అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 111 నుండి 120 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 111 నుండి 120 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 111[మార్చు]

యత్సోమమిన్ద్ర విష్ణవి యద్వా ఘ త్రిత ఆప్త్యే |

యద్వా మరుత్సు మన్దసే సమిన్దుభిః ||1||


యద్వా శక్ర పరావతి సముద్రే అధి మన్దసే |

అస్మాకమిత్సుతే రణా సమిన్దుభిః ||2||


యద్వాసి సున్వతో వృధో యజమానస్య సత్పతే |

ఉక్థే వా యస్య రణ్యసి సమిన్దుభిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 112[మార్చు]

యదద్య కచ్చ వృత్రహన్నుదగా అభి సూర్య |

సర్వం తదిన్ద్ర తే వశే ||1||


యద్వా ప్రవృద్ధ సత్పతే న మరా ఇతి మన్యసే |

ఉతో తత్సత్యమిత్తవ ||2||


యే సోమాసః పరావతి యే అర్వావతి సున్విరే |

సర్వాంస్తాఁ ఇన్ద్ర గఛసి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 113[మార్చు]

ఉభయం శృణవచ్చ న ఇన్ద్రో అర్వాగిదం వచః |

సత్రాచ్యా మఘవా సోమపీతయే ధియా శవిష్ఠ ఆ గమత్ ||1||


తం హి స్వరాజం వృషభం తమోజసే ధిషణే నిష్టతక్షతుః |

ఉతోపమానాం ప్రథమో ని షీదసి సోమకామం హి తే మనః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 114[మార్చు]

అభ్రాతృవ్యోऽఅనా త్వమనాపిరిన్ద్ర జనుషా సనాదసి |

యుధేదాపిత్వమిఛసే ||1||


నకీ రేవన్తం సఖ్యాయ విన్దసే పీయన్తి తే సురాశ్వః |

యదా కృణోషి నదనుం సమూహస్యాదిత్పితేవ హూయసే ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 115[మార్చు]

అహమిద్ధి పితుష్పరి మేధామృతస్య జగ్రభ |

అహం సూర్య ఇవాజని ||1||


అహం ప్రత్నేన మన్మనా గిరః శుమ్భామి కణ్వవత్ |

యేనేన్ద్రః శుష్మమిద్దధే ||2||


యే త్వామిన్ద్ర న తుష్టువురృషయో యే చ తుష్టువుః |

మమేద్వర్ధస్వ సుష్టుతః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 116[మార్చు]

మా భూమ నిష్ట్యా ఇవేన్ద్ర త్వదరణా ఇవ |

వనాని ని ప్రజహితాన్యద్రివో దురోషాసో అమన్మహి ||1||


అమన్మహీదనాశవో ऽనుగ్రాసశ్చ వృత్రహన్ |

సుకృత్సు తే మహతా శూర రాధసాను స్తోమం ముదీమహి ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 117[మార్చు]

పిబా సోమమిన్ద్ర మన్దతు త్వా యం తే సుషావ హర్యశ్వాద్రిః |

సోతుర్బాహుభ్యాం సుయతో నార్వా ||1||


యస్తే మదో యుజస్చారురస్తి యేన వృత్రాణి హర్యశ్వ హంసి |

స త్వామిన్ద్ర ప్రభూవసో మమత్తు ||2||


బోధా సు మే మఘవన్వాచమేమాం యాం తే వసిష్ఠో అర్చతి ప్రశస్తిమ్ |

ఇమా బ్రహ్మ సధమాదే జుషస్వ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 118[మార్చు]

శగ్ధ్యూ షు శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిరూతిభిః |

భగం న హి త్వా యశసం వసువిదమను శూర చరామసి ||1||


పౌరో అశ్వస్య పురుకృద్గవామస్యుత్సో దేవ హిరణ్యయః |

నకిర్హి దానం పరిమర్ధిషత్త్వే యద్యద్యామి తదా భర ||2||


ఇన్ద్రమిద్దేవతాతయే ఇన్ద్రం ప్రయత్యధ్వరే |

ఇన్ద్రం సమీకే వనినో హవామహ ఇన్ద్రం ధనస్య సాతయే ||3||


ఇన్ద్రో మహ్నా రోదసీ పప్రథచ్ఛవ ఇన్ద్రః సూర్యమరోచయత్ |

ఇన్ద్రే హ విశ్వా భువనాని యేమిర ఇన్ద్రే సువానాస ఇన్దవః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 119[మార్చు]

అస్తావి మన్మ పూర్వ్యం బ్రహ్మేన్ద్రాయ వోచత |

పూర్వీరృతస్య బృహతీరనూషత స్తోతుర్మేఘా అసృక్షత ||1||


తురణ్యవో మధుమన్తం ఘృతశ్చుతం విప్రాసో అర్కమానృచుః |

అస్మే రయిః పప్రథే వృష్ణ్యం శవో ऽస్మే సువానాస ఇన్దవః ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 120[మార్చు]

యదిన్ద్ర ప్రాగపాగుదఙ్న్యగ్వా హూయసే నృభిః |

సిమా పురూ నృషూతో అస్యానవే ऽసి ప్రశర్ధ తుర్వశే ||1||


యద్వా రుమే రుశమే శ్యావకే కృప ఇన్ద్ర మాదయసే సచా |

కణ్వాసస్త్వా బ్రహ్మభి స్తోమవాహస ఇన్ద్రా యఛన్త్యా గహి ||2||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము