అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 6[మార్చు]

స ధ్రువాం దిశమను వ్యచలత్ ||1||


తం భూమిశ్చాగ్నిశ్చౌషధయశ్చ వనస్పతయశ్చ వానస్పత్యాశ్చ వీరుధశ్చానువ్యచలన్ ||2||


భూమేశ్చ వై సో ऽగ్నేశ్చౌషధీనాం చ వనస్పతీనాం చ వానస్పత్యానాం |

చ వీరుధాం చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||3||స ఊర్ధ్వాం దిశమను వ్యచలత్ ||4||


తమృతం చ సత్యం చ సూర్యశ్చ చన్ద్రశ్చ నక్షత్రాణి చానువ్యచలన్ ||5||


ఋతస్య చ వై స సత్యస్య చ సూర్యస్య చ చన్ద్రస్య చ నక్షత్రాణాం చ |

ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||6||


స ఉత్తమాం దిశమను వ్యచలత్ ||7||


తమృచశ్చ సామాని చ యజూంషి చ బ్రహ్మ చానువ్యచలన్ ||8||


ఋచాం చ వై స సామ్నాం చ యజుషాం చ బ్రహ్మణశ్చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||9||


స బృహతీం దిశమను వ్యచలత్ ||10||


తమితిహాసశ్చ పురాణం చ గాథాశ్చ నారాశంసీశ్చానువ్యచలన్ ||11||


ఇతిహాసస్య చ వై స పురాణస్య చ గాథానాం చ నారాశంసీనాం చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||12||


స పరమాం దిశమను వ్యచలత్ ||13||


తమాహవనీయశ్చ గార్హపత్యశ్చ దక్షిణాగ్నిశ్చ యజ్ఞశ్చ యజమానశ్చ పశవశ్చానువ్యచలన్ ||14||


ఆహవనీయస్య చ వై స గార్హపత్యస్య చ దక్షిణాగ్నేశ్చ యజ్ఞస్య చ యజమానస్య చ పశూనాం చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||15||సో ऽనాదిష్టాం దిశమను వ్యచలత్ ||16||


తమృతవశ్చార్తవాశ్చ లోకాశ్చ లౌక్యాశ్చ మాసాశ్చార్ధమాసాశ్చాహోరాత్రే చానువ్యచలన్ ||17||


ఋతూనాం చ వై స ఆర్తవానాం చ లోకానాం చ లౌక్యానాం చ మాసానాం చార్ధమాసానాం చాహోరాత్రయోశ్చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||18||సో ऽనావృత్తాం దిశమను వ్యచలత్తతో నావర్త్స్యన్నమన్యత ||19||


తమ్దితిశ్చాదితిశ్చేడా చేన్ద్రాణీ చానువ్యచలన్ ||20||


దితేశ్చ వై సో ऽదితేశ్చేడాయాశ్చేన్ద్రాణ్యాశ్చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||21||


స దిశో ऽను వ్యచలత్తం విరాడను వ్యచలత్సర్వే చ దేవాః సర్వాశ్చ దేవతాః ||22||


విరాజశ్చ వై స సర్వేషాం చ దేవానాం సర్వాసాం చ దేవతానాం ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||23||


స సర్వానన్తర్దేశానను వ్యచలత్ ||24||


తం ప్రజాపతిశ్చ పరమేష్ఠీ చ పితా చ పితామహశ్చానువ్యచలన్ ||25||


ప్రజాపతేశ్చ వై పరమేష్ఠినశ్చ పితుశ్చ పితామహస్య చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||26||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 7[మార్చు]

స మహిమా సద్రుర్భూత్వాన్తం పృథివ్యా అగఛత్స సముద్రో ऽభవత్ ||1||


తం ప్రజాపతిశ్చ పరమేష్ఠీ చ పితా చ పితామహశ్చాపశ్చ శ్రద్ధా చ వర్షం భూత్వానువ్యవర్తయన్త ||2||


అैనమాపో గఛత్యైనం శ్రద్ధా గఛత్యైనం వర్షం గఛతి య ఏవం వేద ||3||


తం శ్రద్ధా చ యజ్ఞశ్చ లోకశ్చాన్నం చాన్నాద్యం చ భూత్వాభిపర్యావర్తన్త ||4||


అैనం శ్రద్ధా గఛత్యైనం యజ్ఞో గఛత్యైనం లోకో గఛత్యైనమన్నం గఛత్యైనమన్నాద్యం గఛతి య ఏవం వేద ||5||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 8[మార్చు]

సో ऽరజ్యత తతో రాజన్యో ऽజాయత ||1||


స విశః సబన్ధూనన్నమన్నాద్యమభ్యుదతిష్ఠత్ ||2||


విశాం చ వై స సబన్ధూనాం చాన్నస్య చాన్నాద్యస్య చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||3||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 9[మార్చు]

స విశో ऽను వ్యచలత్ ||1||


తం సభా చ సమితిశ్చ సేనా చ శురా చానువ్యచలన్ ||2||


సభాయాశ్చ వై స సమితేశ్చ సేనాయాశ్చ సురాయాశ్చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||3||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 10[మార్చు]

తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యో రాజ్ఞో ऽతిథిర్గృహానాగఛేత్ ||1||


శ్రేయాంసమేనమాత్మనో మానయేత్తథా క్షత్రాయ నా వృశ్చతే తథా రాష్ట్రాయ నా వృశ్చతే ||2||


అతో వై బ్రహ్మ చ క్షత్రం చోదతిష్ఠతాం తే అబ్రూతాం కం ప్ర విశావేతి ||3||


అతో వై బృహస్పతిమేవ బ్రహ్మ ప్ర విశత్విన్ద్రం క్షత్రం తథా వా ఇతి ||4||


అతో వై బృహస్పతిమేవ బ్రహ్మ ప్రావిశదిన్ద్రం క్షత్రం ||5||


ఇయం వా ఉ పృథివీ బృహస్పతిర్ద్యౌరేవేన్ద్రః ||6||


అయం వా ఉ అగ్నిర్బ్రహ్మాసావాదిత్యః క్షత్రమ్ ||7||


అనం బ్రహ్మ గఛతి బ్రహ్మవర్చసీ భవతి ||8||


యః పృథివీం బృహస్పతిమగ్నిం బ్రహ్మ వేద ||9||


అనమిన్ద్రియం గఛతీన్ద్రియవాన్భవతి ||10||


య ఆదిత్యం క్షత్రం దివమిన్ద్రం వేద ||11||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము