అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 31[మార్చు]

ఆయం గౌః పృశ్నిరక్రమీదసదన్మాతరమ్పురః |

పితరమ్చ ప్రయన్త్స్వః ||1||


అన్తశ్చరతి రోచనా అస్య ప్రాణాదపానతః |

వ్యఖ్యన్మహిషః స్వః ||2||


త్రింశద్ధామా వి రాజతి వాక్పతఙ్గో అశిశ్రియత్ |

ప్రతి వస్తోరహర్ద్యుభిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 32[మార్చు]

అన్తర్దావే జుహుత స్వేతద్యాతుధానక్షయణం ఘృతేన |

ఆరాద్రక్షాంసి ప్రతి దహ త్వమగ్నే న నో గృహాణాముప తీతపాసి ||1||


రుద్రో వో గ్రీవా అశరైత్పిశాచాహ్పృష్టీర్వో ऽపి శృణాతు యాతుధానాః |

వీరుద్వో విశ్వతోవీర్యా యమేన సమజీగమత్ ||2||


అభయం మిత్రావరుణావిహాస్తు నో ऽర్చిషాత్త్రిణో నుదతం ప్రతీచః |

మా జ్ఞాతారం మా ప్రతిష్ఠాం విదన్త మిథో విఘ్నానా ఉప యన్తు మృత్యుమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 33[మార్చు]

యస్యేదమా రజో యుజస్తుజే జనా నవం స్వః |

ఇన్ద్రస్య రన్త్యం బృహత్ ||1||


నాధృష ఆ దధృషతే ధృషాణో ధృషితః శవః |

పురా యథా వ్యథిః శ్రవ ఇన్ద్రస్య నాధృషే శవః ||2||


స నో దదాతు తాం రయిమురుం పిశఙ్గసందృశమ్ |

ఇన్ద్రః పతిస్తువిష్టమో జనేష్వా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 34[మార్చు]

ప్రాగ్నయే వాచమీరయ వృషభాయ క్షితీనామ్ |

స నః పర్షదతి ద్విషః ||1||


యో రక్షాంసి నిజూర్వత్యగ్నిస్తిగ్మేన శోచిషా |

స నః పర్షదతి ద్విషః ||2||


యః పరస్యాః పరావతస్తిరో ధన్వాతిరోచతే |

స నః పర్షదతి ద్విషః ||3||


యో విశ్వాభి విపశ్యతి భువనా సం చ పశ్యతి |

స నః పర్షదతి ద్విషః ||4||


యో అస్య పారే రజసః శుక్రో అగ్నిరజాయత |

స నః పర్షదతి ద్విషః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 35[మార్చు]

వైశ్వానరో న ఊతయ ఆ ప్ర యాతు పరావతః |

అగ్నిర్నః సుష్టుతీరుప ||1||


వైశ్వానరో న ఆగమదిమం యజ్ఞం సజూరుప |

అగ్నిరుక్థేష్వంహసు ||2||


వైశ్వానరో ऽఙ్గిరసాం స్తోమముక్థం చ చాక్ళృపత్ |

అैషు ద్యుమ్నం స్వర్యమత్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 36[మార్చు]

ఋతావానం వైశ్వానరమృతస్య జ్యోతిషస్పతిమ్ |

అజస్రం ఘర్మమీమహే ||1||


స విశ్వా ప్రతి చాక్ళృప ఋతూంరుత్సృజతే వశీ |

యజ్ఞస్య వయ ఉత్తిరన్ ||2||


అగ్నిః పరేషు ధామసు కామో భూతస్య భవ్యస్య |

సమ్రాదేకో వి రాజతి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 37[మార్చు]

ఉప ప్రాగాత్సహస్రాక్షో యుక్త్వా శపథో రథమ్ |

శప్తారమన్విఛన్మమ వృక ఇవావిమతో గృహమ్ ||1||


పరి ణో వృఙ్గ్ధి శపథ హ్రదమగ్నిరివా దహన్ |

శప్తారమత్ర నో జహి దివో వృక్షమివాశనిః ||2||


యో నః శపాదశపతః శపతో యశ్చ నః శపాత్ |

శునే పేష్ట్రమివావక్షామం తం ప్రత్యస్యామి మృత్యవే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 38[మార్చు]

సిమ్హే వ్యాఘ్ర ఉత యా పృదాకౌ త్విషిరగ్నౌ బ్రాహ్మణే సూర్యే యా |

ఇన్ద్రం యా దేవీ సుభగా జజాన సా న అैతు వర్చసా సంవిదానా ||1||


యా హస్తిని ద్వీపిని యా హిరణ్యే త్విషిరప్సు గోషు యా పురుషేషు |

ఇన్ద్రం యా దేవీ సుభగా జజాన సా న అैతు వర్చసా సంవిదానా ||2||


రథే అక్షేష్వృషభస్య వాజే వాతే పర్జన్యే వరుణస్య శుష్మే |

ఇన్ద్రమ్యా దేవీ సుభగా జజాన సా న అैతు వర్చసా సంవిదానా ||3||


రాజన్యే దున్దుభావాయతాయామశ్వస్య వాజే పురుషస్య మాయౌ |

ఇన్ద్రమ్యా దేవీ సుభగా జజాన సా న అैతు వర్చసా సమ్విదానా ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 39[మార్చు]

యశో హవిర్వర్ధతామిన్ద్రజూతం సహస్రవీర్యం సుభృతం సహస్కృతమ్ |

ప్రసర్స్రాణమను దీర్ఘాయ చక్షసే హవిష్మన్తం మా వర్ధయ జ్యేష్ఠతాతయే ||1||


అఛా న ఇన్ద్రం యశసం యశోభిర్యశస్వినం నమసానా విధేమ |

స నో రాస్వ రాష్ట్రమిన్ద్రజూతం తస్య తే రాతౌ యశసః స్యామ ||2||


యశా ఇన్ద్రో యశా అగ్నిర్యశాః సోమో అజాయత |

యశా విశ్వస్య భూతస్య అహమస్మి యశస్తమః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 40[మార్చు]

అభయం ద్యావాపృథివీ ఇహాస్తు నో ऽభయం సోమః సవితా నః కృణోతు |

అభయం నో ऽస్తూర్వన్తరిక్షం సప్తఋషీణాం చ హవిషాభయం నో అస్తు ||1||


అస్మై గ్రామాయ ప్రదిశశ్చతస్ర ఊర్జం సుభూతం స్వస్తి సవితా నః కృణోతు |

అశత్ర్విన్ద్రో అభయం నః కృణోత్వన్యత్ర రాజ్ఞామభి యాతు మన్యుః ||2||


అనమిత్రం నో అధరాదనమిత్రం న ఉత్తరాత్ |

ఇన్ద్రానమిత్రం నః పశ్చాదనమిత్రం పురస్కృధి ||3||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము