అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 71 నుండి 80 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 71[మార్చు]

మహాఁ ఇన్ద్రః పరశ్చ ను మహిత్వమస్తు వజ్రిణే |

ద్యౌర్న ప్రథినా శవః ||1||


సమోహే వా య ఆశత నరస్తోకస్య సనితౌ |

విప్రాసో వా ధియాయవః ||2||


యః కుక్షిః సోమపాతమః సముద్ర ఇవ పిన్వతే |

ఉర్వీరాపో న కాకుదః ||3||


ఏవా హ్యస్య సూనృతా విరప్శీ గోమతీ మహీ |

పక్వా శాఖా న దాశుషే ||4||


ఏవా హి తే విభూతయ ఊతయ ఇన్ద్ర మావతే |

సద్యశ్చిత్సన్తి దాశుషే ||5||


ఏవా హ్యస్య కామ్యా స్తోమ ఉక్థం చ శంస్యా |

ఇన్ద్రాయ సోమపీతయే ||6||


ఇన్ద్రేహి మత్స్యన్ధసో విశ్వేభిః సోమపర్వభిః |

మహాఁ అభిష్టిరోజసా ||7||


ఏమేనం సృజతా సుతే మన్దిమిన్ద్రాయ మన్దినే |

చక్రిం విశ్వాని చక్రయే ||8||


మత్స్వా సుశిప్ర మన్దిభి స్తోమేభిర్విశ్వచర్షణే |

సచైషు సవనేష్వా ||9||


అసృగ్రమిన్ద్ర తే గిరః ప్రతి త్వాముదహాసత |

అజోషా వృషభం పతిమ్ ||10||


సమ్చోదయ చిత్రమర్వాగ్రాధ ఇన్ద్ర వరేణ్యమ్ |

అసదిత్తే విభు ప్రభు ||11||


అస్మాన్త్సు తత్ర చోదయేన్ద్ర రాయే రభస్వతః |

తువిద్యుమ్న యశస్వతః ||12||


సం గోమదిన్ద్ర వాజవదస్మే పృథు శ్రవో బృహత్ |

విశ్వాయుర్ధేహ్యక్షితమ్ ||13||


అస్మే ధేహి శ్రవో బృహద్ద్యుమ్నం సహస్రసాతమమ్ |

ఇన్ద్ర తా రథినీరిషః ||14||


వసోరిన్ద్రమ్వసుపతిం గీర్భిర్గృణన్త ఋగ్మియమ్ |

హోమ గన్తారమూతయే ||15||


సుతేసుతే న్యోకసే బృహద్బృహత ఏదరిః |

ఇన్ద్రాయ శూషమర్చతి ||16||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 72[మార్చు]

విశ్వేషు హి త్వా సవనేషు తుఞ్జతే సమానమేకం వృషమణ్యవః పృథక్స్వః సనిష్యవః పృథక్ |

తం త్వా నావం న పర్షణిం శూషస్య ధురి ధీమహి |

ఇన్ద్రం న యజ్ఞైశ్చతయన్త ఆయవ స్తోమేభిరిన్ద్రమాయవః ||1||


వి త్వా తతస్రే మిథునా అవస్యవో వ్రజస్య సాతా గవ్యస్య నిఃసృజః సక్షన్త ఇన్ద్ర నిఃసృజః |

యద్గవ్యన్తా ద్వా జనా స్వర్యన్తా సమూహసి |

ఆవిష్కరిక్రద్వృషణం సచాభువం వజ్రమిన్ద్ర సచాభువమ్ ||2||


ఉతో నో అస్యా ఉషసో జుషేత హ్యర్కస్య బోధి హవిషో హవీమభిః స్వర్షాతా హవీమభిః |

యదిన్ద్ర హన్తవే మృఘో వృషా వజ్రిం చికేతసి |

ఆ మే అస్య వేధసో నవీయసో మన్మ శ్రుధి నవీయసః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 73[మార్చు]

తుభ్యేదిమా సవనా శూర విశ్వా తుభ్యం బ్రహ్మాణి వర్ధనా కృణోమి |

త్వం నృభిర్హవ్యో విశ్వధాసి ||1||


నూ చిన్ను తే మన్యమానస్య దస్మోదశ్నువన్తి మహిమానముగ్ర |

న వీర్యమిన్ద్ర తే న రాధః ||2||


ప్ర వో మహే మహివృధే భరధ్వం ప్రచేతసే ప్ర సుమతిం కృణుధ్వమ్ |

విశః పూర్వీః ప్ర చరా చర్షణిప్రాః ||3||


యదా వజ్రం హిరణ్యమిదథా రథం హరీ యమస్య వహతో వి సూరిభిః |

ఆ తిష్ఠతి మఘవా సనశ్రుత ఇన్ద్రో వాజస్య దీర్ఘశ్రవసస్పతిః ||4||


సో చిన్ను వృష్టిర్యూథ్యా స్వా సచాఁ ఇన్ద్రః శ్మశ్రూణి హరితాభి ప్రుష్ణుతే |

అవ వేతి సుక్షయం సుతే మధూదిద్ధూణోతి వాతో యథా వనమ్ ||5||


యో వాచా వివాచో మృధ్రవాచః పురూ సహస్రాశివా జఘాన |

తత్తదిదస్య పౌంస్యం గృణీమసి పితేవ యస్తవిషీం వావృధే శవః ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 74[మార్చు]

యచ్చిద్ధి సత్య సోమపా అనాశస్తా ఇవ స్మసి |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||1||


శిప్రిన్వాజానాం పతే శచీవస్తవ దంసనా |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||2||


ని ష్వాపయా మిథూదృశా సస్తామబుధ్యమానే |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||3||


ససన్తు త్యా అరాతయో బోధన్తు శూర రాతయః |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||4||


సమిన్ద్ర గర్దభం మృణ నువన్తం పపయాముయా |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||5||


పతాతి కుణ్డృణాచ్యా దూరం వాతో వనాదధి |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||6||


సర్వం పరిక్రోశం జహి జమ్భయా కృకదాశ్వమ్ |

ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 75[మార్చు]

వి త్వా తతస్రే మిథునా అవస్యవో వ్రజస్య సాతా గవ్యస్య నిఃసృజః సక్షన్త ఇన్ద్ర నిఃసృజః |

యద్గవ్యన్త ద్వా జనా స్వర్యన్తా సమూహసి |

ఆవిష్కరిక్రద్వృషణం సచాభువం వజ్రమిన్ద్ర సచాభువమ్ ||1||


విదుష్టే అస్య వీర్యస్య పూరవః పురో యదిన్ద్ర శారదీరవాతిరః సాసహానో అవాతిరః |

శాసస్తమిన్ద్ర మర్త్యమయజుం శవసస్పతే |

మహీమముష్ణాః పృథివీమిమా అపో మన్దసాన ఇమా అపః ||2||


ఆదిత్తే అస్య వీర్యస్య చర్కిరన్మదేషు వృషన్నుశిజో యదావిథ సఖీయతో యదావిథ |

చకర్థ కారమేభ్యః పృతనాసు ప్రవన్తవే |

తే అన్యామన్యాం నద్యం సనిష్ణత శ్రవస్యన్తః సనిష్ణత ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 76[మార్చు]

వనే న వా యో న్యధాయి చాక్రం ఛుచిర్వాం స్తోమో భురణావజీగః |

యస్యేదిన్ద్రః పురుదినేషు హోతా నృణాం నర్వో నృతమః క్షపావాన్ ||1||


ప్ర తే అస్యా ఉషసః ప్రాపరస్యా నృతౌ స్యామ నృతమస్య నృణామ్ |

అను త్రిశోకః శతమావహన్నౄన్కుత్సేన రథో యో అసత్ససవాన్ ||2||


కస్తే మద ఇన్ద్ర రన్త్యో భూద్దురో గిరో అభ్యుగ్రో వి ధావ |

కద్వాహో అర్వాగుప మా మనీషా ఆ త్వా శక్యాముపమమ్రాధో అన్నైః ||3||


కదు ద్యుమ్నమిన్ద్ర త్వావతో నౄన్కయా ధియా కరసే కన్న ఆగన్ |

మిత్రో న సత్య ఉరుగాయ భృత్యా అన్నే సమస్య యదసన్మనీషాః ||4||


ప్రేరయ సూరో అర్థం న పారం యే అస్య కామం జనిధా ఇవ గ్మన్ |

గిరశ్చ యే తే తువిజాత పూర్వీర్నర ఇన్ద్ర ప్రతిశిక్షన్త్యన్నైః ||5||


మాత్రే ను తే సుమితే ఇన్ద్ర పూర్వీ ద్యౌర్మజ్మనా పృథివీ కావ్యేన |

వరాయ తే ఘృతవన్తః సుతాసః స్వాద్నన్భవన్తు పీతయే మధూని ||6||


ఆ మధ్వో అస్మా అసిచన్నమత్రమిన్ద్రాయ పూర్ణం స హి సత్యరాధాః |

స వావృధే వరిమన్నా పృథివ్యా అభి క్రత్వా నర్యః పౌంస్యైశ్చ ||7||


వ్యాన ళృఇన్ద్రః పృతనాః స్వోజా ఆస్మై యతన్తే సఖ్యాయ పూర్వీః |

ఆ స్మా రథం న పృతనాసు తిష్ఠ యం భద్రయా సుమత్యా చోదయాసే ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 77[మార్చు]

ఆ సత్యో యాతు మఘవాఁ ఋజీషీ ద్రవన్త్వస్య హరయ ఉప నః |

తస్మా ఇదన్ధః సుషుమా సుదక్షమిహాభిపిత్వం కరతే గృణానః ||1||


అవ స్య శూరాధ్వనో నాన్తే ऽస్మిన్నో అద్య సవనే మన్దధ్యై |

శంసాత్యుక్థముశనేవ వేధాశ్చికితుషే అసుర్యాయ మన్మ ||2||


కవిర్న నిణ్యం విదథాని సాధన్వృషా యత్సేకం విపిపానో అర్చాత్ |

దివ ఇత్థా జీజనత్సప్త కారూనహ్నా చిచ్చక్రుర్వయునా గృణన్తః ||3||


స్వర్యద్వేది సుదృశీకమర్కైర్మహి జ్యోతీ రురుచుర్యద్ధ వస్తోః |

అన్ధా తమాంసి దుధితా విచక్షే నృభ్యశ్చకార నృతమో అభిష్టౌ ||4||


వవక్ష ఇన్ద్రో అమితమృజిష్యుభే ఆ పప్రౌ రోదసీ మహిత్వా |

అతశ్చిదస్య మహిమా వి రేచ్యభి యో విశ్వా భువనా బభూవ ||5||


విశ్వాని శక్రో నర్యాణి విద్వానపో రిరేచ సఖిభిర్నికామైః |

అశ్మానం చిద్యే బిభిదుర్వచోభిర్వ్రజమ్గోమన్తముశిజో వి వవ్రుః ||6||


అపో వృత్రం వవ్రివాంసం పరాహన్ప్రావత్తే వజ్రం పృథివీ సచేతాః |

ప్రార్ణాంసి సముద్రియాణ్యైనోః పతిర్భవం ఛవసా శూర ధృష్ణో ||7||


అపో యదద్రిం పురుహూత దర్దరావిర్భువత్సరమా పూర్వ్యం తే |

స నో నేతా వాజమా దర్షి భూరిం గోత్రా రుజన్నఙ్గిరోభిర్గృణానః ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 78[మార్చు]

తద్వో గాయ సుతే సచా పురుహూతాయ సత్వనే |

శం యద్గవే న శాకినే ||1||


న ఘా వసుర్ని యమతే దానం వాజస్య గోమతః |

యత్సీముప శ్రవద్గిరః ||2||


కువిత్సస్య ప్ర హి వ్రజం గోమన్తం దస్యుహా గమత్ |

శచీభిరప నో వరత్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 79[మార్చు]

ఇన్ద్ర క్రతుం న ఆ భర పితా పుత్రేభ్యో యథా |

శిక్షా ణో అస్మిన్పురుహూత యామని జీవా జ్యోతిరశీమహి ||1||


మా నో అజ్ఞాతా వృజనా దురాధ్యో మాశివాసో అవ క్రముః |

త్వయా వయం ప్రవతః శశ్వతీరపో ऽతి శూర తరామసి ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 80[మార్చు]

ఇన్ద్ర జ్యేష్ఠం న ఆ భరఁ ఓజిష్ఠం పపురి శ్రవః |

యేనేమే చిత్ర వజ్రహస్త రోదసీ ఓభే సుశిప్ర ప్రాః ||1||


త్వాముగ్రమవసే చర్షణీసహం రాజన్దేవేషు హూమహే |

విశ్వా సు నో విథురా పిబ్దనా వసో ऽమిత్రాన్సుషహాన్కృధి ||2||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము