అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 71[మార్చు]

పరి త్వాగ్నే పురం వయం విప్రం సహస్య ధీమహి |

ధృషద్వర్ణం దివేదివే హన్తారం భఙ్గురావతః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 72[మార్చు]

ఉత్తిష్ఠతావ పశ్యతేన్ద్రస్య భాగమృత్వియమ్ |

యది శ్రాతమ్జుహోతన యద్యశ్రాతం మమత్తన ||1||


శ్రాతమ్హవిరో ష్విన్ద్ర ప్ర యాహి జగామ సూరో అధ్వనో వి మధ్యమ్ |

పరి త్వాసతే నిధిభిః సఖాయః కులపా న వ్రాజపతిమ్చరన్తమ్ ||2||శ్రాతం మన్య ఊధని శ్రాతమగ్నౌ సుశృతం మన్యే తదృతం నవీయః |

మాధ్యన్దినస్య సవనస్య దధ్నః పిబేన్ద్ర వజ్రిన్పురుకృజ్జుషాణః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 73[మార్చు]

సమిద్ధో అగ్నిర్వృషణా రథీ దివస్తప్తో ఘర్మో దుహ్యతే వామిషే మధు |

వయం హి వాం పురుదమాసో అశ్వినా హవామహే సధమాదేషు కారవః ||1||


సమిద్ధో అగ్నిరశ్వినా తప్తో వాం ఘర్మ ఆ గతమ్ |

దుహ్యన్తే నూనం వృషణేహ ధేనవో దస్రా మదన్తి వేధసః ||2||


ఇవాహాకృతః శుచిర్దేవేషు యజ్ఞో యో అశ్వినోశ్చమసో దేవపానః |

తము విశ్వే అమృతాసో జుషాణా గన్ధర్వస్య ప్రత్యాస్నా రిహన్తి ||3||


యదుస్రియాస్వాహుతం ఘృతం పయో ऽయం స వామశ్వినా భాగ ఆ గతమ్ |

మాధ్వీ ధర్తారా విదథస్య సత్పతీ తప్తం ఘర్మం పిబతమ్దివః ||4||


తప్తో వాం ఘర్మో నక్షతు స్వహోతా ప్ర వామధ్వర్యుశ్చరతు పయస్వాన్ |

మధోర్దుగ్ధస్యాశ్వినా తనాయా వీతం పాతం పయస ఉస్రియాయాః ||5||


ఉప ద్రవ పయసా గోధుగోషమా ఘర్మే సిఞ్చ పయ ఉస్రియాయాః |

వి నాకమఖ్యత్సవితా వరేణ్యో ऽనుప్రయాణముషసో వి రాజతి ||6||


ఉప హ్వయే సుదుఘాం ధేనుమేతాం సుహస్తో గోధుగుత దోహదేనామ్ |

శ్రేష్ఠం సవం సవితా సావిషన్నో ऽభీద్ధో ఘర్మస్తదు షు ప్ర వోచత్ ||7||


హిఙ్కృణ్వతీ వసుపత్నీ వసూనాం వత్సమిఛన్తీ మనసా న్యాగన్ |

దుహామశ్విభ్యాం పయో అఘ్న్యేయం సా వర్ధతాం మహతే సౌభగాయ ||8||


జుష్టో దమూనా అతిథిర్దురోణ ఇమం నో యజ్ఞముప యాహి విద్వాన్ |

విశ్వా అగ్నే అభియుజో విహత్య శత్రూయతామా భరా భోజనాని ||9||


అగ్నే శర్ధ మహతే సౌభగాయ తవ ద్యుమ్నాన్యుత్తమాని సన్తు |

సం జాస్పత్యం సుయమమా కృణుష్వ శత్రూయతామభి తిష్ఠా మహాంసి ||10||


సూయవసాద్భగవతీ హి భూయా అధా వయం భగవన్తః స్యామ |

అద్ధి తృణమఘ్న్యే విశ్వదానీం పిబ శుద్ధముదకమాచరన్తీ ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 74[మార్చు]

అపచితాం లోహినీనాం కృష్ణా మాతేతి శుశ్రుమ |

మునేర్దేవస్య మూలేన సర్వా విధ్యామి తా అహమ్ ||1||


విధ్యామ్యాసాం ప్రథమాం విధ్యామి ఉత మధ్యమామ్ |

ఇదం జఘన్యామాసామా ఛినద్మి స్తుకామివ ||2||


త్వాష్ట్రేణాహం వచసా వి త ఈర్ష్యామమీమదమ్ |

అథో యో మన్యుష్టే పతే తము తే శమయామసి ||3||


వ్రతేన త్వం వ్రతపతే సమక్తో విశ్వాహా సుమనా దీదిహీహ |

తం త్వా వయం జాతవేదః సమిద్ధం ప్రజావన్త ఉప సదేమ సర్వే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 75[మార్చు]

ప్రజావతీః సూయవసే రుశన్తీః శుద్ధా అపః సుప్రపాణే పిబన్తీః |

మా వ స్తేన ఈశత మాఘశంసః పరి వో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు ||1||


పదజ్ఞా స్థ రమతయః సంహితా విశ్వనామ్నీః |

ఉప మా దేవీర్దేవేభిరేత |

ఇమం గోష్ఠమిదం సదో ఘృతేనాస్మాన్త్సముక్షత ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 76[మార్చు]

ఆ సుస్రసః సుస్రసో అసతీభ్యో అసత్తరాః |

సేహోరరసతరా హవణాద్విక్లేదీయసీః ||1||


యా గ్రైవ్యా అపచితో ऽథో యా ఉపపక్ష్యాః |

విజామ్ని యా అపచితః స్వయంస్రసః ||2||


యః కీకసాః ప్రశృణాతి తలీద్యమవతిష్ఠతి |

నిర్హాస్తం సర్వం జాయాన్యమ్యః కశ్చ కకుది శ్రితః ||3||


పక్షీ జాయాన్యహ్పతతి స ఆ విశతి పూరుషమ్ |

తదక్షితస్య భేషజముభయోః సుక్షతస్య చ ||4||విద్మ వై తే జాయాన్య జానం యతో జాయాన్య జాయసే |

కథం హ తత్ర త్వమ్హనో యస్య కృణ్మో హవిర్గృహే ||5||ధృషత్పిబ కలశే సోమమిన్ద్ర వృత్రహా శూర సమరే వసూనామ్ |

మాధ్యన్దినే సవన ఆ వృషస్వ రయిష్ఠానో రయిమస్మాసు ధేహి ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 77[మార్చు]

సాంతపనా ఇదం హవిర్మరుతస్తజ్జుజుష్టన |

అస్మాకోతీ రిశాదసహ్ ||1||


యో నో మర్తో మరుతో దుర్హృణాయుస్తిరశ్చిత్తాని వసవో జిఘాంసతి |

ద్రుహః పాశాన్ప్రతి ముఞ్చతాం సస్తపిష్ఠేన తపసా హన్తనా తమ్ ||2||


సమ్వత్సరీణా మరుతః స్వర్కా ఉరుక్షయాః సగణా మానుషాసః |

తే అస్మత్పాశాన్ప్ర ముఞ్చన్త్వేనసస్సాంతపనా మత్సరా మాదయిష్ణవః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 78[మార్చు]

వి తే ముఞ్చామి రశనాం వి యోక్త్రం వి నియోజనమ్ |

ఇహైవ త్వమజస్ర ఏధ్యగ్నే ||1||


అస్మై క్షత్రాణి ధారయన్తమగ్నే యునజ్మి త్వా బ్రహ్మణా దైవ్యేన |

దీదిహ్యస్మభ్యం ద్రవిణేహ భద్రం ప్రేమం వోచో హవిర్దామ్దేవతాసు ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 79[మార్చు]

యత్తే దేవా అకృణ్వన్భాగధేయమమావాస్యే సంవసన్తో మహిత్వా |

తేనా నో యజ్ఞం పిపృహి విశ్వవారే రయిం నో ధేహి సుభగే సువీరమ్ ||1||


అహమేవాస్మ్యమావాస్యా3 మామా వసన్తి సుకృతో మయీమే |

మయి దేవా ఉభయే సాద్యాశ్చేన్ద్రజ్యేష్ఠాః సమగఛన్త సర్వే ||2||


ఆగన్రాత్రీ సఙ్గమనీ వసూనామూర్జం పుష్టం వస్వావేశయన్తీ |

అమావాస్యాయై హవిష విధేమోర్జం దుహానా పయసా న ఆగన్ ||3||


అమావాస్యే న త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా రూపాణి పరిభూర్జజాన |

యత్కామాస్తే జుహుమస్తన్నో అస్తు వయం స్యామ పతయో రయిణామ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 80[మార్చు]

పౌర్ణమాసీ జిగాయ |

తస్యాం దేవైః సంవసన్తో మహిత్వా నాకస్య పృష్ఠే సమిషా మదేమ ||1||


వృషభం వాజినం వయం పౌర్ణమాసం యజామహే |

స నో దదాత్వక్షితాం రయిమనుపదస్వతీమ్ ||2||


ప్రజాపతే న త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా రూపాణి పరిభూర్జజాన |

యత్కామాస్తే జుహుమస్తన్నో అస్తు వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ ||3||


పౌర్ణమాసీ ప్రథమా యజ్ఞియాసీదహ్నాం రాత్రీణామతిశర్వరేషు |

యే త్వామ్యజ్ఞైర్యజ్ఞియే అర్ధయన్త్యమీ తే నాకే సుకృతః ప్రవిష్టాః ||4||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము