అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 61[మార్చు]

మహ్యమాపో మధుమదేరయన్తాం మహ్యం సూరో అభరజ్జ్యోతిషే కమ్ |

మహ్యం దేవా ఉత విశ్వే తపోజా మహ్యం దేవః సవితా వ్యచో ధాత్ ||1||


అహం వివేచ పృథివీముత ద్యామహమృతూంరజనయం సప్త సాకమ్ |

అహం సత్యమనృతం యద్వదామ్యహం దైవీం పరి వాచమ్విశశ్చ ||2||


అహం జజాన పృథివీముత ద్యామహమృతూంరజనయం సప్త సిన్ధూన్ |

అహం సత్వమనృతం యద్వదామి యో అగ్నీషోమావజుషే సఖాయా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 62[మార్చు]

వైశ్వానరో రశ్మిభిర్నః పునాతు వాతః ప్రాణేనేషిరో నభోభిః |

ద్యావాపృథివీ పయసా పయస్వతీ ఋతావరీ యజ్ఞియే న పునీతామ్ ||1||


వైశ్వానరీం సూనృతామా రభధ్వం యస్యా ఆశాస్తన్వో వీతపృష్ఠాః |

తయా గృణన్తః సధమాదేషు వయం స్యామ పతయో రయీనామ్ ||2||


వైశ్వానరీం వర్చస ఆ రభధ్వం శుద్ధా భవన్తః శుచయః పావకాః |

ఇహేడయా సధమాదం మదన్తో జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరన్తమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 63[మార్చు]

యత్తే దేవీ నిరృతిరాబబన్ధ దామ గ్రీవాస్వవిమోక్యం యత్ |

తత్తే వి ష్యామ్యాయుషే వర్చసే బలాయాదోమదమన్నమద్ధి ప్రసూతః ||1||


నమో ऽస్తు తే నిరృతే తిగ్మతేజో ऽయస్మయాన్వి చృతా బన్ధపాశాన్ |

యమో మహ్యమ్పునరిత్త్వామ్దదాతి తస్మై యమాయ నమో అస్తు మృత్యవే ||2||


అయస్మయే ద్రుపదే బేధిషే ఇహాభిహితో మృత్యుభిర్యే సహస్రమ్ |

యమేన త్వం పితృభిః సంవిదాన ఉత్తమం నాకమధి రోహయేమమ్ ||3||


సంసమిద్యువసే వృషన్నగ్నే విశ్వాన్యర్య ఆ |

ఇడస్పదే సమిధ్యసే స నో వసూన్యా భర ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 64[మార్చు]

సం జానీధ్వం సం పృచ్యధ్వం సం వో మనాంసి జానతామ్ |

దేవా భాగం యథా పూర్వే సమ్జానానా ఉపాసతే ||1||


సమానో మన్త్రః సమితిః సమానీ సమానం వ్రతం సహ చిత్తమేషామ్ |

సమానేన వో హవిషా జుహోమి సమానం చేతో అభిసంవిశధ్వమ్ ||2||


సమానీ వ ఆకూతిః సమానా హృదయాని వః |

సమానమస్తు వో మనః యథా వః సుసహాసతి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 65[మార్చు]

అవ మన్యురవాయతావ బాహూ మనోయుజా |

పరాశర త్వం తేషామ్పరాఞ్చం శుష్మమర్దయాధా నో రయిమా కృధి ||1||


నిర్హస్తేభ్యో నైర్హస్తమ్యం దేవాః శరుమస్యథ |

వృశ్చామి శత్రూణాం బాహూననేన హవిషా ऽహమ్ ||2||


ఇన్ద్రశ్చకార ప్రథమం నైర్హస్తమసురేభ్యః |

జయన్తు సత్వానో మమ స్థిరేణేన్ద్రేణ మేదినా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 66[మార్చు]

నిర్హస్తః శత్రురభిదాసన్నస్తు యే సేనాభిర్యుధమాయన్త్యస్మాన్ |

సమర్పయేన్ద్ర మహతా వధేన ద్రాత్వేషామఘహారో వివిద్ధః ||1||


ఆతన్వానా ఆయఛన్తో ऽస్యన్తో యే చ ధావథ |

నిర్హస్తాః శత్రవః స్థనేన్ద్రో వో ऽద్య పరాశరీత్ ||2||


నిర్హస్తాః సన్తు శత్రవో ऽఙ్గైషాం మ్లాపయామసి |

అథైషామిన్ద్ర వేదాంసి శతశో వి భజామహై ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 67[మార్చు]

పరి వర్త్మాని సర్వత ఇన్ద్రః పూషా చ సస్రతుః |

ముహ్యన్త్వద్యామూః సేనా అమిత్రాణాం పరస్తరామ్ ||1||


మూఢా అమిత్రాశ్చరతాశీర్షాణ ఇవాహయః |

తేషాం వో అగ్నిమూఢానామిన్ద్రో హన్తు వరంవరమ్ ||2||


అैషు నహ్య వృషాజినం హరిణస్య భియం కృధి |

పరాఙమిత్ర ఏషత్వర్వాచీ గౌరుపేషతు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 68[మార్చు]

ఆయమగన్త్సవితా క్షురేణోష్ణేన వాయ ఉదకేనేహి |

ఆదిత్యా రుద్రా వసవ ఉన్దన్తు సచేతసః సోమస్య రాజ్ఞో వపత ప్రచేతసః ||1||


అదితిః శ్మశ్రు వపత్వాప ఉన్దన్తు వర్చసా |

చికిత్సతు ప్రజాపతిర్దీర్ఘాయుత్వాయ చక్షసే ||2||


యేనావపత్సవితా క్షురేణ సోమస్య రాజ్ఞో వరుణస్య విద్వాన్ |

తేన బ్రహ్మాణో వపతేదమస్య గోమానశ్వవానయమస్తు ప్రజావాన్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 69[మార్చు]

గిరావరగరాటేషు హిరన్యే గోషు యద్యశః |

సురాయాం సిచ్యమానాయాం కీలాలే మధు తన్మయి ||1||


అశ్వినా సారఘేణ మా మధునాఙ్క్తం శుభస్పతీ |

యథా భర్గస్వతీం వాచమావదాని జనాఁ అను ||2||


మయి వర్చో అథో యశో ऽథో యజ్ఞస్య యత్పయః |

తన్మయి ప్రజాపతిర్దివి ద్యామివ దృంహతు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 70[మార్చు]

యథా మాంసమ్యథా సురా యథాక్షా అధిదేవనే |

యథా పుంసో వృషణ్యత స్త్రియాం నిహన్యతే మనః |

ఏవా తే అఘ్న్యే మనో ऽధి వత్సే ని హన్యతామ్ ||1||


యథా హస్తీ హస్తిన్యాః పదేన పదముద్యుజే |

యథా పుంసో వృషణ్యత స్త్రియాం నిహన్యతే మనః |

ఏవా తే అఘ్న్యే మనో ऽధి వత్సే ని హన్యతామ్ ||2||


యథా ప్రధిర్యథోపధిర్యథా నభ్యం ప్రధావధి |

యథా పుంసో వృషణ్యత స్త్రియాం నిహన్యతే మనః |

ఏవా తే అఘ్న్యే మనో ऽధి వత్సే ని హన్యతామ్ ||3||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ)మూస:అధర్వణవేదము