అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 31 నుండి 40 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 31[మార్చు]

ఔదుమ్బరేణ మణినా పుష్టికామాయ వేధసా |

పశూణాం సర్వేషాం స్పాతిం గోష్ఠే మే సవితా కరత్ ||1||


యో నో అగ్నిర్గార్హపత్యః పశూనామధిపా అసత్ |

ఔదుమ్బరో వృసో మణిః సం మా సృజతు పుష్ట్యా ||2||


కరీషిణీం పలవతీం స్వధామిరాం చ నో గృహే |

ఔదుమ్బరస్య తేజసా ధాతా పుష్టిం దధాతు మే ||3||


యద్ద్విపాచ్చ చతుష్పాచ్చ యాన్యన్నాని యే రసాః |

గృహ్ణేऽహం త్వేషాం భూమానం బిభ్రదౌదుమ్బరం మణిమ్ ||4||


పుష్టిం పశూనామ్పరి జగ్రభాహం చతుష్పదాం ద్విపదాం యచ్చ ధాన్యమ్ |

పయః పశూనాం రసమోషధీనాం బృహస్పతిః సవితా మే ని యఛాత్ ||5||


అహం పశూనామధిపా అసాని మయి పుష్టం పుష్టపతిర్దధాతు |

మహ్యమౌదుమ్బరో మణిర్ద్రవిణాని ని యఛతు ||6||


ఉప మౌదుమ్బరో మణిః ప్రజయా చ ధనేన చ |

ఇన్ద్రేణ జిన్వితో మణిరా మాగన్త్సహ వర్చసా ||7||


దేవో మణిః సపత్నహా ధనసా ధనసాతయే |

పశోరన్నస్య భూమానం గవాం స్పాతిం ని యఛతు ||8||


యథాగ్రే త్వం వనస్పతే పుష్ఠ్యా సహ జజ్ఞిషే |

ఏవా ధనస్య మే స్పాతిమా దధాతు సరస్వతీ ||9||


ఆ మే ధనం సరస్వతీ పయస్పాతిం చ ధాన్యమ్ |

సినీవాల్యుపా వహాదయం చౌదుమ్బరో మణిః ||10||


త్వం మణీణామధిపా వృషాసి త్వయి పుష్టం పుష్టపతిర్జజాన |

త్వయీమే వాజా ద్రవిణాని సర్వౌదుమ్బరః స త్వమస్మత్సహస్వారాదారాదరాతిమమతిం క్షుధం చ ||11||


గ్రామణీరసి గ్రామణీరుత్థాయ అభిషిక్తో ऽభి మా సిఞ్చ వర్చసా |

తేజో ऽసి తేజో మయి ధారయాధి రయిరసి రయిం మే ధేహి ||12||


పుష్టిరసి పుష్ట్యా మా సమఙ్గ్ధి గృహమేధీ గృహపతిం మా కృణు |

ఔదుమ్బరః స త్వమస్మాసు ధేహి రయిం చ నః సర్వవీరం ని యఛ రాయస్పోషాయ ప్రతి ముఞ్చే అహం త్వామ్ ||13||


అయమౌదుమ్బరో మణిర్వీరో వీరాయ బధ్యతే |

స నః సనిం మధుమతీం కృణోతు రయిం చ నః సర్వవీరమ్ని యఛాత్ ||14||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 32[మార్చు]

శతకాణ్డో దుశ్చ్యవనః సహస్రపర్ణ ఉత్తిరః |

దర్భో య ఉగ్ర ఓషధిస్తం తే బధ్నామ్యాయుషే ||1||


నాస్య కేశాన్ప్ర వపన్తి నోరసి తాడమా ఘ్నతే |

యస్మా అఛిన్నపర్ణేన దర్భేన శర్మ యఛతి ||2||


దివి తే తూలమోషధే పృథివ్యామసి నిష్ఠితః |

త్వయా సహస్రకాణ్డేనాయుః ప్ర వర్ధయామహే ||3||


తిస్రో దివో అత్యతృణత్తిస్ర ఇమాః పృథివీరుత |

త్వయాహం దుర్హార్దో జిహ్వాం ని తృణద్మి వచాంసి ||4||


త్వమసి సహమానో ऽహమస్మి సహస్వాన్ |

ఉభౌ సహస్వన్తౌ భూత్వా సపత్నాన్సహిషీవహి ||5||


సహస్వ నో అభిమాతిం సహస్వ పృతనాయతః |

సహస్వ సర్వాన్దుర్హార్దః సుహార్దో మే బహూన్కృధి ||6||


దర్భేణ దేవజాతేన దివి ష్టమ్భేన శశ్వదిత్ |

తేనాహం శశ్వతో జనాఁ అసనం సనవాని చ ||7||


ప్రియం మా దర్భ కృణు బ్రహ్మరాజన్యాభ్యామ్శూద్రాయ చార్యాయ చ |

యస్మై చ కామయామహే సర్వస్మై చ విపశ్యతే ||8||


యో జాయమానః పృథివీమదృంహద్యో అస్తభ్నాదన్తరిక్షం దివం చ |

యం బిభ్రతం నను పాప్మా వివేద స నో ऽయం దర్భో వరుణో దివా కః ||9||


సపత్నహా శతకాణ్డః సహస్వానోషధీనాం ప్రథమః సం బభూవ |

స నో ऽయం దర్భః పరి పాతు విశ్వతస్తేన సాక్షీయ పృతనాః పృతన్యతః ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 33[మార్చు]

సహస్రార్ఘః శతకాణ్డః పయస్వానపామగ్నిర్వీరుధాం రాజసూయమ్ |

స నో ऽయం దర్భః పరి పాతు విశ్వతో దేవో మణిరాయుషా సం సృజాతి నః ||1||


ఘృతాదుల్లుప్తో మధుమాన్పయస్వాన్భూమిదృంహో ऽచ్యుతశ్చ్యావయిష్ణుః |

నుదన్త్సపత్నానధరాంశ్చ కృణ్వన్దర్భా రోహ మహతామిన్ద్రియేణ ||2||


త్వం భూమిమత్యేష్యోజసా త్వం వేద్యాం సీదసి చారురధ్వరే |

త్వాం పవిత్రమృషయో ऽభరన్త త్వం పునీహి దురితాన్యస్మత్ ||3||


తీక్ష్ణో రాజా విషాసహీ రక్షోహా విశ్వచర్షణిః |

ఓజో దేవానాం బలముగ్రమేతత్తం తే బధ్నామి జరసే స్వస్తయే ||4||


దర్భేణ త్వం కృణవద్వీర్యాణి దర్భం బిభ్రదాత్మనా మా వ్యథిష్ఠాః |

అతిష్ఠాయ వర్చసాధాన్యాన్త్సూర్య ఇవా భాహి ప్రదిశశ్చతస్రః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 34[మార్చు]

జాఙ్గిడో ऽసి జఙ్గిడో రక్షితాసి జఙ్గిదః |

ద్విపాచ్చతుష్పాదస్మాకం సర్వం రక్షతు జఙ్గిదః ||1||


యా గృత్స్యస్త్రిపఞ్చాశీః శతం కృత్యాకృతశ్చ యే |

సర్వాన్వినక్తు తేజసో ऽరసాం జఙ్గిదస్కరత్ ||2||


అరసం కృత్రిమం నాదమరసాః సప్త విస్రసః |

అపేతో జఙ్గిడామతిమిషుమస్తేవ శాతయ ||3||


కృత్యాదూషణ ఏవాయమథో అరాతిదూషణహ్ |

అథో సహస్వాఞ్జఙ్గిడః ప్ర న ఆయుమ్షి తారిషత్ ||4||


స జఙ్గిడస్య మహిమా పరి ణః పాతు విశ్వతః |

విష్కన్ధం యేన సాసహ సంస్కన్ధమోజ ఓజసా ||5||


త్రిష్ట్వా దేవా అజనయన్నిష్ఠితం భూమ్యామధి |

తము త్వాఙ్గిరా ఇతి బ్రాహ్మణాః పూర్వ్యా విదుః ||6||


న త్వా పూర్వా ఓషధయో న త్వా తరన్తి యా నవాః |

విబాధ ఉగ్రో జఙ్గిడః పరిపాణః సుమఙ్గలః ||7||


అథోపదాన భగవో జాఙ్గిడామితవీర్య |

పురా త ఉగ్రా గ్రసత ఉపేన్ద్రో వీర్యం దదౌ ||8||


ఉగ్ర ఇత్తే వనస్పత ఇన్ద్ర ఓజ్మానమా దధౌ |

అమీవాః సర్వాశ్చాతయం జహి రక్షాంస్యోషధే ||9||


ఆశరీకం విశరీకం బలాసం పృష్ట్యామయమ్ |

తక్మానం విశ్వశారదమరసాం జఙ్గిడస్కరత్ ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 35[మార్చు]

ఇన్ద్రస్య నామ గృహ్ణన్త ఋసయో జఙ్గిదం దదుః |

దేవా యం చక్రుర్భేషజమగ్రే విష్కన్ధదూషణమ్ ||1||


స నో రక్షతు జఙ్గిడో ధనపాలో ధనేవ |

దేవా యం చక్రుర్బ్రాహ్మణాః పరిపాణమరాతిహమ్ ||2||


దుర్హార్దః సంఘోరం చక్షుః పాపకృత్వానమాగమమ్ |

తాంస్త్వం సహస్రచక్షో ప్రతీబోధేన నాశయ పరిపాణో ऽసి జఙ్గిడః ||3||


పరి మా దివః పరి మా పృథివ్యాః పర్యన్తరిక్షాత్పరి మా వీరుద్భ్యః |

పరి మా భూతాత్పరి మోత భవ్యాద్దిశోదిశో జఙ్గిడః పాత్వస్మాన్ ||4||


య ఋష్ణవో దేవకృతా య ఉతో వవృతే ऽన్యః |

సర్వాం స్తాన్విశ్వభేషజో ऽరసాం జఙ్గిడస్కరత్ ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 36[మార్చు]

శతవారో అనీనశద్యక్ష్మాన్రక్షాంసి తేజసా |

ఆరోహన్వర్చసా సహ మణిర్దుర్ణామచాతనః ||1||


శృఙ్గాభ్యాం రక్షో నుదతే మూలేన యాతుధాన్యః |

మధ్యేన యక్ష్మం బాధతే నైనం పాప్మాతి తత్రతి ||2||


యే యక్ష్మాసో అర్భకా మహాన్తో యే చ శబ్దినః |

సర్వాం దుర్ణామహా మణిః శతవారో అనీనశత్ ||3||


శతం వీరానజనయచ్ఛతం యక్ష్మానపావపత్ |

దుర్ణామ్నః సర్వాన్హత్వావ రక్షాంసి ధూనుతే ||4||


హిరణ్యశృఙ్గ ఋషభః శాతవారో అయం మణిః |

దుర్ణామ్నః సర్వాంస్తృధ్వావ రక్షాంస్యక్రమీత్ ||5||


శతమహం దుర్ణామ్నీనాం గన్ధర్వాప్సరసాం శతమ్ |

శతమ్శశ్వన్వతీనాం శతవారేణ వారయే ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 37[మార్చు]

ఇదం వర్చో అగ్నినా దత్తమాగన్భర్గో యశః సహ ఓజో వయో బలమ్ |

త్రయస్త్రింశద్యాని చ వీర్యాణి తాన్యగ్నిః ప్ర దదాతు మే ||1||


వర్చ ఆ ధేహి మే తన్వాం సహ ఓజో వయో బలమ్ |

ఇన్ద్రియాయ త్వా కర్మణే వీర్యాయ ప్రతి గృహ్ణామి శతశారదాయ ||2||


ఊర్జే త్వా బలాయ త్వౌజసే సహసే త్వా |

అభిభూయాయ త్వా రాష్ట్రభృత్యాయ పర్యూహామి శతశారదాయ ||3||


ఋతుభ్యష్ట్వార్తవేభ్యో మాద్భ్యః సంవత్సరేభ్యః |

ధాత్రే విధాత్రే సమృధే భూతస్య పతయే యజే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 38[మార్చు]

న తం యక్ష్మా అరున్ధతే నైనం శపథో అశ్నుతే |

యం భేషజస్య గుల్గులోః సురభిర్గన్ధో అశ్నుతే ||1||


విష్వఞ్చస్తస్మాద్యక్ష్మా మృగా అశ్వా ఇవేరతే |

యద్గుల్గులు సైన్ధవం యద్వాప్యసి సముద్రియమ్ ||2||


ఉభయోరగ్రభం నామాస్మా అరిష్టతాతయే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 39[మార్చు]

అैతు దేవస్త్రాయమాణః కుష్ఠో హిమవతస్పరి |

తక్మానం సర్వం నాశయ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యహ్ ||1||


త్రీణి తే కుష్ఠ నామాని నద్యమారో నద్యారిషః |

నద్యాయం పురుసో రిషత్ |

యస్మై పరిబ్రవీమి త్వా సాయంప్రాతరథో దివా ||2||


జీవలా నామ తే మాతా జీవన్తో నామ తే పితా |

నద్యాయం పురుషో రిషత్ |

యస్మై పరిబ్రవీమి త్వా సాయంప్రాతరథో దివా ||3||


ఉత్తమో అస్యోషధీనామనడ్వాన్జగతామివ వ్యాఘ్రః శ్వపదామివ |

నద్యాయం పురుషో రిషత్ |

యస్మై పరిబ్రవీమి త్వా సాయంప్రాతరథో దివా ||4||


త్రిః శామ్బుభ్యో అఙ్గిరేభ్యస్త్రిరాదిత్యేభ్యస్పరి |

త్రిర్జతో విశ్వదేవేభ్యః |

స కుష్ఠో విశ్వభేషజః సాకం సోమేన తిష్ఠతి |

తక్మానం సర్వం నాశయ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః ||5||


అశ్వత్థో దేవసదనస్తృతీయస్యామితో దివి |

తత్రామృతస్య చక్షణం తతః కుష్ఠో అజాయత |

స కుష్ఠో విశ్వభేషజః సాకం సోమేన తిష్ఠతి |

తక్మానం సర్వం నాశయ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః ||6||


హిరణ్యయీ నౌరచరద్ధిరణ్యబన్ధనా దివి |

తత్రామృతస్య చక్షణం తతః కుష్ఠో అజాయత |

స కుష్ఠో విశ్వభేషజహ్సాకం సోమేన తిష్ఠతి |

తక్మానం సర్వం నాశయ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః ||7||


యత్ర నావప్రభ్రంశనం యత్ర హిమవతః శిరః |

తత్రామృతస్య చక్షణం తతః కుష్ఠో అజాయత |

స కుష్ఠో విశ్వభేషజః సాకం సోమేన తిష్ఠతి |

తక్మానం సర్వం నాశయ సర్వాశ్చ యాతుధాన్యహ్ ||8||


యం త్వా వేద పూర్వ ఇక్ష్వాకో యం వా త్వా కుష్ఠ కామ్యః |

యం వా వసో యమాత్స్యస్తేనాసి విశ్వభేషజః ||9||


శీర్షశోకం తృతీయకం సదందిర్యశ్చ హాయనః |

తక్మానం విశ్వధావీర్యాధరాఞ్చం పరా సువ ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 40[మార్చు]

యన్మే ఛిద్రం మనసో యచ్చ వాచః సరస్వతీ మన్యుమన్తం జగామ |

విశ్వైస్తద్దేవైః సహ సంవిదానః సం దధాతు బృహస్పతిహ్ ||1||


మా న ఆపో మేధాం మా బ్రహ్మ ప్ర మథిష్టన |

సుష్యదా యూయం స్యన్దధ్వముపహూతో ऽహం సుమేధా వర్చస్వీ ||2||


మా నో మేధాం మా నో దీక్షాం మా నో హింసిష్టం యత్తపః |

శివా నః శం సన్త్వాయుషే శివా భవన్తు మాతరః ||3||


యా నః పీపరదశ్వినా జ్యోతిష్మతీ తమస్తిరః |

తామస్మే రాసతామిషమ్ ||4||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము