అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 71[మార్చు]

యదన్నమద్మి బహుధా విరూపం హిరణ్యమశ్వముత గామజామవిమ్ |

యదేవ కిం చ ప్రతిజగ్రహాహమగ్నిష్టద్ధోతా సుహుతం కృనోతు ||1||


యన్మా హుతమహుతమాజగామ దత్తం పితృభిరనుమతం మనుష్యైః |

యస్మాన్మే మన ఉదివ రారజీత్యగ్నిష్టద్ధోతా సుహుతం కృణోతు ||2||


యదన్నమద్మ్యనృతేన దేవా దాస్యన్నదాస్యన్నుత సంగృణామి |

వైశ్వానరస్య మహతో మహిమ్నా శివం మహ్యం మధుమదస్త్వన్నమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 72[మార్చు]

యథాసితః ప్రథయతే వశామను వపూంషి కృణ్వన్నసురస్య మాయయా |

ఏవా తే శేపః సహసాయమర్కో ऽఙ్గేనాఙ్గం సంసమకం కృణోతు ||1||


యథా పసస్తాయాదరం వాతేన స్థూలభం కృతమ్ |

యావత్పరస్వతః పసస్తావత్తే వర్ధతాం పసః ||2||


యావదఙ్గీనం పారస్వతం హాస్తినం గార్దభమ్చ యత్ |

యావదశ్వస్య వజినస్తావత్తే వర్ధతాం పసః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 73[మార్చు]

ఏహ యాతు వరుణః సోమో అగ్నిర్బృహస్పతిర్వసుభిరేహ యాతు |

అస్య శ్రియముపసంయాత సర్వ ఉగ్రస్య చేత్తుః సంమనసః సజాతాః ||1||


యో వః శుష్మో హృదయేష్వన్తరాకూతిర్యా వో మనసి ప్రవిష్టా |

తాన్త్సీవయామి హవిషా ఘృతేన మయి సజాతా రమతిర్వో అస్తు ||2||


ఇహైవ స్త మాప యాతాధ్యస్మత్పూషా పరస్తాదపథమ్వః కృణోతు |

వాస్తోష్పతిరను వో జోహవీతు మయి సజాతా రమతిః వో అస్తు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 74[మార్చు]

సం వః పృచ్యన్తాం తన్వః సం మనాంసి సము వ్రతా |

సమ్వో ऽయమ్బ్రహ్మణస్పతిర్భగః సం వో అజీగమత్ ||1||


సమ్జ్ఞపనం వో మనసో ऽథో సమ్జ్ఞపనమ్హృదః |

అథో భగస్య యచ్ఛ్రాన్తం తేన సంజ్ఞపయామి వః ||2||


యథాదిత్యా వసుభిః సమ్బభూవుర్మరుద్భిరుగ్రా అహృణీయమానాః |

ఏవా త్రిణామన్నహృణీయమాన ఇమాన్జనాన్త్సంమనసస్కృధీహ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 75[మార్చు]

నిరముం నుద ఓకసః సపత్నో యః పృతన్యతి |

నైర్బాధ్యేన హవిషేన్ద్ర ఏనం పరాశరీత్ ||1||


పరమాం తం పరావతమిన్ద్రో నుదతు వృత్రహా |

యతో న పునరాయతి శశ్వతీభ్యః సమాభ్యః ||2||


ఏతు తిస్రః పరావత ఏతు పఞ్చ జనాఁ అతి |

ఏతు తిస్రో ऽతి రోచనా యతో న పునరాయతి |

శశ్వతీభ్యః సమాభ్యో యావత్సూర్యో అసద్దివి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 76[మార్చు]

య ఏనం పరిషీదన్తి సమాదధతి చక్షసే |

సంప్రేద్ధో అగ్నిర్జిహ్వాభిరుదేతు హృదయాదధి ||1||


అగ్నేః సామ్తపనస్యాహమాయుషే పదమా రభే |

అద్ధాతిర్యస్య పశ్యతి ధూమముద్యన్తమాస్యతః ||2||


యో అస్య సమిధం వేద క్షత్రియేణ సమాహితామ్ |

నాభిహ్వారే పదం ని దధాతి స మృత్యవే ||3||


నైనం ఘ్నన్తి పర్యాయినో న సన్నాఁ అవ గఛతి |

అగ్నేర్యః క్షత్రియో విద్వాన్నామ గృహ్నాతి ఆయుషే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 77[మార్చు]

అస్థాద్ద్యౌరస్థాత్పృథివ్యస్థాద్విశ్వమిదం జగత్ |

ఆస్థానే పర్వతా అస్థు స్థామ్న్యశ్వాఁ అతిష్ఠిపమ్ ||1||


య ఉదానత్పరాయణం య ఉదానణ్న్యాయనమ్ |

ఆవర్తనమ్నివర్తనం యో గోపా అపి తం హువే ||2||


జాతవేదో ని వర్తయ శతం తే సన్త్వావృతః |

సహస్రం త ఉపావృతస్తభిర్నః పునరా కృధి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 78[మార్చు]

తేన భూతేన హవిషాయమా ప్యాయతాం పునః |

జాయామ్యామస్మా ఆవాక్షుస్తామ్రసేనాభి వర్ధతామ్ ||1||


అభి వర్ధతాం పయసాభి రాష్ట్రేణ వర్ధతామ్ |

రయ్యా సహస్రవర్చసేమౌ స్తామనుపక్షితౌ ||2||


త్వష్టా జాయామజనయత్త్వష్టాస్యై త్వాం పతిమ్ |

త్వష్టా సహస్రమాయుంషి దీర్ఘమాయుః కృణోతు వామ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 79[మార్చు]

అయం నో నభసస్పతిః సంస్పానో అభి రక్షతు |

అసమాతిమ్గృహేషు నః ||1||


త్వం నో నభసస్పతే ఊర్జం గృహేసు ధారయ |

ఆ పుష్టమేత్వా వసు ||2||


దేవ సంస్పాన సహస్రాపోషస్యేశిషే |

తస్య నో రాస్వ తస్య నో ధేహి తస్య తే భక్తివామ్సః స్యామ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 80[మార్చు]

అన్తరిక్సేణ పతతి విశ్వా భూతావచాకశత్ |

శునో దివ్యస్య యన్మహస్తేనా తే హవిషా విధేమ ||1||


యే త్రయః కాలకాఞ్జా దివి దేవా ఇవ శ్రితాః |

తాన్సర్వానహ్వ ఊతయే ऽస్మా అరిష్టతాతయే ||2||


అప్సు తే జన్మ దివి తే సధస్థం సముద్రే అన్తర్మహిమా తే పృథివ్యామ్ |

శునో దివ్యస్య యన్మహస్తేనా తే హవిషా విధేమ ||3||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము