అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 91[మార్చు]

ఇమం యవమష్టాయోగైః షద్యోగేభిరచర్కృషుః |

తేనా తే తన్వో రపో ऽపాచీనమప వ్యయే ||1||


న్యగ్వాతో వాతి న్యక్తపతి సూర్యః |

నీచీనమఘ్న్యా దుహే న్యగ్భవతు తే రపః ||2||


ఆప ఇద్వా ఉ భేషజీరాపో అమీవచాతనీః |

ఆపో విశ్వస్య భేషజీస్తాస్తే కృణ్వన్తు భేషజమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 92[మార్చు]

వాతరమ్హా భవ వాజిన్యుజమాన ఇన్ద్రస్య యాహి ప్రసవే మనోజవాః |

యుఞ్జన్తు త్వా మరుతో విశ్వవేదస ఆ తే త్వస్తా పత్సు జవం దధాతు ||1||


జవస్తే అర్వన్నిహితో గుహా యః శ్యేనే వాతే ఉత యో ऽచరత్పరీత్తః |

తేన త్వం వాజిన్బలవాన్బలేనాజిం జయ సమనే పరయిష్ణుః ||2||


తనూష్టే వాజిన్తన్వం నయన్తీ వామమస్మభ్యం ధావతు శర్మ తుభ్యమ్ |

అహ్రుతో మహో ధరుణాయ దేవో దివీవ జ్యోతిహ్స్వమా మిమీయాత్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 93[మార్చు]

యమో మృత్యురఘమారో నిరృథో బభ్రుః శర్వో ऽస్తా నీలశిఖణ్డః |

దేవజనాః సేనయోత్తస్థివాంసస్తే అస్మాకం పరి వృఞ్జన్తు వీరాన్ ||1||


మనసా హోమైర్హరసా ఘృతేన శర్వాయాస్త్ర ఉత రాజ్ఞే భవాయ |

నమస్యేభ్యో నమ ఏభ్యః కృణోమ్యన్యత్రాస్మదఘవిషా నయన్తు ||2||


త్రాయధ్వం నో అఘవిషాభ్యో వధాద్విశ్వే దేవా మరుతో విశ్వవేదసః |

అగ్నీషోమా వరుణః పూతదక్షా వాతాపర్జన్యయోః సుమతౌ స్యామ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 94[మార్చు]

సం వో మనాంసి సం వ్రతా సమాకూతీర్నమామసి |

అమీ యే వివ్రతా స్థన తాన్వః సం నమయామసి ||1||


అహం గృభ్ణామి మనసా మనాంసి మమ చిత్తమను చిత్తేభిరేత |

మమ వశేషు హృదయాని వః కృణోమి మమ యాతమనువర్త్మాన ఏత ||2||


ఓతే మే ద్యావాపృథివీ ఓతా దేవీ సరస్వతీ |

ఓతౌ మ ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ ర్ధ్యాస్మేదం సరస్వతి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 95[మార్చు]

అశ్వత్థో దేవసదనస్తృతీయస్యామితో దివి |

తత్రామృతస్య చక్షణమ్దేవాః కుష్ఠమవన్వత ||1||


హిరణ్యయీ నౌరచరద్ధిరణ్యబన్ధనా దివి |

తత్రామృతస్య పుష్పం దేవాః కుష్ఠమవన్వత ||2||


గర్భో అస్యోషధీనాం గర్భో హిమవతాముత |

గర్భో విశ్వస్య భూతస్యేమం మే అగదం కృధి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 96[మార్చు]

యా ఓషధయః సోమరాజ్ఞీర్బహ్వీః శతవిచక్షణాః |

బృహస్పతిప్రసూతాస్తా నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||1||


ముఞ్చన్తు మా శపథ్యా3దథో వరుణ్యాదుత |

అథో యమస్య పడ్వీషాద్విశ్వస్మాద్దేవకిల్బిషాత్ ||2||


యచ్చక్షుషా మనసా యచ్చ వాచోపారిమ జాగ్రతో యత్స్వపన్తః |

సోమస్తాని స్వధయా నః పునాతు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 97[మార్చు]

అభిభూర్యజ్ఞో అభిభూరగ్నిరభిభూః సోమో అభిభూరిన్ద్రః |

అభ్యహం విశ్వాః పృతనా యథాసాన్యేవా విధేమాగ్నిహోత్రా ఇదం హవిః ||1||


స్వధాస్తు మిత్రావరుణా విపశ్చితా ప్రజావత్క్షత్రం మధునేహ పిన్వతమ్ |

బాధేథాం దూరం నిరృతిం పరాచైః కృతం చిదేనః ప్ర ముముక్తమస్మత్ ||2||


ఇమం వీరమను హర్షధ్వముగ్రమిన్ద్రం సఖాయో అను సం రభధ్వమ్ |

గ్రామజితం గోజితం వజ్రబాహుం జయన్తమజ్మ ప్రమృణన్తమోజసా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 98[మార్చు]

ఇన్ద్రో జయాతి న పరా జయాతా అధిరాజో రాజసు రాజయాతై |

చర్కృత్య ఈడ్యో వన్ద్యశ్చోపసద్యో నమస్య్శ్భవేహ ||1||


త్వమిన్ద్రాధిరాజః శ్రవస్యుస్త్వం భూరభిభూతిర్జనానామ్ |

త్వం దైవీర్విశ ఇమా వి రాజాయుష్మత్క్షత్రమజరం తే అస్తు ||2||


ప్రాచ్యా దిశస్త్వమిన్ద్రాసి రాజోతోదీచ్యా దిశో వృత్రహన్ఛత్రుహో ऽసి |

యత్ర యన్తి స్రోత్యాస్తజ్జితం తే దక్షిణతో వృషభ ఏషి హవ్యః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 99[మార్చు]

అభి త్వేన్ద్ర వరిమతః పురా త్వాంహూరణాద్ధువే |

హ్వయామ్యుగ్రం చేత్తారం పురుణామానమేకజమ్ ||1||


యో అద్య సేన్యో వధో జిఘాంసన్న ఉదీరతే |

ఇన్ద్రస్య తత్ర బాహూ సమన్తం పరి దద్మః ||2||


పరి దద్మ ఇన్ద్రస్య బాహూ సమన్తం త్రాతుస్త్రాయతాం నః |

దేవ సవితః సోమ రాజన్సుమనసం మా కృణు స్వస్తయే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 100[మార్చు]

దేవా అదుః సూర్యో ద్యౌరదాత్పృథివ్యదాత్ |

తిస్రః సరస్వతిరదుః సచిత్తా విషదూషణమ్ ||1||


యద్వో దేవా ఉపజీకా ఆసిఞ్చన్ధన్వన్యుదకమ్ |

తేన దేవప్రసూతేనేదం దూషయతా విషమ్ ||2||


అసురాణాం దుహితాసి సా దేవానామసి స్వసా |

దివస్పృథివ్యాః సంభూతా సా చకర్థారసం విషమ్ ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము