అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 111 నుండి 118 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 111 నుండి 118 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 111[మార్చు]

ఇన్ద్రస్య కుక్షిరసి సోమధాన ఆత్మా దేవానాముత మానుషాణామ్ |

ఇహ ప్రజా జనయ యాస్త ఆసు యా అన్యత్రేహ తాస్తే రమన్తామ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 112[మార్చు]

శుమ్భనీ ద్యావాపృథివీ అన్తిసుమ్నే మహివ్రతే |

ఆపః సప్త సుస్రువుర్దేవీస్తా నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||1||


ముఞ్చన్తు మా శపథ్యా3దథో వరుణ్యాదుత |

అథో యమస్య పడ్వీశాద్విశ్వస్మాద్దేవకిల్బిషాత్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 113[మార్చు]

తృష్టికే తృష్టవన్దన ఉదమూం ఛిన్ధి తృష్టికే |

యథా కృతద్విష్టాసో ऽముష్మై శేప్యావతే ||1||


తృష్టాసి తృష్టికా విషా విషాతక్యసి |

పరివృక్తా యథాసస్యృషభస్య వశేవ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 114[మార్చు]

ఆ తే దదే వక్షణాభ్య ఆ తే ऽహం హృదయాద్దదే |

ఆ తే ముఖస్య సఙ్కాశాత్సర్వం తే వర్చ ఆ దదే ||1||


ప్రేతో యన్తు వ్యాధ్యః ప్రానుధ్యాః ప్రో అశస్తయః |

అగ్నీ రక్షస్వినీర్హన్తు సోమో హన్తు దురస్యతీః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 115[మార్చు]

ప్ర పతేతః పాపి లక్ష్మి నశ్యేతః ప్రాముతహ్పత |

అయస్మయేనాఙ్కేన ద్విషతే త్వా సజామసి ||1||


యా మా లక్ష్మీః పతయాలూరజుష్టాభిచస్కన్ద వన్దనేవ వృక్షమ్ |

అన్యత్రాస్మత్సవితస్తామితో ధా హిరణ్యహస్తో వసు నో రరాణః ||2||


ఏకశతం లక్ష్మ్యో3 మర్త్యస్య సాకం తన్వా జనుషో ऽధి జాతాః |

తాసాం పాపిష్ఠా నిరితః ప్ర హిణ్మః శివా అస్మభ్యం జాతవేదో నియఛ ||3||


ఏతా ఏనా వ్యాకరం ఖిలే గా విష్ఠితా ఇవ |

రమన్తాం పుణ్యా లక్ష్మీర్యాః పాపీస్తా అనీనశమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 116[మార్చు]

నమో రూరాయ చ్యవనాయ నోదనాయ ధృష్ణవే |

నమః శీతాయ పూర్వకామకృత్వనే ||1||


యో అన్యేద్యురుభయద్యురభ్యేతీమం మణ్డూకమ్ |

అభ్యేత్వవ్రతః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 117[మార్చు]

ఆ మన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిర్యాహి మయూరరోమభిః |

మా త్వా కే చిద్వి యమన్విం న పాశినో ऽతి ధన్వేవ తాఁ ఇహి ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 118[మార్చు]

మర్మాణి తే వర్మణా ఛాదయామి సోమస్త్వా రాజామృతేనాను వస్తామ్ |

ఉరోర్వరీయో వరుణస్తే కృణోతు జయన్తం త్వాను దేవా మదన్తు ||1||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము