అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 81 నుండి 90 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 81 నుండి 90 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 81[మార్చు]

యద్ద్యావ ఇన్ద్ర తే శతం శతం భూమిరుత స్యుః |

న త్వా వజ్రిన్త్సహస్రం సూర్యా అను న జాతమష్ట రోదసీ ||1||


ఆ పప్రాథ మహినా కృష్ణ్యా వృషన్విశ్వా శవిష్ఠ శవసా |

అస్మాఁ అవ మఘవన్గోమతి వ్రజే వజ్రిమ్చిత్రాభిరూతిభిః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 82[మార్చు]

యదిన్ద్ర యావతస్త్వమేతావదహమీశీయ |

స్తోతారమిద్దిధిషేయ రదావసో న పాపత్వాయ రాసీయ ||1||


శిక్షేయమిన్మహయతే దివేదివే రాయ ఆ కుహచిద్విదే |

నహి త్వదన్యన్మఘవన్న ఆప్యం వస్యో అస్తి పితా చన ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 83[మార్చు]

ఇన్ద్ర త్రిధాతు శరణం త్రివరూథం స్వస్తిమత్ |

ఛర్దిర్యఛ మఘవద్భ్యశ్చ మహ్యం చ యావయా దిద్యుమేభ్యః ||1||


యే గవ్యతా మనసా శత్రుమాదభురభిప్రఘ్నన్తి ధృష్ణుయా |

అఘ స్మా నో మఘవన్నిన్ద్ర గిర్వణస్తనూపా అన్తమో భవ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 84[మార్చు]

ఇన్ద్రా యాహి చిత్రభానో సుతా ఇమే త్వాయవః |

అణ్వీభిస్తనా పూతాసః ||1||


ఇన్ద్రా యాహి ధియేషితో విప్రజుతః సుతావతః |

ఉప బ్రహ్మాణి వాఘతః ||2||


ఇన్ద్రా యాహి తూతుజాన ఉప బ్రహ్మాణి హరివః |

సుతే దధిష్వ నశ్చనః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 85[మార్చు]

మా చిదన్యద్వి శంసత సఖాయో మా రిషణ్యత |

ఇన్ద్రమిత్స్తోతా వృషణం సచా సుతే ముహురుక్థా చ శంసత ||1||


అవక్రక్షిణం వృషభం యథాజురమ్గాం న చర్షణీసహమ్ |

విద్వేషణం సంవననోభయంకరం మంహిష్ఠముభయావినమ్ ||2||


యచ్చిద్ధి త్వా జనా ఇమే నానా హవన్త ఊతయే |

అస్మాకం బ్రహ్మేదమిన్ద్ర భూతు తే ऽహా విశ్వా చ వర్ధనమ్ ||3||


వి తర్తూర్యన్తే మఘవన్విపశ్చితో ऽర్యో విపో జనానామ్ |

ఉప క్రమస్వ పురురూపమా భర వాజం నేదిష్ఠమూతయే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 86[మార్చు]

బ్రహ్మణా తే బ్రహ్మయుజా యునజ్మి హరీ సఖాయా సధమాద ఆశూ |

స్థిరం రథం సుఖమిన్ద్రాధితిష్ఠన్ప్రజానన్విద్వాఁ ఉప యాహి సోమమ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 87[మార్చు]

అధ్వర్యవో ऽరుణం దుగ్ధమంశుం జుహోతన వృషభాయ క్షితీనామ్ |

గౌరాద్వేదీయాఁ అవపానమిన్ద్రో విశ్వాహేద్యాతి సుతసోమమిఛన్ ||1||


యద్దధిషే ప్రదివి చార్వన్నం దివేదివే పీతిమిదస్య వక్షి |

ఉత హృదోత మనసా జుషాణ ఉశన్నిన్ద్ర ప్రస్థితాన్పాహి సోమాన్ ||2||


జజ్ఞానః సోమం సహసే పపాథ ప్ర తే మాతా మహిమానమువాచ |

ఏన్ద్ర పప్రాథోర్వన్తరిక్షం యుధా దేవేభ్యో వరివశ్చకర్థ ||3||


యద్యోధయా మహతో మన్యమానాన్సాక్షామ తాన్బాహుభిః శాశదానాన్ |

యద్వా నృభిర్వృత ఇన్ద్రాభియుధ్యాస్తం త్వయాజిం సౌశ్రవసం జయేమ ||4||


ప్రేన్ద్రస్య వోచం ప్రథమా కృతాని ప్ర నూతనా మఘవా యా చకార |

యదేదదేవీరసహిష్ట మాయా అథాభవత్కేవలః సోమో అస్య ||5||


తవేదం విశ్వమభితః పశవ్యం యత్పశ్యసి చక్షసా సూర్యస్య |

గవామసి గోపతిరేక ఇన్ద్ర భక్షీమహి తే ప్రయతస్య వస్వః ||6||


బృహస్పతే యువమిన్ద్రశ్చ వస్వో దివ్యస్యేశాథే ఉత పార్థివస్య |

ధత్తం రయిం స్తువతే కీరయే చిద్యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 88[మార్చు]

యస్తస్తమ్భ సహసా వి జ్మో అన్తాన్బృహస్పతిస్త్రిషధస్థో రవేణ |

తం ప్రత్నాస ఋషయో దీధ్యానాః పురో విప్రా దధిరే మన్ద్రజిహ్వమ్ ||1||


ధునేతయః సుప్రకేతం మదన్తో బృహస్పతే అభి యే నస్తతస్రే |

పృషన్తం సృప్రమదబ్ధమూర్వం బృహస్పతే రక్షతాదస్య యోనిమ్ ||2||


బృహస్పతే యా పరమా పరావదత ఆ తే ఋతస్పృశో ని షేదుః |

తుభ్యం ఖాతా అవతా అద్రిదుగ్ధా మధ్వ శ్చోతన్త్యభితో విరప్శమ్ ||3||


బృహస్పతిః ప్రథమం జాయమానో మహో జ్యోతిషః పరమే వ్యోమన్ |

సప్తాస్యస్తువిజాతో రవేణ వి సప్తరశ్మిరధమత్తమాంసి ||4||


స సుష్టుభా స ఋక్వతా గణేన వలం రురోజ పలిగం రవేన |

బృహస్పతిరుస్రియా హవ్యసూదః కనిక్రదద్వావశతీరుదాజత్ ||5||


ఏవా పిత్రే విశ్వదేవాయ వృష్ణే యజ్ఞైర్విధేమ నమసా హవిర్భిః |

బృహస్పతే సుప్రజా వీరవన్తో వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 89[మార్చు]

అస్తేవ సు ప్రతరం లాయమస్యన్భూషన్నివ ప్ర భరా స్తోమమస్మై |

వాచా విప్రాస్తరత వాచమర్యో ని రామయ జరితః సోమ ఇన్ద్రమ్ ||1||


దోహేన గాముప శిక్షా సఖాయం ప్ర బోధయ జరితర్జారమిన్ద్రమ్ |

కోశం న పూర్ణం వసునా న్యృష్టమా చ్యావయ మఘదేయాయ శూరమ్ ||2||


కిమఙ్గ త్వా మఘవన్భోజమాహుః శిశీహి మా శిశయం త్వా శృణోమి |

అప్నస్వతీ మమ ధీరస్తు శక్ర వసువిదం భగమిన్ద్రా భరా నః ||3||


త్వాం జనా మమసత్యేష్విన్ద్ర సంతస్థానా వి హ్వయన్తే సమీకే |

అత్రా యుజం కృణుతే యో హవిష్మాన్నాసున్వతా సఖ్యం వష్టి శూరః ||4||


ధనం న స్పన్ద్రం బహులం యో అస్మై తీవ్రాన్త్సోమాఁ ఆసునోతి ప్రయస్వాన్ |

తస్మై శత్రూన్త్సుతుకాన్ప్రాతరహ్నో ని స్వష్ట్రాన్యువతి హన్తి వృత్రమ్ ||5||


యస్మిన్వయం దధిమా శంసమిన్ద్రే యః శిశ్రాయ మఘవా కామమస్మే |

ఆరాచ్చిత్సన్భయతామస్య శత్రుర్న్యస్మై ద్యుమ్నా జన్యా నమన్తామ్ ||6||


ఆరాచ్ఛత్రుమప బాధస్వ దూరముగ్రో యః శమ్బః పురుహూత తేన |

అస్మే ధేహి యవమద్గోమదిన్ద్ర కృధీ ధియం జరిత్రే వాజరత్నామ్ ||7||


ప్ర యమన్తర్వృషసవాసో అజ్మన్తీవ్రాః సోమా బహులాన్తాస ఇన్ద్రమ్ |

నాహ దామానం మఘవా ని యంసన్ని సున్వతే వహతి భూరి వామమ్ ||8||


ఉత ప్రహామతిదీవా జయతి కృతమివ శ్వఘ్నీ వి చినోతి కాలే |

యో దేవకామో న ధనం రుణద్ధి సమిత్తం రాయః సృజతి స్వధాభిః ||9||


గోభిష్టరేమామతిం దురేవాం యవేన వా క్షుధం పురుహూత విశ్వే |

వయం రాజసు ప్రథమా ధనాన్యరిష్టాసో వృజనీభిర్జయేమ ||10||


బృహస్పతిర్నః పరి పాతు పశ్చాదుతోత్తరస్మాదధరాదఘయోః |

ఇన్ద్రః పురస్తాదుత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరీయః కృణోతు ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 90[మార్చు]

యో అద్రిభిత్ప్రథమజా ఋతావా బృహస్పతిరాఙ్గిరసో హవిష్మాన్ |

ద్విబర్హజ్మా ప్రాఘర్మసత్పితా న ఆ రోదసీ వృషభో రోరవీతి ||1||


జనాయ చిద్య ఈవతే ఉ లోకం బృహస్పతిర్దేవహూతౌ చకార |

ఘ్నన్వృత్రాణి వి పురో దర్దరీతి జయం ఛత్రూంరమిత్రాన్పృత్సు సాహన్ ||2||


బృహస్పతిః సమజయద్వసూని మహో వ్రజాన్గోమతే దేవ ఏషః |

అపః సిషాసన్త్స్వరప్రతీతో బృహస్పతిర్హన్త్యమిత్రమర్కైః ||3||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము