అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 121 నుండి 130 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 121 నుండి 130 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 121[మార్చు]

విషాణా పాశాన్వి ష్యాధ్యస్మద్య ఉత్తమా అధమా వారుణా యే |

దుష్వప్న్యం దురితం ని ష్వాస్మదథ గఛేమ సుకృతస్య లోకమ్ ||1||


యద్దారుణి బధ్యసే యచ్చ రజ్జ్వాం యద్భూమ్యాం బధ్యసే యచ్చ వాచా |

అయం తస్మాద్గార్హపత్యో నో అగ్నిరుదిన్నయాతి సుకృతస్య లోకమ్ ||2||


ఉదగాతాం భగవతీ విచృతౌ నామ తారకే |

ప్రేహామృతస్య యఛతాం ప్రైతు బద్ధకమోచనమ్ ||3||


వి జిహీష్వ లోకమ్కృణు బన్ధాన్ముఞ్చాసి బద్ధకమ్ |

యోన్యా ఇవ ప్రచ్యుతో గర్భః పథః సర్వాఁ అను క్షియ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 122[మార్చు]

ఏతం భాగం పరి దదామి విద్వాన్విశ్వకర్మన్ప్రథమజా ఋతస్య |

అస్మాభిర్దత్తం జరసః పరస్తాదఛిన్నం తన్తుమను సం తరేమ ||1||


తతం తన్తుమన్వేకే తరన్తి యేషాం దత్తం పిత్ర్యమాయనేన |

అబన్ధ్వేకే దదతః ప్రయఛన్తో దాతుం చేచ్ఛిక్షాన్త్స స్వర్గ ఏవ ||2||


అన్వారభేథామనుసంరభేథామేతం లోకం శ్రద్దధానాః సచన్తే |

యద్వాం పక్వం పరివిష్టమగ్నౌ తస్య గుప్తయే దమ్పతీ సం శ్రయేథామ్ ||3||


యజ్ఞమ్యన్తం మనసా బృహన్తమన్వారోహామి తపసా సయోనిః |

ఉపహూతా అగ్నే జరసః పరస్తాత్తృతీయే నాకే సధమాదం మదేమ ||4||


శుద్ధాః పూతా యోషితో యజ్ఞియా ఇమా బ్రహ్మణాం హస్తేషు ప్రపృథక్సాదయామి |

యత్కామ ఇదం అభిషిఞ్చామి వో ऽహం ఇన్ద్రో మరుత్వాన్త్స దదాతు తన్మే ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 123[మార్చు]

ఏతం సధస్థాః పరి వో దదామి యం శేవధిమావహాజ్జాతవేదః |

అన్వాగన్తా యజమానః స్వస్తి తం స్మ జానీత పరమే వ్యోమన్ ||1||


జానీత స్మైనం పరమే వ్యోమన్దేవాః సధస్థా విద లోకమత్ర |

అన్వాగన్తా యజమానః స్వస్తీష్టాపూర్తం స్మ కృణుతావిరస్మై ||2||


దేవాః పితరః పితరో దేవాః |

యో అస్మి సో అస్మి ||3||


స పచామి స దదామి |

స యజే స దత్తాన్మా యూషమ్ ||4||


నాకే రాజన్ప్రతి తిష్ఠ తత్రైతత్ప్రతి తిష్ఠతు |

విద్ధి పూర్తస్య నో రాజన్త్స దేవ సుమనా భవ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 124[మార్చు]

దివో ను మామ్బృహతో అన్తరిక్షాదపాం స్తోకో అభ్యపప్తద్రసేన |

సమిన్ద్రియేన పయసాహమగ్నే ఛన్దోభిర్యజ్ఞైః సుకృతాం కృతేన ||1||


యది వృక్షాదభ్యపప్తత్పలం తద్యద్యన్తరిక్షాత్స ఉ వాయురేవ |

యత్రాస్పృక్షత్తన్వో3 యచ్చ వాసస ఆపో నుదన్తు నిరృతిం పరాచైః ||2||


అభ్యఞ్జనం సురభి సా సమృద్ధిర్హిరణ్యం వర్చస్తదు పూత్రిమమేవ |

సర్వా పవిత్రా వితతాధ్యస్మత్తన్మా తారీన్నిరృతిర్మో అరాతిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 125[మార్చు]

వనస్పతే వీడ్వఙ్గో హి భూయా అస్మత్సఖా ప్రతరణః సువీరః |

గోభిః సంనద్ధో అసి వీడయస్వాస్థాతా తే జయతు జేత్వాని ||1||


దివస్పృథివ్యాః పర్యోజ ఉద్భృతం వనస్పతిభ్యః పర్యాభృతం సహః |

అపామోజ్మానం పరి గోభిరావృతమిన్ద్రస్య వజ్రం హవిషా రథం యజ ||2||


ఇన్ద్రస్యౌజో మరుతామనీకం మిత్రస్య గర్భో వరుణస్య నాభిః |

స ఇమాం నో హవ్యదాతిం జుషాణో దేవ రథ ప్రతి హవ్యా గృభాయ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 126[మార్చు]

ఉప శ్వాసయ పృథివీముత ద్యం పురుత్రా తే వన్వతాం విష్ఠితమ్జగత్ |

స దున్దుభే సజూరిన్ద్రేణ దేవైర్దూరాద్దవీయో అప సేధ శత్రూన్ ||1||


ఆ క్రన్దయ బలమోజో న ఆ ధా అభి ష్ఠన దురితా బాధమానః |

అప సేధ దున్దుభే దుఛునామిత ఇన్ద్రస్య ముష్టిరసి వీడయస్వ ||2||


ప్రామూం జయాభీమే జయన్తు కేతుమద్దున్దుభిర్వావదీతు |

సమశ్వపర్ణాః పతన్తు నో నరో ऽస్మాకమిన్ద్ర రథినో జయన్తు ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 127[మార్చు]

విద్రధస్య బలాసస్య లోహితస్య వనస్పతే |

విసల్పకస్యోషధే మోచ్ఛిషః పిశితం చన ||1||


యౌ తే బలాస తిష్ఠతః కక్షే ముష్కావపశ్రితౌ |

వేదాహం తస్య భేషజం చీపుద్రురభిచక్షణమ్ ||2||


యో అఙ్గ్యో యః కర్ణ్యో యో అక్ష్యోర్విసల్పకః |

వి వృహామో విసల్పకం విద్రధం హృదయామయమ్ |

పరా తమజ్ఞాతమ్యక్ష్మమధరాఞ్చం సువామసి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 128[మార్చు]

శకధూమం నక్షత్రాణి యద్రాజానమకుర్వత |

భద్రాహమస్మై ప్రాయఛనిదం రాష్ట్రమసాదితి ||1||


భద్రాహం నో మధ్యందినే భద్రాహం సాయమస్తు నః |

భద్రాహం నో అహ్నాం ప్రాతా రాత్రీ భద్రాహమస్తు నః ||2||


అహోరాత్రాభ్యాం నక్షత్రేభ్యః సుర్యాచన్ద్రమసాభ్యామ్ |

భద్రాహమస్మభ్యం రాజన్ఛకధూమ త్వం కృధి ||3||


యో నో భద్రాహమకరః సాయం నక్తమథో దివా |

తస్మై తే నక్షత్రరాజ శకధూమ సదా నమః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 129[మార్చు]

భగేన మా శాంశపేన సాకమిన్ద్రేణ మేదినా |

కృణోమి భగినం మాప ద్రాన్త్వరాతయః ||1||


యేన వృక్షాఁ అభ్యభవో భగేన వర్చసా సహ |

తేన మా భగినం కృణ్వప ద్రాన్త్వరాతయః ||2||


యో అన్ధో యః పునఃసరో భగో వృక్షేష్వాహితః |

తేన మా భగినం కృణ్వప ద్రాన్త్వరాతయః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 130[మార్చు]

రథజితాం రాథజితేయీనామప్సరసామయం స్మరః |

దేవాః ప్ర హిణుత స్మరమసౌ మామను శోచతు ||1||


అసౌ మే స్మరతాదితి ప్రియో మే స్మరతాదితి |

దేవాహ్ప్ర హిణుత స్మరమసౌ మామను శోచతు ||2||


యథా మమ స్మరాదసౌ నాముష్యాహం కదా చన |

దేవాః ప్ర హిణుత స్మరమసౌ మామను శోచతు ||3||


ఉన్మాదయత మరుత ఉదన్తరిక్ష మాదయ |

అగ్న ఉన్మాదయా త్వమసౌ మామను శోచతు ||4||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము