అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 41[మార్చు]

అతి ధన్వాన్యత్యపస్తతర్ద శ్యేనో నృచక్షా అవసానదర్శః |

తరన్విశ్వాన్యవరా రజంసీన్ద్రేణ సఖ్యా శివ ఆ జగమ్యాత్ ||1||


శ్యేనో నృచక్షా దివ్యః సుపర్ణః సహస్రపాచ్ఛతయోనిర్వయోధాః |

స నో ని యఛాద్వసు యత్పరాభృతమస్మాకమస్తు పితృషు స్వధావత్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 42[మార్చు]

సోమారుద్రా వి వృహతం విషూచీమమీవా యా నో గయమావివేశ |

బాధేథాం దూరం నిరృతిమ్పరాచైః కృతం చిదేనః ప్ర ముముక్తమస్మత్ ||1||


సోమారుద్రా యువమేతాన్యస్మద్విశ్వా తనూషు భేషజాని ధత్తమ్ |

అవ స్యతం ముఞ్చతం యన్నో అసత్తనూషు బద్ధం కృతమేనో అస్మత్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 43[మార్చు]

శివాస్త ఏకా అశివాస్త ఏకాః సర్వా బిభర్షి సుమనస్యమానః |

తిస్రో వాచో నిహితా అన్తరస్మిన్తాసామేకా వి పపాతాను ఘోషమ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 44[మార్చు]

ఉభా జిగ్యథుర్న పరా జయేథే న పరా జిగ్యే కతరశ్చనైనయోః |

ఇన్ద్రశ్చ విష్ణో యదపస్పృధేథాం త్రేధా సహస్రం వి తదైరయేథామ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 45[మార్చు]

జనాద్విశ్వజనీనాత్సిన్ధుతస్పర్యాభృతమ్ |

దూరాత్త్వా మన్య ఉద్భృతమీర్ష్యాయా నామ భేషజమ్ ||1||అగ్నేరివాస్య దహతో దావస్య దహతః పృథక్ |

ఏతామేతస్యేర్ష్యాముద్రాగ్నిమివ శమయ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 46[మార్చు]

సినీవాలి పృథుష్టుకే యా దేవానామసి స్వసా |

జుషస్వ హవ్యమాహుతం ప్రజాం దేవి దిదిడ్ఢి నః ||1||


యా సుబాహుః స్వఙ్గురిః సుషూమా బహుసూవరీ |

తస్యై విశ్పత్న్యై హవిః సినీవాల్యై జుహోతన ||2||


యా విశ్పత్నీన్ద్రమసి ప్రతీచీ సహస్రస్తుకాభియన్తీ దేవీ |

విష్ణోః పత్ని తుభ్యం రాతా హవీంషి పతిం దేవి రాధసే చోదయస్వ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 47[మార్చు]

కుహూం దేవీం సుకృతం విద్మనాపసమస్మిన్యజ్ఞే సుహవా జోహవీమి |

సా నో రయిం విశ్వవారం ని యఛాద్దదాతు వీరమ్శతదాయముక్థ్యమ్ ||1||


కుహూర్దేవానామమృతస్య పత్నీ హవ్యా నో అస్య హవిషో జుషేత |

శృనోతు యజ్ఞముశతీ నో అద్య రాయస్పోషం చికితుషీ దధాతు ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 48[మార్చు]

రాకామహం సుహవా సుష్టుతీ హువే శృణోతు నః సుభగా బోధతు త్మనా |

సీవ్యత్వపః సూచ్యాఛిద్యమానయా దదాతు వీరం శతదాయముక్థ్యమ్ ||1||


యాస్తే రాకే సుమతయః సుపేశసో యాభిర్దదాసి దాశుషే వసూని |

తాభిర్నో అద్య సుమనా ఉపాగహి సహస్రాపోషమ్సుభగే రరాణా ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 49[మార్చు]

దేవానాం పత్నీరుశతీరవన్తు నః ప్రావన్తు నస్తుజయే వాజసాతయే |

యాః పార్థివాసో యా అపామపి వ్రతే తా నో దేవీః సుహవాః శర్మ యఛన్తు ||1||


ఉత గ్నా వ్యన్తు దేవపత్నీరిన్ద్రాణ్యగ్నాయ్యశ్వినీ రాట్ |

ఆ రోదసీ వరునానీ శృణోతు వ్యన్తు దేవీర్య ఋతుర్జనీనామ్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 50[మార్చు]

యథా వృక్షం అశనిర్విశ్వాహా హన్త్యప్రతి |

ఏవాహమద్య కితవానక్షైర్బధ్యాసమప్రతి ||1||


తురాణామతురాణాం విశామవర్జుషీణామ్ |

సమైతు విశ్వతో భగో అన్తర్హస్తం కృతం మమ ||2||


ఈడే అగ్నిం స్వావసుం నమోభిరిహ ప్రసక్తో వి చయత్కృతం నః |

రథైరివ ప్ర భరే వాజయద్భిః ప్రదక్షిణం మరుతాం స్తోమమృధ్యామ్ ||3||


వయం జయేమ త్వయా యుజా వృతమస్మాకమంశముదవ భరేభరే |

అస్మభ్యమిన్ద్ర వరీయః సుగం కృధి ప్ర శత్రూణాం మఘవన్వృష్ణ్యా రుజ ||4||


అజైషం త్వా సంలిఖితమజైషముత సంరుధమ్ |

అవిం వృకో యథా మథదేవా మథ్నామి తే కృతమ్ ||5||


ఉత ప్రహామతిదీవా జయతి కృతమివ శ్వఘ్నీ వి చినోతి కాలే |

యో దేవకామో న ధనమ్రుణద్ధి సమిత్తం రాయః సృజతి స్వధాభిః ||6||


గోభిష్టరేమామతిం దురేవాం యవేన వా క్షుధం పురుహూత విశ్వే |

వయం రాజసు ప్రథమా ధనాన్యరిష్టాసో వృజనీభిర్జయేమ ||7||


కృతం మే దక్షిణే హస్తే జయో మే సవ్య ఆహితః |

గోజిద్భూయాసమశ్వజిద్ధనంజయో హిరణ్యజిత్ ||8||


అక్షాః పలవతీమ్ద్యువం దత్త గాం క్షీరిణీమివ |

సం మా కృతస్య ధారయా ధనుః స్నావ్నేవ నహ్యత ||9||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము