అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 21[మార్చు]

ఇమా యాస్తిస్రః పృథివీస్తాసాం హ భూమిరుత్తమా |

తాసామధి త్వచో అహం భేషజం సము జగ్రభమ్ ||1||


శ్రేష్ఠమసి భేషజానాం వసిష్ఠం వీరుధానామ్ |

సోమో భగ ఇవ యామేషు దేవేషు వరుణో యథా ||2||


రేవతీరనాధృషః సిషాసవః సిషాసథ |

ఉత స్థ కేశదృమ్హణీరథో హ కేశవర్ధనీః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 22[మార్చు]

కృష్ణం నియానం హరయః సుపర్ణా అపో వసానా దివముత్పతన్తి |

త ఆవవృత్రన్త్సదనాదృతస్యాదిద్ఘృతేన పృథివీం వ్యూదుః ||1||


పయస్వతీః కృణుథాప ఓషధీః శివా యదేజథా మరుతో రుక్మవక్షసః |

ఊర్జం చ తత్ర సుమతిం చ పిన్వత యత్రా నరో మరుతః సిఞ్చథా మధు ||2||


ఉదప్రుతో మరుతస్తాఁ ఇయర్త వృష్టిర్యా విశ్వా నివతస్పృణాతి |

ఏజాతి గ్లహా కన్యేవ తున్నైరుం తున్దానా పత్యేవ జాయా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 23[మార్చు]

సస్రుషీస్తదపసో దివా నక్తం చ సస్రుషీః |

వరేణ్యక్రతురహమపో దేవీరుప హ్వయే ||1||


ఓతా ఆపః కర్మణ్యా ముఞ్చన్త్వితః ప్రణీతయే |

సద్యః కృణ్వన్త్వేతవే ||2||


దేవస్య సవితుః సవే కర్మ కృణ్వన్తు మానుషాః |

శం నో భవన్త్వప ఓషధీః శివాః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 24[మార్చు]

హిమవతః ప్ర స్రవన్తి సిన్ధౌ సమహ సఙ్గమః |

ఆపో హ మహ్యం తద్దేవీర్దదన్హృద్ద్యోతభేషజమ్ ||1||


యన్మే అక్ష్యోరాదిద్యోత పార్ష్ణ్యోః ప్రపదోశ్చ యత్ |

ఆపస్తత్సర్వం నిష్కరన్భిషజాం సుభిషక్తమాః ||2||


సిన్ధుపత్నీః సిన్ధురాజ్ఞీః సర్వా యా నద్య1 స్థన |

దత్త నస్తస్య భేషజం తేనా వో భునజామహై ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 25[మార్చు]

పఞ్చ చ యాః పఞ్చాశచ్చ సంయన్తి మన్యా అభి |

ఇతస్తాః సర్వా నశ్యన్తు వాకా అపచితామివ ||1||


సప్త చ యాః సప్తతిశ్చ సంయన్తి గ్రైవ్యా అభి |

ఇతస్తాః సర్వా నశ్యన్తు వాకా అపచితామివ ||2||


నవ చ యా నవతిశ్చ సంయన్తి స్కన్ధ్యా అభి |

ఇతస్తాః సర్వా నశ్యన్తు వాకా అపచితామివ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 26[మార్చు]

అవ మా పాప్మన్సృజ వశీ సన్మృదయాసి నః |

ఆ మా భద్రస్య లోకే పాప్మన్ధేహ్యవిహ్రుతమ్ ||1||


యో నః పాప్మన్న జహాసి తము త్వా జహిమో వయమ్ |

పథామను వ్యావర్తనే ऽన్యం పాప్మాను పద్యతామ్ ||2||


అన్యత్రాస్మన్న్యుచ్యతు సహస్రాక్షో అమర్త్యః |

యం ద్వేషామ తమృఛతు యము ద్విష్మస్తమిజ్జహి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 27[మార్చు]

దేవాః కపోత ఇషితో యదిఛన్దూతో నిరృత్యా ఇదమాజగామ |

తస్మా అర్చామ కృణవామ నిష్కృతిం శం నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే ||1||


శివః కపోత ఇషితో నో అస్త్వనాగా దేవాః శకునో గృహం నః |

అగ్నిర్హి విప్రో జుషతామ్హవిర్నః పరి హేతిః పక్షిణీ నో వృణక్తు ||2||


హేతిః పక్షిణీ న దభాత్యస్మానాష్ట్రీ పదం కృణుతే అగ్నిధానే |

శివో గోభ్య ఉత పురుషేభ్యో నో అస్తు మా నో దేవా ఇహ హింసీత్కపోత ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 28[మార్చు]

ఋచా కపోతం నుదత ప్రణోదమిషం మదన్తః పరి గాం నయామః |

సంలోభయన్తో దురితా పదాని హిత్వా న ఊర్జం ప్ర పదాత్పథిష్ఠః ||1||


పరీమే ऽగ్నిమర్షత పరీమే గామనేషత |

దేవేష్వక్రత శ్రవః క ఇమాఁ ఆ దధర్షతి ||2||


యః ప్రథమః ప్రవతమాససాద బహుభ్యః పన్థామనుపస్పశానః |

యో ऽస్యేశే ద్విపదో యశ్చతుష్పదస్తస్మై యమాయ నమో అస్తు మృత్యవే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 29[మార్చు]

అమూన్హేతిః పతత్రిణీ న్యేతు యదులూకో వదతి మోఘమేతత్ |

యద్వా కపోత పదమగ్నౌ కృణోతి ||1||


యౌ తే దూతౌ నిరృత ఇదమేతో ऽప్రహితౌ ప్రహితౌ వా గృహం నః |

కపోతోలూకాభ్యామపదం తదస్తు ||2||


అవైరహత్యాయేదమా పపత్యాత్సువీరతాయా ఇదమా ససద్యాత్ |

పరాఙేవ పరా వద పరాచీమను సంవతమ్ |

యథా యమస్య త్వా గృహే ऽరసం ప్రతిచాకశానాభూకం ప్రతిచాకశాన్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 30[మార్చు]

దేవా ఇమం మధునా సంయుతం యవం సరస్వత్యామధి మణావచర్కృషుః |

ఇన్ద్ర ఆసీత్సీరపతిః శతక్రతుః కీనాశా ఆసన్మరుతః సుదానవః ||1||


యస్తే మదో ऽవకేశో వికేశో యేనాభిహస్యం పురుషం కృణోషి |

ఆరాత్త్వదన్యా వనాని వృక్షి త్వం శమి శతవల్శా వి రోహ ||2||


బృహత్పలాశే సుభగే వర్షవృద్ధ ఋతావరి |

మాతేవ పుత్రేభ్యో మృడ కేశేభ్యః శమి ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము