అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 81 నుండి 90 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 81 నుండి 90 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 81[మార్చు]

యన్తాసి యఛసే హస్తావప రక్షాంసి సేధసి |

ప్రజాం ధనం చ గృహ్ణానః పరిహస్తో అభూదయమ్ ||1||


పరిహస్త వి ధారయ యోనిం గర్భాయ ధాతవే |

మర్యాదే పుత్రమా ధేహి తం త్వమా గమయాగమే ||2||


యం పరిహస్తమబిభరదితిః పుత్రకామ్యా |

త్వష్టా తమస్యా ఆ బధ్నాద్యథా పుత్రం జనాద్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 82[మార్చు]

ఆగఛత ఆగతస్య నామ గృహ్ణామ్యాయతః |

ఇన్ద్రస్య వృత్రఘ్నో వన్వే వాసవస్య శతక్రతోః ||1||


యేన సూర్యాం సావిత్రీమశ్వినోహతుః పథా |

తేన మామబ్రవీద్భగో జయామా వహతాదితి ||2||


యస్తే ऽఙ్కుశో వసుదానో బృహన్నిన్ద్ర హిరణ్యయః |

తేనా జనీయతే జాయాం మహ్యం ధేహి శచీపతే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 83[మార్చు]

అపచితః ప్ర పతత సుపర్ణో వసతేరివ |

సూర్యః కృణోతు భేషజం చన్ద్రమా వో ऽపోఛతు ||1||


ఏన్యేకా శ్యేన్యేకా కృష్ణైకా రోహిణీ ద్వే |

సర్వాసామగ్రభం నామావీరఘ్నీరపేతన ||2||


అసూతికా రామాయణ్యపచిత్ప్ర పతిష్యతి |

గ్లౌరితః ప్ర పతిష్యతి స గలున్తో నశిష్యతి ||3||


వీహి స్వామాహుతిం జుషానో మనసా స్వాహా మనసా యదిదం జుహోమి ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 84[మార్చు]

యస్యాస్త ఆసని ఘోరే జుహోమ్యేషాం బద్ధానామవసర్జనాయ కమ్ |

భూమిరితి త్వాభిప్రమన్వతే జనా నిరృతిరితి త్వాహం పరి వేద సర్వతః ||1||


భూతే హవిష్మతీ భవైష తే భాగో యో అస్మాసు |

ముఞ్చేమానమూనేనసః స్వాహా ||2||


ఏవో ష్వస్మన్నిరృతే ऽనేహా త్వమయస్మయాన్వి చృతా బన్ధపాశాన్ |

యమో మహ్యం పునరిత్త్వాం దదాతి తస్మై యమాయ నమో అస్తు మృత్యవే ||3||


అయస్మయే ద్రుపదే బేధిష ఇహాభిహితో మృత్యుభిర్యే సహస్రమ్ |

యమేన త్వం పితృభిః సంవిదాన ఉత్తమం నాకమధి రోహయేమమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 85[మార్చు]

వరణో వారయాతా అయం దేవో వనస్పతిః |

యక్ష్మో యో అస్మిన్నావిష్టస్తము దేవా అవీవరన్ ||1||


ఇన్ద్రస్య వచసా వయం మిత్రస్య వరుణస్య చ |

దేవానాం సర్వేషాం వాచా యక్ష్మం తే వారయామహే ||2||


యథా వృత్ర ఇమా ఆపస్తస్తమ్భ విశ్వధా యతీః |

ఏవా తే అగ్నినా యక్ష్మం వైశ్వానరేణ వారయే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 86[మార్చు]

వృషేన్ద్రస్య వృషా దివో వృసా పృథివ్యా అయమ్ |

వృషా విశ్వస్య భూతస్య త్వమేకవృషో భవ ||1||


సముద్ర ఈశే స్రవతామగ్నిః పృథివ్యా వశీ |

చన్ద్రమా నక్షత్రాణామీశే త్వమేకవృషో భవ ||2||


సమ్రాడస్యసురాణాం కకున్మనుష్యానామ్ |

దేవానామర్ధభాగసి త్వమేకవృషో భవ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 87[మార్చు]

ఆ త్వాహార్షమన్తరభూర్ధ్రువస్తిష్ఠావిచాచలత్ |

విశస్త్వా సర్వా వాఞ్ఛన్తు మా త్వద్రాష్ట్రమధి భ్రశత్ ||1||


ఇహైవైధి మాప చ్యోష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలత్ |

ఇన్ద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠేహ రాష్ట్రము ధారయ ||2||


ఇన్ద్ర ఏతమదీధరత్ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా |

తస్మై సోమో అధి బ్రవదయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 88[మార్చు]

ధ్రువా ద్యౌర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ |

ధ్రువాసః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విశామయమ్ ||1||


ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువమ్దేవో బృహస్పతిః |

ధ్రువం త ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువమ్ ||2||


ధ్రువో ऽచ్యుతః ప్ర మృణీహి శత్రూన్ఛత్రూయతో ऽధరాన్పాదయస్వ |

సర్వా దిశః సంమనసః సధ్రీచీర్ధ్రువాయ తే సమితిః కల్పతామిహ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 89[మార్చు]

ఇదం యత్ప్రేణ్యః శిరో దత్తం సోమేన వృష్ణ్యమ్ |

తతః పరి ప్రజాతేన హార్దిం తే శోచయామసి ||1||


శోచయామసి తే హార్దిం శోచయామసి తే మనః |

వాతం ధూమ ఇవ సధ్ర్య1ఙ్మామేవాన్వేతు యే మనః ||2||


మహ్యం త్వా మిత్రావరుణౌ మహ్యం దేవీ సరస్వతీ |

మహ్యం త్వా మధ్యం భూమ్యా ఉభావన్తౌ సమస్యతామ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 90[మార్చు]

యాం తే రుద్ర ఇషుమాస్యదఙ్గేభ్యో హృదయాయ చ |

ఇదం తామద్య త్వద్వయం విషూచీం వి వృహామసి ||1||


యాస్తే శతం ధమనయో ऽఙ్గాన్యను విష్ఠితాః |

తాసాం తే సర్వాసామ్వయం నిర్విషాణి హ్వయామసి ||2||


నమస్తే రుద్రాస్యతే నమః ప్రతిహితాయై |

నమో విసృజ్యమానాయై నమో నిపతితాయై ||3||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 81 నుండి 90 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము