అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 21[మార్చు]

న్యూ షు వాచం ప్ర మహే భరామహే గిర ఇన్ద్రాయ సదనే వివస్వతః |

నూ చిద్ధి రత్నం ససతామివావిదన్న దుష్టుతిర్ద్రవిణోదేషు శస్యతే ||1||


దురో అశ్వస్య దుర ఇన్ద్ర గోరసి దురో యవస్య వసున ఇనస్పతిః |

శిక్షానరః ప్రదివో అకామకర్శనః సఖా సఖిభ్యస్తమిదం గృణీమసి ||2||


శచీవ ఇన్ద్ర పురుకృద్ద్యుమత్తమ తవేదిదమభితశ్చేకితే వసు |

అతః సంగృభ్యాభిభూత ఆ భర మా త్వాయతో జరితుః కామమూనయీః ||3||


ఏభిర్ద్యుభిర్సుమనా ఏభిరిన్దుభిర్నిరున్ధానో అమతిం గోభిరశ్వినా |

ఇన్ద్రేణ దస్యుం దరయన్త ఇన్దుభిర్యుతద్వేషసః సమిషా రభేమహి ||4||


సమిన్ద్ర రాయా సమిషా రభేమహి సం వాజేభిః పురుశ్చన్ద్రైరభిద్యుభిః |

సం దేవ్యా ప్రమత్యా వీరశుష్మయా గోఅగ్రయాశ్వావత్యా రభేమహి ||5||


తే త్వా మదా అమదన్తాని వృష్ణ్యా తే సోమాసో వృత్రహత్యేషు సత్పతే |

యత్కారవే దశ వృత్రాణ్యప్రతి బర్హిష్మతే ని సహస్రాణి బర్హయః ||6||


యుధా యుధముప ఘేదేషి ధృష్ణుయా పురా పురం సమిదం హంస్యోజసా |

నమ్యా యదిన్ద్ర సఖ్యా పరావతి నిబర్హయో నముచిం నామ మాయినమ్ ||7||


త్వం కరఞ్జముత పర్ణయం వధీస్తేజిష్ఠయాతిథిగ్వస్య వర్తనీ |

త్వం శతా వఙ్గృదస్యాభినత్పురో ऽనానుదః పరిషూతా ఋజిశ్వనా ||8||


త్వమేతాం జనరాజ్ఞో ద్విర్దశాబన్ధునా సుశ్రవసోపజగ్ముషః |

షష్టిం సహస్రా నవతిం నవ శ్రుతో ని చక్రేణ రథ్యా దుష్పదావృణక్ ||9||


త్వమావిథ సుశ్రవసం తవోతిభిస్తవ త్రామభిరిన్ద్ర తూర్వయాణమ్ |

త్వ అస్మై కుత్సమతిథిగ్వమాయుం మహే రాజ్ఞే యూనే అరన్ధనాయః ||10||


య ఉదృచీన్ద్ర దేవగోపాః సఖాయస్తే శివతమా అసామ |

త్వాం స్తోషామ త్వయా సువీరా ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 22[మార్చు]

అభి త్వా వృషభా సుతే సుతం సృజామి పీతయే |

తృమ్పా వ్యశ్నుహీ మదమ్ ||1||


మా త్వా మూరా అవిష్యవో మోపహస్వాన ఆ దభన్ |

మాకీం బ్రహ్మద్విషో వనః ||2||


ఇహ త్వా గోపరీణసా మహే మన్దన్తు రాధసే |

సరో గౌరో యథా పిబ ||3||


అభి ప్ర గోపతిం గిరేన్ద్రమర్చ యథా విదే |

సూనుం సత్యస్య సత్పతిమ్ ||4||


ఆ హరయః ససృజ్రిరే ऽరుషీరధి బర్హిషి |

యత్రాభి సంనవామహే ||5||


ఇన్ద్రాయ గావ ఆశిరం దుదుహ్రే వజ్రిణే మధు |

యత్సీముపహ్వరే విదత్ ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 23[మార్చు]

ఆ తూ న ఇన్ద్ర మద్ర్యగ్ఘువానః సోమపీతయే |

హరిభ్యాం యాహ్యద్రివః ||1||


సత్తో హోతా న ఋత్వియస్తిస్తిరే బర్హిరానుషక్ |

అయుజ్రన్ప్రాతరద్రయః ||2||


ఇమా బ్రహ్మ బ్రహ్మవాహః క్రియన్త ఆ బర్హిః సీద |

వీహి శూర పురోలాశమ్ ||3||


రారన్ధి సవనేషు ణ ఏషు స్తోమేషు వృత్రహన్ |

ఉక్థేష్విన్ద్ర గిర్వణః ||4||


మతయః సోమపామురుం రిహన్తి శవసస్పతిమ్ |

ఇన్ద్రం వత్సం న మాతరః ||5||


స మన్దస్వా హ్యన్ధసో రాధసే తన్వా మహే |

న స్తోతారం నిదే కరః ||6||


వయమిన్ద్ర త్వాయవో హవిష్మన్తో జరామహే |

ఉత త్వమస్మయుర్వసో ||7||


మారే అస్మద్వి ముముచో హరిప్రియార్వాఙ్యాహి |

ఇన్ద్ర స్వధావో మత్స్వేహ ||8||


అర్వాఞ్చం త్వా సుఖే రథే వహతామిన్ద్ర కేశినా |

ఘృతస్నూ బర్హిరాసదే ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 24[మార్చు]

ఉప నః సుతమా గహి సోమమిన్ద్ర గవాశిరమ్ |

హరిభ్యాం యస్తే అస్మయుః ||1||


తమిన్ద్ర మదమా గహి బర్హిష్ఠాం గ్రావభిః సుతమ్ |

కువిన్న్వస్య తృప్ణవః ||2||


ఇన్ద్రమిత్థా గిరో మమాఛాగురిషితా ఇతః |

ఆవృతే సోమపీతయే ||3||


ఇన్ద్రం సోమస్య పీతయే స్తోమైరిహ హవామహే |

ఉక్థేభిః కువిదాగమత్ ||4||


ఇన్ద్ర సోమాః సుతా ఇమే తాన్దధిష్వ శతక్రతో |

జథరే వాజినీవసో ||5||


విద్మా హి త్వా ధనంజయం వాజేషు దధృషం కవే |

అధా తే సుమ్నమీమహే ||6||


ఇమమిన్ద్ర గవాశిరం యవాశిరం చ నః పిబ |

ఆగత్యా వృషభిః సుతమ్ ||7||


తుభ్యేదిన్ద్ర స్వ ఓక్యే సోమం చోదామి పీతయే |

ఏష రారన్తు తే హృది ||8||


త్వాం సుతస్య పీతయే ప్రత్నమిన్ద్ర హవామహే |

కుశికాసో అవస్యవః ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 25[మార్చు]

అశ్వావతి ప్రథమో గోషు గఛతి సుప్రావీరిన్ద్ర మర్త్యస్తవోతిభిః |

తమిత్పృణక్షి వసునా భవీయసా సిన్ధుమాపో యథాభితో విచేతసః ||1||


ఆపో న దేవీరుప యన్తి హోత్రియమవహ్పశ్యన్తి వితతం యథా రజః |

ప్రాచైర్దేవాసః ప్ర ణయన్తి దేవయుం బ్రహ్మప్రియం జోషయన్తే వరా ఇవ ||2||


అధి ద్వయోరదధా ఉక్థ్యం వచో యతస్రుచా మిథునా యా సపర్యతః |

అసంయత్తో వ్రతే తే క్షేతి పుష్యతి భద్రా శక్తిర్యజమానాయ సున్వతే ||3||


ఆదఙ్గిరాః ప్రథమం దధిరే వయ ఇద్ధాగ్నయః శమ్యా యే సుకృత్యయా |

సర్వం పణేః సమవిన్దన్త భోజనమశ్వావన్తం గోమన్తమా పశుం నరః ||4||


యజ్ఞైరథర్వా ప్రథమః పథస్తతే తతః సూర్యో వ్రతపా వేన ఆజని |

ఆ గా ఆజదుశనా కావ్యః సచా యమస్య జాతమమృతం యజామహే ||5||


బర్హిర్వా యత్స్వపత్యాయ వృజ్యతే ऽర్కో వా శ్లోకమాఘోషతే దివి |

గ్రావా యత్ర వదతి కరురుక్థ్యస్తస్యేదిన్ద్రో అభిపిత్వేషు రణ్యతి ||6||


ప్రోగ్రాం పీతిం వృష్ణ ఇయర్మి సత్యాం ప్రయై సుతస్య హర్యశ్వ తుభ్యమ్ |

ఇన్ద్ర ధేనాభిరిహ మాదయస్వ ధీభిర్విశ్వాభిః శచ్యా గృణానః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 26[మార్చు]

యోగేయోగే తవస్తరం వాజేవాజే హవామహే |

సఖాయ ఇన్ద్రమూతయే ||1||


ఆ ఘా గమద్యది శ్రవత్సహస్రిణీభిరూతిభిః |

వాజేభిరుప నో హవమ్ ||2||


అను ప్రత్నస్యౌకసో హువే తువిప్రతిం నరమ్ |

యం తే పూర్వం పితా హువే ||3||


యుఞ్జన్తి బ్రధ్నమరుషం చరన్తం పరి తస్థుషః |

రోచన్తే రోచనా దివి ||4||


యుఞ్జన్తి అస్య కామ్యా హరీ విపక్షసా రథే |

శోణా ధృష్ణూ నృవాహసా ||5||


కేతుం కృణ్వన్నకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే |

సముషద్భిరజాయథాః ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 27[మార్చు]

యదిన్ద్రాహం యథా త్వమీశీయ వస్వ ఏక ఇత్ |

స్తోతా మే గోషఖా స్యాత్ ||1||


శిక్షేయమస్మై దిత్సేయం శచీపతే మనీషిణే |

యదహం గోపతిః స్యామ్ ||2||


ధేనుష్ట ఇన్ద్ర సూనృతా యజమానాయ సున్వతే |

గామశ్వం పిప్యుషీ దుహే ||3||


న తే వర్తాస్తి రాధస ఇన్ద్ర దేవో న మర్త్యః |

యద్దిత్ససి స్తుతో మఘమ్ ||4||


యజ్ఞ ఇన్ద్రమవర్ధయద్యద్భూమిం వ్యవర్తయత్ |

చక్రాణ ఓపశం దివి ||5||


వావృధానస్య తే వయం విశ్వా ధనాని జిగ్యుషః |

ఊతిమిన్ద్రా వృణీమహే ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 28[మార్చు]

వ్యన్తరిక్షమతిరన్మదే సోమస్య రోచనా |

ఇన్ద్రో యదభినద్వలమ్ ||1||


ఉద్గా ఆజదఙ్గిరోభ్య ఆవిష్క్ర్ణ్వన్గుహా సతీః |

అర్వాఞ్చం నునుదే వలమ్ ||2||


ఇన్ద్రేణ రోచనా దివో దృల్హాని దృంహితాని చ |

స్థిరాణి న పరాణుదే ||3||


అపామూర్మిర్మదన్నివ స్తోమ ఇన్ద్రాజిరాయతే |

వి తే మదా అరాజిషుః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 29[మార్చు]

త్వం హి స్తోమవర్ధన ఇన్ద్రాస్యుక్థవర్ధనః |

స్తోతౄణాముత భద్రకృత్ ||1||


ఇన్ద్రమిత్కేశినా హరీ సోమపేయాయ వక్షతః |

ఉప యజ్ఞం సురాధసమ్ ||2||


అపాం పేనేన నముచేః శిర ఇన్ద్రోదవర్తయః |

విశ్వా యదజయ స్పృధః ||3||


మాయాభిరుత్సిసృప్సత ఇన్ద్ర ద్యామారురుక్షతః |

అవ దస్యూఁరధూనుథాః ||4||


అసున్వామిన్ద్ర సంసదం విషూచీం వ్యనాశయః |

సోమపా ఉత్తరో భవన్ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 30[మార్చు]

ప్ర తే మహే విదథే శంసిషం హరీ ప్ర తే వన్వే వనుషో హర్యతం మదమ్ |

ఘృతం న యో హరిభిశ్చారు సేచత ఆ త్వా విశన్తు హరివర్పసం గిరః ||1||


హరిం హి యోనిమభి యే సమస్వరన్హిన్వన్తో హరీ దివ్యం యథా సదః |

ఆ యం పృణన్తి హరిభిర్న ధేనవ ఇన్ద్రాయ శూశం హరివన్తమర్చత ||2||


సో అస్య వజ్రో హరితో య ఆయసో హరిర్నికామో హరిరా గభస్త్యోః |

ద్యుమ్నీ సుశిప్రో హరిమన్యుసాయక ఇన్ద్రే ని రూపా హరితా మిమిక్షిరే ||3||


దివి న కేతురధి ధాయి హర్యతో వివ్యచద్వజ్రో హరితో న రంహ్యా |

తుదదహిం హరిశిప్రో య ఆయసః సహస్రశోకా అభవద్ధరిమ్భరః ||4||


త్వంత్వమహర్యథా ఉపస్తుతః పూర్వేభిరిన్ద్ర హరికేశ యజ్వభిః |

త్వం హర్యసి తవ విశ్వముక్థ్యమసామి రాధో హరిజాత హర్యతమ్ ||5||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము