అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 41[మార్చు]

మనసే చేతసే ధియ ఆకూతయ ఉత చిత్తయే |

మత్యై శ్రుతాయ చక్షసే విధేమ హవిషా వయమ్ ||1||


అపానాయ వ్యానాయ ప్రాణాయ భూరిధాయసే |

సరస్వత్యా ఉరువ్యచే విధేమ హవిషా వయమ్ ||2||


మా నో హాసిషురృషయో దైవ్యా యే తనూపా యే నస్తన్వస్తనూజాః |

అమర్త్యా మర్త్యాం అభి నః సచధ్వమాయుర్ధత్త ప్రతరం జీవసే నః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 42[మార్చు]

అవ జ్యామివ ధన్వనో మన్యుం తనోమి తే హృదః |

యథా సంమనసౌ భూత్వా సఖాయావివ సచావహై ||1||


సఖాయావివ సచావహా అవ మన్యుం తనోమి తే |

అధస్తే అశ్మనో మన్యుముపాస్యామసి యో గురుః ||2||


అభి తిష్ఠామి తే మన్యుం పార్ష్ణ్యా ప్రపదేన చ |

యథావశో న వాదిషో మమ చిత్తముపాయసి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 43[మార్చు]

అయం దర్భో విమన్యుకః స్వాయ చారణాయ చ |

మన్యోర్విమన్యుకస్యాయం మన్యుశమన ఉచ్యతే ||1||


అయం యో భూరిమూలః సముద్రమవతిష్ఠతి |

దర్భః పృథివ్యా ఉత్థితో మన్యుశమన ఉచ్యతే ||2||


వి తే హనవ్యాం శరణిం వి తే ముఖ్యాం నయామసి |

యథావశో న వాదిషో మమ చిత్తముపాయసి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 44[మార్చు]

అస్థాద్ద్యౌరస్థాత్పృథివ్యస్థాద్విశ్వమిదం జగత్ |

అస్థుర్వృక్షా ఊర్ధ్వస్వప్నాస్తిష్ఠాద్రోగో అయం తవ ||1||


శతం యా భేషజాని తే సహస్రం సంగతాని చ |

శ్రేష్ఠమాస్రావభేషజం వసిష్ఠం రోగనాశనమ్ ||2||


రుద్రస్య మూత్రమస్యమృతస్య నాభిః |

విషాణకా నామ వా అసి పితౄణాం మూలాదుత్థితా వాతీకృతనాశనీ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 45[మార్చు]

పరో ऽపేహి మనస్పాప కిమశస్తాని శంససి |

పరేహి న త్వా కామయే వృక్షాం వనాని సం చర గృహేషు గోషు మే మనః ||1||


అవశసా నిఃశసా యత్పరాశసోపారిమ జాగ్రతో యత్స్వపన్తః |

అగ్నిర్విశ్వాన్యప దుష్కృతాన్యజుష్టాన్యారే అస్మద్దధాతు ||2||


యదిన్ద్ర బ్రహ్మణస్పతే ऽపి మృషా చరామసి |

ప్రచేతా న ఆఙ్గిరసో దురితాత్పాత్వంహసః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 46[మార్చు]

యో న జీవో ऽసి న మృతో దేవానామమృతగర్భో ऽసి స్వప్న |

వరుణానీ తే మాతా యమః పితారరుర్నామాసి ||1||


విద్మ తే స్వప్న జనిత్రం దేవజామీనాం పుత్రో ऽసి యమస్య కరణః |

అన్తకో ऽసి మృత్యురసి తం త్వా స్వప్న తథా సం విద్మ స నః స్వప్న దుష్వప్న్యాత్పాహి ||2||


యథా కలాం యథా శపం యథర్ణం సంనయన్తి |

ఏవా దుష్వప్న్యం సర్వం ద్విషతే సం నయామసి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 47[మార్చు]

అగ్నిః ప్రాతఃసవనే పాత్వస్మాన్వైశ్వానరో విశ్వకృద్విశ్వశంభూః |

స నః పావకో ద్రవిణే దధాత్వాయుష్మన్తః సహభక్షాః స్యామ ||1||


విశ్వే దేవా మరుత ఇన్ద్రో అస్మానస్మిన్ద్వితీయే సవనే న జహ్యుః |

ఆయుష్మన్తః ప్రియమేషాం వదన్తో వయం దేవానాం సుమతౌ స్యామ ||2||


ఇదం తృతీయం సవనం కవీనామృతేన యే చమసమైరయన్త |

తే సౌధన్వనాః స్వరానశానాః స్విష్టిం నో అభి వస్యో నయన్తు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 48[మార్చు]

శ్యేనో ऽసి గాయత్రఛన్దా అను త్వా రభే |

స్వస్తి మా సం వహాస్య యజ్ఞస్యోదృచి స్వాహా ||1||


ఋభురసి జగఛన్దా అను త్వా రభే |

స్వస్తి మా సం వహాస్య యజ్ఞస్యోదృచి స్వాహా ||2||


వృషాసి త్రిష్టుప్ఛన్దా అను త్వా రభే |

స్వస్తి మా సం వహాస్య యజ్ఞస్యోదృచి స్వాహా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 49[మార్చు]

నహి తే అగ్నే తన్వః క్రూరమానంశ మర్త్యః |

కపిర్బభస్తి తేజనం స్వం జరాయు గౌరివ ||1||


మేష ఇవ వై సం చ వి చోర్వచ్యసే యదుత్తరద్రావుపరశ్చ ఖాదతః |

శీర్ష్ణా శిరో ऽప్ససాప్సో అర్దయన్నంశూన్బభస్తి హరితేభిరాసభిః ||2||


సుపర్ణా వాచమక్రతోప ద్యవ్యాఖరే కృష్ణా ఇషిరా అనర్తిషుః |

ని యన్నియన్తి ఉపరస్య నిష్కృతిం పురూ రేతో దధిరే సూర్యశ్రితః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 50[మార్చు]

హతం తర్దం సమఙ్కమాఖుమశ్వినా ఛిన్తం శిరో అపి పృష్టీః శృణీతమ్ |

యవాన్నేదదానపి నహ్యతం ముఖమథాభయం కృణుతం ధాన్యాయ ||1||


తర్ద హై పతఙ్గ హై జభ్య హా ఉపక్వస |

బ్రహ్మేవాసంస్థితం హవిరనదన్త ఇమాన్యవానహింసన్తో అపోదిత ||2||


తర్దాపతే వఘాపతే తృష్టజమ్భా ఆ శృణోత మే |

య ఆరణ్యా వ్యద్వరా యే కే చ స్థ వ్యద్వరాస్తాన్త్సర్వాన్జమ్భయామసి ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము