అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 1[మార్చు]

ఇన్ద్ర త్వా వృషభం వయం సుతే సోమే హవామహే |

స పాహి మధ్వో అన్ధసః ||1||


మరుతో యస్య హి క్షయే పాథా దివో విమహసః |

స సుగోపాతమో జనః ||2||


ఉక్షాన్నాయ వశాన్నాయ సోమపృష్ఠాయ వేధసే |

స్తోమైర్విధేమాగ్నయే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 2[మార్చు]

మరుతః పోత్రాత్సుష్టుభః స్వర్కాదృతునా సోమం పిబన్తు ||1||


అగ్నిరాగ్నీధ్రాత్సుష్టుభః స్వర్కాదృతునా సోమం పిబతు ||2||


ఇన్ద్రో బ్రహ్మా బ్రాహ్మణాత్సుష్టుభః స్వర్కాదృతునా సోమం పిబతు ||3||


దేవో ద్రవిణోదాః పోత్రాత్సుష్టుభః స్వర్కాదృతునా సోమం పిబతు ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 3[మార్చు]

ఆ యాహి సుషుమా హి త ఇన్ద్ర సోమం పిబా ఇమమ్ |

ఏదం బర్హిః సదో మమ ||1||


ఆ త్వా బ్రహ్మయుజా హరీ వహతామిన్ద్ర కేశినా |

ఉప బ్రహ్మాణి నః శృణు ||2||


బ్రహ్మాణస్త్వా వయం యుజా సోమపామిన్ద్ర సోమినః |

సుతావన్తో హవామహే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 4[మార్చు]

ఆ నో యాహి సుతావతో ऽస్మాకం సుష్టుతీరుప |

పిబా సు శిప్రిన్నన్ధసః ||1||


ఆ తే సిఞ్చామి కుక్ష్యోరను గాత్రా వి ధావతు |

గృభాయ జిహ్వయా మధు ||2||


స్వాదుష్టే అస్తు సంసుదే మధుమాన్తన్వే తవ |

సోమః శమస్తు తే హృదే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 5[మార్చు]

అయము త్వా విచర్షణే జనీరివాభి సంవృతః |

ప్ర సోమ ఇన్ద్ర సర్పతు ||1||


తువిగ్రీవో వపోదరః సుబాహురన్ధసో సదే |

ఇన్ద్రో వృత్రాణి జిఘ్నతే ||2||


ఇన్ద్ర ప్రేహి పురస్త్వం విశ్వస్యేశాన ఓజసా |

వృత్రాణి వృత్రహం జహి ||3||


దీర్ఘస్తే అస్త్వఙ్కుశో యేనా వసు ప్రయఛసి |

యజమానాయ సున్వతే ||4||


అయం త ఇన్ద్ర సోమో నిపూతో అధి బర్హిషి |

ఏహీమస్య ద్రవా పిబ ||5||


శాచిగో శాచిపూజనాయం రణాయ తే సుతః |

ఆఖణ్డల ప్ర హూయసే ||6||


యస్తే శృఙ్గవృషో నపాత్ప్రణపాత్కుణ్డపాయ్యః |

న్యస్మిన్దధ్ర ఆ మనః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 6[మార్చు]

ఇన్ద్ర త్వా వృషభం వయం సుతే సోమే హవామహే |

స పాహి మధ్వో అన్ధసః ||1||


ఇన్ద్ర క్రతువిదం సుతం సోమం హర్య పురుష్టుత |

పిబా వృషస్వ తాతృపిమ్ ||2||


ఇన్ద్ర ప్ర ణో ధితావానం యజ్ఞం విశ్వేభిర్దేవేభిర్ |

తిర స్తవాన విశ్పతే ||3||


ఇన్ద్ర సోమాః సుతా ఇమే తవ ప్ర యన్తి సత్పతే |

క్షయం చన్ద్రాస ఇన్దవః ||4||


దధిష్వా జఠరే సుతం సోమమిన్ద్ర వరేణ్యమ్ |

తవ ద్యుక్షాస ఇన్దవః ||5||


గిర్వణః పాహి నః సుతం మధోర్ధారాభిరజ్యసే |

ఇన్ద్ర త్వాదాతమిద్యశః ||6||


అభి ద్యుమ్నాని వనిన ఇన్ద్రం సచన్తే అక్షితా |

పీత్వీ సోమస్య వావృధే ||7||


అర్వావతో న ఆ గహి పరావతశ్చ వృత్రహన్ |

ఇమా జుషస్వ నో గిరః ||8||


యదన్తరా పరావతమర్వావతం చ హూయసే |

ఇన్ద్రేహ తత ఆ గహి ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 7[మార్చు]

ఉద్ఘేదభి శ్రుతామఘం వృషభం నర్యాపసమ్ |

అస్తారమేషి సూర్య ||1||


నవ యో నవతిం పురో బిభేద బాహ్వోజసా |

అహిం చ వృత్రహావధీత్ ||2||


స న ఇన్ద్రః శివః సఖాశ్వావద్గోమద్యవమత్ |

ఉరుధారేవ దోహతే ||3||


ఇన్ద్ర క్రతువిదం సుతం సోమం హర్య పురుష్టుత |

పిబా వృషస్వ తాతృపిమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 8[మార్చు]

ఏవా పాహి ప్రత్నథా మన్దతు త్వా శ్రుధి బ్రహ్మ వావృధస్వోత గీర్భిః |

ఆవిః సూర్యం కృణుహి పీపిహీషో జహి శత్రూఁరభి గా ఇన్ద్ర తృన్ధి ||1||


అర్వాఙేహి సోమకామం త్వాహురయం సుతస్తస్య పిబా మదాయ |

ఉరువ్యచా జఠర ఆ వృషస్వ పితేవ నః శృణుహి హూయమానః ||2||


ఆపూర్ణో అస్య కలశః స్వాహా సేక్తేవ కోశం సిషిచే పిబధ్యై |

సము ప్రియా ఆవవృత్రన్మదాయ ప్రదక్షిణిదభి సోమాస ఇన్ద్రమ్ ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 9[మార్చు]

తం వో దస్మమృతీషహమ్వసోర్మన్దానమన్ధసః |

అభి వత్సం న స్వసరేషు ధేనవ ఇన్ద్రం గీర్భిర్నవామహే ||1||


ద్యుక్షం సుదానుం తవిషీభిరావృతం గిరిం న పురుభోజసమ్ |

క్షుమన్తం వాజం శతినం సహస్రిణం మక్షూ గోమన్తమీమహే ||2||


తత్త్వా యామి సువీర్యం తద్బ్రహ్మ పూర్వచిత్తయే |

యేనా యతిభ్యో భృగవే ధనే హితే యేన ప్రస్కణ్వమావిథ ||3||


యేనా సముద్రమసృజో మహీరపస్తదిన్ద్ర వృష్ణి తే శవః |

సద్యః సో అస్య మహిమా న సంనశే యం క్షోణీరనుచక్రదే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 20 - సూక్తము 10[మార్చు]

ఉదు తే మధుమత్తమా గిర స్తోమాస ఈరతే |

సత్రాజితో ధనసా అక్షితోతయో వాజయన్తో రథా ఇవ ||1||


కణ్వా ఇవ భృగవః సూర్యా ఇవ విశ్వమిద్ధీతమానశుః |

ఇన్ద్రం స్తోమేభిర్మహయన్త ఆయవః ప్రియమేధాసో అస్వరన్ ||2||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము