అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 21 నుండి 30 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 21[మార్చు]

గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుబ్బృహతీ పఙ్క్తిస్త్రిష్టుబ్జగత్యై ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 22[మార్చు]

ఆఙ్గిరసానామాద్యైః పఞ్చానువాకైః స్వాహా ||1||


షష్ఠాయ స్వాహా ||2||


సప్తమాష్టమాభ్యాం స్వాహా ||3||


నీలనఖేభ్యః స్వాహా ||4||


హరితేభ్యః స్వాహా ||5||


క్షుద్రేభ్యః స్వాహా ||6||


పర్యాయికేభ్యః స్వాహా ||7||


ప్రథమేభ్యః శఙ్ఖేభ్యః స్వాహా ||8||


ద్వితీయేభ్యః శఙ్ఖేభ్యః స్వాహా ||9||


తృతీయేభ్యః శఙ్ఖేభ్యః స్వాహా ||10||


ఉపోత్తమేభ్యః స్వాహా ||11||


ఉత్తమేభ్యః స్వాహా ||12||


ఉత్తరేభ్యః స్వాహా ||13||


ఋషిభ్యః స్వాహా ||14||


శిఖిభ్యః స్వాహా ||15||


గణేభ్యః స్వాహా ||16||


మహాగణేభ్యః స్వాహా ||17||


సర్వేభ్యో ऽఙ్గిరోభ్యో విదగణేభ్యః స్వాహా ||18||


పృథక్షహస్రాభ్యాం స్వాహా ||19||


బ్రహ్మణే స్వాహా ||20||


బ్రహ్మజ్యేష్ఠా సమ్భృతా విర్యాణి బ్రహ్మాగ్రే జ్యేష్ఠం దివమా తతాన |

భూతానాం బ్రహ్మా ప్రథమోత జజ్ఞే తేనార్హతి బ్రహ్మణా స్పర్ధితుం కః ||21||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 23[మార్చు]

ఆథర్వణానం చతురృచేభ్యః స్వాహా ||1||


పఞ్చర్చేభ్యః స్వాహా ||2||


షళృఋచేభ్యః స్వాహా ||3||


సప్తర్చేభ్యః స్వాహా ||4||


అష్టర్చేభ్యః స్వాహా ||5||


నవర్చేభ్యః స్వాహా ||6||


దశర్చేభ్యః స్వాహా ||7||


ఏకాదశర్చేభ్యః స్వాహా ||8||


ద్వాదశర్చేభ్యః స్వాహా ||9||


త్రయోదశర్చేభ్యః స్వాహా ||10||


చతుర్దశర్చేభ్యహ్స్వాహా ||11||


పఞ్చదశర్చేభ్యః స్వాహా ||12||


షోడశర్చేభ్యః స్వాహా ||13||


సప్తదశర్చేభ్యః స్వాహా ||14||


అష్టాదశర్చేభ్యః స్వాహా ||15||


ఏకోనవింశతిః స్వాహా ||16||


వింశతిః స్వాహా ||17||


మహత్కాణ్డాయ స్వాహా ||18||


తృచేభ్యః స్వాహా ||19||


ఏకర్చేభ్యః స్వాహా ||20||


క్షుద్రేభ్యః స్వాహా ||21||


ఏకానృచేభ్యః స్వాహా ||22||


రోహితేభ్యః స్వాహా ||23||


సూర్యాభ్యాం స్వాహా ||24||


వ్రాత్యాభ్యాం స్వాహా ||25||


ప్రాజాపత్యాభ్యాం స్వాహా ||26||


విషాసహ్యై స్వాహా ||27||


మఙ్గలికేభ్యః స్వాహా ||28||


బ్రహ్మణే స్వాహా ||29||


బ్రహ్మజ్యేష్ఠా సంభృతా వీర్యాణి బ్రహ్మాగ్రే జ్యేష్ఠం దివమా తతాన |

భూతానాం బ్రహ్మా ప్రథమోత జజ్ఞే తేనార్హతి బ్రహ్మణా స్పర్ధితుం కః ||30||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 24[మార్చు]

యేన దేవం సవితారం పరి దేవా అధారయన్ |

తేనేమం బ్రహ్మణస్పతే పరి రాష్ట్రాయ ధత్తన ||1||


పరీమమిన్ద్రమాయుషే మహే క్షత్రాయ ధత్తన |

యథైనం జరసే నయాజ్జ్యోక్క్షత్రే ऽధి జాగరత్ ||2||


పరీమమిన్ద్రమాయుషే మహే శ్రోత్రాయ ధత్తన |

యథైనం జరసే నయాజ్జ్యోక్శ్రోత్రే ऽధి జాగరత్ ||3||


పరి ధత్త ధత్త నో వర్చసేమం జరామృత్యుం కృణుత దీర్ఘమాయుః |

బృహస్పతిః ప్రాయఛద్వాస ఏతత్సోమాయ రాజ్ఞే పరిధాతవా ఉ ||4||


జరాం సు గఛ పరి ధత్స్వ వాసో భవా గృష్టీనామభిశస్తిపా ఉ |

శతం చ జీవ శరదః పురూచీ రాయశ్చ పోషముపసంవ్యయస్వ ||5||


పరీదం వాసో అధిథాః స్వస్తయే ऽభూర్వాపీనామభిశస్తిపా ఉ |

శతం చ జీవ శరదః పురూచీర్వసూని చారుర్వి భజాసి జీవన్ ||6||


యోగేయోగే తవస్తరం వాజేవాజే హవామహే |

సఖాయ ఇన్ద్రమూతయే ||7||


హిరణ్యవర్ణో అజరః సువీరో జరామృత్యుః ప్రజయా సం విశస్వ |

తదగ్నిరాహ తదు సోమ ఆహ బృహస్పతిః సవితా తదిన్ద్రః ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 25[మార్చు]

అశ్రాన్తస్య త్వా మనసా యునజ్మి ప్రథమస్య చ |

ఉత్కూలముద్వహో భవోదుహ్య ప్రతి ధావతాత్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 26[మార్చు]

అగ్నేః ప్రజాతం పరి యద్ధిరణ్యమమృతం దధ్రే అధి మర్త్యేషు |

య ఏనద్వేద స ఇదేనమర్హతి జరామృత్యుర్భవతి యో బిభర్తి ||1||


యద్ధిరణ్యం సూర్యేణ సువర్ణమ్ప్రజావన్తో మనవః పూర్వ ఈషిరే |

తత్త్వా చన్ద్రం వర్చసా సం సృజత్యాయుష్మాన్భవతి యో బిభర్తి ||2||


ఆయుషే త్వా వర్చసే త్వౌజసే చ బలాయ చ |

యథా హిరణ్యతేజసా విభాసాసి జనాఁ అను ||3||


యద్వేద రాజా వరుణో వేద దేవో బృహస్పతిః |

ఇన్ద్రో యద్వృత్రహా వేద తత్త ఆయుష్యం భువత్తత్తే వర్చస్యం భువత్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 27[మార్చు]

గోభిష్ట్వా పాత్వృషభో వృషా త్వా పాతు వాజిభిః |

వాయుష్త్వా బ్రహ్మణా పాత్విన్ద్రస్త్వా పాత్విన్ద్రియైః ||1||


సోమస్త్వా పాత్వోషధీభిర్నక్షత్రైః పాతు సూర్యః |

మాద్భ్యస్త్వా చన్ద్రో వృత్రహా వాతః ప్రాణేన రక్షతు ||2||


తిస్రో దివస్తిస్రః పృథివీస్త్రీణ్యన్తరిక్షాణి చతురః సముద్రాన్ |

త్రివృతం స్తోమం త్రివృత ఆప ఆహుస్తాస్త్వా రక్షన్తు త్రివృతా త్రివృద్భిః ||3||


త్రీన్నాకాంస్త్రీన్సముద్రాంస్త్రీన్బ్రధ్నాంస్త్రీన్వైష్టపాన్ |

త్రీన్మాతరిశ్వనస్త్రీన్త్సూర్యాన్గోప్తౄన్కల్పయామి ||4||


ఘృతేన త్వా సముక్షామ్యగ్నే ఆజ్యేన వర్ధయన్ |

అగ్నేశ్చన్ద్రస్య సూర్యస్య మా ప్రాణం మాయినో దభన్ ||5||


మా వః ప్రాణం మా వో ऽపానం మా హరో మాయినో దభన్ |

భ్రాజన్తో విశ్వవేదసో దేవా దైవ్యేన ధావత ||6||


ప్రానేనాగ్నిం సం సృజతి వాతః ప్రాణేన సంహితః |

ప్రాణేన విశ్వతోముఖం సుర్యం దేవా అజనయన్ ||7||


ఆయుషాయుఃకృతాం జీవాయుష్మాన్జీవ మా మృథాః |

ప్రాణేనాత్మన్వతామ్జీవ మా మృత్యోరుదగా వశమ్ ||8||


దేవానాం నిహితం నిధిం యమిన్ద్రో ऽన్వవిన్దత్పథిభిర్దేవయానైః |

ఆపో హిరణ్యం జుగుపుస్త్రివృద్భిస్తాస్త్వా రక్షన్తు త్రివృతా త్రివృద్భిః ||9||


త్రయస్త్రింశద్దేవతాస్త్రీణి చ వీర్యాణి ప్రియాయమానా జుగుపురప్స్వన్తః |

అస్మింశ్చన్ద్రే అధి యద్ధిరణ్యం తేనాయం కృణవద్వీర్యాణి ||10||


యే దేవా దివ్యేకాదశ స్థ తే దేవాసో హవిరిదం జుషధ్వమ్ ||11||


యే దేవా అన్తరిక్ష ఏకాదశ స్థ తే దేవాసో హవిరిదం జుషధ్వమ్ ||12||


యే దేవా పృథివ్యామేకాదశ స్థ తే దేవాసో హవిరిదం జుషధ్వమ్ ||13||


అసపత్నం పురస్తాత్పశ్చాన్నో అభయం కృతమ్ |

సవితా మా దక్షిణత ఉత్తరాన్మా శచీపతిః ||14||


దివో మాదిత్యా రక్షన్తు భూమ్యా రక్షన్త్వగ్నయః |

ఇన్ద్రాగ్నీ రక్షతాం మా పురస్తాదశ్వినావభితః శర్మ యఛతామ్ |

తిరశ్చీనఘ్న్యా రక్షతు జాతవేదా భూతకృతో మే సర్వతః సన్తు వర్మ ||15||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 28[మార్చు]

ఇమమ్బధ్నామి తే మణిం దీర్ఘాయుత్వాయ తేజసే |

దర్భం సపత్నదమ్భనం ద్విషతస్తపనం హృదః ||1||


ద్విషతస్తాపయన్హృదః శత్రూణాం తాపయన్మనః |

దుర్హార్దః సర్వాంస్త్వం దర్భ ఘర్మ ఇవాభీన్త్సంతాపయన్ ||2||


ఘర్మ ఇవాభితపన్దర్భ ద్విషతో నితపన్మణే |

హృదః సపత్నానాం భిన్ద్ధీన్ద్ర ఇవ విరుజం బలమ్ ||3||


భిన్ద్ధి దర్భ సపత్నానాం హృదయః ద్విషతాం మణే |

ఉద్యన్త్వచమివ భూమ్యాః శిర ఏషాం వి పాతయ ||4||


భిన్ద్ధి దర్భ సపత్నాన్మే భిన్ద్ధి మే పృతనాయతః |

భిన్ద్ధి మే సర్వాన్దుర్హార్దో భిన్ద్ధి మే ద్విషతో మణే ||5||


ఛిన్ద్ధి దర్భ సపత్నాన్మే ఛిన్ద్ధి మే పృతనాయతః |

ఛిన్ద్ధి మే సర్వాన్దుర్హార్దో ఛిన్ద్ధి మే ద్విషతో మణే ||6||


వృశ్చ దర్భ సపత్నాన్మే వృశ్చ మే పృతనాయతః |

వృశ్చ మే సర్వాన్దుర్హార్దో వృశ్చ మే ద్విషతో మణే ||7||


కృన్త దర్భ సపత్నాన్మే కృన్త మే పృతనాయతః |

కృన్త మే సర్వాన్దుర్హార్దో కృన్త మే ద్విషతో మణే ||8||


పింశ దర్భ సపత్నాన్మే పింశ మే పృతనాయతః |

పింశ మే సర్వాన్దుర్హార్దో పింశ మే ద్విషతో మణే ||9||


విధ్య దర్భ సపత్నాన్మే విధ్య మే పృతనాయతః |

విధ్య మే సర్వాన్దుర్హార్దో విధ్య మే ద్విషతో మణే ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 29[మార్చు]

నిక్ష దర్భ సపత్నాన్మే నిక్ష మే పృతనాయతః |

నిక్ష మే సర్వాన్దుర్హార్దో నిక్ష మే ద్విషతో మణే ||1||


తృన్ద్ధి దర్భ సపత్నాన్మే తృన్ద్ధి మే పృతనాయతః |

తృన్ద్ధి మే సర్వాన్దుర్హార్దో తృన్ద్ధి మే ద్విషతో మణే ||2||


రున్ద్ధి దర్భ సపత్నాన్మే రున్ద్ధి మే పృతనాయతః |

రున్ద్ధి మే సర్వాన్దుర్హార్దో రున్ద్ధి మే ద్విషతో మణే ||3||


మృణ దర్భ సపత్నాన్మే మృణ మే పృతనాయతః |

మృణ మే సర్వాన్దుర్హార్దో మృణ మే ద్విషతో మణే ||4||


మన్థ దర్భ సపత్నాన్మే మన్థ మే పృతనాయతః |

మన్థ మే సర్వాన్దుర్హార్దో మన్థ మే ద్విషతో మణే ||5||


పిణ్డ్ఢి దర్భ సపత్నాన్మే పిణ్డ్ఢి మే పృతనాయతః |

పిణ్డ్ఢి మే సర్వాన్దుర్హార్దో పిణ్డ్ఢి మే ద్విషతో మణే ||6||


ఓష దర్భ సపత్నాన్మే ఓష మే పృతనాయతః |

ఓష మే సర్వాన్దుర్హార్దో ఓష మే ద్విషతో మణే ||7||


దహ దర్భ సపత్నాన్మే దహ మే పృతనాయతః |

దహ మే సర్వాన్దుర్హార్దో దహ మే ద్విషతో మణే ||8||


జహి దర్భ సపత్నాన్మే జహి మే పృతనాయతః |

జహి మే సర్వాన్దుర్హార్దో జహి మే ద్విషతో మణే ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 30[మార్చు]

యత్తే దర్భ జరామృత్యు శతం వర్మసు వర్మ తే |

తేనేమం వర్మిణం కృత్వా సపత్నాం జహి వీర్యైః ||1||


శతం తే దర్భ వర్మాణి సహస్రం వీర్యాణి తే |

తమస్మై విశ్వే త్వాం దేవా జరసే భర్తవా అదుః ||2||


త్వామాహుర్దేవవర్మ త్వాం దర్భ బ్రహ్మణస్పతిమ్ |

త్వామిన్ద్రస్యాహుర్వర్మ త్వం రాష్ట్రాణి రక్షసి ||3||


సపత్నక్షయణం దర్భ ద్విషతస్తపనం హృదహ్ |

మణిం క్షత్రస్య వర్ధనం తనూపానం కృణోమి తే ||4||


యత్సముద్రో అభ్యక్రన్దత్పర్జన్యో విద్యుతా సహ |

తతో హిరన్యయో బిన్దుస్తతో దర్భో అజాయత ||5||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము