అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 131 నుండి 143 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 131 నుండి 143 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 131[మార్చు]

ఆమినోనితి భద్యతే ||1||


తస్య అను నిభఞ్జనమ్ ||2||


వరుణో యాతి వస్వభిః ||3||


శతం వా భారతీ శవః ||4||


శతమాశ్వా హిరణ్యయాః |

శతం రథ్యా హిరణ్యయాః |

శతం కుథా హిరణ్యయాః |

శతం నిష్కా హిరణ్యయాః ||5||


అహుల కుశ వర్త్తక ||6||


శపేన ఇవ ఓహతే ||7||


ఆయ వనేనతీ జనీ ||8||


వనిష్ఠా నావ గృహ్యన్తి ||9||


ఇదం మహ్యం మదూరితి ||10||


తే వృక్షాః సహ తిష్ఠతి ||11||


పాక బలిః ||12||


శక బలిః ||13||


అశ్వత్థ ఖదిరో ధవః ||14||


అరదుపరమ ||15||


శయో హత ఇవ ||16||


వ్యాప పూరుషః ||17||


అదూహమిత్యాం పూషకమ్ ||18||


అత్యర్ధర్చ పరస్వతః ||19||


దౌవ హస్తినో దృతీ ||20||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 132[మార్చు]

ఆదలాబుకమేకకమ్ ||1||


అలాబుకమ్నిఖాతకమ్ ||2||


కర్కరికో నిఖాతకః ||3||


తద్వాత ఉన్మథాయతి ||4||


కులాయం కృణవాదితి ||5||


ఉగ్రం వనిషదాతతమ్ ||6||


న వనిషదనాతతమ్ ||7||


క ఏషాం కర్కరీ లిఖత్ ||8||


క ఏషాం దున్దుభిం హనత్ ||9||


యదీయం హనత్కథం హనత్ ||10||


దేవీ హనత్కుహనత్ ||11||


పర్యాగారం పునఃపునః ||12||


త్రీణ్యుష్ట్రస్య నామాని ||13||


హిరణ్య ఇత్యేకే అబ్రవీత్ ||14||


ద్వౌ వా యే శిశవః ||15||


నీలశిఖణ్డవాహనః ||16||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 133[మార్చు]

వితతౌ కిరణౌ ద్వౌ తావా పినష్టి పూరుషః |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||1||


మాతుష్టే కిరణౌ ద్వౌ నివృత్తః పురుషానృతే |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||2||


నిగృహ్య కర్ణకౌ ద్వౌ నిరాయఛసి మధ్యమే |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||3||


ఉత్తానాయై శయానాయై తిష్ఠన్తీ వావ గూహసి |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||4||


శ్లక్ష్ణాయాం శ్లక్ష్ణికాయాం శ్లక్ష్ణమేవావ గూహసి |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||5||


అవశ్లక్స్ణమివ భ్రంశదన్తర్లోమమతి హ్రదే |

న వై కుమారి తత్తథా యథా కుమారి మన్యసే ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 134[మార్చు]

ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాగరాలాగుదభర్త్సథ ||1||


ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాగ్వత్సాః పురుషన్త ఆసతే ||2||


ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాక్స్థాలీపాకో వి లీయతే ||3||


ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాక్స వై పృథు లీయతే ||4||


ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాగాస్తే లాహణి లీశాథీ ||5||


ఇహేత్థ ప్రాగపాగుదగధరాగక్ష్లిలీ పుఛిలీయతే ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 135[మార్చు]

భుగిత్యభిగతః శలిత్యపక్రాన్తః పలిత్యభిష్ఠితః |

దున్దుభిమాహననాభ్యాం జరితరోథామో దైవ ||1||


కోశబిలే రజని గ్రన్థేర్ధానముపానహి పాదమ్ |

ఉత్తమాం జనిమాం జన్యానుత్తమాం జనీన్వర్త్మన్యాత్ ||2||


అలాబూని పృషాతకాన్యశ్వత్థపలాశమ్ |

పిపీలికావతశ్వసో విద్యుత్స్వాపర్ణశపో గోశపో జరితరోథామో దైవ ||3||


వీమే దేవా అక్రంసతాధ్వర్యో క్షిప్రం ప్రచర |

సుసత్యమిద్గవామస్యసి ప్రఖుదసి ||4||


పత్నీ యదృశ్యతే పత్నీ యక్ష్యమాణా జరితరోథామో దైవ |

హోతా విష్టీమేన జరితరోథామో దైవ ||5||


ఆదిత్యా హ జరితరఙ్గిరోభ్యో దక్షిణామనయన్ |

తాం హ జరితః ప్రత్యాయంస్తాము హ జరితః ప్రత్యాయన్ ||6||


తాం హ జరితర్నః ప్రత్యగృభ్ణంస్తాము హ జరితర్నః ప్రత్యగృభ్ణః |

అహానేతరసం న వి చేతనాని యజ్ఞానేతరసం న పురోగవామః ||7||


ఉత శ్వేత ఆశుపత్వా ఉతో పద్యాభిర్యవిష్ఠః |

ఉతేమాశు మానం పిపర్తి ||8||


ఆదిత్యా రుద్రా వసవస్త్వేను త ఇదం రాధహ్ప్రతి గృభ్ణీహ్యఙ్గిరః |

ఇదం రాధో విభు ప్రభు ఇదం రాధో బృహత్పృథు ||9||


దేవా దదత్వాసురం తద్వో అస్తు సుచేతనమ్ |

యుష్మాఁ అస్తు దివేదివే ప్రత్యేవ గృభాయత్ ||10||


త్వమిన్ద్ర శర్మరిణా హవ్యం పారావతేభ్యః |

విప్రాయ స్తువతే వసువనిం దురశ్రవసే వహ ||11||


త్వమిన్ద్ర కపోతాయ ఛిన్నపక్షాయ వఞ్చతే |

శ్యామాకం పక్వం పీలు చ వారస్మా అకృణోర్బహుహ్ ||12||


అరంగరో వావదీతి త్రేధా బద్ధో వరత్రయా |

ఇరామహ ప్రశంసత్యనిరామప సేధతి ||13||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 136[మార్చు]

యదస్యా అంహుభేద్యాః కృధు స్థూలముపాతసత్ |

ముష్కావిదస్యా ఏజతో గోశపే శకులావివ ||1||


యదా స్థూలేన పససాణౌ ముష్కా ఉపావధీత్ |

విష్వఞ్చా వస్యా వర్ధతః సికతాస్వేవ గర్దభౌ ||2||


యదల్పికాస్వల్పికా కర్కధూకేవషద్యతే |

వాసన్తికమివ తేజనం యన్త్యవాతాయ విత్పతి ||3||


యద్దేవాసో లలామగుం ప్రవిష్టీమినమావిషుః |

సకులా దేదిశ్యతే నారీ సత్యస్యాక్షిభువో యథా ||4||


మహానగ్న్యతృప్నద్వి మోక్రదదస్థానాసరన్ |

శక్తికాననా స్వచమశకం సక్తు పద్యమ ||5||


మహానగ్న్యులూఖలమతిక్రామన్త్యబ్రవీత్ |

యథా తవ వనస్పతే నిరఘ్నన్తి తథైవేతి ||6||


మహానగ్న్యుప బ్రూతే భ్రష్టోథాప్యభూభువః |

యథైవ తే వనస్పతే పిప్పతి తథైవేతి ||7||


మహానగ్న్యుప బ్రూతే భ్రష్టోథాప్యభూభువః |

యథా వయో విదాహ్య స్వర్గే నమవదహ్యతే ||8||


మహానగ్న్యుప బ్రూతే స్వసావేశితం పసః |

ఇత్థం పలస్య వృక్షస్య శూర్పే శూర్పం భజేమహి ||9||


మహానగ్నీ కృకవాకం శమ్యయా పరి ధావతి |

అయం న విద్మ యో మృగః శీర్ష్ణా హరతి ధాణికామ్ ||10||


మహానగ్నీ మహానగ్నం ధావన్తమను ధావతి |

ఇమాస్తదస్య గా రక్ష యభ మామద్ధ్యౌదనమ్ ||11||


సుదేవస్త్వా మహానగ్నీర్బబాధతే మహతః సాధు ఖోదనమ్ |

కుసం పీవరో నవత్ ||12||


వశా దగ్ధామిమాఙ్గురిం ప్రసృజతోగ్రతం పరే |

మహాన్వై భద్రో యభ మామద్ధ్యౌదనమ్ ||13||


విదేవస్త్వా మహానగ్నీర్విబాధతే మహతః సాధు ఖోదనమ్ |

కుమారీకా పిఙ్గలికా కార్ద భస్మా కు ధావతి ||14||


మహాన్వై భద్రో బిల్వో మహాన్భద్ర ఉదుమ్బరః |

మహాఁ అభిక్త బాధతే మహతః సాధు ఖోదనమ్ ||15||


యః కుమారీ పిఙ్గలికా వసన్తం పీవరీ లభేత్ |

తైలకుణ్దమిమాఙ్గుష్ఠం రోదన్తం శుదముద్ధరేత్ ||16||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 137[మార్చు]

యద్ధ ప్రాచీరజగన్తోరో మణ్డూరధాణికీః |

హతా ఇన్ద్రస్య శత్రవః సర్వే బుద్బుదయాశవః ||1||


కపృన్నరః కపృథముద్దధాతన చోదయత ఖుదత వాజసాతయే |

నిష్టిగ్ర్యః పుత్రమా చ్యావయోతయ ఇన్ద్రం సబాధ ఇహ సోమపీతయే ||2||


దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |

సురభి నో ముఖా కరత్ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ ||3||


సుతాసో మధుమత్తమాః సోమా ఇన్ద్రాయ మన్దినః |

పవిత్రవన్తో అక్షరన్దేవాన్గఛన్తు వో మదాః ||4||


ఇన్దురిన్ద్రాయ పవత ఇతి దేవాసో అబ్రువన్ |

వాచస్పతిర్మఖస్యతే విశ్వస్యేశాన ఓజసా ||5||


సహస్రధారః పవతే సముద్రో వాచమీఙ్ఖయః |

సోమః పతీ రయీణాం సఖేన్ద్రస్య దివేదివే ||6||


అవ ద్రప్సో అంశుమతీమతిష్ఠదియానః కృష్ణో దశభిః సహస్రైః |

ఆవత్తమిన్ద్రః శచ్యా ధమన్తమప స్నేహితీర్నృమణా అధత్త ||7||


ద్రప్సమపశ్యం విషుణే చరన్తముపహ్వరే నద్యో అంశుమత్యాః |

నభో న కృష్ణమవతస్థివాంసమిష్యామి వో వృషణో యుధ్యతాజౌ ||8||


అధ ద్రప్సో అంశుమత్యా ఉపస్థే ऽధారయత్తన్వం తిత్విషాణః |

విశో అదేవీరభ్యాచరన్తీర్బృహస్పతినా యుజేన్ద్రః ససాహే ||9||


త్వం హ త్యత్సప్తభ్యో జాయమానో ऽశత్రుభ్యో అభవః శత్రురిన్ద్ర |

గూల్హే ద్యావాపృథివీ అన్వవిన్దో విభుమద్భ్యో భువనేభ్యో రణం ధాః ||10||


త్వం హ త్యదప్రతిమానమోజో వజ్రేణ వజ్రిన్ధృషితో జఘన్థ |

త్వం శుష్ణస్యావాతిరో వధత్రైస్త్వం గా ఇన్ద్ర శచ్యేదవిన్దః ||11||


తమిన్ద్రం వాజయామసి మహే వృత్రాయ హన్తవే |

స వృషా వృషభో భువత్ ||12||


ఇన్ద్రః స దామనే కృత ఓజిష్ఠః స మదే హితః |

ద్యుమ్నీ శ్లోకీ స సోమ్యః ||13||


గిరా వజ్రో న సంభృతః సబలో అనపచ్యుతః |

వవక్ష ఋష్వో అస్తృతః ||14||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 138[మార్చు]

మహాఁ ఇన్ద్రో య ఓజసా పర్జన్యో వృష్టిమాఁ ఇవ |

స్తోమైర్వత్సస్య వావృధే ||1||


ప్రజామృతస్య పిప్రతః ప్ర యద్భరన్త వహ్నయః |

విప్రా ఋతస్య వాహసా ||2||


కణ్వాః ఇన్ద్రం యదక్రత స్తోమైర్యజ్ఞస్య సాధనమ్ |

జామి బ్రువత ఆయుధమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 139[మార్చు]

ఆ నూనమశ్వినా యువం వత్సస్య గన్తమవసే |

ప్రాస్మై యఛతమవృకమ్పృథు ఛర్దిర్యుయుతం యా అరాతయః ||1||


యదన్తరిక్షే యద్దివి యత్పఞ్చ మానుషాఁ అను |

నృమ్నం తద్ధత్తమశ్వినా ||2||


యే వామ్దంసాంస్యశ్వినా విప్రాసః పరిమామృశుః |

ఏవేత్కాణ్వస్య బోధతమ్ ||3||


అయం వాం ఘర్మో అశ్వినా స్తోమేన పరి షిచ్యతే |

అయం సోమో మధుమాన్వాజినీవసూ యేన వృత్రం చికేతథః ||4||


యదప్సు యద్వనస్పతౌ యదోషధీషు పురుదంససా కృతమ్ |

తేన మావిష్టమశ్వినా ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 140[మార్చు]

యన్నాసత్యా భురణ్యథో యద్వా దేవ భిషజ్యథః |

అయం వాం వత్సో మతిభిర్న విన్ధతే హవిష్మన్తం హి గఛథః ||1||


ఆ నూనమశ్వినోరృషి స్తోమం చికేత వామయా |

ఆ సోమం మధుమత్తమం ఘర్మం సిఞ్చాదథర్వణి ||2||


ఆ నూనం రఘువర్తనిం రథం తిష్ఠాథో అశ్వినా |

ఆ వాం స్తోమా ఇమే మమ నభో న చుచ్యవీరత ||3||


యదద్య వాం నాసత్యోక్థైరాచుచ్యువీమహి |

యద్వా వాణీభిరశ్వినేవేత్కణ్వస్య బోధతమ్ ||4||


యద్వాం కక్షీవాఁ ఉత యద్వ్యశ్వ ఋషిర్యద్వాం దీర్ఘతమా జుహావ |

పృథీ యద్వాం వైన్యః సాదనేష్వేవేదతో అశ్వినా చేతయేథామ్ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 141[మార్చు]

యాతం ఛర్దిష్పా ఉత పరస్పా భూతం జగత్పా ఉత నస్తనూపా |

వర్తిస్తోకాయ తనయాయ యాతమ్ ||1||


యదిన్ద్రేణ సరథం యాథో అశ్వినా యద్వా వాయునా భవథః సమోకసా |

యదాదిత్యేభిరృభుభిః సజోషసా యద్వా విష్ణోర్విక్రమణేషు తిష్ఠథః ||2||


యదద్యాశ్వినావహం హువేయ వాజసాతయే |

యత్పృత్సు తుర్వణే సనస్తచ్ఛ్రేష్ఠమశ్వినోరవః ||3||


ఆ నూనం యాతమశ్వినేమా హవ్యాని వాం హితా |

ఇమే సోమాసో అధి తుర్వశే యదావిమే కణ్వేషు వామథ ||4||


యన్నాసత్యా పరాకే అర్వాకే అస్తి భేషజమ్ |

తేన నూనం విమదాయ ప్రచేతసా ఛర్దిర్వత్సాయ యఛతమ్ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 142[మార్చు]

అభుత్స్యు ప్ర దేవ్యా సాకం వాచాహమశ్వినోహ్ |

వ్యావర్దేవ్యా మతిం వి రాతిం మర్త్యేభ్యః ||1||


ప్ర బోధయోషో అశ్వినా ప్ర దేవి సూనృతే మహి |

ప్ర యజ్ఞహోతరానుషక్ప్ర మదాయ శ్రవో బృహత్ ||2||


యదుషో యాసి భానునా సం సూర్యేణ రోచసే |

ఆ హాయమశ్వినో రథో వర్తిర్యాతి నృపాయ్యమ్ ||3||


యదాపీతాసో అంశవో గావో న దుహ్ర ఊధభిః |

యద్వా వాణీరనుషత ప్ర దేవయన్తో అశ్వినా ||4||


ప్ర ద్యుమ్నాయ ప్ర శవసే ప్ర నృషాహ్యాయ శర్మణే |

ప్ర దక్షాయ ప్రచేతసా ||5||


యన్నూనం ధీభిరశ్వినా పితుర్యోనా నిషీదథః |

యద్వా సుమ్నేభిరుక్థ్యా ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 143[మార్చు]

తం వాం రథం వయమద్యా హువేమ పృథుజ్రయమశ్వినా సంగతిం గోః |

యః సూర్యాం వహతి వన్ధురాయుర్గిర్వాహసం పురుతమం వసూయుమ్ ||1||


యువం శ్రియమశ్వినా దేవతా తాం దివో నపాతా వనథః శచీభిః |

యువోర్వపురభి పృక్షః సచన్తే వహన్తి యత్కకుహాసో రథే వామ్ ||2||


కో వామద్యా కరతే రాతహవ్య ఊతయే వా సుతపేయాయ వార్కైః |

ఋతస్య వా వనుషే పూర్వ్యాయ నమో యేమానో అశ్వినా వవర్తత్ ||3||


హిరణ్యయేన పురుభూ రథేనేమం యజ్ఞం నాసత్యోప యాతమ్ |

పిబాథ ఇన్మధునః సోమ్యస్య దధథో రత్నం విధతే జనాయ ||4||


ఆ నో యాతం దివో అఛ పృథివ్యా హిరణ్యయేన సువృతా రథేన |

మా వామన్యే ని యమన్దేవయన్తః సం యద్దదే నాభిః పూర్వ్యా వామ్ ||5||


నూ నో రయిం పురువీరం బృహన్తం దస్రా మిమాథాముభయేష్వస్మే |

నరో యద్వామశ్వినా స్తోమమావన్త్సధస్తుతిమాజమీల్హాసో అగ్మన్ ||6||


ఇహేహ యద్వాం సమనా పపృక్షే సేయమస్మే సుమతిర్వాజరత్నా |

ఉరుష్యతం జరితారం యువం హ శ్రితః కామో నాసత్యా యువద్రిక్ ||7||


మధుమతీరోషధీర్ద్యావ ఆపో మధుమన్నో భవత్వన్తరిక్షమ్ |

క్షేత్రస్య పతిర్మధుమాన్నో అస్త్వరిష్యన్తో అన్వేనం చరేమ ||8||


పనాయ్యం తదశ్వినా కృతం వాం వృషభో దివో రజసః పృథివ్యాః |

సహస్రం శంసా ఉత యే గవిష్టౌ సర్వాఁ ఇత్తాఁ ఉప యాతా పిబధ్యై ||9||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము