అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 51 నుండి 60 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 51 నుండి 60 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 51[మార్చు]

వాయోః పూతః పవిత్రేణ ప్రత్యఙ్సోమో అతి ద్రుతః |

ఇన్ద్రస్య యుజః సఖా ||1||


ఆపో అస్మాన్మాతరః సూదయన్తు ఘృతేన నో ఘృతప్వహ్పునన్తు |

విశ్వం హి రిప్రం ప్రవహన్తి దేవీరుదిదాభ్యః శుచిరా పూత ఏమి ||2||


యత్కిం చేదం వరుణ దైవ్యే జనే ऽభిద్రోహం మనుష్యా3శ్చరన్తి |

అచిత్త్యా చేత్తవ ధర్మ యుయోపిమ మా నస్తస్మాదేనసో దేవ రీరిషః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 52[మార్చు]

ఉత్సూర్యో దివ ఏతి పురో రక్సాంసి నిజూర్వన్ |

ఆదిత్యః పర్వతేభ్యో విశ్వదృష్టో అదృష్టహా ||1||


ని గావో గోష్ఠే అసదన్ని మృగాసో అవిక్షత |

న్యూ3ర్మయో నదీనం న్యదృష్టా అలిప్సత ||2||


ఆయుర్దదం విపశ్చితం శ్రుతాం కణ్వస్య వీరుధమ్ |

ఆభారిషం విశ్వభేషజీమస్యాదృష్టాన్ని శమయత్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 53[మార్చు]

ద్యౌశ్చ మ ఇదం పృథివీ చ ప్రచేతసౌ శుక్రో బృహన్దక్షిణయా పిపర్తు |

అను స్వధా చికితాం సోమో అగ్నిర్వాయుర్నః పాతు సవితా భగశ్చ ||1||


పునః ప్రాణః పునరాత్మా న అैతు పునశ్చక్షుః పునరసుర్న అैతు |

వైశ్వానరో నో అదబ్ధస్తనూపా అన్తస్తిష్ఠాతి దురితాని విశ్వా ||2||


సం వర్చసా పయసా సం తనూభిరగన్మహి మనసా సం శివేన |

త్వష్టా నో అత్ర వరీయః కృణోత్వను నో మార్ష్టు తన్వో3 యద్విరిష్టమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 54[మార్చు]

ఇదం తద్యుజ ఉత్తరమిన్ద్రం శుమ్భామ్యష్టయే |

అస్య క్షత్రం శ్రియం మహీం వృష్టిరివ వర్ధయా తృణమ్ ||1||


అస్మై క్షత్రమగ్నీషోమావస్మై ధారయతం రయిమ్ |

ఇమం రాష్ట్రస్యాభీవర్గే కృణుతమ్యుజ ఉత్తరమ్ ||2||


సబన్ధుశ్చాసబన్ధుశ్చ యో అస్మాఁ అభిదాసతి |

సర్వం తం రన్ధయాసి మే యజమానాయ సున్వతే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 55[మార్చు]

యే పన్థానో బహవో దేవయానా అన్తరా ద్యావాపృథివీ సంచరన్తి |

తేషామజ్యానిం యతమో వహాతి తస్మై మా దేవాః పరి దత్తేహ సర్వే ||1||


గ్రీష్మో హేమన్తః శిశిరో వసన్తః శరద్వర్షాః స్వితే నో దధాత |

ఆ నో గోషు భజతా ప్రజాయాం నివాత ఇద్వః శరణే స్యామ ||2||


ఇదావత్సరాయ పరివత్సరాయ సంవత్సరాయ కృణుతా బృహన్నమః |

తేషాం వయం సుమతౌ యజ్ఞియానామపి భద్రే సౌ మనసే స్యామ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 56[మార్చు]

మా నో దేవా అహిర్వధీత్సతోకాన్త్సహపురుషాన్ |

సమ్యతం న వి ష్పరద్వ్యాత్తం న సం యమన్నమో దేవజనేభ్యః |


నమో ऽస్త్వసితాయ నమస్తిరశ్చిరాజయే |

స్వజాయ బభ్రవే నమో నమో దేవజనేభ్యః ||2||


సం తే హన్మి దతా దతః సము తే హన్వా హనూ |

సం తే జిహ్వయా జిహ్వాం సమ్వాస్నాహ ఆస్యమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 57[మార్చు]

ఇదమిద్వా ఉ భేషజమిదం రుద్రస్య భేషజమ్ |

యేనేషుమేకతేజనాం శతశల్యామపబ్రవత్ ||1||


జాలాషేణాభి షిఞ్చత జాలాషేణోప సిఞ్చత |

జాలాషముగ్రం భేషజం తేన నో మృడ జీవసే ||2||


శం చ నో మయశ్చ నో మా చ నః కిం చనామమత్ |

క్షమా రపో విశ్వం నో అస్తు భేషజం సర్వం నో అస్తు భేషజమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 58[మార్చు]

యశసం మేన్ద్రో మఘవాన్కృణోతు యశసం ద్యావాపృథివీ ఉభే ఇమే |

యశసం మా దేవః సవితా కృణోతు ప్రియో దాతుర్దక్షిణాయా ఇహ స్యామ్ ||1||


యథేన్ద్రో ద్యావాపృథివ్యోర్యశస్వాన్యథాప ఓషధీషు యశస్వతీః |

ఏవా విశ్వేషు దేవేషు వయం సర్వేషు యశసః స్యామ ||2||


యశా ఇన్ద్రో యశా అగ్నిర్యశాః సోమో అజాయత |

యశా విశ్వస్య భూతస్యాహమస్మి యశస్తమః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 59[మార్చు]

అనడుద్భ్యస్త్వం ప్రథమం ధేనుభ్యస్త్వమరున్ధతి |

అధేనవే వయసే శర్మ యఛ చతుష్పదే ||1||


శర్మ యఛత్వోషధిః సహ దేవీరరున్ధతీ |

కరత్పయస్వన్తం గోష్ఠమయక్ష్మాఁ ఉత పూరుషాన్ ||2||


విశ్వరూపాం సుభగామఛావదామి జీవలామ్ |

సా నో రుద్రస్యాస్తాం హేతిం దూరం నయతు గోభ్యః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 60[మార్చు]

అయమా యాత్యర్యమా పురస్తాద్విషితస్తుపః |

అస్యా ఇఛన్నగ్రువై పతిముత జాయామజానయే ||1||


అశ్రమదియమర్యమన్నన్యాసాం సమనం యతీ |

అఙ్గో న్వర్యమన్నస్యా అన్యాః సమనమాయతి ||2||


ధాతా దాధార పృథివీమ్ధాతా ద్యాముత సూర్యమ్ |

ధాతాస్యా అగ్రువై పతిమ్దధాతు ప్రతికామ్యమ్ ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము