ త్వా రక్షతాం చన్ద్రమాశ్చ |

అన్తరిక్షం రక్షతు దేవహేత్యాః ||12||


బోధశ్చ త్వా ప్రతిబోధశ్చ రక్షతామస్వప్నశ్చ త్వానవద్రాణశ్చ రక్షతామ్ |

గోపాయంశ్చ త్వా జాగృవిశ్చ రక్షతామ్ ||13||


తే త్వా రక్షన్తు తే త్వా గోపాయన్తు తేభ్యో నమస్తేభ్యః స్వాహా ||14||


జీవేభ్యస్త్వా సముదే వాయురిన్ద్రో ధాతా దధాతు సవితా త్రాయమాణః |

మా త్వా ప్రాణో బలం హాసీదసుం తే ऽను హ్వయామసి ||15||


మా త్వా జమ్భః సంహనుర్మా తమో విదన్మా జిహ్వా బర్హిస్ప్రమయుః కథా స్యాః |

ఉత్త్వాదిత్యా వసవో భరన్తూదిన్ద్రాగ్నీ స్వస్తయే ||16||


ఉత్త్వా ద్యౌరుత్పృథివ్యుత్ప్రజాపతిరగ్రభీత్ |

ఉత్త్వా మృత్యోరోషధయః సోమరాజ్ఞీరపీపరన్ ||17||


అయం దేవా ఇహైవాస్త్వయం మాముత్ర గాదితః |

ఇమం సహస్రవీర్యేణ మృత్యోరుత్పారయామసి ||18||


ఉత్త్వా మృత్యోరపీపరం సం ధమన్తు వయోధసః |

మా త్వా వ్యస్తకేశ్యో మా త్వాఘరుదో రుదన్ ||19||


ఆహార్షమవిదం త్వా పునరాగాః పునర్ణవః |

సర్వాఙ్గ సర్వం తే చక్షుః సర్వమాయుశ్చ తే ऽవిదమ్ ||20||


వ్యవాత్తే జ్యోతిరభూదప త్వత్తమో అక్రమీత్ |

అప త్వన్మృత్యుం నిరృతిమప యక్ష్మం ని దధ్మసి ||21||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము