అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 61[మార్చు]

యదగ్నే తపసా తప ఉపతప్యామహే తపః |

ప్రియాః శ్రుతస్య భూయాస్మాయుష్మన్తః సుమేధసః ||1||


అగ్నే తపస్తప్యామహ ఉప తప్యామహే తపః |

శ్రుతాని శృణ్వన్తః వయమాయుష్మన్తః సుమేధసః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 62[మార్చు]

అయమగ్నిః సత్పతిర్వృద్ధవృష్ణో రథీవ పత్తీనజయత్పురోహితః |

నాభా పృథివ్యాం నిహితో దవిద్యుతదధస్పదం కృణుతాం యే పృతన్యవః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 63[మార్చు]

పృతనాజితం సహమానమగ్నిముక్థ్యైర్హవామహే పరమాత్సధస్థాత్ |

స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా క్షామద్దేవో ऽతి దురితాన్యగ్నిః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 64[మార్చు]

ఇదం యత్కృష్ణః శకునిరభినిష్పతన్నపీపతత్ |

ఆపో మా తస్మాత్సర్వస్మాద్దురితాత్పాన్త్వంహసః ||1||


ఇదం యత్కృష్ణః శకునిరవామృక్షన్నిరృతే తే ముఖేన |

అగ్నిర్మా తస్మాదేనసో గార్హపత్యః ప్ర ముఞ్చతు ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 65[మార్చు]

ప్రతీచీనపలో హి త్వమపామార్గ రురోహిథ |

సర్వాన్మచ్ఛపథామధి వరీయో యవయా ఇతః ||1||


యద్దుష్కృతం యచ్ఛమలం యద్వా చేరిమ పాపయా |

త్వయా తద్విశ్వతోముఖాపామార్గాప మృజ్మహే ||2||


శ్యావదతా కునఖినా బణ్డేన యత్సహాసిమ |

అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 66[మార్చు]

యద్యన్తరిక్షే యది వాత ఆస యది వృక్షేషు యది వోలపేషు |

యదశ్రవన్పశవ ఉద్యమానం తద్బ్రాహ్మణ్పునరస్మానుపైతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 67[మార్చు]

పునర్మైత్విన్ద్రియం పునరాత్మా ద్రవిణం బ్రాహ్మణం చ |

పునరగ్నయో ధిష్ణ్యా యథాస్థామ కల్పయన్తామిహైవ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 68[మార్చు]

సరస్వతి వ్రతేషు తే దివ్యేషు దేవి ధామసు |

జుషస్వ హవ్యమాహుతం ప్రజామ్దేవి రరాస్వ నః ||1||


ఇదం తే హవ్యం ఘృతవత్సరస్వతీదం పితౄణాం హవిరాస్య1ం యత్ |

ఇమాని త ఉదితా శమ్తమాని తేభిర్వయం మధుమన్తః స్యామ ||2||శివా నః శంతమా భవ సుమృడీకా సరస్వతి |

మా తే యుయోమ సందృశః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 69[మార్చు]

శం నో వాతో వాతు శం నస్తపతు సూర్యః |

అహాని శం భవన్తు నః శం రాత్రీ ప్రతి ధీయతాం |

శం ఉషా నో వ్యుఛతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 70[మార్చు]

యత్కిం చాసౌ మనసా యచ్చ వాచా యజ్ఞైర్జుహోతి హవిషా యజుషా |

తన్మృత్యునా నిరృతిః సంవిదానా పురా సత్యాదాహుతిం హన్త్వస్య ||1||


యాతుధానా నిరృతిరాదు రక్షస్తే అస్య ఘ్నన్త్వనృతేన సత్యమ్ |

ఇన్ద్రేషితా దేవా ఆజమస్య మథ్నన్తు మా తత్సం పాది యదసౌ జుహోతి ||2||


అజిరాధిరాజౌ శ్యేనౌ సంపాతినావివ |

ఆజ్యం పృతన్యతో హతాం యో నః కశ్చాభ్యఘాయతి ||3||


అపాఞ్చౌ త ఉభౌ బాహూ అపి నహ్యామ్యాస్యమ్ |

అగ్నేర్దేవస్య మన్యునా తేన తే ऽవధిషం హవిః ||4||


అపి నహ్యామి తే బాహూ అపి నహ్యామ్యాస్యమ్ |

అగ్నేర్ఘోరస్య మన్యునా తేన ऽవధిషం హవిః ||5||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము