అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 91 నుండి 100 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 91[మార్చు]

ఇమాం ధియం సప్తశీర్ష్ణీం పితా న ఋతప్రజాతాం బృహతీమవిన్దత్ |

తురీయం స్విజ్జనయద్విశ్వజన్యో ऽయాస్య ఉక్థమిన్ద్రాయ శంసన్ ||1||


ఋతం శంసన్త ఋజు దీధ్యానా దివస్పుత్రాసో అసురస్య వీరాః |

విప్రం పదమఙ్గిరసో దధానా యజ్ఞస్య ధామ ప్రథమం మనన్త ||2||


హంసైరివ సఖిభిర్వావదద్భిరశ్మన్మయాని నహనా వ్యస్యన్ |

బృహస్పతిరభికనిక్రదద్గా ఉత ప్రాస్తౌదుచ్చ విద్వాఁ అగాయత్ ||3||


అవో ద్వాభ్యాం పర ఏకయా గా గుహా తిష్ఠన్తీరనృతస్య సేతౌ |

బృహస్పతిస్తమసి జ్యోతిరిఛనుదుస్రా ఆకర్వి హి తిస్ర ఆవః ||4||


విభిద్యా పురం శయథేమపాచీం నిస్త్రీణి సాకముదధేరకృన్తత్ |

బృహస్పతిరుషసం సూర్యం గామర్కం వివేద స్తనయన్నివ ద్యౌః ||5||


ఇన్ద్రో వలం రక్షితారం దుఘానాం కరేణేవ వి చకర్తా రవేణ |

స్వేదాఞ్జిభిరాశిరమిఛమానో ऽరోదయత్పణిమా గా అముష్ణాత్ ||6||


స ఈం సత్యేభిః సఖిభిః శుచద్భిర్గోధాయసం వి ధనసైరదర్దః |

బ్రహ్మణస్పతిర్వృషభిర్వరాహైర్ఘర్మస్వేదేభిర్ద్రవిణం వ్యానట్ ||7||


తే సత్యేన మనసా గోపతిం గా ఇయానాస ఇషణయన్త ధీభిః |

బృహస్పతిర్మిథోఅవద్యపేభిరుదుస్రియా అసృజత స్వయుగ్భిః ||8||


తం వర్ధయన్తో మతిభిః శివాభిః సింహమివ నానదతం సధస్థే |

బృహస్పతిం వృషణం శూరసాతౌ భరేభరే అను మదేమ జిష్ణుమ్ ||9||


యదా వాజమసనద్విశ్వరూపమా ద్యామరుక్షదుత్తరాణి సద్మ |

బృహస్పతిం వృషణం వర్ధయన్తో నానా సన్తో బిభ్రతో జ్యోతిరాసా ||10||


సత్యమాశిషం కృణుతా వయోధై కీరిం చిద్ధ్యవథ స్వేభిరేవైః |

పశ్చా మృధో అప భవన్తు విశ్వాస్తద్రోదసీ శృణుతం విశ్వమిన్వే ||11||


ఇన్ద్రో మహ్నా మహతో అర్ణవస్య వి మూర్ధానమభినదర్బుదస్య |

అహన్నహిమరిణాత్సప్త సిన్ధూన్దేవైర్ద్యావాపృథివీ ప్రావతం నః ||12||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 92[మార్చు]

అభి ప్ర గోపతిం గిరేన్ద్రమర్చ యథా విదే |

సూతుం సత్యస్య సత్పతిమ్ ||1||


ఆ హరయః ససృజ్రిరే ऽరుషీరధి బర్హిషి |

యత్రాభి సంనవామహే ||2||


ఇన్ద్రాయ గావ ఆశిరం దుదుహ్రే వజ్రిణే మధు |

యత్సీముపహ్వరే విదత్ ||3||


ఉద్యద్బ్రధ్నస్య విష్టపం గృహమిన్ద్రశ్చ గన్వహి |

మధ్వః పీత్వా సచేవహి త్రిః సప్త సఖ్యుః పదే ||4||


అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చత |

అర్చన్తు పుత్రకా ఉత పురం న ధృష్ణ్వర్చత ||5||


అవ స్వరాతి గర్గరో గోధా పరి సనిష్వణత్ |

పిఙ్గా పరి చనిష్కదదిన్ద్రాయ బ్రహ్మోద్యతమ్ ||6||


ఆ యత్పతన్త్యేన్యః సుదుఘా అనపస్పురః |

అపస్పురం గృభాయత సోమమిన్ద్రాయ పాతవే ||7||


అపాదిన్ద్రో అపాదగ్నిర్విశ్వే దేవా అమత్సత |

వరుణ ఇదిహ క్షయత్తమాపో అభ్యనూషత వత్సం సంశిశ్వరీరివ ||8||


సుదేవో అసి వరుణ యస్య తే సప్త సిన్ధవః |

అనుక్షరన్తి కాకుదం సూర్యం సుషిరామివ ||9||


యో వ్యతీఁరపాణయత్సుయుక్తాఁ ఉప దాశుషే |

తక్వో నేతా తదిద్వపురుపమా యో అముచ్యత ||10||


అతీదు శక్ర ఓహత ఇన్ద్రో విశ్వా అతి ద్విషః |

భినత్కనీన ఓదనం పచ్యమానం పరో గిరా ||11||


అర్భకో న కుమారకో ऽధి తిష్ఠన్నవం రథమ్ |

స పక్షన్మహిషం మృగం పిత్రే మాత్రే విభుక్రతుమ్ ||12||


ఆ తూ సుశిప్ర దంపతే రథం తిష్ఠా హిరణ్యయమ్ |

అధ ద్యుక్షం సచేవహి సహస్రపాదమరుషం స్వస్తిగామనేహసమ్ ||13||


తమ్ఘేమిత్థా నమస్విన ఉప స్వరాజమాసతే |

అర్థం చిదస్య సుధితం యదేతవే ఆవర్తయన్తి దావనే ||14||


అను ప్రత్నస్యౌకసః ప్రియమేధాస ఏషామ్ |

పూర్వామను ప్రయతిం వృక్తబర్హిషో హితప్రయస ఆశత ||15||


యో రాజా చర్షణీనాం యాతా రథేభిరధ్రిగుః |

విశ్వాసాం తరుతా పృతనానాం జ్యేష్ఠో యో వృత్రహా గృణే ||16||


ఇన్ద్రం తం శుమ్భ పురుహన్మన్నవసే యస్య ద్వితా విధర్తరి |

హస్తాయ వజ్రః ప్రతి ధాయి దర్శతో మహో దివే న సూర్యః ||17||


నకిష్టం కర్మణా నశద్యశ్చకార సదావృధమ్ |

ఇన్ద్రం న యజ్ఞైర్విశ్వగూర్తమృభ్వసమధృష్టం ధృష్ణ్వోజసమ్ ||18||


అషాల్హముగ్రం పృతనాసు సాసహిం యస్మిన్మహీరురుజ్రయః |

సం ధేనవో జాయమానే అనోనవుర్ద్యావః క్షామో అనోనవుః ||19||


యద్ద్యావ ఇన్ద్ర తే శతం శతం భూమీరుత స్యుః |

న త్వా వజ్రిన్త్సహస్రం సూర్యా అను న జాతమష్ట రోదసీ ||20||


ఆ పప్రాథ మహినా వృష్ణ్యా వృషన్విశ్వా శవిష్ఠ శవసా |

అస్మాఁ అవ మఘవన్గోమతి వ్రజే వజ్రిం చిత్రాభిరూతిభిః ||21||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 93[మార్చు]

ఉత్త్వా మన్దన్తు స్తోమాః కృణుష్వ రాధో అద్రివః |

అవ బ్రహ్మద్విషో జహి ||1||


పదా పణీఁరరాధసో ని బాధస్వ మహాఁ అసి |

నహి త్వా కశ్చన ప్రతి ||2||


త్వమీశిషే సుతానామిన్ద్ర త్వమసుతానామ్ |

త్వం రాజా జనానామ్ ||3||


ఈఙ్ఖయన్తీరపస్యువ ఇన్ద్రం జాతముపాసతే |

భేజానాసః సువీర్యమ్ ||4||


త్వమిన్ద్ర బలాదధి సహసో జాత ఓజసః |

త్వం వృషన్వృషేదసి ||5||


త్వమిన్ద్రాసి వృత్రహా వ్య1న్తరిక్షమతిరః |

ఉద్ద్యామస్తభ్నా ఓజసా ||6||


త్వమిన్ద్ర సజోషసమర్కం బిభర్షి బాహ్వోః |

వజ్రం శిశాన ఓజసా ||7||


త్వమిన్ద్రాభిభురసి విశ్వా జాతాన్యోజసా |

స విశ్వా భువ ఆభవహ్ ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 94[మార్చు]

ఆ యాత్విన్ద్రః స్వపతిర్మదాయ యో ధర్మణా తూతుజానస్తువిష్మాన్ |

ప్రత్వక్షాణో అతి విశ్వా సహాంస్యపారేణ మహతా వృష్ణ్యేన ||1||


సుష్ఠామా రథః సుయమా హరీ తే మిమ్యక్ష వజ్రో నృపతే గభస్తౌ |

శీభం రాజన్సుపథా యాహ్యర్వాఙ్వర్ధామ తే పపుసో వృష్ణ్యాని ||2||


ఏన్ద్రవాహో నృపతిం వజ్రబాహుముగ్రముగ్రాసస్తవిషాస ఏనమ్ |

ప్రత్వక్షసం వృషభం సత్యశుష్మమేమస్మత్రా సధమాదో వహన్తు ||3||


ఏవా పతిం ద్రోణసాచం సచేతసమూర్జ స్కమ్భం ధరుణ ఆ వృషాయసే |

ఓజః కృష్వ సం గృభాయ త్వే అప్యసో యథా కేనిపానామినో వృధే ||4||


గమన్నస్మే వసూన్యా హి శంసిషం స్వాశిషం భరమా యాహి సోమినః |

త్వమీశిషే సాస్మిన్నా సత్సి బర్హిష్యనాధృష్యా తవ పాత్రాణి ధర్మణా ||5||


పృథక్ప్రాయన్ప్రథమా దేవహూతయో ऽకృణ్వత శ్రవస్యాని దుష్టరా |

న యే శేకుర్యజ్ఞియాం నావమారుహమిర్మైవ తే న్యవిశన్త కేపయః ||6||


ఏవైవాపాగపరే సన్తు దూధ్యో ऽశ్వా యేషాం దుర్యుగ ఆయుయుజ్రే |

ఇత్థా యే ప్రాగుపరే సన్తి దావనే పురూణి యత్ర వయునాని భోజనా ||7||


గిరీఁరజ్రాన్రేజమానాఁ అధారయద్ద్యౌః క్రన్దదన్తరిక్షాణి కోపయత్ |

సమీచీనే ధిషణే వి ష్కభాయతి వృష్ణః పీత్వా మద ఉక్థాని శంసతి ||8||


ఇమం బిభర్మి సుకృతం తే అఙ్కుశం యేనారుజాసి మఘవం ఛపారుజః |

అస్మిన్త్సు తే సవనే అస్త్వోక్త్యం సుత ఇష్టౌ మఘవన్బోధ్యాభగః ||9||


గోభిష్టరేమామతిం దురేవాం యవేన క్షుధం పురుహూత విశ్వామ్ |

వయం రాజభిః ప్రథమా ధనాన్యస్మాకేన వృజనేనా జయేమ ||10||


బృహస్పతిర్నః పరి పాతు పశ్చాదుతోత్తరస్మాదధరాదఘయోః |

ఇన్ద్రః పురస్తాదుత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరివః కృణోతు ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 95[మార్చు]

త్రికద్రుకేషు మహిషో యవాశిరం తువిశుష్మస్తృపత్సోమమపిబద్విష్ణునా సుతం యథావశత్ |

స ఈం మమాద మహి కర్మ కర్తవే మహామురుం సైనం సశ్చద్దేవో దేవం సత్యమిన్ద్రం సత్య ఇన్దుః ||1||


ప్రో ష్వస్మై పురోరథమిన్ద్రాయ శూషమర్చత |

అభీకే చిదు లోకకృత్సంగే సమత్సు వృత్రహాస్మాకం బోధి చోదితా నభన్తామన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు ||2||


త్వం సిన్ధూఁరవాసృజో ऽధరాచో అహన్నహిమ్ |

అశత్రురిన్ద్ర జజ్ఞిషే విశ్వం పుష్యసి వార్యం తం త్వా పరి ష్వజామహే నభన్తామన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు ||3||


వి షు విశ్వా అరాతయో ऽర్యో నశన్త నో ధియః |

అస్తాసి శత్రవే వధం యో న ఇన్ద్ర జిఘాంసతి యా తే రాతిర్దదిర్వసు |

నభన్తామన్యకేషాం జ్యకా అధి ధన్వసు ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 96[మార్చు]

తీవ్రస్యాభివయసో అస్య పాహి సర్వరథా వి హరీ ఇహ ముఞ్చ |

ఇన్ద్ర మా త్వా యజమానాసో అన్యే ని రీరమన్తుభ్యమిమే సుతాసః ||1||


తుభ్యం సుతాస్తుభ్యము సోత్వాసస్త్వాం గిరః శ్వాత్ర్యా ఆ హ్వయన్తి |

ఇన్ద్రేదమద్య సవనం జుషాణో విశ్వస్య విద్వాఁ ఇహ పాహి సోమమ్ ||2||


య ఉశతా మనసా సోమమస్మై సర్వహృదా దేవకామః సునోతి |

న గా ఇన్ద్రస్తస్య పరా దదాతి ప్రశస్తమిచ్చారుమస్మై కృణోతి ||3||


అనుస్పష్టో భవత్యేషో అస్య యో అస్మై రేవాన్న సునోతి సోమమ్ |

నిరరత్నౌ మఘవా తం దధాతి బ్రహ్మద్విషో హన్త్యనానుదిష్టః ||4||


అశ్వాయన్తో గవ్యన్తో వాజయన్తో హవామహే త్వోపగన్తవా ఉ |

ఆభూషన్తస్తే సుమతౌ నవాయాం వయమిన్ద్ర త్వా శునం హువేమ ||5||


ముఞ్చామి త్వా హవిషా జీవనాయ కమజ్ఞాతయక్ష్మాదుత రాజయక్ష్మాత్ |

గ్రాహిర్జగ్రాహ యద్యేతద్తస్యా ఇన్ద్రాగ్నీ ప్ర ముముక్తమేనమ్ ||6||


యది క్షితాయుర్యది వా పరేతో యది మృత్యోరన్తికం నీత ఏవ |

తమా హరామి నిరృతేరుపస్థాదస్పార్శమేనం శతశారదాయ ||7||


సహస్రాక్షేణ శతవీర్యేణ శతాయుషా హవిషాహార్షమేనమ్ |

ఇన్ద్రో యథైనం శరదో నయాత్యతి విశ్వస్య దురితస్య పారమ్ ||8||


శతం జీవ శరదో వర్ధమానః శతం హేమన్తాన్ఛతము వసన్తాన్ |

శతం త ఇన్ద్రో అగ్నిః సవితా బృహస్పతిః శతాయుషా హవిషాహార్షమేనమ్ ||9||


ఆహార్షమవిదం త్వా పునరాగాః పునర్ణవః |

సర్వాఙ్గ సర్వం తే చక్షుః సర్వమాయుశ్చ తే ऽవిదమ్ ||10||


బ్రహ్మణాగ్నిః సమ్విదానో రక్షోహా బాధతామితః |

అమీవా యస్తే గర్భం దుర్ణామా యోనిమాశయే ||11||


యస్తే గర్భమమీవా దుర్ణామా యోనిమాశయే |

అగ్నిష్టం బ్రహ్మణా సహ నిష్క్రవ్యాదమనీనశత్ ||12||


యస్తే హన్తి పతయన్తం నిషత్స్నుం యః సరీసృపమ్ |

జాతం యస్తే జిఘాంసతి తమితో నాశయామసి ||13||


యస్త ఊరూ విహరత్యన్తరా దమ్పతీ శయే |

యోనిం యో అన్తరారేల్హి తమితో నాశయామసి ||14||


యస్త్వా భ్రాతా పతిర్భూత్వా జారో భూత్వా నిపద్యతే |

ప్రజాం యస్తే జిఘాంసతి తమితో నాశయామసి ||15||


యస్త్వా స్వప్నేన తమసా మోహయిత్వా నిపద్యతే |

ప్రజాం యస్తే జిఘాంసతి తమితో నాశయామసి ||16||


అక్షీభ్యాం తే నాసికాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ఛుబుకాదధి |

యక్ష్మం శీర్షణ్యం మస్తిష్కాజ్జిహ్వాయా వి వృహామి తే ||17||


గ్రీవాభ్యస్త ఉష్ణిహాభ్యః కీకసాభ్యో అనూక్యాత్ |

యక్ష్మం దోషణ్యమంసాభ్యాం బాహుభ్యాం వి వృహామి తే ||18||


హృదయాత్తే పరి క్లోమ్నో హలీక్ష్ణాత్పార్శ్వాభ్యామ్ |

యక్ష్మం మతస్నాభ్యాం ప్లీహ్నో యక్నస్తే వి వృహామసి ||19||


అన్త్రేభ్యస్తే గుదాభ్యో వనిష్ఠోరుదరాదధి |

యక్ష్మం కుక్షిభ్యాం ప్లాశేర్నాభ్యా వి వృహామి తే ||20||


ఊరుభ్యాం తే అష్ఠీవద్భ్యాం పార్ష్ణిభ్యాం ప్రపదాభ్యామ్ |

యక్ష్మం భసద్యం శ్రోణిభ్యాం భాసదం భాంససో వి వృహామి తే ||21||


మేహనాద్వనంకరణాల్లోమభ్యస్తే నఖేభ్యః |

యక్స్మం సర్వస్మాదాత్మనస్తమిదం వి వృహామి తే ||22||


అస్థిభ్యస్తే మజ్జభ్యః స్నావభ్యో ధమనిభ్యః

యక్స్మం పాణిభ్యామఙ్గులిభ్యో నఖేభ్యో వి వృహామి తే ||22||అఙ్గేఅఙ్గే లోమ్నిలోమ్ని యస్తే పర్వణిపర్వణి |

యక్షం త్వచస్యం తే వయం కశ్యపస్య వీబర్హేణ విష్వఞ్చం వి వృహామసి ||23||అపేహి మనసస్పతే ऽప కామ పరశ్చర |

పరో నిరృత్యా ఆ చక్ష్వ బహుధా జీవతో మనః ||24||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 97[మార్చు]

వయమేనమిదా హ్యోపీపేమేహ వజ్రిణమ్ |

తస్మా ఉ అద్య సమనా సుతం భరా నూనం భూషత శ్రుతే ||1||


వృకశ్చిదస్య వారణ ఉరామథిరా వయునేషు భూషతి |

సేమం నః స్తోమం జుజుషాణ ఆ గహీన్ద్ర ప్ర చిత్రయా ధియా ||2||


కదు న్వస్యాకృతమిన్ద్రస్యాస్తి పౌంస్యమ్ |

కేనో ను కం శ్రోమతేన న శుశ్రువే జనుషః పరి వృత్రహా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 98[మార్చు]

త్వామిద్ధి హవామహే సాతా వాజస్య కారవః |

త్వాం వృత్రేష్విన్ద్ర సత్పతిం నరస్త్వాం కాష్ఠాస్వర్వతః ||1||


స త్వం నశ్చిత్ర వజ్రహస్త ధృష్ణుయా మహ స్తవానో అద్రివః |

గామశ్వం రథ్యమిన్ద్ర సం కిర సత్రా వాజం న జిగ్యుషే ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 99[మార్చు]

అభి త్వా పూర్వపీతయ ఇన్ద్ర స్తోమేభిరాయవః |

సమీచీనాస ఋభవః సమస్వరన్రుద్రా గృణన్త పూర్వ్యమ్ ||1||


అస్యేదిన్ద్రో వావృధే వృష్ణ్యం శవో మదే సుతస్య విష్ణవి |

అద్యా తమస్య మహిమానమాయవో ऽను ష్టువన్తి పూర్వథా ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 100[మార్చు]

అధా హీన్ద్ర గిర్వణ ఉప త్వా కామాన్మహః ససృజ్మహే |

ఉదేవ యన్త ఉదభిః ||1||


వార్ణ త్వా యవ్యాభిర్వర్ధన్తి శూర బ్రహ్మాణి |

వావృధ్వాంసం చిదద్రివో దివేదివే ||2||


యుఞ్జన్తి హరీ ఇషిరస్య గాథయోరౌ రథ ఉరుయుగే |

ఇన్ద్రవాహా వచోయుజా ||3||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము