అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 41 నుండి 50 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 41[మార్చు]

భద్రమిఛన్త ఋషయః స్వర్విదస్తపో దీక్షాముపనిషేదురగ్రే |

తతో రాష్ట్రం బలమోజశ్చ జాతం తదస్మై దేవా ఉపసంనమన్తు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 42[మార్చు]

బ్రహ్మ హోతా బ్రహ్మ యజ్ఞా బ్రహ్మణా స్వరవో మితాః |

అధ్వర్యుర్బ్రహ్మణో జాతో బ్రహ్మణో ऽన్తర్హితం హవిః ||1||


బ్రహ్మ స్రుచో ఘృతవతీర్బ్రహ్మణా వేదిరుద్ధితా |

బ్రహ్మ యజ్ఞస్య తత్త్వం చ ఋత్విజో యే హవిష్కృతః |

శమితాయ స్వాహా ||2||


అంహోముచే ప్ర భరే మనీషామా సుత్రావ్ణే సుమతిమావృణానః |

ఇమమిన్ద్ర ప్రతి హవ్యం గృభాయ సత్యాః సన్తు యజమానస్య కామాః ||3||


అమ్హోముచం వ్ర్షభం యజ్ఞియానాం విరాజన్తం ప్రథమమధ్వరాణమ్ |

అపాం నపాతమశ్వినా హువే ధియ ఇన్ద్రియేణ త ఇన్ద్రియం దత్తమోజః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 43[మార్చు]

యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

అగ్నిర్మా తత్ర నయత్వగ్నిర్మేధా దధాతు మే |

అగ్నయే స్వాహా ||1||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

వాయుర్మా తత్ర నయతు వాయుః ప్రణాన్దధాతు మే వాయవే స్వాహా ||2||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

సూర్యో మా తత్ర నయతు చక్షుః సూర్యో దధాతు మే |

సూర్యాయ స్వాహా ||3||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

చన్ద్రో మా తత్ర నయతు మనశ్చన్ద్రో దధాతు మే |

చన్ద్రాయ స్వాహా ||4||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

సోమో మా తత్ర నయతు పయః సోమో దధాతు మే |

సోమాయ స్వాహా ||5||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

ఇన్ద్రో మా తత్ర నయతు బలమిన్ద్రో దధాతు మే |

ఇన్ద్రాయ స్వాహా ||6||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

ఆపో మా తత్ర నయత్వమృతమ్మోప తిష్ఠతు |

అద్భ్యః స్వాహా ||7||


యత్ర బ్రహ్మవిదో యాన్తి దీక్షయా తపసా సహ |

బ్రహ్మా మా తత్ర నయతు బ్రహ్మా బ్రహ్మ దధాతు మే |

బ్రహ్మణే స్వాహా ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 44[మార్చు]

ఆయుషో ऽసి ప్రతరణం విప్రం భేషజముచ్యసే |

తదాఞ్జన త్వం శంతాతే శమాపో అభయం కృతమ్ ||1||


యో హరిమా జాయాన్యో ऽఙ్గభేదో విషల్పకః |

సర్వం తే యక్ష్మమఙ్గేభ్యో బహిర్నిర్హన్త్వాఞ్జనమ్ ||2||


ఆఞ్జనం పృథివ్యాం జాతం భద్రం పురుషజీవనమ్ |

కృణోత్వప్రమాయుకం రథజూతిమనాగసమ్ ||3||


ప్రాణ ప్రాణం త్రాయస్వాసో అసవే మృడ |

నిరృతే నిరృత్యా నః పాశేభ్యో ముఞ్చ ||4||


సిన్ధోర్గర్భో ऽసి విద్యుతం పుష్పమ్ |

వాతః ప్రాణః సూర్యశ్చక్షుర్దివస్పయః ||5||


దేవాఞ్జన త్రైకకుద పరి మా పాహి విశ్వతః |

న త్వా తరన్త్యోషధయో బాహ్యాః పర్వతీయా ఉత ||6||


వీదం మధ్యమవాసృపద్రక్షోహామీవచాతనః |

అమీవాః సర్వాశ్చాతయన్నాశయదభిభా ఇతః ||7||


బహ్విదం రాజన్వరుణానృతమాహ పూరుషః |

తస్మాత్సహస్రవీర్య ముఞ్చ నః పర్యంహసః ||8||


యదాపో అఘ్న్యా ఇతి వరుణేతి యదూచిమ |

తస్మాత్సహస్రవీర్య ముఞ్చ నః పర్యంహసః ||9||


మిత్రశ్చ త్వా వరుణశ్చానుప్రేయతురాఞ్జన |

తౌ త్వానుగత్య దూరం భోగాయ పునరోహతుః ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 45[మార్చు]

ఋణాదృణమివ సం నయ కృత్యాం కృత్యాకృతో గృహమ్ |

చక్షుర్మన్త్రస్య దుర్హార్దః పృష్టీరపి శృణాఞ్జన ||1||


యదస్మాసు దుష్వప్న్యం యద్గోషు యచ్చ నో గృహే |

అనామగస్తం చ దుర్హార్దః ప్రియః ప్రతి ముఞ్చతామ్ ||2||


అపామూర్జ ఓజసో వావృధానమగ్నేర్జాతమధి జాతవేదసః |

చతుర్వీరం పర్వతీయం యదాఞ్జనం దిశః ప్రదిశః కరదిచ్ఛివాస్తే ||3||


చతుర్వీరం బధ్యత ఆఞ్జనం తే సర్వా దిశో అభయాస్తే భవన్తు |

ధ్రువస్తిష్ఠాసి సవితేవ చార్య ఇమా విశో అభి హరన్తు తే బలిమ్ ||4||


ఆక్ష్వైకం మణిమేకం క్ర్ణుష్వ స్నాహ్యేకేనా పిబైకమేషామ్ |

చతుర్వీరం నైరృతేభ్యశ్చతుర్భ్యో గ్రాహ్యా బన్ధేభ్యః పరి పాత్వస్మాన్ ||5||


అగ్నిర్మాగ్నినావతు ప్రాణాయాపానాయాయుషే వర్చస ఓజసే |

తేజసే స్వస్తయే సుభూతయే స్వాహా ||6||


ఇన్ద్రో మేన్ద్రియేణావతు ప్రాణాయాపానాయాయుషే వర్చస ఓజసే |

తేజసే స్వస్తయే సుభూతయే స్వాహా ||7||


సోమో మా సౌమ్యేనావతు ప్రాణాయాపానాయాయుషే వర్చస ఓజసే |

తేజసే స్వస్తయే సుభూతయే స్వాహా ||8||


భగో మ భగేనావతు ప్రాణాయాపానాయాయుషే వర్చస ఓజసే |

తేజసే స్వస్తయే సుభూతయే స్వాహా ||9||


మరుతో మా గణైరవన్తు ప్రాణాయాపానాయుషే వర్చస ఓజసే తేజసే |

స్వస్తయే సుభూతయే స్వాహా ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 46[మార్చు]

ప్రజాపతిష్ట్వా బధ్నాత్ప్రథమమస్తృతం వీర్యాయ కమ్ |

తత్తే బధ్నామ్యాయుషే వర్చస ఓజసే చ బలాయ చాస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||1||


ఊర్ధ్వస్తిష్ఠతు రక్షన్నప్రమాదమస్తృతేమమ్మా త్వా దభన్పణయో యాతుధానాః |

ఇన్ద్ర ఇవ దస్యూనవ ధూనుష్వ పృతన్యతః సర్వాం ఛత్రూన్వి షహస్వాస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||2||


శతం చ న ప్రహరన్తో నిఘ్నన్తో న తస్తిరే |

తస్మిన్నిన్ద్రః పర్యదత్త చక్షుః ప్రాణమథో బలమస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||3||


ఇన్ద్రస్య త్వా వర్మణా పరి ధాపయామో యో దేవానామధిరాజో బభూవ |

పునస్త్వా దేవాః ప్ర ణయన్తు సర్వే ऽస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||4||


అస్మిన్మణావేకశతం వీర్యాణి సహస్రం ప్రాణా అస్మిన్నస్తృతే |

వ్యాఘ్రః శత్రూనభి తిష్ఠ సర్వాన్యస్త్వా పృతన్యాదధరః సో అస్త్వస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||5||


ఘృతాదుల్లుప్తో మధుమాన్పయస్వాన్త్సహస్రప్రాణః శతయోనిర్వయోధాః |

శమ్భూశ్చ మయోభూశ్చోర్జస్వాంశ్చ పయస్వాంశ్చాస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||6||


యథా త్వముత్తరో ऽసో అసపత్నః సపత్నహా |

సజాతానామసద్వశీ తథా త్వా సవితా కరదస్తృతస్త్వాభి రక్షతు ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 47[మార్చు]

ఆ రాత్రి పార్థివం రజః పితురప్రాయి ధామభిః |

దివః సదాంసి బృహతీ వి తిష్ఠస ఆ త్వేషం వర్తతే తమః ||1||


న యస్యాః పారం దదృశే న యోయువద్విశ్వమస్యాం ని విశతే యదేజాతి |

అరిష్టాసస్త ఉర్వి తమస్వతి రాత్రి పారమశీమహి భద్రే పారమశీమహి ||2||


యే తే రాత్రి నృచక్షసో ద్రష్టారో నవతీర్నవ |

అశీతిః సన్త్యష్టా ఉతో తే సప్త సప్తతిః ||3||


షష్టిశ్చ షట్చ రేవతి పఞ్చాశత్పఞ్చ సుమ్నయి |

చత్వారశ్చత్వారింశచ్చ త్రయస్త్రింశచ్చ వాజిని ||4||


ద్వౌ చ తే వింశతిశ్చ తే రాత్ర్యేకాదశావమాః |

తేభిర్నో అద్య పాయుభిర్ను పాహి దుహితర్దివః ||5||


రక్షా మాకిర్నో అధశంస ఈశత మా నో దుఃశంస ఈశత |

మా నో అద్య గవాం స్తేనో మావీనాం వృక ఈశత ||6||


మాశ్వానాం భద్రే తస్కరో మా నృణాం యాతుధాన్యః |

పరమేభిః పథిభిః స్తేనో ధావతు తస్కరః |

పరేణ దత్వతీ రజ్జుః పరేణాఘయురర్షతు ||7||


అధ రాత్రి తృష్టధూమమశీర్షాణమహిం కృణు |

హనూ వృకస్య జమ్భయా స్తేనం ద్రుపదే జహి ||8||


త్వయి రాత్రి వసామసి స్వపిష్యామసి జాగృహి |

గోభ్యో నః శర్మ యఛాశ్వేభ్యః పురుషేభ్యః ||9||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 48[మార్చు]

అథో యాని చ యస్మా హ యాని చాన్తః పరీణహి |

తాని తే పరి దద్మసి ||1||


రాత్రి మాతరుషసే నః పరి దేహి |

ఉషో నో అహ్నే పరి దదాత్వహస్తుభ్యం విభావరి ||2||


యత్కిం చేదం పతయతి యత్కిం చేదం సరీసృపమ్ |

యత్కిం చ పర్వతాయాసత్వం తస్మాత్త్వం రాత్రి పాహి నః ||3||


సా పశ్చాత్పాహి సా పురః సోత్తరాదధరాదుత |

గోపాయ నో విభావరి స్తోతారస్త ఇహ స్మసి ||4||


యే రాత్రిమనుతిష్ఠన్తి యే చ భూతేషు జాగ్రతి |

పశూన్యే సర్వాన్రక్షన్తి తే న ఆత్మసు జాగ్రతి తే నః పశుషు జాగ్రతి ||5||


వేద వై రాత్రి తే నామ ఘృతాచీ నామ వా అసి |

తాం త్వాం భరద్వాజో వేద సా నో విత్తే ऽధి జాగ్రతి ||6||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 49[మార్చు]

ఇషిరా యోషా యువతిర్దమూనా రాత్రీ దేవస్య సవితుర్భగస్య |

అశ్వక్షభా సుహవా సంభృతశ్రీరా పప్రౌ ద్యావాపృథివీ మహిత్వా ||1||


అతి విశ్వాన్యరుహద్గమ్భిరో వర్షిష్ఠమరుహన్త శ్రవిష్ఠాః |

ఉశతీ రాత్ర్యను సా భద్రాభి తిష్ఠతే మిత్ర ఇవ స్వధాభిః ||2||


వర్యే వన్దే సుభగే సుజాత ఆజగన్రాత్రి సుమనా ఇహ స్యామ్ |

అస్మాంస్త్రాయస్వ నర్యాణి జతా అథో యాని గవ్యాని పుష్ఠ్యా ||3||


సింహస్య రాత్ర్యుశతీ పీంషస్య వ్యాఘ్రస్య ద్వీపినో వర్చ ఆ దదే |

అశ్వస్య బ్రధ్నం పురుషస్య మాయుం పురు రూపాణి కృణుషే విభాతీ ||4||


శివాం రాత్రిమనుసూర్యం చ హిమస్య మాతా సుహవా నో అస్తు |

అస్య స్తోమస్య సుభగే ని బోధ యేన త్వా వన్దే విశ్వాసు దిక్షు ||5||


స్తోమస్య నో విభావరి రాత్రి రాజేవ జోషసే |

అసామ సర్వవీరా భవామ సర్వవేదసో వ్యుఛన్తీరనూషసః ||6||


శమ్యా హ నామ దధిషే మమ దిప్సన్తి యే ధనా |

రాత్రీహి తానసుతపా య స్తేనో న విద్యతే యత్పునర్న విద్యతే ||7||


భద్రాసి రాత్రి చమసో న విష్టో విష్వఙ్గోరూపం యువతిర్బిభర్షి |

చక్షుష్మతీ మే ఉశతీ వపూమ్షి ప్రతి త్వం దివ్యా న క్షామముక్థాః ||8||


యో అద్య స్తేన ఆయత్యఘాయుర్మర్త్యో రిపుః |

రాత్రీ తస్య ప్రతీత్య ప్ర గ్రీవాః ప్ర శిరో హనత్ ||9||


ప్ర పాదౌ న యథాయతి ప్ర హస్తౌ న యథాశిషత్ |

యో మలిమ్లురుపాయతి స సంపిష్టో అపాయతి |

అపాయతి స్వపాయతి శుష్కే స్థాణావపాయతి ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 50[మార్చు]

అధ రాత్రి తృష్టధూమమశీర్షాణమహిం కృణు |

అక్షౌ వృకస్య నిర్జహ్యాస్తేన తం ద్రుపదే జహి ||1||


యే తే రాత్ర్యనడ్వాహస్తీక్ష్ణశృఙ్గాః స్వాశవః |

తేభిర్నో అద్య పారయాతి దుర్గాణి విశ్వహా ||2||


రాత్రింరాత్రిమరిష్యన్తస్తరేమ తన్వా వయమ్ |

గమ్భీరమప్లవా ఇవ న తరేయురరాతయః ||3||


యథా శామ్యాకః ప్రపతన్నపవాన్నానువిద్యతే |

ఏవా రాత్రి ప్ర పాతయ యో అస్మాఁ అభ్యఘాయతి ||4||


అప స్తేనం వాసయో గోఅజముత తస్కరమ్ |

అథో యో అర్వతః శిరో ऽభిధాయ నినీషతి ||5||


యదద్య రాత్రి సుభగే విభజన్త్యయో వసు |

యదేతదస్మాన్భోజయ యథేదన్యానుపాయసి ||6||


ఉషసే నః పరి దేహి సర్వాన్రాత్ర్యనాగసః |

ఉషా నో అహ్నే ఆ భజాదహస్తుభ్యం విభావరి ||7||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము