అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 51 నుండి 60 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 51 నుండి 60 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 51[మార్చు]

బృహస్పతిర్నః పరి పాతు పశ్చాదుతోత్తరస్మాదధరాదఘయోః |

ఇన్ద్రః పురస్తాదుత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరీయః కృణోతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 52[మార్చు]

సంజ్ఞానం నః స్వేభిః సంజ్ఞానమరణేభిః |

సంజ్ఞానమశ్వినా యువమిహాస్మాసు ని యఛతమ్ ||1||


సం జానామహై మనసా సం చికిత్వా మా యుష్మహి మనసా దైవ్యేన |

మా ఘోషా ఉత్స్థుర్బహులే వినిర్హతే మేషుః పప్తదిన్ద్రస్యాహన్యాగతే ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 53[మార్చు]

అముత్రభూయాదధి యద్యమస్య బృహస్పతే అభిశస్తేరముఞ్చః |

ప్రత్యౌహతామశ్వినా మృత్యుమస్మద్దేవానామగ్నే భిషజా శచీభిః ||1||


సం క్రామతం మా జహీతం శరీరం ప్రాణాపానౌ తే సయుజావిహ స్తామ్ |

శతం జీవ శరదో వర్ధమానో ऽగ్నిష్టే గోపా అధిపా వసిష్ఠః ||2||


ఆయుర్యత్తే అతిహితం పరాచైరపానః ప్రాణః పునరా తావితామ్ |

అగ్నిష్టదాహార్నిరృతేరుపస్థాత్తదాత్మని పునరా వేశయామి తే ||3||


మేమం ప్రాణో హాసీన్మో అపానో ऽవహాయ పరా గాత్ |

సప్తర్షిభ్య ఏనం పరి దదామి తే ఏనం స్వస్తి జరసే వహన్తు ||4||


ప్ర విషతం ప్రాణాపానావనడ్వాహావివ వ్రజమ్ |

అయం జరిమ్నః శేవధిరరిష్ట ఇహ వర్ధతామ్ ||5||


ఆ తే ప్రాణం సువామసి పరా యక్ష్మం సువామి తే |

ఆయుర్నో విశ్వతో దధదయమగ్నిర్వరేణ్యః ||6||


ఉద్వయం తమసస్పరి రోహన్తో నాకముత్తమమ్ |

దేవం దేవత్రా సూర్యమగన్మ జ్యోతిరుత్తమమ్ ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 54[మార్చు]

ఋచం సామ యజామహే యాభ్యాం కర్మాణి కుర్వతే |

ఏతే సదసి రాజతో యజ్ఞం దేవేషు యఛతః ||1||


ఋచం సామ యదప్రాక్షం హవిరోజో యజుర్బలమ్ |

ఏష మా తస్మాన్మా హింసీద్వేదః పృష్టః శచీపతే ||2||

అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 55[మార్చు]

యే తే పన్థానో ऽవ దివో యేభిర్విశ్వమైరయః |

తేభిః సుమ్నయా ధేహి నో వసో ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 56[మార్చు]

తిరశ్చిరాజేరసితాత్పృదాకోః పరి సంభృతమ్ |

తత్కఙ్కపర్వణో విషమియం వీరుదనీనశత్ ||1||


ఇయం వీరున్మధుజాతా మధుశ్చున్మధులా మధూః |

సా విహ్రుతస్య భేషజ్యథో మశకజమ్భనీ ||2||


యతో దష్టం యతో ధీతం తతస్తే నిర్హ్వయామసి |

అర్భస్య తృప్రదంశినో మశకస్యారసం విషమ్ ||3||


అయం యో వక్రో విపరుర్వ్యఙ్గో ముఖాని వక్రా వృజినా కృణోషి |

తాని త్వం బ్రహ్మణస్పతే ఇషీకామివ సం నమః ||4||


అరసస్య శర్కోతస్య నీచీనస్యోపసర్పతః |

విషం హ్యస్యాదిష్యథో ఏనమజీజభమ్ ||5||


న తే బాహ్వోర్బలమస్తి న శీర్షే నోత మధ్యతః |

అథ కిం పాపయా ऽముయా పుఛే బిభర్ష్యర్భకమ్ ||6||


అదన్తి త్వా పిపీలికా వి వృశ్చన్తి మయూర్యః |

సర్వే భల బ్రవాథ శార్కోటమరసం విషమ్ ||7||


య ఉభాభ్యాం ప్రహరసి పుఛేన చాస్యేన చ |

ఆస్యే3 న తే విషం కిము తే పుఛధావసత్ ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 57[మార్చు]

యదాశసా వదతో మే విచుక్షుభే యద్యాచమానస్య చరతో జనాఁ అను |

యదాత్మని తన్వో మే విరిష్టం సరస్వతీ తదా పృణద్ఘృతేన ||1||


సప్త క్షరన్తి సిశవే మరుత్వతే పిత్రే పుత్రాసో అప్యవీవృతన్నృతాని |

ఉభే ఇదస్యోభే అస్య రాజత ఉభే యతేతే ఉభే అస్య పుష్యతః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 58[మార్చు]

ఇన్ద్రావరుణా సుతపావిమం సుతం సోమం పిబతం మద్యం ధృతవ్రతౌ |

యువో రథో అధ్వరో దేవవీతయే ప్రతి స్వసరముప యాతు పీతయే ||1||


ఇన్ద్రావరుణా మధుమత్తమస్య వృష్ణః సోమస్య వృషణా వృషేథామ్ |

ఇదం వామన్ధః పరిషిక్తమాసద్యాస్మిన్బర్హిషి మాదయేథామ్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 59[మార్చు]

యో నః శపాదశపతః శపతో యశ్చ నః శపాత్ |

వృక్ష ఇవ విద్యుతా హత ఆ మూలాదను శుష్యతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 60[మార్చు]

ఊర్జం బిభ్రద్వసువనిహ్సుమేధా అఘోరేణ చక్షుషా మిత్రియేణ |

గృహానైమి సుమనా వన్దమానో రమధ్వమ్మా బిభీత మత్ ||1||


ఇమే గృహా మయోభువ ఊర్జస్వన్తః పయస్వన్తః |

పూర్ణా వామేన తిష్ఠన్తస్తే నో జానన్త్వాయతః ||2||


యేషామధ్యేతి ప్రవసన్యేషు సౌమనసో బహుః |

గృహానుప హ్వయామహే తే నో జానన్త్వాయతః ||3||


ఉపహూతా భూరిధనాః సఖాయః స్వాదుసంముదః |

అక్షుధ్యా అతృష్యా స్త గృహా మాస్మద్బిభీతన ||4||


ఉపహూతా ఇహ గావ ఉపహూతా అజావయః |

అథో అన్నస్య కీలాల ఉపహూతో గృహేషు ||5||


సూనృతావన్తః సుభగా ఇరావన్తో హసాముదాః |

అతృష్యా అక్సుధ్యా స్త గృహా మాస్మద్బిభీతన ||6||


ఇహైవ స్త మాను గాత విశ్వా రూపాణి పుష్యత |

అैష్యామి భద్రేణా సహ భూయాంసో భవతా మయా ||7||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము