అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 1[మార్చు]

సంసం స్రవన్తు నద్యః సం వాతాః సం పతత్రిణః |

యజ్ఞమిమం వర్ధయతా గిరః సంస్రావ్యేణ హవిషా జుహోమి ||1||


ఇమం హోమా యజ్ఞమవతేమం సంస్రావణా ఉత యజ్ఞమిమం వర్ధయతా గిరః సంస్రావ్యేణ హవిషా జుహోమి ||2||


రూపంరూపం వయోవయః సంరభ్యైనం పరి ష్వజే |

యజ్ఞమిమం చతస్రః ప్రదిశో వర్ధయన్తు సంస్రావ్యేణ హవిషా జుహోమి ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 2[మార్చు]

శం త ఆపో హైమవతీః శము తే సన్తూత్స్యాః |

శం తే సనిష్యదా ఆపః శము తే సన్తు వర్ష్యాః ||1||


శం త ఆపో ధన్వన్యాః శం తే సన్త్వనూప్యాః |

శం తే ఖనిత్రిమా ఆపః శం యాః కుమ్భేభిరాభృతాః ||2||


అనభ్రయః ఖనమానా విప్రా గమ్భీరే అపసః |

భిషగ్భ్యో భిషక్తరా ఆపో అఛా వదామసి ||3||


అపామహ దివ్యానామపాం స్రోతస్యానామ్ |

అపామహ ప్రణేజనే ऽశ్వా భవథ వాజినః ||4||


తా అపః శివా అపో ऽయక్ష్మంకరణీరపః |

యథైవ తృప్యతే మయస్తాస్త ఆ దత్త భేసజీః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 3[మార్చు]

దివస్పృథివ్యాః పర్యన్తరిక్షాద్వనస్పతిభ్యో అధ్యోషధీభ్యః |

యత్రయత్ర విభృతో జాతవేదాస్తత స్తుతో జుషమాణో న ఏహి ||1||


యస్తే అప్సు మహిమా యో వనేషు య ఓషధీషు పశుష్వప్స్వన్తః |

అగ్నే సర్వాస్తన్వః సం రభస్వ తాభిర్న ఏహి ద్రవిణోదా అజస్రః ||2||


యస్తే దేవేషు మహిమా స్వర్గో యా తే తనుః పితృష్వావివేశ |

పుష్టిర్యా తే మనుష్యేషు పప్రథే ऽగ్నే తయా రయిమస్మాసు ధేహి ||3||


శ్రుత్కర్ణాయ కవయే వేద్యాయ వచోభిర్వాకైరుప యామి రాతిమ్ |

యతో భయమభయం తన్నో అస్త్వవ దేవానాం యజ హేడో అగ్నే ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 4[మార్చు]

యామాహుతిం ప్రథమామథర్వా యా జాతా యా హవ్యమకృణోజ్జాతవేదాః |

తాం త ఏతాం ప్రథమో జోహవీమి తాభిష్టుప్తో వహతు హవ్యమగ్నిరగ్నయే స్వాహ ||1||


ఆకూతిం దేవీం సుభగాం పురో దధే చిత్తస్య మాతా సుహవా నో అస్తు |

యామాశామేమి కేవలీ సా మే అస్తు విదేయమేనాం మనసి ప్రవిష్టామ్ ||2||


ఆకూత్యా నో బృహస్పత ఆకూత్యా న ఉపా గహి |

అథో భగస్య నో ధేహ్యథో నః సుహవో భవ ||3||


బృహస్పతిర్మ ఆకూతిమాఙ్గిరసః ప్రతి జానాతు వాచమేతామ్ |

యస్య దేవా దేవతాః సంబభూవుః స సుప్రణీతాః కామో అన్వేత్వస్మాన్ ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 5[మార్చు]

ఇన్ద్రో రాజా జగతశ్చర్షణీనామధి క్షమి విషురూపం యదస్తి |

తతో దదాతి దాశుషే వసూని చోదద్రాధ ఉపస్తుతశ్చిదర్వాక్ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 6[మార్చు]

సహస్రబాహుః పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |

స భూమిం విశ్వతో వృత్వాత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ ||1||


త్రిభిః పద్భిర్ద్యామరోహత్పాదస్యేహాభవత్పునః |

తథా వ్యక్రామద్విష్వఙశనానశనే అను ||2||


తావన్తో అస్య మహిమానస్తతో జ్యాయాంశ్చ పూరుషః |

పాదో ऽస్య విశ్వా భూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి ||3||


పురుష ఏవేదం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భావ్యమ్ |

ఉతామృతత్వస్యేశ్వరో యదన్యేనాభవత్సహ ||4||


యత్పురుషం వ్యదధుః కతిధా వ్యకల్పయన్ |

ముఖం కిమస్య కిమ్బాహూ కిమూరూ పాదా ఉచ్యతే ||5||


బ్రాహ్మణో ऽస్య ముఖమాసీద్బాహూ రాజన్యో ऽభవత్ |

మధ్యం తదస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత ||6||


చన్ద్రమా మనసో జాతశ్చక్షోః సూర్యో అజాయత |

ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత ||7||


నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షం శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |

పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్తథా లోకాఁ అకల్పయన్ ||8||


విరాడగ్రే సమభవద్విరాజో అధి పూరుషః |

స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమిమథో పురః ||9||


యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్వత |

వసన్తో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మ ఇధ్మః శరద్ధవిః ||10||


తం యజ్ఞం ప్రావృషా ప్రౌక్షన్పురుషం జాతమగ్రశః |

తేన దేవా అయజన్త సాధ్యా వసవశ్చ యే ||11||


తస్మాదశ్వా అజాయన్త యే చ కే చోభయాదతః |

గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్తస్మాజ్జాతా అజావయః ||12||


తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుత ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |

ఛన్దో హ జజ్ఞిరే తస్మాద్యజుస్తస్మాదజాయత ||13||


తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |

పశూంస్తాంశ్చక్రే వాయవ్యానారణ్యా గ్రామ్యాశ్చ యే ||14||


సప్తాస్యాసన్పరిధయస్త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |

దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానా అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ ||15||


మూర్ధ్నో దేవస్య బృహతో అంశవః సప్త సప్తతీః |

రాజ్ఞః సోమస్యాజాయన్త జాతస్య పురుషాదధి ||16||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 7[మార్చు]

చిత్రాణి సాకం దివి రోచనాని సరీసృపాణి భువనే జవాని |

తుర్మిశం సుమతిమిఛమానో అహాని గీర్భిః సపర్యామి నాకమ్ ||1||


సుహవమగ్నే కృత్తికా రోహిణీ చాస్తు భద్రం మృగశిరః శమార్ద్రా |

పునర్వసూ సూనృతా చారు పుష్యో భానురాశ్లేషా అయనం మఘా మే ||2||


పుణ్యం పూర్వా పల్గున్యౌ చాత్ర హస్తశ్చిత్రా శివా స్వాతి సుఖో మే అస్తు |

రాధే విశాఖే సుహవానురాధా జ్యేష్ఠా సునక్షత్రమరిష్ట మూలమ్ ||3||


అన్నం పూర్వా రాసతాం మే అషాఢా ఊర్జం దేవ్యుత్తరా ఆ వహన్తు |

అభిజిన్మే రాసతాం పుణ్యమేవ శ్రవణః శ్రవిష్ఠాః కుర్వతాం సుపుష్టిమ్ ||4||


ఆ మే మహచ్ఛతభిషగ్వరీయ ఆ మే ద్వయా ప్రోష్ఠపదా సుశర్మ |

ఆ రేవతీ చాశ్వయుజౌ భగం మ ఆ మే రయిం భరణ్య ఆ వహన్తు ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 8[మార్చు]

యాని నక్షత్రాణి దివ్యన్తరిక్షే అప్సు భూమౌ యాని నగేషు దిక్షు |

ప్రకల్పయంశ్చన్ద్రమా యాన్యేతి సర్వాణి మమైతాని శివాని సన్తు ||1||


అష్టావింశాని శివాని శగ్మాని సహ యోగం భజన్తు మే |

యోగం ప్ర పద్యే క్షేమం చ క్షేమం ప్ర పద్యే యోగం చ నమో ऽహోరాత్రాభ్యామస్తు ||2||


స్వస్తితం మే సుప్రాతః సుసాయం సుదివం సుమృగం సుశకునం మే అస్తు |

సుహవమగ్నే స్వస్త్యమర్త్యం గత్వా పునరాయాభినన్దన్ ||3||


అనుహవం పరిహవం పరివాదం పరిక్షవమ్ |

సర్వైర్మే రిక్తకుమ్భాన్పరా తాన్త్సవితః సువ ||4||


అపపాపం పరిక్షవం పుణ్యం భక్షీమహి క్షవమ్ |

శివా తే పాప నాసికాం పుణ్యగశ్చాభి మేహతామ్ ||5||


ఇమా యా బ్రహ్మణస్పతే విషుచీర్వాత ఈరతే |

సధ్రీచీరిన్ద్ర తాః కృత్వా మహ్యం శివతమాస్కృధి ||6||


స్వస్తి నో అస్త్వభయం నో అస్తు నమో ऽహోరత్రాభ్యామస్తు ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 9[మార్చు]

శాన్తా ద్యౌః శాన్తా పృథివీ శాన్తమిదముర్వన్తరిక్షమ్ |

శాన్తా ఉదన్వతీరాపః శాన్తా నః సన్త్వోషధీః ||1||


శాన్తాని పూర్వరూపాణి శాన్తం నో అస్తు కృతాకృతమ్ |

శాన్తం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ శమస్తు నః ||2||


ఇయం యా పరమేష్ఠినీ వాగ్దేవీ బ్రహ్మసంశితా |

యయైవ ససృజే ఘోరం తయైవ శాన్తిరస్తు నః ||3||


ఇదం యత్పరమేష్ఠినం మనో వాం బ్రహ్మసంశితమ్ |

యేనైవ ససృజే ఘోరం తేనైవ శాన్తిరస్తు నః ||4||


ఇమాని యాని పఞ్చేన్ద్రియాని మనఃషష్ఠాని మే హృది బ్రహ్మణా సంశితాని |

యైరేవ ససృజే ఘోరం తైరేవ శాన్తిరస్తు నః ||5||


శం నో మిత్రః శం వరుణః శం విష్ణుః శం ప్రజాపతిః |

శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః శం నో భవత్వర్యమా ||6||


శం నో మిత్రః శం వరుణః శం వివస్వాం ఛమన్తకః |

ఉత్పాతాః పార్థివాన్తరిక్షాః శం నో దివిచరా గ్రహాః ||7||


శం నో భూమిర్వేప్యమానా శముల్కా నిర్హతం చ యత్ |

శం గావో లోహితక్షీరాః శం భూమిరవ తీర్యతీః ||8||


నక్షత్రముల్కాభిహతం శమస్తు నః శం నో ऽభిచారాః శము సన్తు కృత్యాః |

శం నో నిఖాతా వల్గాః శముల్కా దేశోపసర్గాః శము నో భవన్తు ||9||


శం నో గ్రహాశ్చాన్ద్రమసాః శమాదిత్యశ్చ రాహుణా |

శం నో మృత్యుర్ధూమకేతుః శం రుద్రాస్తిగ్మతేజసః ||10||


శం రుద్రాః శం వసవః శమాదిత్యాః శమగ్నయః |

శం నో మహర్షయో దేవాః శం దేవాః శం బృహస్పతిః ||11||


బ్రహ్మ ప్రజాపతిర్ధాతా లోకా వేదాః సప్తఋషయో ऽగ్నయః |

తైర్మే కృతం స్వస్త్యయనమిన్ద్రో మే శర్మ యఛతు బ్రహ్మా మే శర్మ యఛతు |

విశ్వే మే దేవాః శర్మ యఛన్తు సర్వే మే దేవాః శర్మ యఛన్తు ||12||


యాని కాని చిచ్ఛాన్తాని లోకే సప్తఋషయో విదుః |

సర్వాణి శం భవన్తు మే శం మే అస్త్వభయం మే అస్తు ||13||


పృథివీ శాన్తిరన్తరిక్షం శాన్తిర్ద్యౌః శాన్తిరాపః శాన్తిరోషధయః శాన్తిర్వనస్పతయః శాన్తిర్విశ్వే మే దేవాః శాన్తిః సర్వే మే దేవాః శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిభిః |

యదిహ ఘోరం యదిహ క్రూరం యదిహ పాపం తచ్ఛాన్తం తచ్ఛివం సర్వమేవ శమస్తు నః ||14||


అధర్వణవేదము - కాండము 19 - సూక్తము 10[మార్చు]

శం న ఇన్ద్రాగ్నీ భవతామవోభిః శం న ఇన్ద్రావరుణా రాతహవ్యా |

శమిన్ద్రాసోమా సువితాయ శం యోః శం న ఇన్ద్రాపూషణా వాజసాతౌ ||1||


శం నో భగః శము నః శంసో అస్తు శం నః పురంధిః శము సన్తు రాయః |

శం నః సత్యస్య సుయమస్య శంసః శం నో అర్యమా పురుజాతో అస్తు ||2||


శం నో ధాతా శము ధర్తా నో అస్తు శం న ఉరూచీ భవతు స్వధాభిః |

శం రోదసీ బృహతీ శం నో అద్రిః శం నో దేవానాం సుహవాని సన్తు ||3||


శం నో అగ్నిర్జ్యోతిరనీకో అస్తు శం నో మిత్రావరుణావశ్వినా శమ్ |

శం నః సుకృతాం సుకృతాని సన్తు శం న ఇషిరో అభి వాతు వాతః ||4||


శం నో ద్యావాపృథివీ పూర్వహూతౌ శమన్తరిక్షం దృశయే నో అస్తు |

శం న ఓషధీర్వనినో భవన్తు శం నో రజసస్పతిరస్తు జిష్ణుః ||5||


శం న ఇన్ద్రో వసుభిర్దేవో అస్తు శమాదిత్యేభిర్వరుణః సుశంసః |

శం నో రుద్రో రుద్రేభిర్జలాషః శం నస్త్వష్టా గ్నాభిరిహ శృణోతు ||6||


శం నః సోమో భవతు బ్రహ్మ శం నః శం నో గ్రావాణః శము సన్తు యజ్ఞాః |

శం నః స్వరూనాం మితయో భవన్తు శం నః ప్రస్వః శమ్వస్తు వేదిః ||7||


శం నః సూర్య ఉరుచక్షా ఉదేతు శం నో భవన్తు ప్రదిశశ్చతస్రః |

శం నః పర్వతా ధ్రువయో భవన్తు శం నః సిన్ధవః శము సన్త్వాపహ్ ||8||


శం నో అదితిర్భవతు వ్రతేభిః శం నో భవన్తు మరుతః స్వర్కాః |

శం నో విష్ణుః శము పూషా నో అస్తు శం నో భవిత్రం శమ్వస్తు వాయుః ||9||


శం నో దేవః సవితా త్రాయమాణః శం నో భవన్తూషసో విభాతీః |

శం నః పర్జన్యో భవతు ప్రజాభ్యః శం నః క్షేత్రస్య పతిరస్తు శంభుః ||10||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము