అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 121 నుండి 130 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 121 నుండి 130 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 121[మార్చు]

అభి త్వా శూర నోనుమో ऽదుగ్ధా ఇవ ధేనవః |

ఈశానమస్య జగతః స్వర్దృశమీశానమిన్ద్ర తస్థుషః ||1||


న త్వావాఁ అన్యో దివ్యో న పార్థివో న జాతో న జనిష్యతే |

అశ్వాయన్తో మఘవన్నిన్ద్ర వాజినో గవ్యన్తస్త్వా హవామహే ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 122[మార్చు]

రేవతీర్నః సధమాద ఇన్ద్రే సన్తు తువివాజాః |

క్షుమన్తో యాభిర్మదేమ ||1||


ఆ ఘ త్వావాన్త్మనాప్త స్తోతృభ్యో ధృష్ణవియానః |

ఋణోరక్షం న చక్రయోః ||2||


ఆ యద్దువః శతక్రతవా కామం జరితౄణామ్ |

ఋణోరక్షం న శచీభిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 123[మార్చు]

తత్సూర్యస్య దేవత్వం తన్మహిత్వం మధ్యా కర్తోర్వితతం సం జభార |

యదేదయుక్త హరితః సధస్థాదాద్రాత్రీ వాసస్తనుతే సిమస్మై ||1||


తన్మిత్రస్య వరుణస్యాభిచక్షే సూర్యో రూపం కృణుతే ద్యోరుపస్థే |

అనన్తమన్యద్రుశదస్య ప్రాజః కృష్ణమన్యద్ధరితః సం భరన్తి ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 124[మార్చు]

కయా నశ్చిత్ర ఆ భువదూతీ సదావృధః సఖా |

కయా శచిష్ఠయా వృతా ||1||


కస్త్వా సత్యో మదానాం మంహిష్ఠో మత్సదన్ధసః |

దృల్హా చిదారుజే వసు ||2||


అభీ షు నః సఖీనామవితా జరితౄణామ్ |

శతం భవాస్యూతిభిః ||3||


ఇమా ను కం భువనా సీషధామేన్ద్రశ్చ విశ్వే చ దేవాః |

యజ్ఞం చ నస్తన్వం చ ప్రజాం చాదిత్యైరిన్ద్రః సహ చీక్ళృపాతి ||4||


ఆదిత్యైరిన్ద్రః సగణో మరుద్భిరస్మాకం భూత్వవితా తనూనామ్ |

హత్వాయ దేవా అసురాన్యదాయన్దేవా దేవత్వమభిరక్షమాణాః ||5||


ప్రత్యఞ్చమర్కమనయం ఛచీభిరాదిత్స్వధామిషిరామ్పర్యపశ్యన్ |

అయా వాజం దేవహితం సనేమ మదేమ శతహిమాః సువీరాః ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 125[మార్చు]

అపేన్ద్ర ప్రాచో మఘవన్నమిత్రానపాపాచో అభిభూతే నుదస్వ |

అపోదీచో అప శూరాధరాచ ఉరౌ యథా తవ శర్మన్మదేమ ||1||


కువిదఙ్గ యవమన్తో యవం చిద్యథా దాన్త్యనుపూర్వం వియూయ |

ఇహేహైషాం కృణుహి భోజనాని యే బర్హిషో నమోవృక్తిం న జగ్ముః ||2||


నహి స్థూర్యృతుథా యాతమస్తి నోత శ్రవో వివిదే సంగమేషు |

గవ్యన్త ఇన్ద్రం సఖ్యాయ విప్రా అశ్వాయన్తో వృషణం వాజయన్తః ||3||


యువం సురామమశ్వినా నముచావాసురే సచా |

విపిపానా శుభస్పతీ ఇన్ద్రం కర్మస్వావతమ్ ||4||


పుత్రమివ పితరావశ్వినోభేన్ద్రావథుః కావ్యైర్దంసనాభిః |

యత్సురామం వ్యపిబః శచీభిః సరస్వతీ త్వా మఘవన్నభిష్ణక్ ||5||


ఇన్ద్రః సుత్రామా స్వవాఁ అవోభిః సుమృడీకో భవతు విశ్వవేదాః |

బాధతాం ద్వేషో అభయం నః కృణోతు సువీర్యస్య పతయః స్యామ ||6||


స సుత్రామా స్వవాఁ ఇన్ద్రో అస్మదారాచ్చిద్ద్వేషః సనుతర్యుయోతు |

తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 126[మార్చు]

వి హి సోతోరసృక్షత నేన్ద్రం దేవమమంసత |

యత్రామదద్వృషాకపిరర్యః పుష్టేషు మత్సఖా విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||1||


పరా హీన్ద్ర ధావసి వృషాకపేరతి వ్యథిః |

నో అహ ప్ర విన్దస్యన్యత్ర సోమపీతయే విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||2||


కిమయం త్వాం వృషాకపిశ్చకార హరితో మృగః |

యస్మా ఇరస్యసీదు న్వర్యో వా పుష్టిమద్వసు విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||3||


యమిమం త్వం వృషాకపిం ప్రియమిన్ద్రాభిరక్షసి |

శ్వా న్వస్య జమ్భిషదపి కర్ణే వరాహయుర్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరహ్ ||4||


ప్రియా తష్టాని మే కపిర్వ్యక్తా వ్యదూదుషత్ |

శిరో న్వస్య రావిషం న సుగం దుష్కృతే భువం విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||5||


న మత్స్త్రీ సుభసత్తరా న సుయాశుతరా భువత్ |

న మత్ప్రతిచ్యవీయసీ న సక్థ్యుద్యమీయసీ విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||6||


ఉవే అమ్బ సులాభికే యథేవాఙ్గం భవిష్యతి |

భసన్మే అమ్బ సక్థి మే శిరో మే వీవ హృష్యతి విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||7||


కిం సుబాహో స్వఙ్గురే పృథుష్టో పృథుజాఘనే |

కిం శూరపత్ని నస్త్వమభ్యమీషి వృషాకపిం విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||8||


అవీరామివ మామయం శరారురభి మన్యతే |

ఉతాహమస్మి వీరిణీన్ద్రపత్నీ మరుత్సఖా విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||9||


సంహోత్రం స్మ పురా నారీ సమనం వావ గఛతి |

వేధా ఋతస్య వీరిణీన్ద్రపత్నీ మహీయతే విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||10||


ఇన్ద్రాణీమాసు నారిషు సుభగామహమశ్రవమ్ |

నహ్యస్యా అపరం చన జరసా మరతే పతిర్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||11||


నాహమిన్ద్రాణి రారణ సఖ్యుర్వృషాకపేరృతే |

యస్యేదమప్యం హవిః ప్రియం దేవేషు గఛతి విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||12||


వృసాకపాయి రేవతి సుపుత్ర ఆదు సుస్నుషే |

ఘసత్త ఇన్ద్ర ఉక్షణః ప్రియం కాచిత్కరం హవిర్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||13||


ఉక్ష్ణో హి మే పఞ్చదశ సాకం పచన్తి వింసతిమ్ |

ఉతాహమద్మి పీవ ఇదుభా కుక్షీ పృణన్తి మే విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||14||


వృషభో న తిగ్మశృఙ్గో ऽన్తర్యూథేషు రోరువత్ |

మన్థస్త ఇన్ద్ర శం హృదే యం తే సునోతి భావయుర్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||15||


న సేశే యస్య రమ్బతే ऽన్తరా సక్థ్యా కపృత్ |

సేదీశే యస్య రోమశం నిషేదుషో విజృమ్భతే విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||16||


న సేశే యస్య రోమశం నిషేదుషో విజృమ్భతే |

సేదీశే యస్య రమ్బతే ऽన్తరా సక్థ్యా కపృత్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||17||


అయమిన్ద్ర వృషాకపిః పరస్వన్తం హతం విదత్ |

అసిం సూనాం నవం చరుమాదేధస్యాన ఆచితం విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||18||


అయమేమి విచాకశద్విచిన్వన్దాసమార్యమ్ |

పిబామి పాకసుత్వనో ऽభి ధీరమచాకశం విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||19||


ధన్వ చ యత్కృన్తత్రం చ కతి స్విత్తా వి యోజనా |

నేదీయసో వృషాకపే ऽస్తమేహి గృహాఁ ఉప విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||20||


పునరేహి వృషాకపే సువితా కల్పయావహై |

య ఏష స్వప్ననంశనో ऽస్తమేషి పథా పునర్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||21||


యదుదఞ్చో వృషాకపే గృహమిన్ద్రాజగన్తన |

క్వ స్య పుల్వఘో మృగః కమగం జనయోపనో విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||22||


పర్శుర్హ నామ మానవీ సాకం ససూవ వింశతిమ్ |

భద్రం భల త్యస్యా అభూద్యస్యా ఉదరమామయద్విశ్వస్మాదిన్ద్ర ఉత్తరః ||23||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 127[మార్చు]

ఇదం జనా ఉప శ్రుత నరాశంస స్తవిష్యతే |

షష్టిం సహస్రా నవతిం చ కౌరమ ఆ రుశమేషు దద్మహే ||1||


ఉష్ట్రా యస్య ప్రవాహణో వధూమన్తో ద్విర్దశ |

వర్ష్మా రథస్య ని జిహీడతే దివ ఈషమాణా ఉపస్పృశః ||2||


ఏష ఇషాయ మామహే శతం నిష్కాన్దశ స్రజః |

త్రీణి శతాన్యర్వతాం సహస్రా దశ గోనామ్ ||3||


వచ్యస్వ రేభ వచ్యస్వ వృక్షే న పక్వే శకునః |

నష్టే జిహ్వా చర్చరీతి క్షురో న భురిజోరివ ||4||


ప్ర రేభాసో మనీషా వృషా గావ ఇవేరతే |

అమోతపుత్రకా ఏషామమోత గా ఇవాసతే ||5||


ప్ర రేభ ధీమ్భరస్వ గోవిదం వసువిదమ్ |

దేవత్రేమాం వాచం స్రీణీహీషుర్నావీరస్తారమ్ ||6||


రాజ్ఞో విశ్వజనీనస్య యో దేవోమర్త్యాఁ అతి |

వైశ్వానరస్య సుష్టుతిమా సునోతా పరిక్షితః ||7||


పరిఛిన్నః క్షేమమకరోత్తమ ఆసనమాచరన్ |

కులాయన్కృణ్వన్కౌరవ్యః పతిర్వదతి జాయయా ||8||


కతరత్త ఆ హరాణి దధి మన్థాం పరి శ్రుతమ్ |

జాయాహ్పతిం వి పృఛతి రాష్ట్రే రాజ్ఞః పరిక్షితః ||9||


అభీవస్వః ప్ర జిహీతే యవః పక్వః పథో బిలమ్ |

జనః స భద్రమేధతి రాష్ట్రే రాజ్ఞః పరిక్షితహ్ ||10||


ఇన్ద్రః కారుమబూబుధదుత్తిష్ఠ వి చరా జనమ్ |

మమేదుగ్రస్య చర్కృధి సర్వ ఇత్తే పృణాదరిః ||11||


ఇహ గావః ప్ర జాయధ్వమిహాశ్వా ఇహ పూరుషాః |

ఇహో సహస్రదక్షిణోపి పూషా ని షీదతి ||12||


నేమా ఇన్ద్ర గావో రిషన్మో ఆసాం గోప రీరిషత్ |

మాసామమిత్రయుర్జన ఇన్ద్ర మా స్తేన ఈశత ||13||


ఉప నో న రమసి సూక్తేన వచసా వయం భద్రేణ వచసా వయమ్ |

వనాదధిధ్వనో గిరో న రిష్యేమ కదా చన ||14||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 128[మార్చు]

యః సభేయో విదథ్యః సుత్వా యజ్వాథ పూరుషః |

సూర్యం చామూ రిశాదసస్తద్దేవాః ప్రాగకల్పయన్ ||1||


యో జామ్యా అప్రథయస్తద్యత్సఖాయం దుధూర్షతి |

జ్యేష్ఠో యదప్రచేతాస్తదాహురధరాగితి ||2||


యద్భద్రస్య పురుషస్య పుత్రో భవతి దాధృషిః |

తద్విప్రో అబ్రవీదు తద్గన్ధర్వః కామ్యం వచః ||3||


యశ్చ పణి రఘుజిష్ఠ్యో యశ్చ దేవాఁ అదాశురిః |

ధీరాణాం శశ్వతామహం తదపాగితి శుశ్రుమ ||4||


యే చ దేవా అయజన్తాథో యే చ పరాదదిః |

సూర్యో దివమివ గత్వాయ మఘవా నో వి రప్శతే ||5||


యోऽనాక్తాక్షో అనభ్యక్తో అమణివో అహిరణ్యవః |

అబ్రహ్మా బ్రహ్మణః పుత్రస్తోతా కల్పేషు సంమితా ||6||


య ఆక్తాక్షః సుభ్యక్తః సుమణిః సుహిరణ్యవః |

సుబ్రహ్మా బ్రహ్మణః పుత్రస్తోతా కల్పేషు సంమితా ||7||


అప్రపాణా చ వేశన్తా రేవాఁ అప్రతిదిశ్యయః |

అయభ్యా కన్యా కల్యాణీ తోతా కల్పేషు సంమితా ||8||


సుప్రపాణా చ వేశన్తా రేవాన్త్సుప్రతిదిశ్యయః |

సుయభ్యా కన్యా కల్యాణీ తోతా కల్పేషు సంమితా ||9||


పరివృక్తా చ మహిషీ స్వస్త్యా చ యుధిం గమః |

అనాశురశ్చాయామీ తోతా కల్పేషు సంమితా ||10||


వావాతా చ మహిషీ స్వస్త్యా చ యుధిం గమః |

శ్వాశురశ్చాయామీ తోతా కల్పేషు సంమితా ||11||


యదిన్ద్రాదో దాశరాజ్ఞే మానుషం వి గాహథాః |

విరూపః సర్వస్మా ఆసీత్సహ యక్షాయ కల్పతే ||12||


త్వం వృషాక్షుం మఘవన్నమ్రం మర్యాకరో రవిః |

త్వం రౌహిణం వ్యాస్యో వి వృత్రస్యాభినచ్ఛిరః ||13||


యః పర్వతాన్వ్యదధాద్యో అపో వ్యగాహథాః |

ఇన్ద్రో యో వృత్రహాన్మహం తస్మాదిన్ద్ర నమో ऽస్తు తే ||14||


పృష్ఠం ధావన్తం హర్యోరౌచ్చైః శ్రవసమబ్రువన్ |

స్వస్త్యశ్వ జైత్రాయేన్ద్రమా వహ సుస్రజమ్ ||15||


యే త్వా శ్వేతా అజైశ్రవసో హార్యో యుఞ్జన్తి దక్షిణమ్ |

పూర్వా నమస్య దేవానాం బిభ్రదిన్ద్ర మహీయతే ||16||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 129[మార్చు]

ఏతా అశ్వా ఆ ప్లవన్తే ||1||


ప్రతీపం ప్రాతి సుత్వనమ్ ||2||


తాసామేకా హరిక్నికా ||3||


హరిక్నికే కిమిఛాసి ||4||


సాధుం పుత్రం హిరణ్యయమ్ ||5||


క్వాహతం పరాస్యః ||6||


యత్రామూస్తిస్రః శింశపాః ||7||


పరి త్రయః ||8||


పృదాకవః ||9||


శృఙ్గం ధమన్త ఆసతే ||10||


అయన్మహా తే అర్వాహః ||11||


స ఇఛకం సఘాఘతే ||12||


సఘాఘతే గోమీద్యా గోగతీరితి ||13||


పుమాం కుస్తే నిమిఛసి ||14||


పల్ప బద్ధ వయో ఇతి ||15||


బద్ధ వో అఘా ఇతి ||16||


అజాగార కేవికా ||17||


అశ్వస్య వారో గోశపద్యకే ||18||


శ్యేనీపతీ సా ||19||


అనామయోపజిహ్వికా ||20||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 130[మార్చు]

కో అర్య బహులిమా ఇషూని ||1||


కో అసిద్యాః పయః ||2||


కో అర్జున్యాః పయః ||3||


కః కార్ష్ణ్యాః పయః ||4||


ఏతం పృఛ కుహం పృఛ ||5||


కుహాకం పక్వకం పృఛ ||6||


యవానో యతిష్వభిః కుభిః ||7||


అకుప్యన్తః కుపాయకుః ||8||


ఆమణకో మణత్సకః ||9||


దేవ త్వప్రతిసూర్య ||10||


ఏనశ్చిపఙ్క్తికా హవిః ||11||


ప్రదుద్రుదో మఘాప్రతి ||12||


శృఙ్గ ఉత్పన్న ||13||


మా త్వాభి సఖా నో విదన్ ||14||


వశాయాః పుత్రమా యన్తి ||15||


ఇరావేదుమయం దత ||16||


అథో ఇయన్నియన్నితి ||17||


అథో ఇయన్నితి ||18||


అథో శ్వా అస్థిరో భవన్ ||19||


ఉయం యకాంశలోకకా ||20||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము