అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 61 నుండి 70 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 61[మార్చు]

తం తే మదం గృణీమసి వృషణం పృత్సు సాసహిమ్ |

ఉ లోకకృత్నుమద్రివో హరిశ్రియమ్ ||1||


యేన జ్యోతీమ్ష్యాయవే మనవే చ వివేదిథ |

మన్దానో అస్య బర్హిషో వి రాజసి ||2||


తదద్యా చిత్త ఉక్థినో ऽను ష్టువన్తి పూర్వథా |

వృషపత్నీరపో జయా దివేదివే ||3||


తమ్వభి ప్ర గాయత పురుహూతం పురుష్టుతమ్ |

ఇన్ద్రం గీర్భిస్తవిషమా వివాసత ||4||


యస్య ద్విబర్హసో బృహత్సహో దాధార రోదసీ |

గిరీఁరజ్రాఁ అపః స్వర్వృషత్వనా ||5||


స రాజసి పురుష్టుతఁ ఏకో వృత్రాణి జిఘ్నసే |

ఇన్ద్ర జైత్రా శ్రవస్య చ యన్తవే ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 62[మార్చు]

వయము త్వామపూర్వ్య స్థూరం న కచ్చిద్భరన్తో ऽవస్యవః |

వాజే చిత్రం హవామహే ||1||


ఉప త్వా కర్మన్నూతయే స నో యువోగ్రశ్చక్రామ యో ధృషత్ |

త్వామిద్ధ్యవితారం వవృమహే సఖాయ ఇన్ద్ర సానసిమ్ ||2||


యో న ఇదమిదం పురా ప్ర వస్య ఆనినాయ తము వ స్తుషే |

సఖాయ ఇన్ద్రమూతయే ||3||


హర్యశ్వం సత్పతిం చర్షణీసహం స హి ష్మా యో అమన్దత |

ఆ తు నః స వయతి గవ్యమశ్వ్యం స్తోతృభ్యో మఘవా శతమ్ ||4||


ఇన్ద్రాయ సామ గాయత విప్రాయ బృహతే బృహత్ |

ధర్మకృతే విపశ్చితే పనస్యవే ||5||


త్వమిన్ద్రాభిభూరసి త్వం సూర్యమరోచయః |

విశ్వకర్మా విశ్వదేవో మహాఁ అసి ||6||


విభ్రాజం జ్యోతిషా స్వరగఛో రోచనం దివః |

దేవాస్త ఇన్ద్ర సఖ్యాయ యేమిరే ||7||


తమ్వభి ప్ర గాయత పురుహూతం పురుష్టుతమ్ |

ఇన్ద్రం గీర్భిస్తవిషమా వివాసత ||8||


యస్య ద్విబర్హసో బృహత్సహో దాధార రోదసీ |

గిరీఁరజ్రాఁ అపః స్వర్వృషత్వనా ||9||


స రాజసి పురుష్టుతఁ ఏకో వృత్రాణి జిఘ్నసే |

ఇన్ద్ర జైత్ర శ్రవస్య చ యన్తవే ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 63[మార్చు]

ఇమా ను కం భువనా సీషధామేన్ద్రశ్చ విశ్వే చ దేవాః |

యజ్ఞం చ నస్తన్వం చ ప్రజాం చాదిత్యైరిన్ద్రః సహ చీక్ళృపాతి ||1||


ఆదిత్యైరిన్ద్రః సగణో మరుద్భిరస్మాకం భూత్వవితా తనూనామ్ |

హత్వాయ దేవా అసురాన్యదాయన్దేవా దేవత్వమభిరక్షమాణాః ||2||


ప్రత్యఞ్చమర్కమనయం ఛచీభిరాదిత్స్వధామిషిరాం పర్యపశ్యన్ |

అయా వాజం దేవహితం సనేమ మదేమ శతహిమాః సువీరాః ||3||


య ఏక ఇద్విదయతే వసు మర్తాయ దాశుషే |

ఈశానో అప్రతిష్కుత ఇన్ద్రో అఙ్గ ||4||


కదా మర్తమరాధసం పదా క్షుమ్పమివ స్పురత్ |

కదా నః శుశ్రవద్గిర ఇన్ద్రో అఙ్గ ||5||


యశ్చిద్ధి త్వా బహుభ్య ఆ సుతావాఁ ఆవివాసతి |

ఉగ్రం తత్పత్యతే శవ ఇన్ద్రో అఙ్గ ||6||


య ఇన్ద్ర సోమపాతమో మదః శవిష్ఠ చేతతి |

యేనా హంసి న్యత్త్రిణం తమీమహే ||7||


యేనా దశగ్వమధ్రిగుం వేపయన్తం స్వర్ణరమ్ |

యేనా సముద్రమావిథా తమీమహే ||8||


యేన సిన్ధుం మహీరపో రథాఁ ఇవ ప్రచోదయః |

పన్థామృతస్య యాతవే తమీమహే ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 64[మార్చు]

ఏన్ద్ర నో గధి ప్రియః సత్రాజిదగోహ్యః |

గిరిర్న విశ్వతస్పృథుః పతిర్దివః ||1||


అభి హి సత్య సోమపా ఉభే బభూథ రోదసీ |

ఇన్ద్రాసి సున్వతో వృధః పతిర్దివః ||2||


త్వం హి శశ్వతీనామిన్ద్ర దర్తా పురామసి |

హన్తా దస్యోర్మనోర్వృధః పతిర్దివః ||3||


ఏదు మధ్వో మదిన్తరం సిఞ్చ వాధ్వర్యో అన్ధసః |

ఏవా హి వీర స్తవతే సదావృధః ||4||


ఇన్ద్ర స్థాతర్హరీణాం నకిష్తే పూర్వ్యస్తుతిమ్ |

ఉదానంశ శవసా న భన్దనా ||5||


తం వో వాజానాం పతిమహూమహి శ్రవస్యవః |

అప్రాయుభిర్యజ్ఞేభిర్వావృధేన్యమ్ ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 65[మార్చు]

ఏతో న్విన్ద్రం స్తవామ సఖాయ స్తోమ్యం నరమ్ |

కుష్టీర్యో విశ్వా అభ్యస్త్యేక ఇత్ ||1||


అగోరుధాయ గవిషే ద్యుక్షాయ దస్మ్యం వచః |

ఘృతాత్స్వాదీయో మధునశ్చ వోచత ||2||


యస్యామితాని వీర్యా న రాధః పర్యేతవే |

జ్యోతిర్న విశ్వమభ్యస్తి దక్షిణా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 66[మార్చు]

స్తుహీన్ద్రం వ్యశ్వవదనూర్మిం వాజినం యమమ్ |

అర్యో గయం మంహమానం వి దాశుషే ||1||


ఏవా నూనముప స్తుహి వైయశ్వ దశమం నవమ్ |

సువిద్వాంసం చర్కృత్యం చరణీనామ్ ||2||


వేత్థా హి నిరృతీనాం వజ్రహస్త పరివృజమ్ |

అహరహః శున్ధ్యుః పరిపదామివ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 67[మార్చు]

వనోతి హి సున్వన్క్షయం పరీణసః సున్వానో హి ష్మా యజత్యవ ద్విషో దేవానామవ ద్విషః |

సున్వాన ఇత్సిషాసతి సహస్రా వాజ్యవృతః |

సున్వానాయేన్ద్రో దదాత్యాభువం రయిం దదాత్యాభువమ్ ||1||


మో షు వో అస్మదభి తాని పౌంస్యా సనా భూవన్ద్యుమ్నాని మోత జారిషురస్మత్పురోత జారిషుః |

యద్వశ్చిత్రం యుగేయుగే నవ్యం ఘోషాదమర్త్యమ్ |

అస్మాసు తన్మరుతో యచ్చ దుష్టరం దిధృతా యచ్చ దుష్టరమ్ ||2||


అగ్నిం హోతారమ్మన్యే దాస్వన్తం వసుం సూనుం సహసో జాతవేదసం విప్రం న జాతవేదసమ్ |

య ఊర్ధ్వయా స్వధ్వరో దేవో దేవాచ్యా కృపా |

ఘృతస్య విభ్రాష్టిమను వష్టి శోచిషాజుహ్వానస్య సర్పిషః ||3||


యజ్ఞైః సంమిశ్లాః పృషతీభిరృష్టిభిర్యామం ఛుభ్రాసో అఞ్జిషు ప్రియా ఉత |

ఆసద్యా బర్హిర్భరతస్య సూనవః పోత్రాదా సోమం పిబతా దివో నరః ||4||


ఆ వక్షి దేవాఁ ఇహ విప్ర యక్షి చోశన్హోతర్ని షదా యోనిషు త్రిషు |

ప్రతి వీహి ప్రస్థితం సోమ్యం మధు పిబాగ్నీధ్రాత్తవ భాగస్య తృస్ణుహి ||5||


ఏష స్య తే తన్వో నృమ్ణవర్ధనః సహ ఓజః ప్రదివి బాహ్వోర్హితః |

తుభ్యం సుతో మఘవన్తుభ్యమాభృతస్త్వమస్య బ్రాహ్మణాదా తృపత్పిబ ||6||


యము పూర్వమహువే తమిదం హువే సేదు హవ్యో దదిర్యో నామ పత్యతే |

అధ్వర్యుభిః ప్రస్థితం సోమ్యం మధు పోత్రాత్సోమం ద్రవిణోదః పిబ ఋతుభిః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 68[మార్చు]

సురూపకృత్నుమూతయే సుదుఘామివ గోదుహే |

జుహూమసి ద్యవిద్యవి ||1||


ఉప నః సవనా గహి సోమస్య సోమపాః పిబ |

గోదా ఇద్రేవతో మదః ||2||


అథా తే అన్తమానాం విద్యామ సుమతీనామ్ |

మా నో అతి ఖ్య ఆ గహి ||3||


పరేహి విగ్రమస్తృతమిన్ద్రం పృఛా విపశ్చితమ్ |

యస్తే సఖిభ్య ఆ వరమ్ ||4||


ఉత బ్రువన్తు నో నిదో నిరన్యతశ్చిదారత |

దధానా ఇన్ద్ర ఇద్దువః ||5||


ఉత నః సుభగాఁ అరిర్వోచేయుర్దస్మ కృష్టయః |

స్యామేదిన్ద్రస్య శర్మణి ||6||


ఏమాశుమాశవే భర యజ్ఞశ్రియం నృమాదనమ్ |

పతయన్మన్దయత్సఖమ్ ||7||


అస్య పీత్వా శతక్రతో ఘనో వృత్రాణామభవః |

ప్రావో వాజేషు వాజినమ్ ||8||


తం త్వా వాజేషు వాజినం వాజయామః శతక్రతో |

ధనానామిన్ద్ర సాతయే ||9||


యో రాయో ऽవనిర్మహాన్త్సుపారః సున్వతః సఖా |

తస్మా ఇన్ద్రాయ గాయత ||10||


ఆ త్వేతా ని షీదతేన్ద్రమభి ప్ర గాయత |

సఖాయ స్తోమవాహసః ||11||


పురూతమం పురూణామీశానం వార్యాణామ్ |

ఇన్ద్రం సోమే సచా సుతే ||12||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 69[మార్చు]

స ఘా నో యోగ ఆ భువత్స రాయే స పురంధ్యామ్ |

గమద్వాజేభిరా స నః ||1||


యస్య సంస్థే న వృణ్వతే హరీ సమత్సు శత్రవః |

తస్మా ఇన్ద్రాయ గాయత ||2||


సుతపావ్నే సుతా ఇమే శుచయో యన్తి వీతయే |

సోమాసో దధ్యాశిరః ||3||


త్వం సుతస్య పీతయే సద్యో వృద్ధో అజాయథాః |

ఇన్ద్ర జ్యైష్ఠ్యాయ సుక్రతో ||4||


ఆ త్వా విశన్త్వాశవః సోమాస ఇన్ద్ర గిర్వణః |

శం తే సన్తు ప్రచేతసే ||5||


త్వాం స్తోమా అవీవృధన్త్వాముక్థా శతక్రతో |

త్వాం వర్ధన్తు నో గిరః ||6||


అక్షితోతిః సనేదిమం వాజమిన్ద్రః సహస్రిణమ్ |

యస్మిన్విశ్వాని పౌంస్యా ||7||


మా నో మర్తా అభి ద్రుహన్తనూనామిన్ద్ర గిర్వణః |

ఈశానో యవయా వధమ్ ||8||


యుఞ్జన్తి బ్రధ్నమరుషమ్చరన్తం పరి తస్థుషః |

రోచన్తే రోచనా దివి ||9||


యుఞ్జన్త్యస్య కామ్యా హరీ విపక్షసా రథే |

శోణా ధృష్ణూ నృవాహసా ||10||


కేతుం కృణ్వన్నకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే |

సముషద్భిరజాయథాః ||11||


ఆదహ స్వధామను పునర్గర్భత్వమేరిరే |

దధానా నామ యజ్ఞియమ్ ||12||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 70[మార్చు]

వీలు చిదారుజత్నుభిర్గుహా చిదిన్ద్ర వహ్నిభిః |

అవిన్ద ఉస్రియా అను ||1||


దేవయన్తో యథా మతిమఛా విదద్వసుం గిరః |

మహామనూషత శ్రుతమ్ ||2||


ఇన్ద్రేణ సం హి దృక్షసే సంజగ్మానో అబిభ్యుషా |

మన్దూ సమానవర్చసా ||3||


అనవద్యైరభిద్యుభిర్మఖః సహస్వదర్చతి |

గణైరిన్ద్రస్య కామ్యైః ||4||


అతః పరిజ్మన్నా గహి దివో వా రోచనాదధి |

సమస్మిన్నృఞ్జతే గిరః ||5||


ఇతో వా సాతిమీమహే దివో వా పార్థివాదధి |

ఇన్ద్రం మహో వా రజసః ||6||


ఇన్ద్రమిద్గథినో బృహదిన్ద్రమర్కేభిరర్కిణః |

ఇన్ద్రం వాణీరనూషత ||7||


ఇన్ద్ర ఇద్ధర్యోః సచా సంమిశ్ల ఆ వచోయుజా |

ఇన్ద్రో వజ్రీ హిరణ్యయః ||8||


ఇన్ద్రో దీర్ఘాయ చక్షస ఆ సూర్యం రోహయద్దివి |

వి గోభిరిన్ద్రమైరయత్ ||9||


ఇన్ద్ర వాజేషు నో ऽవ సహస్రప్రధనేషు చ |

ఉగ్ర ఉగ్రాభిరూతిభిః ||10||


ఇన్ద్రం వయం మహాధన ఇన్ద్రమర్భే హవామహే |

యుజం వృత్రేషు వజ్రిణమ్ ||11||


స నో వృషన్నముం చరుం సత్రాదావన్నపా వృధి |

అస్మభ్యమప్రతిష్కుతః ||12||


తుఞ్జేతుఞ్జే య ఉత్తరే స్తోమా ఇన్ద్రస్య వజ్రిణః |

న విన్ధే అస్య సుష్టుతిమ్ ||13||


వృషా యూథేవ వంసగః కృష్టీరియర్త్యోజసా |

ఈశానో అప్రతిష్కుతః ||14||


య ఏకశ్చర్షణీనాం వసూనామిరజ్యతి |

ఇన్ద్రః పఞ్చ క్షితీనామ్ ||15||


ఇన్ద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్యః |

అస్మాకమస్తు కేవలః ||16||


ఏన్ద్ర సానసిం రయిం సజిత్వానం సదాసహమ్ |

వర్షిష్ఠమూతయే భర ||17||


ని యేన ముష్టిహత్యయా ని వృత్రా రుణధామహై |

త్వోతాసో న్యర్వతా ||18||


ఇన్ద్ర త్వోతాసో ఆ వయం వజ్రం ఘనా దదీమహి |

జయేమ సం యుధి స్పృధః ||19||


వయం శూరేభిరస్తృభిరిన్ద్ర త్వయా యుజా వయమ్ |

సాసహ్యామ పృతన్యతః ||20||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము