అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 4)



ఆ రోహత జనిత్రీం జాతవేదసః పితృయానైః సం వ ఆ రోహయామి |

అవాడ్ఢవ్యేషితో హవ్యవాహ ఈజానం యుక్తాః సుకృతాం ధత్త లోకే ||1||


దేవా యజ్ఞమృతవః కల్పయన్తి హవిః పురోడాశం స్రుచో యజ్ఞాయుధాని |

తేభిర్యాహి పథిభిర్దేవయానైర్యైరీజానాః స్వర్గం యన్తి లోకమ్ ||2||


ఋతస్య పన్థామను పశ్య సాధ్వఙ్గిరసః సుకృతో యేన యన్తి |

తేభిర్యాహి పథిభిః స్వర్గం యత్రాదిత్యా మధు భక్షయన్తి తృతీయే నాకే అధి వి శ్రయస్వ ||3||


త్రయః సుపర్ణా ఉపరస్య మాయూ నాకస్య పృష్ఠే అధి విష్టపి శ్రితాః |

స్వర్గా లోకా అమృతేన విష్ఠా ఇషమూర్జం యజమానాయ దుహ్రామ్ ||4||


జుహూర్దాధార ద్యాముపభృదన్తరిక్షం ధ్రువా దాధార పృథివీం ప్రతిష్ఠామ్ |

ప్రతీమాం లోకా ఘృతపృష్ఠాః స్వర్గాః కామంకామం యజమానాయ దుహ్రామ్ ||5||


ధ్రువ ఆ రోహ పృథివీం విశ్వభోజసమన్తరిక్షముపభృదా క్రమస్వ |

జుహు ద్యాం గఛ యజమానేన సాకం స్రువేణ వత్సేన దిశః ప్రపీనాః సర్వా ధుక్ష్వాహృణ్యమానః ||6||


తీర్థైస్తరన్తి ప్రవతో మహీరితి యజ్ఞకృతః సుకృతో యేన యన్తి |

అత్రాదధుర్యజమానాయ లోకం దిశో భూతాని యదకల్పయన్త ||7||


అఙ్గిరసామయనం పూర్వో అగ్నిరాదిత్యానామయనం గార్హపత్యో దక్షిణానామయనం దక్షిణాగ్నిః |

మహిమానమగ్నేర్విహితస్య బ్రహ్మణా సమఙ్గః సర్వ ఉప యాహి శగ్మః ||8||


పూర్వో అగ్నిష్ట్వా తపతు శం పురస్తాచ్ఛం పశ్చాత్తపతు గార్హపత్యః |

దక్షిణాగ్నిష్టే తపతు శర్మ వర్మోత్తరతో మధ్యతో అన్తరిక్షాద్దిశోదిశో అగ్నే పరి పాహి ఘోరాత్ ||9||


యూయమగ్నే శంతమాభిస్తనూభిరీజానమభి లోకం స్వర్గమ్ |

అశ్వా భూత్వా పృష్టివాహో వహాథ యత్ర దేవైః సధమాదం మదన్తి ||10||


శమగ్నే పశ్చాత్తప శం పురస్తాచ్ఛముత్తరాచ్ఛమధరాత్తపైనమ్ |

ఏకస్త్రేధా విహితో జాతవేదః సమ్యగేనం ధేహి సుకృతాము లోకే ||11||


శమగ్నయః సమిద్ధా ఆ రభన్తాం ప్రాజాపత్యం మేధ్యం జాతవేదసః |

శృతం కృణ్వన్త ఇహ మావ చిక్షిపన్ ||12||


యజ్ఞ ఏతి వితతః కల్పమాన ఈజానమభి లోకం స్వర్గమ్ |

తమగ్నయః సర్వహుతం జుషన్తాం ప్రాజాపత్యం మేధ్యం జాతవేదసః ||13||


ఈజానశ్చితమారుక్షదగ్నిం నాకస్య పృష్ఠాద్దివముత్పతిష్యన్ |

తస్మై ప్ర భాతి నభసో జ్యోతిషీమాన్త్స్వర్గః పన్థాః సుకృతే దేవయానః ||14||


అగ్నిర్హోతాధ్వర్యుష్టే బృహస్పతిరిన్ద్రో బ్రహ్మా దక్షిణతస్తే అస్తు |

హుతో ऽయం సంస్థితో యజ్ఞ ఏతి యత్ర పూర్వమయనం హుతానామ్ ||15||


అపూపవాన్క్షీరవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||16||


అపూపవాన్దధివాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||17||


అపూపవాన్ద్రప్సవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||18||


అపూపవాన్ఘృతవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||19||


అపూపవాన్మాంసవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||20||


అపూపవానన్నవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||21||


అపూపవాన్మధుమాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||22||


అపూపవాన్రసవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||23||


అపూపవానపవాంశ్చరురేహ సీదతు |

లోకకృతః పథికృతో యజామహే యే దేవానాం హుతభాగా ఇహ స్థ ||24||


అపూపాపిహితాన్కుమ్భాన్యాంస్తే దేవా అధారయన్ |

తే తే సన్తు స్వధావన్తో మధుమన్తో ఘృతశ్చుతహ్ ||25||


యాస్తే ధానా అనుకిరామి తిలమిశ్రాః స్వధావతీః |

తాస్తే సన్తూద్భ్వీః ప్రభ్వీస్తాస్తే యమో రాజాను మన్యతామ్ ||26||


అక్షితిం భూయసీమ్ ||27||


ద్రప్సశ్చస్కన్ద పృథివీమను ద్యామిమం చ యోనిమను యశ్చ పూర్వః |

సమానం యోనిమను సమ్చరన్తం ద్రప్సమ్జుహోమ్యను సప్త హోత్రాః ||28||


శతధారం వాయుమర్కం స్వర్విదం నృచక్షసస్తే అభి చక్షతే రయిమ్ |

యే పృనన్తి ప్ర చ యఛన్తి సర్వదా తే దుహ్రతే దక్సిణాం సప్తమాతరమ్ ||29||


కోశం దుహన్తి కలశం చతుర్బిలమిడాం ధేనుం మధుమతీం స్వస్తయే |

ఊర్జం మదన్తీమదితిం జనేష్వగ్నే మా హింసీః పరమే వ్యోమన్ ||30||


ఏతత్తే దేవః సవితా వాసో దదాతి భర్తవే |

తత్త్వం యమస్య రాజ్యే వసానస్తార్ప్యం చర ||31||


ధానా ధేనురభవద్వత్సో అస్యాస్తిలో ऽభవత్ |

తాం వై యమస్య రాజ్యే అక్షితాముప జీవతి ||32||


ఏతాస్తే అసౌ ధేనవః కామదుఘా భవన్తు |

ఏనీః శ్యేనీః సరూపా విరూపాస్తిలవత్సా ఉప తిష్ఠన్తు త్వాత్ర ||33||


ఏనీర్ధానా హరిణీః శ్యేనీరస్య కృష్ణా ధానా రోహిణీర్ధేనవస్తే |

తిలవత్సా ఊర్జమస్మై దుహానా విశ్వాహా సన్త్వనపస్పురన్తీః ||34||


వైశ్వానరే హవిరిదం జుహోమి సాహస్రం శతధారముత్సమ్ |

స బిభర్తి పితరం పితామహాన్ప్రపితామహాన్బిభర్తి పిన్వమానః ||35||


సహస్రధారం శతధారముత్సమక్షితం వ్యచ్యమానం సలిలస్య పృష్ఠే |

ఊర్జం దుహానమనపస్పురన్తముపాసతే పితరః స్వధాభిహ్ ||36||


ఇదం కసామ్బు చయనేన చితం తత్సజాతా అవ పశ్యతేత |

మర్త్యో ऽయమమృతత్వమేతి తస్మై గృహాన్కృణుత యావత్సబన్ధు ||37||


ఇహైవైధి ధనసనిరిహచిత్త ఇహక్రతుః |

ఇహైధి వీర్యవత్తరో వయోధా అపరాహతః ||38||


పుత్రం పౌత్రమభితర్పయన్తీరాపో మధుమతీరిమాః |

స్వధాం పితృభ్యో అమృతం దుహానా ఆపో దేవీరుభయాంస్తర్పయన్తు ||39||


ఆపో అగ్నిం ప్ర హిణుత పితౄఁరుపేమం యజ్ఞం పితరో మే జుషన్తామ్ |

ఆసీనామూర్జముప యే సచన్తే తే నో రయిం సర్వవీరం ని యఛాన్ ||40||


సమిన్ధతే అమర్త్యం హవ్యవాహం ఘృతప్రియమ్ |

స వేద నిహితాన్నిధీన్పితౄన్పరావతో గతాన్ ||41||


యం తే మన్థం యమోదననం యన్మాంసం నిపృణామి తే |

తే తే సన్తు స్వధావన్తో మధుమన్తో ఘృతశ్చుతః ||42||


యాస్తే ధానా అనుకిరామి తిలమిశ్రాః స్వధావతీః |

తాస్తే సన్తూద్భ్వీః ప్రభ్వీస్తాస్తే యమో రాజాను మన్యతామ్ ||43||


ఇదం పూర్వమపరం నియానం యేనా తే పూర్వే పితరః పరేతాః |

పురోగవా యే అభిసాచో అస్య తే త్వా వహన్తి సుకృతాము లోకమ్ ||44||


సరస్వతీం దేవయన్తో హవన్తే సరస్వతీమధ్వరే తాయమానే |

సరస్వతీం సుకృతో హవన్తే సరస్వతీ దాశుషే వార్యం దాత్ ||45||


సరస్వతీం పితరో హవన్తే దక్షిణా యజ్ఞమభినక్షమాణాః |

ఆసద్యాస్మిన్బర్హిషి మాదయధ్వమనమీవా ఇష ఆ ధేహ్యస్మే ||46||


సరస్వతి యా సరథం యయాథోక్థైః స్వధాభిర్దేవి పితృభిర్మదన్తీ |

సహస్రార్ఘమిడో అత్ర భాగం రాయస్పోషం యజమానాయ ధేహి ||47||


పృథివీం త్వా పృథివ్యామా వేశయామి దేవో నో ధాతా ప్ర తిరాత్యాయుః |

పరాపరైతా వసువిద్వో అస్త్వధా మృతాః పితృషు సం భవన్తు ||48||


ఆ ప్ర చ్యవేథామప తన్మృజేథాం యద్వామభిభా అత్రోచుః |

అస్మాదేతమఘ్న్యౌ తద్వశీయో దాతుః పితృష్విహభోజనౌ మమ ||49||


ఏయమగన్దక్షిణా భద్రతో నాఅనేన దత్తా సుదుఘా వయోధాః |

యౌవనే జీవానుపపృఞ్చతీ జరా పితృభ్య ఉపసంపరాణయాదిమాన్ ||50||


ఇదం పితృభ్యః ప్ర భరామి బర్హిర్జీవం దేవేభ్య ఉత్తరం స్తృణామి |

తదా రోహ పురుష మేధ్యో భవన్ప్రతి త్వా జానన్తు పితరహ్పరేతమ్ ||51||


ఏదం బర్హిరసదో మేధ్యో ऽభూః ప్రతి త్వా జానన్తు పితరః పరేతమ్ |

యథాపరు తన్వ1ం సం భరస్వ గాత్రాణి తే బ్రహ్మణా కల్పయామి ||52||


పర్ణో రాజాపిధానం చరూణామూర్జో బలం సహ ఓజో న ఆగన్ |

ఆయుర్జీవేభ్యో విదధద్దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ ||53||


ఊర్జో భాగో య ఇమం జజానాశ్మాన్నానామాధిపత్యం జగామ |

తమర్చత విశ్వమిత్రా హవిర్భిః స నో యమః ప్రతరం జీవసే ధాత్ ||54||


యథా యమాయ హర్మ్యమవపన్పఞ్చ మానవాః |

ఏవా వపామి హర్మ్యం యథా మే భూరయో ऽసత ||55||


ఇదం హిరణ్యం బిభృహి యత్తే పితాబిభః పురా |

స్వర్గం యతః పితుర్హస్తం నిర్మృడ్ఢి దక్షిణమ్ ||56||


యే చ జీవా యే చ మృతా యే జాతా యే చ యజ్ఞియాః |

తేభ్యో ఘృతస్య కుల్యైతు మధుధారా వ్యున్దతీ ||57||


వృషా మతీనాం పవతే విచక్షణః సూరో అహ్నాం ప్రతరీతోషసాం దివః |

ప్రాణః సిన్ధూనాం కలశాఁ అచిక్రదదిన్ద్రస్య హార్దిమావిశన్మనీషయా ||58||


త్వేషస్తే ధూమ ఊర్ణోతు దివి షం ఛుక్ర ఆతతః |

సూరో న హి ద్యుతా త్వం కృపా పావక రోచసే ||59||


ప్ర వా ఏతీన్దురిన్ద్రస్య నిష్కృతిం సఖా సఖ్యుర్న ప్ర మినాతి సంగిరః |

మర్య ఇవ యోషాః సమర్షసే సోమః కలశే శతయామనా పథా ||60||


అక్షన్నమీమదన్త హ్యవ ప్రియాఁ అధూషత |

అస్తోషత స్వభానవో విప్రా యవిష్ఠా ఈమహే ||61||


ఆ యాత పితరః సోమ్యాసో గమ్భీరైః పథిభిః పితృయాణైః |

ఆయురస్మభ్యం దధతః ప్రజాం చ రాయశ్చ పోషైరభి నః సచధ్వమ్ ||62||


పరా యాత పితరః సోమ్యాసో గమ్భీరైః పథిభిః పూర్యాణైః |

అధా మాసి పునరా యాత నో గృహాన్హవిరత్తుం సుప్రజసః సువీరాః ||63||


యద్వో అగ్నిరజహాదేకమఙ్గం పితృలోకం గమయం జాతవేదాః |

తద్వ ఏతత్పునరా ప్యాయయామి సాఙ్గాః స్వర్గే పితరో మాదయధ్వమ్ ||64||


అభూద్దూతః ప్రహితో జాతవేదాః సాయం న్యహ్న ఉపవన్ద్యో నృభిః |

ప్రాదాః పితృభ్యః స్వధయా తే అక్షన్నద్ధి త్వం దేవ ప్రయతా హవీంషి ||65||


అసౌ హా ఇహ తే మనః కకుత్సలమివ జామయః |

అభ్యేనం భూమ ఊర్ణుహి ||66||


శుమ్భన్తాం లోకాః పితృషదనాః పితృషదనే త్వా లోక ఆ సాదయామి ||67||


యే అస్మాకం పితరస్తేషాం బర్హిరసి ||68||


ఉదుత్తమం వరుణ పాశమస్మదవాధమం శ్రథాయ |

అధా వయమాదిత్య వ్రతే తవానాగసో అదితయే స్యామ ||69||


ప్రాస్మత్పాశాన్వరుణ ముఞ్చ సర్వాన్యైహ్సమామే బధ్యతే యైర్వ్యామే |

అధా జీవేమ శరదం శతాని త్వయా రాజన్గుపితా రక్షమాణాః ||70||


అగ్నయే కవ్యవాహనాయ స్వధా నమః ||71||


సోమాయ పితృమతే స్వధా నమః ||72||


పితృభ్యః సోమవద్భ్యః స్వధా నమః ||73||


యమాయ పితృమతే స్వధా నమః ||74||


ఏతత్తే ప్రతతామహ స్వధా యే చ త్వామను ||75||


ఏతత్తే తతామహ స్వధా యే చ త్వామను ||76||


ఏతత్తే తత స్వధా ||77||


స్వధా పితృభ్యః పృథివిషద్భ్యః ||78||


స్వధా పితృభ్యో అన్తరిక్షసద్భ్యః ||79||


స్వధా పితృభ్యో దివిషద్భ్యః ||80||


నమో వః పితర ఊర్జే నమో వః పితరో రసాయ ||81||


నమో వః పితరో భామాయ నమో వః పితరో మన్యవే ||82||


నమో వః పితరో యద్ఘోరం తస్మై నమో వః పితరో యత్క్రూరం తస్మై ||83||


నమో వః పితరో యచ్ఛివం తస్మై నమో వః పితరో యత్స్యోనం తస్మై ||84||


నమో వః పితరః స్వధా వః పితరః ||85||


యే ऽత్ర పితరః పితరో యే ऽత్ర యూయం స్థ యుష్మాంస్తే ऽను యూయం తేషాం శ్రేష్ఠా భూయాస్థ ||86||


య ఇహ పితరో జీవా ఇహ వయం స్మః |

అస్మాఁస్తే ऽను వయం తేషాం శ్రేష్ఠా భూయాస్మ ||87||


ఆ త్వాగ్న ఇధీమహి ద్యుమన్తం దేవాజరమ్ |

యద్ఘ సా తే పనీయసీ సమిద్దీదయతి ద్యవి |

ఇషం స్తోతృభ్య ఆ భర ||88||


చన్ద్రమా అప్స్వన్తరా సుపర్ణో ధావతే దివి |

న వో హిరణ్యనేమయః పదం విన్దన్తి విద్యుతో విత్తం మే అస్య రోదసీ ||89||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము