అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 31[మార్చు]

ఇన్ద్రోతిభిర్బహులాభిర్నో అద్య యావచ్ఛ్రేష్ఠాభిర్మఘవన్ఛూర జిన్వ |

యో నో ద్వేష్ట్యధర సస్పదీష్ట యము ద్విష్మస్తము ప్రాణో జహాతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 32[మార్చు]

ఉప ప్రియం పనిప్నతమ్యువానమాహుతీవృధమ్ |

అగన్మ బిభ్రతో నమో దీర్ఘమాయుః కృణోతు మే ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 33[మార్చు]

సం మా సిఞ్చన్తు మరుతః సం పూష సం బృహస్పతిః |

సం మాయమగ్నిః సిఞ్చతు ప్రజయా చ ధనేన చ దీర్ఘమాయుః కృణోతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 34[మార్చు]

అగ్నే జాతాన్ప్ర ణుదా మే సపత్నాన్ప్రత్యజాతాన్జాతవేదో నుదస్వ |

అధస్పదం కృణుష్వ యే పృతన్యవో ऽనాగసస్తే వయమదితయే స్యామ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 35[మార్చు]

ప్రాన్యాన్త్సపత్నాన్త్సహసా సహస్వ ప్రత్యజాతాన్జాతవేదో నుదస్వ |

ఇదం రాష్ట్రం పిపృహి సౌభగాయ విశ్వ ఏనమను మదన్తు దేవాః ||1||


ఇమా యాస్తే శతం హిరాః సహస్రం ధమనీరుత |

తాసాం తే సర్వాసామహమశ్మనా బిలమప్యధామ్ ||2||


పరం యోనేరవరం తే కృణోమి మా త్వా ప్రజాభి భూన్మోత సూతుః |

అస్వం త్వాప్రజసం కృణోమ్యశ్మానం తే అపిధానమ్కృణోమి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 36[మార్చు]

అక్ష్యౌ నౌ మధుసంకాశే అనీకమ్నౌ సమఞ్జనమ్ |

అన్తః కృష్ణుష్వ మాం హృది మన ఇన్నౌ సహాసతి ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 37[మార్చు]

అభి త్వా మనుజాతేన దధామి మమ వాససా |

యాథా ऽసో మమ కేవలో నాన్యాసాం కీర్తయాశ్చన ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 38[మార్చు]

ఇదమ్ఖనామి భేషజం మాంపశ్యమభిరోరుదమ్ |

పరాయతో నివర్తనమాయతః ప్రతినన్దనమ్ ||1||


యేనా నిచక్ర ఆసురీన్ద్రం దేవేభ్యస్పరి |

తేనా ని కుర్వే త్వామహం యథా తే ऽసాని సుప్రియా ||2||


ప్రతీచీ సోమమసి ప్రతీచీ ఉత సూర్యమ్ |

ప్రతీచీ విశ్వాన్దేవాన్తాం త్వాఛావదామసి ||3||


అహం వదామి నేత్త్వం సభాయామహ త్వం వద |

మమేదసస్త్వం కేవలో నాన్యాసాం కీర్తయాశ్చన ||4||


యది వాసి తిరోజనం యది వా నద్యస్తిరఃఇ |

ఇయం హ మహ్యం త్వామోషధిర్బద్ధ్వేవ న్యానయత్ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 39[మార్చు]

దివ్యం సుపర్ణం పయసం బృహన్తమపాం గర్భం వృషభమోషధీనామ్ |

అభీపతో వృష్ట్యా తర్పయన్తమా నో గోష్ఠే రయిష్ఠాం స్థాపయాతి ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 40[మార్చు]

యస్య వ్రతం పశవో యన్తి సర్వే యస్య వ్రత ఉపతిష్ఠన్త ఆపః |

యస్య వ్రతే పుష్టపతిర్నివిష్టస్తం సరస్వన్తమవసే హవామహే ||1||


ఆ ప్రత్యఞ్చం దాశుషే దాశ్వంసం సరస్వన్తం పుష్టపతిం రయిష్ఠామ్ |

రాయస్పోషం శ్రవస్యుం వసానా ఇహ సదనం రయీణామ్ ||2||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము