అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 41[మార్చు]

ఇన్ద్రో దధీచో అస్థభిర్వృత్రాణ్యప్రతిష్కుతః |

జఘాన నవతీర్నవ ||1||


ఇఛనశ్వస్య యచ్ఛిరః పర్వతేష్వపశ్రితమ్ |

తద్విదచ్ఛర్యణావతి ||2||


అత్రాహ గోరమన్వత నామ త్వష్టురపీచ్యమ్ |

ఇత్థా చన్ద్రమసో గృహే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 42[మార్చు]

వాచమష్టాపదీమహం నవస్రక్తిమృతస్పృశమ్ |

ఇన్ద్రాత్పరి తన్వమ్మమే ||1||


అను త్వా రోదసీ ఉభే క్రక్షమాణమకృపేతామ్ |

ఇన్ద్ర యద్దస్యుహాభవః ||2||


ఉత్తిష్ఠన్నోజసా సహ పీత్వీ శిప్రే అవేపయః |

సోమమిన్ద్ర చమూ సుతమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 43[మార్చు]

భిన్ధి విశ్వా అప ద్విషః బాధో జహీ మృధః |

వసు స్పార్హం తదా భర ||1||


యద్వీలావిన్ద్ర యత్స్థిరే యత్పర్శానే పరాభృతమ్ |

వసు స్పార్హం తదా భర ||2||


యస్య తే విశ్వమానుషో భూరేర్దత్తస్య వేదతి |

వసు స్పార్హం తదా భర ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 44[మార్చు]

ప్ర సమ్రాజం చర్షణీనామిన్ద్రం స్తోతా నవ్యం గీర్భిః |

నరం నృషాహం మంహిష్ఠమ్ ||1||


యస్మిన్నుక్థాని రణ్యన్తి విశ్వాని చ శ్రవస్య |

అపామవో న సముద్రే ||2||


తం సుష్టుత్యా వివాసే జ్యేష్ఠరాజం భరే కృత్నుమ్ |

మహో వాజినం సనిభ్యః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 45[మార్చు]

అయము తే సమతసి కపోత ఇవ గర్భధిమ్ |

వచస్తచ్చిన్న ఓహసే ||1||


స్తోత్రం రాధానాం పతే గిర్వాహో వీర యస్య తే |

విభూతిరస్తు సూనృతా ||2||


ఊర్ధ్వస్తిష్ఠా న ఊతయే ऽస్మిన్వాజే శతక్రతో |

సమన్యేషు బ్రవావహై ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 46[మార్చు]

ప్రణేతారమ్వస్యో అఛా కర్తారం జ్యోతిః సమత్సు |

సాసహ్వాంసమ్యుధామిత్రాన్ ||1||


స నః పప్రిః పారయాతి స్వస్తి నావా పురుహూతః |

ఇన్ద్రో విశ్వా అతి ద్విషః ||2||


స త్వం న ఇన్ద్ర వాజోభిర్దశస్యా చ గాతుయా చ |

అఛా చ నః సుమ్నం నేషి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 47[మార్చు]

తమిన్ద్రం వాజయామసి మహే వృత్రాయ హన్తవే |

స వృషా వృషభో భువత్ ||1||


ఇన్ద్రః స దామనే కృత ఓజిష్ఠః స మదే హితః |

ద్యుమ్నీ శ్లోకీ స సోమ్యః ||2||


గిరా వజ్రో న సంభృతః సబలో అనపచ్యుతః |

వవక్ష ఋష్వో అస్తృతః ||3||


ఇన్ద్రమిద్గాథినో బృహదిన్ద్రమర్కేభిరర్కిణః |

ఇన్ద్రం వాణీరనూషత ||4||


ఇన్ద్ర ఇద్ధర్యోః సచా సంమిశ్ల ఆ వచోయుజా |

ఇన్ద్రో వజ్రీ హిరణ్యయః ||5||


ఇన్ద్రో దీర్ఘాయ చక్షస ఆ సూర్యం రోహయద్దివి |

వి గోభిరద్రిమైరయత్ ||6||


ఆ యాహి సుషుమా హి త ఇన్ద్ర సోమం పిబా ఇమమ్ |

ఏదం బర్హిః సదో మమ ||7||


ఆ త్వా బ్రహ్మయుజా హరీ వహతామిన్ద్ర కేశినా |

ఉప బ్రహ్మాణి నః శృణు ||8||


బ్రహ్మాణస్త్వా వయం యుజా సోమపామిన్ద్ర సోమినః |

సుతావన్తో హవామహే ||9||


యుఞ్జన్తి బ్రధ్నమరుషం చరన్తం పరి తస్థుషః |

రోచన్తే రోచనా దివి ||10||


యుఞ్జన్త్యస్య కామ్యా హరీ విపక్షసా రథే |

శోణా ధృష్ణూ నృవాహసా ||11||


కేతుం కృణ్వన్నకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే |

సముషద్భిరజాయథాః ||12||


ఉదు త్యం జాతవేదసం దేవం వహన్తి కేతవః |

దృశే విశ్వాయ సూర్యమ్ ||13||


అప త్యే తాయవో యథా నక్షత్రా యన్త్యక్తుభిః |

సూరాయ విశ్వచక్షసే ||14||


అదృశ్రన్నస్య కేతవో వి రశ్మయో జనాఁ అను |

భ్రాజన్తో అగ్నయో యథా ||15||


తరణిర్విశ్వదర్శతో జ్యోతిష్కృదసి సూర్య |

విశ్వమా భాసి రోచన ||16||


ప్రత్యఙ్దేవానాం విశః ప్రత్యఙ్ఙుదేషి మానుషీః |

ప్రత్యఙ్విశ్వం స్వర్దృశే ||17||


యేనా పావక చక్షసా భురణ్యన్తం జనాఁ అను |

త్వం వరుణ పశ్యసి ||18||


వి ద్యామేషి రజస్పృథ్వహర్మిమానో అక్తుభిః |

పశ్యం జన్మాని సూర్య ||19||


సప్త త్వా హరితో రథే వహన్తి దేవ సూర్య |

శోచిష్కేశమ్విచక్షణమ్ ||20||


అయుక్త సప్త శున్ధ్యువః సూరో రథస్య నప్త్యః |

తాభిర్యాతి స్వయుక్తిభిః ||21||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 48[మార్చు]

అభి త్వా వర్చసా గిరః సిఞ్చన్త్యా చరణ్యువః |

అభి వత్సం న ధేనవః ||1||


తా అర్షన్తి శుభ్రియః పృఞ్చతీర్వర్చసా పయః |

జాతం జనిర్యథా హృదా ||2||


వజ్రాపవసాధ్యః కీర్తిర్మ్రియమాణమావహన్ |

మహ్యమాయుర్ఘృతం పయః ||3||


ఆయం గౌః పృశ్నిరక్రమీదసదన్మాతరం పురః |

పితరం చ ప్రయన్త్స్వః ||4||


అన్తశ్చరతి రోచనా అస్య ప్రాణాదపానతః |

వ్యఖ్యన్మహిషః స్వః ||5||


త్రింశద్ధామా వి రాజతి వాక్పతఙ్గో అశిశ్రియత్ |

ప్రతి వస్తోరహర్ద్యుభిః ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 49[మార్చు]

యచ్ఛక్రా వాచమారుహన్నన్తరిక్షం సిషాసథః |

సం దేవా అమదన్వృషా ||1||


శక్రో వాచమధృష్టాయోరువాచో అధృష్ణుహి |

మంహిష్ఠ ఆ మదర్దివి ||2||


శక్రో వాచమధృష్ణుహి ధామధర్మన్వి రాజతి |

విమదన్బర్హిరాసరన్ ||3||


తం వో దస్మమృతీషహం వసోర్మన్దానమన్ధసః |

అభి వత్సం న స్వసరేషు ధేనవ ఇన్ద్రం గీర్భిర్నవామహే ||4||


ద్యుక్షం సుదానుం తవిషీభిరావృతమ్గిరిం న పురుభోజసమ్ |

క్షుమన్తం వాజం శతినం సహస్రిణం మక్షూ గోమన్తమీమహే ||5||


తత్త్వా యామి సువీర్యం తద్బ్రహ్మ పూర్వచిత్తయే |

యేనా యతిభ్యో భృగవే ధనే హితే యేన ప్రస్కణ్వమావిథ ||6||


యేనా సముద్రమసృజో మహీరపస్తదిన్ద్ర వృష్ణి తే శవః |

సద్యః సో అస్య మహిమా న సంనశే యం క్షోణీరనుచక్రదే ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 50[మార్చు]

కన్నవ్యో అతసీనాం తురో గృణీత మర్త్యః |

నహీ న్వస్య మహిమానమిన్ద్రియం స్వర్గృణన్త ఆనశుః ||1||


కదు స్తువన్త ఋతయన్త దేవత ఋషిః కో విప్ర ఓహతే |

కదా హవం మఘవన్నిన్ద్ర సున్వతః కదు స్తువత ఆ గమః ||2||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము