అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 131 నుండి 142 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 131 నుండి 142 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 131[మార్చు]

ని శీర్షతో ని పత్తత ఆధ్యో ని తిరామి తే |

దేవాః ప్ర హిణుత స్మరమసౌ మామను శోచతు ||1||


అనుమతే ऽన్విదం మన్యస్వాకుతే సమిదం నమః |

దేవాః ప్ర హిణుత స్మరమసౌ మామను శోచతు ||2||


యద్ధావసి త్రియోజనం పఞ్చయోజనమాశ్వినమ్ |

తతస్త్వం పునరాయసి పుత్రాణాం నో అసః పితా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 132[మార్చు]

యం దేవాః స్మరమసిఞ్చన్నప్స్వన్తః శోశుచానం సహాద్యా |

తం తే తపామి వరుణస్య ధర్మణా ||1||


యం విశ్వే దేవాః స్మరమసిఞ్చన్నప్స్వన్తః శోశుచానం సహాద్యా |

తం తే తపామి వరుణస్య ధర్మణా ||2||


యమిన్ద్రాణీ స్మరమసిఞ్చదప్స్వన్తః శోశుచానం సహాద్యా |

తం తే తపామి వరుణస్య ధర్మణా ||3||


యమిన్ద్రాగ్నీ స్మరమసిఞ్చతామప్స్వన్తః శోశుచానం సహాద్యా |

తం తే తపామి వరుణస్య ధర్మణా ||4||


యమ్మిత్రావరుణౌ స్మరమసిఞ్చతామప్స్వన్తః శోశుచానం సహాద్యా |

తం తే తపామి వరుణస్య ధర్మణా ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 133[మార్చు]

య ఇమాం దేవో మేఖలామాబబన్ధ యః సంననాహ య ఉ నో యుయోజ |

యస్య దేవస్య ప్రశిషా చరామః స పారమిఛాత్స ఉ నో వి ముఞ్చాత్ ||1||


ఆహుతాస్యభిహుత ఋషీణామస్యాయుధమ్ |

పూర్వా వ్రతస్య ప్రాశ్నతీ వీరఘ్నీ భవ మేఖలే ||2||


మృత్యోరహం బ్రహ్మచారీ యదస్మి నిర్యాచన్భూతాత్పురుషం యమాయ |

తమహం బ్రహ్మణా తపసా శ్రమేణానయైనం మేఖలయా సినామి ||3||


శ్రద్ధాయా దుహితా తపసో ऽధి జాతా స్వసా ఋషీణాం భూతకృతాం బభూవ |

సా నో మేఖలే మతిమా ధేహి మేధామథో నో ధేహి తప ఇన్ద్రియం చ ||4||


యాం త్వా పూర్వే భూతకృత ఋషయః పరిబేధిరే |

సా త్వం పరి ష్వజస్వ మాం దీర్ఘాయుత్వాయ మేఖలే ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 134[మార్చు]

అయం వజ్రస్తర్పయతామృతస్యావాస్య ఋఆష్ట్రమప హన్తు జీవితమ్ |

శృణాతు గ్రీవాః ప్ర శృణాతూష్ణిహా వృత్రస్యేవ శచీపతిః ||1||


అధరోऽధర ఉత్తరేభ్యో గూఢః పృథివ్యా మోత్సృపత్ |

వజ్రేణావహతః శయామ్ ||2||


యో జినాతి తమన్విఛ యో జినాతి తమిజ్జహి |

జినతో వజ్ర త్వం సీమన్తమన్వఞ్చమను పాతయ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 135[మార్చు]

యదశ్నామి బలం కుర్వ ఇత్థం వజ్రమా దదే |

స్కన్ధానముష్య శాతయన్వృత్రస్యేవ శచీపతిః ||1||


యత్పిబామి సం పిబామి సముద్ర ఇవ సంపిబః |

ప్రాణానముష్య సంపాయ సం పిబామో అముం వయమ్ ||2||


యద్గిరామి సం గిరామి సముద్ర ఇవ సంగిరః |

ప్రాణానముష్య సంగీర్య సం గిరామో అముమ్వయమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 136[మార్చు]

దేవీ దేవ్యామధి జాతా పృథివ్యామస్యోషధే |

తాం త్వా నితత్ని కేశేభ్యో దృంహణాయ ఖనామసి ||1||


దృంహ ప్రత్నాన్జనయాజాతాన్జాతాను వర్షీయసస్కృధి ||2||


యస్తే కేశో ऽవపద్యతే సమూలో యశ్చ వృశ్చతే |

ఇదం తం విశ్వభేషజ్యాభి షిఞ్చామి వీరుధా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 137[మార్చు]

యాం జమదగ్నిరఖనద్దుహిత్రే కేశవర్ధనీమ్ |

తాం వీతహవ్య ఆభరదసితస్య గృహేభ్యః ||1||


అభీశునా మేయా ఆసన్వ్యామేనానుమేయాః |

కేశా నడా ఇవ వర్ధన్తాం శీర్ష్ణస్తే అసితాః పరి ||2||


దృంహ మూలమాగ్రం యఛ వి మధ్యం యామయౌషధే |

కేశా నడా ఇవ వర్ధన్తామ్శీర్ష్ణస్తే అసితాః పరి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 138[మార్చు]

త్వం వీరుధాం శ్రేష్ఠతమాభిశ్రుతాస్యోషధే |

ఇమం మే అద్య పురుషం క్లీబమోపశినం కృధి ||1||


క్లీబం కృధ్యోపశినమథో కురీరిణం కృధి |

అథాస్యేన్ద్రో గ్రావభ్యాముభే భినత్త్వాణ్డ్యౌ ||2||


క్లీబ క్లీబం త్వాకరం వధ్రే వధ్రిం త్వాకరమరసారసం త్వాకరమ్ |

కురీరమస్య శీర్షణి కుమ్బం చాధినిదధ్మసి ||3||


యే తే నాద్యౌ దేవకృతే యయోస్తిష్ఠతి వృష్ణ్యమ్ |

తే తే భినద్మి శమ్యయాముష్యా అధి ముష్కయోః ||4||


యథా నడమ్కశిపునే స్త్రియో భిన్దన్త్యశ్మనా |

ఏవా భినద్మి తే శేపో ऽముష్యా అధి ముష్కయోః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 139[మార్చు]

న్యస్తికా రురోహిథ సుభగంకరణీ మమ |

శతం తవ ప్రతానాస్త్రయస్త్రింశన్నితానాః ||

తయా సహస్రపర్ణ్యా హృదయం శోషయామి తే ||1||


శుష్యతు మయి తే హృదయమథో శుష్యత్వాస్యమ్ |

అథో ని శుష్య మాం కామేనాథో శుష్కాస్యా చర ||2||


సంవననీ సముష్పలా బభ్రు కల్యాణి సం నుద |

అమూం చ మాం చ సం నుద సమానం హృదయం కృధి ||3||


యథోదకమపపుషో ऽపశుష్యత్యాస్యమ్ |

ఏవా ని శుష్య మాం కామేనాథో శుష్కాస్యా చర ||4||


యథా నకులో విఛిద్య సందధాత్యహిం పునః |

ఏవా కామస్య విఛిన్నం సం ధేహి వీర్యావతి ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 140[మార్చు]

యౌ వ్యాఘ్రావవరూధౌ జిఘత్సతః పితరం మాతరం చ |

తౌ దన్తం బ్రహ్మణస్పతే శివౌ కృణు జాతవేదః ||1||


వ్రీహిమత్తం యవమత్తమథో మాషమథో తిలమ్ |

ఏష వాం భాగో నిహితో రత్నధేయాయ దన్తౌ మా హింసిష్టం పితరమ్మాతరం చ ||2||


ఉపహూతౌ సయుజౌ స్యోనౌ దన్తౌ సుమఙ్గలౌ |

అన్యత్ర వాం ఘోరం తన్వః పరైతు దన్తౌ మా హింసిష్టం పితరం మాతరం చ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 141[మార్చు]

వాయురేనాః సమాకరత్త్వష్టా పోషాయ ధ్రియతామ్ |

ఇన్ద్ర ఆభ్యో అధి బ్రవద్రుద్రో భూమ్నే చికిత్సతు ||1||


లోహితేన స్వధితినా మిథునం కర్ణయోః కృధి |

అకర్తామశ్వినా లక్ష్మ తదస్తు ప్రజయా బహు ||2||


యథా చక్రుర్దేవాసురా యథా మనుష్యా ఉత |

ఏవా సహస్రపోషాయ కృణుతం లక్ష్మాశ్వినా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 142[మార్చు]

ఉచ్ఛ్రయస్వ బహుర్భవ స్వేన మహసా యవ |

మృణీహి విశ్వా పాత్రాణి మా త్వా దివ్యాశనిర్వధీత్ ||1||


ఆశృణ్వన్తం యవం దేవం యత్ర త్వాఛావదామసి |

తదుచ్ఛ్రయస్వ ద్యౌరివ సముద్ర ఇవైధ్యక్షితః ||2||


అక్షితాస్త ఉపసదో ऽక్షితాః సన్తు రాశయః |

పృణన్తో అక్షితాః సన్త్వత్తారః సన్త్వక్షితాః ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము