అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 101 నుండి 110 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 101 నుండి 110 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 101[మార్చు]

అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్ |

అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ ||1||


అగ్నిమగ్నిం హవీమభిః సదా హవన్త విశ్పతిమ్ |

హవ్యవాహం పురుప్రియమ్ ||2||


అగ్నే దేవాఁ ఇహా వహ జజ్ఞానో వృక్తబర్హిషే |

అసి హోతా న ఈడ్యః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 102[మార్చు]

ఈలేన్యో నమస్యస్తిరస్తమాంసి దర్శతః |

సమగ్నిరిధ్యతే వృషా ||1||


వృషో అగ్నిః సమిధ్యతే ऽశ్వో న దేవవాహనః |

తం హవిష్మన్తః ఈలతే ||2||


వృషణం త్వా వయం వృషన్వృషణః సమిధీమహి |

అగ్నే దీద్యతం బృహత్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 103[మార్చు]

అగ్నిమీలిష్వావసే గాథాభిః శీరశోచిషమ్ |

అగ్నిం రాయే పురుమీల్హ శ్రుతం నరో ऽగ్నిం సుదీతయే ఛర్దిః ||1||


అగ్న ఆ యాహ్యగ్నిభిర్హోతారం త్వా వృణీమహే |

ఆ త్వామనక్తు ప్రయతా హవిష్మతీ యజిష్ఠం బర్హిరాసదే ||2||


అఛ హి త్వా సహసః సూనో అఙ్గిరః స్రుచశ్చరన్త్యధ్వరే |

ఊర్జో నపాతం ఘృతకేశమీమహే ऽగ్నిం యజ్ఞేషు పూర్వ్యమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 104[మార్చు]

ఇమా ఉ త్వా పురూవసో గిరో వర్ధన్తు యా మమ |

పావకవర్ణాః శుచయో విపశ్చితో ऽభి స్తోమైరనూషత ||1||


అయం సహస్రమృషిభిః సహస్కృతః సముద్ర ఇవ పప్రథే |

సత్యః సో అస్య మహిమా గృనే శవో యజ్ఞేషు విప్రరాజ్యే ||2||


ఆ నో విశ్వాసు హవ్య ఇన్ద్రః సమత్సు భూషతు |

ఉప బ్రహ్మాణి సవనాని వృత్రహా పరమజ్యా ఋచీషమః ||3||


త్వం దాతా ప్రథమో రాఘసామస్యసి సత్య ఈశానకృత్ |

తువిద్యుమ్నస్య యుజ్యా వృణీమహే పుత్రస్య శవసో మహః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 105[మార్చు]

త్వమిన్ద్ర ప్రతూర్తిష్వభి విశ్వా అసి స్పృధః |

అశస్తిహా జనితా విశ్వతూరసి త్వం తూర్య తరుష్యతః ||1||


అను తే శుష్మం తురయన్తమీయతుః క్షోణీ శిశుం న మాతరా |

విశ్వాస్తే స్పృధః శ్నథయన్త మన్యవే వృత్రం యదిన్ద్ర తూర్వసి ||2||


ఇత ఊతీ వో అజరం ప్రహేతారమప్రహితమ్ |

ఆశుం జేతారం హేతారం రథీతమమతూర్తం తుగ్ర్యావృధమ్ ||3||


యో రాజా చర్షణీనాం యాతా రథేభిరధ్రిగుః |

విశ్వాసాం తరుతా పృతనానాం జ్యేష్ఠో యో వృత్రహా గృణే ||4||


ఇన్ద్రం తం శుమ్భ పురుహన్మన్నవసే యస్య ద్వితా విధర్తరి |

హస్తాయ వజ్రః ప్రతి ధాయి దర్శతో మహో దివే న సూర్యః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 106[మార్చు]

తవ త్యదిన్ద్రియం బృహత్తవ శుష్మముత క్రతుమ్ |

వజ్రం శిశాతి ధిషణా వరేణ్యమ్ ||1||


తవ ద్యౌరిన్ద్ర పౌంస్యం పృథివీ వర్ధతి శ్రవః |

త్వామాపః పర్వతాసశ్చ హిన్విరే ||2||


త్వాం విష్ణుర్బృహన్క్షయో మిత్రో గృణాతి వరుణః |

త్వాం శర్ధో మదత్యను మారుతమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 107[మార్చు]

సమస్య మన్యవే విశో విశ్వా నమన్త కుష్టయః |

సముద్రాయేవ సిన్ధవః ||1||


ఓజస్తదస్య తిత్విష ఉభే యత్సమవర్తయత్ |

ఇన్ద్రశ్చర్మేవ రోదసీ ||2||


వి చిద్వృత్రస్య దోధతో వజ్రేణ శతపర్వణా |

శిరో బిభేద్వృష్ణినా ||3||


తదిదాస భువనేషు జ్యేష్ఠం యతో జజ్ఞ ఉగ్రస్త్వేషనృమ్ణః |

సద్యో జజ్ఞానో ని రిణాతి శత్రూనను యదేనం మదన్తి విశ్వ ఊమాః ||4||


వావృధానః శవసా భూర్యోజాః శత్రుర్దాసాయ భియసం దధాతి |

అవ్యనచ్చ వ్యనచ్చ సస్ని సం తే నవన్త ప్రభృతా మదేషు ||5||


త్వే క్రతుమపి పృఞ్చన్తి భూరి ద్విర్యదేతే త్రిర్భవన్త్యూమాః |

స్వాదోః స్వాదీయః స్వాదునా సృజా సమదః సు మధు మధునాభి యోధీః ||6||


యది చిన్ను త్వా ధనా జయన్తం రణేరణే అనుమదన్తి విప్రాః |

ఓజీయః శుష్మిన్త్స్థిరమా తనుష్వ మా త్వా దభన్దురేవాసః కశోకాః ||7||


త్వయా వయం శాశద్మహే రణేషు ప్రపశ్యన్తో యుధేన్యాని భూరి |

చోదయామి త ఆయుధా వచోభిః సం తే శిశామి బ్రహ్మణా వయాంసి ||8||


ని తద్దధిషే ऽవరే పరే చ యస్మిన్నావిథావసా దురోణే |

ఆ స్థాపయత మాతరం జిగత్నుమత ఇన్వత కర్వరాణి భూరి ||9||


స్తుష్వ వర్ష్మన్పురువర్త్మానం సమృభ్వాణమినతమమాప్తమాప్త్యానామ్ |

ఆ దర్శతి శవసా భూర్యోజాః ప్ర సక్షతి ప్రతిమానం పృథివ్యాః ||10||


ఇమా బ్రహ్మ బృహద్దివః కృణవదిన్ద్రాయ శూషమగ్నియః స్వర్షాః |

మహో గోత్రస్య క్షయతి స్వరాజా తురశ్చిద్విశ్వమర్ణవత్తపస్వాన్ ||11||


ఏవా మహాన్బృహద్దివో అథర్వావోచత్స్వాం తన్వమిన్ద్రమేవ |

స్వసారౌ మాతరిభ్వరీ అరిప్రే హిన్వన్తి చైనే శవసా వర్ధయన్తి చ ||12||


చిత్రం దేవానాం కేతురనీకం జ్యోతిష్మాన్ప్రదిశః సూర్య ఉద్యన్ |

దివాకరో ऽతి ద్యుమ్నైస్తమాంసి విశ్వాతారీద్దురితాని శుక్రః ||13||


చిత్రం దేవానాముదగాదనీకం చక్షుర్మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః |

ఆప్రాద్ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షం సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థుషశ్చ ||14||


సూర్యో దేవీముషసం రోచమానాం మర్యో న యోషామభ్యేతి పశ్చాత్ |

యత్రా నరో దేవయన్తో యుగాని వితన్వతే ప్రతి భద్రాయ భద్రమ్ ||15||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 108[మార్చు]

త్వం న ఇన్ద్రా భరఁ ఓజో నృమ్ణం శతక్రతో విచర్షణే |

ఆ వీరం పృతనాషహమ్ ||1||


త్వం హి నః పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో బభూవిథ |

అధా తే సుమ్నమీమహే ||2||


త్వాం శుష్మిన్పురుహూత వాజయన్తముప బ్రువే శతక్రతో |

స నో రాస్వ సువీర్యమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 109[మార్చు]

స్వాదోరిత్థా విషువతో మధ్వః పిబన్తి గౌర్యః |

యా ఇన్ద్రేణ సయావరీర్వృష్ణా మదన్తి శోభసే వస్వీరను స్వరాజ్యమ్ ||1||


తా అస్య పృశనాయువః సోమం శ్రీణన్తి పృశ్నయః |

ప్రియా ఇన్ద్రస్య ధేనవో వజ్రం హిన్వన్తి సాయకం వస్వీరను స్వరాజ్యమ్ ||2||


తా అస్య నమసా సహః సపర్యన్తి ప్రచేతసః |

వ్రతాన్యస్య సశ్చిరే పురూణి పూర్వచిత్తయే వస్వీరను స్వరాజ్యమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 110[మార్చు]

ఇన్ద్రాయ మదూనే సుతం పరి ష్టోభన్తు నో గిరః |

అర్కమర్చన్తు కారవః ||1||


యస్మిన్విశ్వా అధి శ్రియో రణన్తి సప్త సంసదః |

ఇన్ద్రం సుతే హవామహే ||2||


త్రికద్రుకేషు చేతనం దేవాసో యజ్ఞమత్నత |

తమిద్వర్ధన్తు నో గిరః ||3||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము