అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 11 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 11 నుండి 20 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 11[మార్చు]

ఇన్ద్రః పూర్భిదాతిరద్దాసమర్కైర్విదద్వసుర్దయమానో వి శత్రూన్ |

బ్రహ్మజూతస్తన్వా వావృధానో భూరిదాత్ర ఆపృణద్రోదసీ ఉభే ||1||


మఖస్య తే తవిషస్య ప్ర జూతిమియర్మి వాచమమృతాయ భూషన్ |

ఇన్ద్ర క్షితీనామసి మానుషీణాం విశాం దైవీనాముత పూర్వయావా ||2||


ఇన్ద్రో వృత్రమవృణోచ్ఛర్ధనీతిః ప్ర మాయినామమినాద్వర్పణీతిః |

అహన్వ్యంసముశధగ్వనేష్వావిర్ధేనా అకృణోద్రామ్యాణామ్ ||3||


ఇన్ద్రః స్వర్షా జనయన్నహాని జిగాయోశిగ్భిః పృతనా అభిష్టిః |

ప్రారోచయన్మనవే కేతుమహ్నామవిన్దజ్జ్యోతిర్బృహతే రణాయ ||4||


ఇన్ద్రస్తుజో బర్హణా ఆ వివేశ నృవద్దధానో నర్యా పురూణి |

అచేతయద్ధియ ఇమా జరిత్రే ప్రేమం వర్ణమతిరచ్ఛుక్రమాసామ్ ||5||


మహో మహాని పనయన్త్యస్యేన్ద్రస్య కర్మ సుకృతా పురూణి |

వృజనేన వృజినాన్త్సం పిపేష మాయాభిర్దస్యూఁరభిభూత్యోజాః ||6||


యుధేన్ద్రో మహ్నా వరివశ్చకార దేవేభ్యః సత్పతిశ్చర్షణిప్రాః |

వివస్వతః సదనే అస్య తాని విప్రా ఉక్థేభిః కవయో గృణన్తి ||7||


సత్రాసాహం వరేణ్యం సహోదాం ససవాంసం స్వరపశ్చ దేవీః |

ససాన యః పృథివీం ద్యాముతేమామిన్ద్రం మదన్త్యను ధీరణాసః ||8||


ససానాత్యాఁ ఉత సూర్యం ససానేన్ద్రః ససాన పురుభోజసం గామ్ |

హిరణ్యయముత భోగం ససాన హత్వీ దస్యూన్ప్రార్యం వర్ణమావత్ ||9||


ఇన్ద్ర ఓషధీరసనోదహాని వనస్పతీఁరసనోదన్తరిక్షమ్ |

బిభేద బలం నునుదే వివాచో ऽథాభవద్దమితాభిక్రతూనామ్ ||10||


శునం హువేమ మఘవానమిన్ద్రమస్మిన్భరే నృతమం వాజసాతౌ |

శృణ్వన్తముగ్రమూతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 12[మార్చు]

ఉదు బ్రహ్మాణ్యైరత శ్రవస్యేన్ద్రం సమర్యే మహయా వసిష్ఠ |

ఆ యో విశ్వాని శవసా తతానోపశ్రోతా మ ఈవతో వచాంసి ||1||


అయామి ఘోష ఇన్ద్ర దేవజామిరిరజ్యన్త యచ్ఛురుధో వివాచి |

నహి స్వమాయుశ్చికితే జనేషు తానీదంహాంస్యతి పర్ష్యస్మాన్ ||2||


యుజే రథం గవేషణం హరిభ్యాముప బ్రహ్మాణి జుజుషాణమస్థుః |

వి బాధిష్ట స్య రోదసీ మహిత్వేన్ద్రో వృత్రాణ్యప్రతీ జఘన్వాన్ ||3||


ఆపశ్చిత్పిప్యు స్తర్యో న గావో నక్షన్నృతం జరితారస్త ఇన్ద్ర |

యాహి వాయుర్న నియుతో నో అఛా త్వం హి ధీభిర్దయసే వి వాజాన్ ||4||


తే త్వా మదా ఇన్ద్ర మాదయన్తు శుష్మిణం తువిరాధసం జరిత్రే |

ఏకో దేవత్రా దయసే హి మర్తానస్మిన్ఛూర సవనే మాదయస్వ ||5||


ఏవేదిన్ద్రం వృషణం వజ్రబాహుం వసిష్ఠాసో అభ్యర్చన్త్యర్కైః |

స న స్తుతో వీరవద్ధాతు గోమద్యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః ||6||


ఋజీషీ వజ్రీ వృషభస్తురాషాట్ఛుష్మీ రాజా వృత్రహా సోమపావా |

యుక్త్వా హరిభ్యాముప యాసదర్వాఙ్మాధ్యందినే సవనే మత్సదిన్ద్రః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 13[మార్చు]

ఇన్ద్రశ్చ సోమం పిబతం బృహస్పతే ऽస్మిన్యజ్ఞే మన్దసానా వృషణ్వసూ |

ఆ వాం విశన్త్విన్దవః స్వాభువో ऽస్మే రయిం సర్వవీరం ని యఛతమ్ ||1||


ఆ వో వహన్తు సప్తయో రఘుష్యదో రఘుపత్వానః ప్ర జిగాత బాహుభిః |

సీదతా బర్హిరురు వః సదస్కృతం మాదయధ్వం మరుతో మధ్వో అన్ధసః ||2||


ఇమం స్తోమమర్హతే జాతవేదసే రథమివ సం మహేమా మనీషయా |

భద్రా హి నః ప్రమతిరస్య సంసద్యగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ ||3||


అैభిరగ్నే సరథం యాహ్యర్వాఙ్నానారథం వా విభవో హ్యశ్వాః |

పత్నీవతస్త్రింశతం త్రీంశ్చ దేవాననుష్వధమా వహ మాదయస్వ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 14[మార్చు]

వయము త్వామపూర్వ్య స్థూరం న కచ్చిద్భరన్తో ऽవస్యవః |

వాజే చిత్రం హవామహే ||1||


ఉప త్వా కర్మన్నూతయే స నో యువోగ్రశ్చక్రామ యో ధృషత్ |

త్వామిద్ధ్యవితారం వవృమహే సఖాయ ఇన్ద్ర సానసిమ్ ||2||


యో న ఇదమిదం పురా ప్ర వస్య ఆనినాయ తము వ స్తుషే |

సఖాయ ఇన్ద్రమూతయే ||3||


హర్యశ్వం సత్పతిం చర్షణీసహం స హి ష్మా యో అమన్దత |

ఆ తు నః స వయతి గవ్యమశ్వ్యం స్తోతృభ్యో మఘవా శతమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 15[మార్చు]

ప్ర మంహిష్ఠాయ బృహతే బృహద్రయే సత్యశుష్మాయ తవసే మతిం భరే |

అపామివ ప్రవణే యస్య దుర్ధరం రాధో విశ్వాయు శవసే అపావృతమ్ ||1||


అధ తే విశ్వమను హాసదిష్టయ ఆపో నిమ్నేవ సవనా హవిష్మతః |

యత్పర్వతే న సమశీత హర్యత ఇన్ద్రస్య వజ్రః శ్నథితా హిరణ్యయః ||2||


అస్మై భీమాయ నమసా సమధ్వర ఉషో న శుభ్ర ఆ భరా పనీయసే |

యస్య ధామ శ్రవసే నామేన్ద్రియం జ్యోతిరకారి హరితో నాయసే ||3||


ఇమే త ఇన్ద్ర తే వయం పురుష్టుత యే త్వారభ్య చరామసి ప్రభూవసో |

నహి త్వదన్యో గిర్వణో గిరః సధత్క్షోణీరివ ప్రతి నో హర్య తద్వచః ||4||


భూరి త ఇన్ద్ర వీర్యం తవ స్మస్యస్య స్తోతుర్మఘవన్కామమా పృణ |

అను తే ద్యౌర్బృహతీ వీర్యం మమ ఇయం చ తే పృథివీ నేమ ఓజసే ||5||


త్వం తమిన్ద్ర పర్వతం మహామురుం వజ్రేణ వజ్రిన్పర్వశశ్చకర్తిథ |

అవాసృజో నివృతాః సర్తవా అపః సత్రా విశ్వం దధిషే కేవలం సహః ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 16[మార్చు]

ఉదప్రుతో న వయో రక్షమాణా వావదతో అభ్రియస్యేవ ఘోషాః |

గిరిభ్రజో నోర్మయో మదన్తో బృహస్పతిమభ్యర్కా అనావన్ ||1||


సం గోభిరఙ్గిరసో నక్షమాణో భగ ఇవేదర్యమణం నినాయ |

జనే మిత్రో న దమ్పతీ అనక్తి బృహస్పతే వాజయాశూఁరివాజౌ ||2||


సాధ్వర్యా అతిథినీరిషిరా స్పార్హాః సువర్ణా అనవద్యరూపాః |

బృహస్పతిః పర్వతేభ్యో వితూర్యా నిర్గా ఊపే యవమివ స్థివిభ్యహ్ ||3||


ఆప్రుషాయన్మధునా ఋతస్య యోనిమవక్షిపన్నర్క ఉల్కామివ ద్యోః |

బృహస్పతిరుద్ధరన్నశ్మనో గా భూమ్యా ఉద్నేవ వి త్వచం బిభేద ||4||


అప జ్యోతిషా తమో అన్తరిక్షదుద్నః శీపాలమివ వాత ఆజత్ |

బృహస్పతిరనుమృశ్యా వలస్యాభ్రమివ వాత ఆ చక్ర ఆ గాః ||5||


యదా వలస్య పీయతో జసుం భేద్బృహస్పతిరగ్నితపోభిరర్కైః |

దద్భిర్న జిహ్వా పరివిష్టమాదదావిర్నిధీఁరకృణోదుస్రియాణామ్ ||6||


బృహస్పతిరమత హి త్యదాసాం నామ స్వరీణాం సదనే గుహా యత్ |

ఆణ్డేవ భిత్వా శకునస్య గర్భముదుస్రియాః పర్వతస్య త్మనాజత్ ||7||


అశ్నాపినద్ధం మధు పర్యపశ్యన్మత్స్యం న దీన ఉదని క్షియన్తమ్ |

నిష్టజ్జభార చమసం న వృక్షాద్బృహస్పతిర్విరవేణా వికృత్య ||8||


సోషామవిన్దత్స స్వః సో అగ్నిం సో అర్కేణ వి బబాధే తమాంసి |

బృహస్పతిర్గోవపుషో వలస్య నిర్మజ్జానం న పర్వణో జభార ||9||


హిమేవ పర్ణా ముషితా వనాని బృహస్పతినాకృపయద్వలో గాః |


అనానుకృత్యమపునశ్చకార యాత్సూర్యామాసా మిథ ఉచ్చరాతః ||10||


అభి శ్యావం న కృశనేభిరశ్వం నక్షత్రేభిః పితరో ద్యామపింశన్ |

రాత్ర్యాం తమో అదధుర్జ్యోతిరహన్బృహస్పతిర్భినదద్రిం విదద్గాః ||11||


ఇదమకర్మ నమో అభ్రియాయ యః పూర్వీరన్వానోనవీతి |

బృహస్పతిః స హి గోభిః సో అశ్వైః స వీరేభిః స నృభిర్నో వయో ధాత్ ||12||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 17[మార్చు]

అఛా మ ఇన్ద్రం మతయః స్వర్విదః సధ్రీచీర్విశ్వా ఉశతీరనూషత |

పరి ష్వజన్తే జనయో యథా పతిం మర్యం న శున్ధ్యుం మఘవానమూతయే ||1||


న ఘా త్వద్రిగప వేతి మే మనస్త్వే ఇత్కామం పురుహూత శిశ్రయ |

రాజేవ దస్మ ని షదో ऽధి బర్హిష్యస్మిన్త్సు సోమే ऽవపానమస్తు తే ||2||


విషూవృదిన్ద్రో అముతేరుత క్షుధః స ఇద్రాయో మఘవా వస్వ ఈశతే |

తస్యేదిమే ప్రవణే సప్త సిన్ధవో వయో వర్ధన్తి వృషభస్య శుష్మిణః ||3||


వయో న వృక్షం సుపలాశమాసదన్త్సోమాస ఇన్ద్రం మన్దినశ్చమూషదః |

ప్రైషామనీకం శవసా దవిద్యుతద్విదత్స్వర్మనవే జ్యోతిరార్యమ్ ||4||


కృతం న శ్వఘ్నీ వి చినోతి దేవనే సంవర్గం యన్మఘవా సూర్యం జయత్ |

న తత్తే అన్యో అను వీర్యం శకన్న పురాణో మఘవన్నోత నూతనః ||5||


విశంవిశం మఘవా పర్యశాయత జనానాం ధేనా అవచాకశద్వృషా |

యస్యాహ శక్రః సవనేషు రణ్యతి స తీవ్రైః సోమైః సహతే పృతన్యతః ||6||


ఆపో న సిన్ధుమభి యత్సమక్షరన్త్సోమాస ఇన్ద్రం కుల్యా ఇవ హ్రదమ్ |

వర్ధన్తి విప్రా మహో అస్య సాదనే యవం న వృష్టిర్దివ్యేన దానునా ||7||


వృషా న క్రుద్ధః పతయద్రజఃస్వా యో అర్యపత్నీరకృణోదిమా అపః |

స సున్వతే మఘవా జీరదానవే ऽవిన్దజ్జ్యోతిర్మనవే హవిష్మతే ||8||


ఉజ్జాయతాం పరశు జ్యోతిషా సహ భూయా ఋతస్య సుదుఘా పురాణవత్ |

వి రోచతామరుషో భానునా శుచిః స్వర్న శుక్రం శుశుచీత సత్పతిః ||9||


గోభిష్టరేమామతిం దురేవాం యవేన క్షుధం పురుహూత విశ్వామ్ |

వయం రాజభిః ప్రథమా ధనాన్యస్మాకేన వృజనేనా జయేమ ||10||


బృహస్పతిర్నః పరి పాతు పశ్చాదుతోత్తరస్మాదధరాదఘాయోః |

ఇన్ద్రః పురస్తాదుత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యః వరివః కృణోతు ||11||


బృహస్పతే యువమిన్ద్రశ్చ వస్వో దివ్యస్యేశాథే ఉత పార్థివస్య |

ధత్తం రయిం స్తువతే కీరయే చిద్యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః ||12||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 18[మార్చు]

వయము త్వా తదితర్థా ఇన్ద్ర త్వాయన్తః సఖాయః |

కణ్వా ఉక్థేభిర్జరన్తే ||1||


న ఘేమన్యదా పపన వజ్రిన్నపసో నవిష్టౌ |

తవేదు స్తోమం చికేత ||2||


ఇఛన్తి దేవాః సున్వన్తం న స్వప్నాయ స్పృహయన్తి |

యన్తి ప్రమాదమతన్ద్రాః ||3||


వయమిన్ద్ర త్వాయవో ऽభి ప్ర ణోనుమో వృషన్ |

విద్ధి త్వస్య నో వసో ||4||


మా నో నిదే చ వక్తవే ऽర్యో రన్ధీరరావ్నే |

త్వే అపి క్రతుర్మమ ||5||


త్వం వర్మాసి సప్రథః పురోయోధశ్చ వృత్రహన్ |

త్వయా ప్రతి బ్రువే యుజా ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 19[మార్చు]

వార్త్రహత్యాయ శవసే పృతనాషాహ్యాయ చ |

ఇన్ద్ర త్వా వర్తయామసి ||1||


అర్వాచీనం సు తే మన ఉత చక్షుః శతక్రతో |

ఇన్ద్ర కృణ్వన్తు వాఘతః ||2||


నామాని తే శతక్రతో విశ్వాభిర్గీర్భిరీమహే |

ఇన్ద్రాభిమాతిషాహ్యే ||3||


పురుష్టుతస్య ధామభిః శతేన మహయామసి |

ఇన్ద్రస్య చర్షణీధృతః ||4||


ఇన్ద్రం వృత్రాయ హన్తవే పురుహూతముప బ్రువే |

భరేషు వాజసాతయే ||5||


వాజేషు సాసహిర్భవ త్వామీమహే శతక్రతో |

ఇన్ద్ర వృత్రాయ హన్తవే ||6||


ద్యుమ్నేషు పృతనాజ్యే పృత్సుతూర్షు శ్రవఃసు చ |

ఇన్ద్ర సాక్ష్వాభిమాతిషు ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 20[మార్చు]

శుష్మిన్తమం న ఊతయే ద్యుమ్నినం పాహి జాగృవిమ్ |

ఇన్ద్ర సోమం శతక్రతో ||1||


ఇన్ద్రియాణి శతక్రతో యా తే జనేషు పఞ్చసు |

ఇన్ద్ర తాని త ఆ వృణే ||2||


అగన్నిన్ద్ర శ్రవో బృహద్ద్యుమ్నం దధిష్వ దుష్టరమ్ |

ఉత్తే శుష్మం తిరామసి ||3||


అర్వావతో న ఆ గహ్యథో శక్ర పరావతః |

ఉ లోకో యస్తే అద్రివ ఇన్ద్రేహ తత ఆ గహి ||4||


ఇన్ద్రో అఙ్గం మహద్భయమభి షదప చుచ్యవత్ |

స హి స్థిరో విచర్షణిః ||5||


ఇన్ద్రశ్చ మృలయాతి నో న నః పశ్చాదఘం నశత్ |

భద్రం భవాతి నః పురః ||6||


ఇన్ద్ర ఆశాభ్యస్పరి సర్వాభ్యో అభయం కరత్ |

జేతా శత్రూన్విచర్షణిః ||7||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము