అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 101 నుండి 110 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 101 నుండి 110 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 101[మార్చు]

ఆ వృషాయస్వ శ్వసిహి వర్ధస్వ ప్రథయస్వ చ |

యథాఙ్గం వర్ధతాం శేపస్తేన యోషితమిజ్జహి ||1||


యేన కృషం వాజయన్తి యేన హిన్వన్త్యాతురమ్ |

తేనాస్య బ్రహ్మణస్పతే ధనురివా తానయా పసః ||2||


ఆహం తనోమి తే పసో అధి జ్యామివ ధన్వని |

క్రమస్వ ఋష ఇవ రోహితమనవగ్లాయతా సదా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 102[మార్చు]

యథయం వాహో అశ్వినా సమైతి సం చ వర్తతే |

ఏవా మామభి తే మనః సమైతు సం చ వర్తతామ్ ||1||


ఆహం ఖిదామి తే మనో రాజాశ్వః పృష్ట్యామివ |

రేష్మఛిన్నమ్యథా తృణం మయి తే వేష్టతాం మనః ||2||


ఆఞ్జనస్య మదుఘస్య కుష్ఠస్య నలదస్య చ |

తురో భగస్య హస్తాభ్యామనురోధనముద్భరే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 103[మార్చు]

సందానం వో బృహస్పతిః సందానం సవితా కరత్ |

సందానం మిత్రో అర్యమా సందానం భగో అశ్వినా ||1||


సమ్పరమాన్త్సమవమానథో సం ద్యామి మధ్యమాన్ |

ఇన్ద్రస్తాన్పర్యహార్దామ్నా తానగ్నే సం ద్యా త్వమ్ ||2||


అమీ యే యుధమాయన్తి కేతూన్కృత్వానీకశః |

ఇన్ద్రస్తాన్పర్యహార్దామ్న తానగ్నే సం ద్యా త్వమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 104[మార్చు]

ఆదానేన సందానేనామిత్రానా ద్యామసి |

అపానా యే చైషాం ప్రాణా అసునాసూన్త్సమఛిదన్ ||1||


ఇదమాదానమకరం తపసేన్ద్రేణ సంశితమ్ |

అమిత్రా యే ऽత్ర నః సన్తి తానగ్న ఆ ద్యా త్వమ్ ||2||


అैనాన్ద్యతామిన్ద్రాగ్నీ సోమో రాజా చ మేదినౌ |

ఇన్ద్రో మరుత్వానాదానమమిత్రేభ్యః కృణోతు నః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 105[మార్చు]

యథా మనో మనస్కేతైః పరాపతత్యాశుమత్ |

ఏవా త్వం కాసే ప్ర పత మనసో ऽను ప్రవాయ్యమ్ ||1||


యథా బాణః సుసంశితః పరాపతత్యాశుమత్ |

ఏవా త్వం కాసే ప్ర పత పృథివ్యా అను సంవతమ్ ||2||


యథా సూర్యస్య రశ్మయః పరాపతన్త్యాశుమత్ |

ఏవా త్వం కాసే ప్ర పత సముద్రస్యాను విక్షరమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 106[మార్చు]

ఆయనే తే పరాయనే దూర్వా రోహన్తు పుష్పిణీః |

ఉత్సో వా తత్ర జాయతామ్హ్రదో వా పుణ్డరీకవాన్ ||1||


అపామిదం న్యయనం సముద్రస్య నివేశనమ్ |

మధ్యే హ్రదస్య నో గృహాః పరాచీనా ముఖా కృధి ||2||


హిమస్య త్వా జరాయుణా శాలే పరి వ్యయామసి |

శీతహ్రదా హి నో భువో ऽగ్నిష్కృణోతు భేషజమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 107[మార్చు]

విశ్వజిత్త్రాయమాణాయై మా పరి దేహి |

త్రాయమాణే ద్విపాచ్చ సర్వం నో రక్ష చతుష్పాడ్యచ్చ నః స్వమ్ ||1||


త్రాయమాణే విశ్వజితే మా పరి దేహి |

విశ్వజిద్ద్విపాచ్చ సర్వం నో రక్ష చతుష్పాడ్యచ్చ నః స్వమ్ ||2||


విశ్వజిత్కల్యాణ్యై మా పరి దేహి |

కల్యాణి ద్విపాచ్చ సర్వం నో రక్ష చతుష్పాడ్యచ్చ నః స్వమ్ ||3||


కల్యాణి సర్వవిదే మా పరి దేహి |

సర్వవిద్ద్విపాచ్చ సర్వం నో రక్ష చతుష్పాడ్యచ్చ నః స్వమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 108[మార్చు]

త్వం నో మేధే ప్రథమా గోభిరశ్వేభిరా గహి |

త్వం సూర్యస్య రశ్మిభిస్త్వమ్నో అసి యజ్ఞియా ||1||


మేధామహం ప్రథమాం బ్రహ్మణ్వతీం బ్రహ్మజూతామృషిష్టుతామ్ |

ప్రపీతాం బ్రహ్మచారిభిర్దేవానామవసే హువే ||2||


యాం మేధామృభవో విదుర్యాం మేధామసురా విదుః |

ఋషయో భద్రాం మేధాం యాం విదుస్తాం మయ్యా వేశయామసి ||3||


యామృషయో భూతకృతో మేధాం మేధావినో విదుః |

తయా మామద్య మేధయాగ్నే మేధావినం కృణు ||4||


మేధాం సాయం మేధాం ప్రాతర్మేధాం మధ్యన్దినం పరి |

మేధాం సూర్యస్య రశ్మిభిర్వచసా వేశయామహే ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 109[మార్చు]

పిప్పలీ క్షిప్తభేషజ్యు3తాతివిద్ధభేషజీ |

తాం దేవాః సమకల్పయన్నియం జీవితవా అలమ్ ||1||


పిప్పల్య1ః సమవదన్తాయతీర్జననాదధి |

యం జీవమశ్నవామహై న స రిష్యాతి పూరుషః ||2||


అసురాస్త్వా న్యఖనన్దేవాస్త్వోదవపన్పునః |

వాతీకృతస్య భేషజీమథో క్షిప్తస్య భేషజీమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 110[మార్చు]

ప్రత్నో హి కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్యశ్చ సత్సి |

స్వామ్చాగ్నే తన్వం పిప్రాయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమా యజస్వ ||1||


జ్యేష్ఠఘ్న్యాం జాతో విచృతోర్యమస్య మూలబర్హణాత్పరి పాహ్యేనమ్ |

అత్యేనమ్నేషద్దురితాని విశ్వా దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ ||2||


వ్యాఘ్రే ऽహ్న్యజనిష్ట వీరో నక్షత్రజా జాయమానః సువీరః |

స మా వధీత్పితరం వర్ధమానో మా మాతరం ప్ర మినీజ్జనిత్రీమ్ ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము