అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 61 నుండి 72 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 61 నుండి 72 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 61[మార్చు]

తనూస్తన్వా మే సహే దతః సర్వమాయురశీయ |

స్యోనం మే సీద పురుః పృణస్వ పవమానః స్వర్గే ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 62[మార్చు]

ప్రియం మా కృణు దేవేషు ప్రియం రాజసు మా కృణు |

ప్రియం సర్వస్య పశ్యత ఉత శూద్ర ఉతార్యే ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 63[మార్చు]

ఉత్తిష్ఠ బ్రహ్మణస్పతే దేవాన్యజ్ఞేన బోధయ |

ఆయుః ప్రాణం ప్రజాం పశూన్కీర్తిం యజమానం చ వర్ధయ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 64[మార్చు]

అగ్నే సమిధమాహార్షం బృహతే జాతవేదసే |

స మే శ్రద్ధాం చ మేధాం చ జాతవేదాః ప్ర యఛతు ||1||


ఇధ్మేన త్వా జాతవేదః సమిధా వర్ధయామసి |

తథా త్వమస్మాన్వర్ధయ ప్రజయా చ ధనేన చ ||2||


యదగ్నే యాని కాని చిదా తే దారూణి దధ్మసి |

సర్వం తదస్తు మే శివం తజ్జుషస్వ యవిష్ఠ్య ||3||


ఏతాస్తే అగ్నే సమిధస్త్వమిద్ధః సమిద్భవ |

ఆయురస్మాసు ధేహ్యమృతత్వమాచార్యాయ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 65[మార్చు]

హరిః సుపర్ణో దివమారుహో ऽర్చిషా యే త్వా దిప్సన్తి దివముత్పతన్తమ్ |

అవ తాం జహి హరసా జాతవేదో ऽబిభ్యదుగ్రో ऽర్చిషా దివమా రోహ సూర్య ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 66[మార్చు]

అయోజాలా అసురా మాయినో ऽయస్మయైః పాశైరఙ్కినో యే చరన్తి |

తాంస్తే రన్ధయామి హరసా జాతవేదః సహస్రఋష్టిః సపత్నాన్ప్రమృణన్పాహి వజ్రః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 67[మార్చు]

పశ్యేమ శరదః శతమ్ ||1||


జీవేమ శరదః శతమ్ ||2||


బుధ్యేమ శరదః శతమ్ ||3||


రోహేమ శరదః శతమ్ ||4||


పూషేమ శరదః శతమ్ ||5||


భవేమ శరదః శతమ్ ||6||


భూషేమ శరదః శతమ్ ||7||


భూయసీః శరదః శతమ్ ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 68[మార్చు]

అవ్యసశ్చ వ్యచసశ్చ బిలం వి ష్యామి మాయయా |

తాభ్యాముద్ధృత్య వేదమథ కర్మాణి కృణ్మహే ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 69[మార్చు]

జీవా స్థ జీవ్యాసం సర్వమాయుర్జీవ్యాసమ్ ||1||


ఉపజీవా స్థోప జీవ్యాసం సర్వమాయుర్జీవ్యాసమ్ ||2||


సంజీవా స్థ సం జీవ్యాసం సర్వమాయుర్జీవ్యాసమ్ ||3||


జీవలా స్థ జీవ్యాసం సర్వమాయుర్జీవ్యాసమ్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 70[మార్చు]

ఇన్ద్ర జీవ సూర్య జీవ దేవా జీవా జీవ్యాసమహమ్ |

సర్వమాయుర్జీవ్యాసమ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 71[మార్చు]

స్తుతా మయా వరదా వేదమాతా ప్ర చోదయన్తాం పావమానీ ద్విజానామ్ |

ఆయుః ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మవర్చసమ్ |

మహ్యం దత్త్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకమ్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 72[మార్చు]

యస్మాత్కోశాదుదభరామ వేదం తస్మిన్నన్తరవ దధ్మ ఏనమ్ |

కృతమిష్టం బ్రహ్మణో వీర్యేణ తేన మా దేవాస్తపసావతేహ ||1||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము