అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 11[మార్చు]

తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యో ऽతిథిర్గృహానాగఛేత్ ||1||


స్వయమేనమభ్యుదేత్య బ్రూయాద్వ్రాత్య క్వావాత్సీర్వ్రాత్యోదకం వ్రాత్య తర్పయన్తు వ్రాత్య యథా తే ప్రియం తథాస్తు వ్రాత్య యథా తే వశస్తథాస్తు వ్రాత్య యథా తే నికామస్తథాస్త్వితి ||2||


యదేనమాహ వ్రాత్య క్వావాత్సీరితి పథ ఏవ తేన దేవయానానవ రున్ద్ధే ||3||


యదేనమాహ వ్రాత్యోదకమిత్యప ఏవ తేనావ రున్ద్ధే ||4||


యదేనమాహ వ్రాత్య తర్పయన్త్వితి ప్రాణమేవ తేన వర్షీయాంసం కురుతే ||5||


యదేనమాహ వ్రాత్య యథా తే ప్రియం తథాస్త్వితి ప్రియమేవ తేనావ రున్ద్ధే ||6||


అैనం ప్రియం గఛతి ప్రియః ప్రియస్య భవతి య ఏవం వేద ||7||


యదేనమాహ వ్రాత్య యథా తే వశస్తథాస్త్వితి వశమేవ తేనావ రున్ద్ధే ||8||


అैనం వశో గఛతి వశీ వశినాం భవతి య ఏవం వేద ||9||


యదేనమాహ వ్రాత్య యథా తే నికామస్తథాస్త్వితి నికామమేవ తేనావ రున్ద్ధే ||10||


అैనం నికామో గఛతి నికామే నికామస్య భవతి య ఏవం వేద ||11||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 12[మార్చు]

తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్య ఉద్ధృతేష్వగ్నిషు అధిశ్రితే ऽగ్నిహోత్రే ऽతిథిర్గృహానాగఛేత్ ||1||


స్వయమేనమభ్యుదేత్య బ్రూయాద్వ్రాత్యాతి సృజ హోష్యామీతి ||2||


స చాతిసృజేజ్జుహుయాన్న చాతిసృజేన్న జుహుయాత్ ||3||


స య ఏవం విదుషా వ్రాత్యేనాతిసృస్టో జుహోతి ||4||


ప్ర పితృయాణం పన్థాం జానాతి ప్ర దేవయానమ్ ||5||


న దేవేష్వా వృశ్చతే హుతమస్య భవతి ||6||


పర్యస్యాస్మింల్లోక ఆయతనం శిష్యతే య ఏవం విదుషా వ్రాత్యేనాతిసృష్టో జుహోతి ||7||


అథ య ఏవం విదుషా వ్రాత్యేనానతిసృష్టో జుహోతి ||8||


న పితృయాణం పన్థాం జానాతి న దేవయానమ్ ||9||


ఆ దేవేషు వృశ్చతే అహుతమస్య భవతి ||10||


నాస్యాస్మింల్లోక ఆయతనం శిష్యతే య ఏవం విదుషా వ్రాత్యేనానతిసృష్టో జుహోతి ||11||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 13[మార్చు]

తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్య ఏకాం రాత్రిమతిథిర్గృహే వసతి ||1||


యే పృథివ్యాం పున్యా లోకాస్తానేవ తేనావ రున్ద్ధే ||2||


తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యో ద్వితీయాం రాత్రిమతిథిర్గృహే వసతి ||3||


యే ऽన్తరిక్షే పున్యా లోకాస్తానేవ తేనావ రున్ద్ధే ||4||


తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యస్తృతీయాం రాత్రిమతిథిర్గృహే వసతి ||5||


యే దివి పున్యా లోకాస్తానేవ తేనావ రున్ద్ధే ||6||


తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యశ్చతుర్థీం రాత్రిమతిథిర్గృహే వసతి ||7||


యే పుణ్యానాం పున్యా లోకాస్తానేవ తేనావ రున్ద్ధే ||8||


తద్యస్యైవం విద్వాన్వ్రాత్యో ऽపరిమితా రాత్రీరతిథిర్గృహే వసతి ||9||


య ఏవాపరిమితాః పున్యా లోకాస్తానేవ తేనావ రున్ద్ధే ||10||


అథ యస్యావ్రాత్యో వ్రాత్యబ్రువో నామబిభ్రత్యతిథిర్గృహానాగఛేత్ ||11||


కర్షేదేనం న చైనమ్కర్షేత్ ||12||


అస్యై దేవతాయా ఉదకం యాచామీమాం దేవతాం వాసయ ఇమామిమాం దేవతాం పరి వేవేష్మీత్యేనం పరి వేవిష్యాత్ ||13||తస్యామేవాస్య తద్దేవతాయాం హుతం భవతి య ఏవం వేద ||14||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 14[మార్చు]

స యత్ప్రాచీం దిశమను వ్యచలన్మారుతం శర్ధో భూత్వానువ్యచలన్మనో ऽన్నాదం కృత్వా ||1||


మనసాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||2||


స యద్దక్షిణాం దిశమను వ్యచలద్భూత్వానువ్యచలద్బలమన్నాదం కృత్వా ||3||


బలేనాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||4||


స యత్ప్రతీచీం దిశమను వ్యచలద్వరుణో రాజా భూత్వానువ్యచలదపో ऽన్నాదీః కృత్వా ||5||


అద్భిరన్నాదీభిరన్నమత్తి య ఏవం వేద ||6||


స యదుదీచీం దిశమను వ్యచలద్వరుణో రాజా భూత్వానువ్యచలద్సప్తర్షిభిర్హుత ఆహుతిమన్నాదీం కృత్వా ||7||


ఆహుత్యాన్నాద్యాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||8||


స యద్ధ్రువాం దిశమను వ్యచలద్విష్ణుర్భూత్వానువ్యచలద్విరాజమన్నాదీం కృత్వా ||9||


విరాజాన్నాద్యాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||10||


స యత్పశూనను వ్యచలద్రుద్రో భూత్వానువ్యచలదోషధీరన్నాదీః కృత్వా ||11||


ఓషధీభిరన్నాదీభిరన్నమత్తి య ఏవం వేద ||12||


స యత్పితౄనను వ్యచలద్యమో రాజా భూత్వానువ్యచలత్స్వధాకారమన్నాదం కృత్వా ||13||


స్వధాకారేణాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||14||స యన్మనుష్యానను వ్యచలదగ్నిర్భూత్వానువ్యచలత్స్వాహాకారమన్నాదం కృత్వా ||15||


స్వాహాకారేణాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||16||స యదూర్ధ్వాం దిశమను వ్యచలద్బృహస్పతిర్భూత్వానువ్యచలద్వషట్కారమన్నాదం కృత్వా ||17||


వషట్కారేణాణ్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||18||


స యద్దేవానను వ్యచలదీశానో భూత్వానువ్యచలన్మన్యుమన్నాదం కృత్వా ||19||


మన్యునాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||20||


స యత్ప్రజా అను వ్యచలత్ప్రజాపతిర్భూత్వానువ్యచలత్ప్రాణమన్నాదం కృత్వా ||21||


ప్రాణేనాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||22||స యత్సర్వాన్నన్తర్దేశానను వ్యచలత్పరమేష్ఠీ భూత్వానువ్యచలద్బ్రహ్మాన్నాదం కృత్వా ||23||


బ్రహ్మణాన్నాదేనాన్నమత్తి య ఏవం వేద ||24||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 15[మార్చు]

తస్య వ్రాత్యస్య ||1||


సప్త ప్రాణాః సప్తాపానాః సప్త వ్యానాః ||2||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ప్రథమః ప్రాణ ఊర్ధ్వో నామాయం సో అగ్నిః ||3||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ద్వితీయః ప్రాణః ప్రౌఢో నామాసౌ స ఆదిత్యః ||4||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య తృతీయః ప్రాణో ऽభ్యూఢో నామాసౌ స చన్ద్రమాః ||5||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య చతుర్థహ్ప్రాణో విభూర్నామాయం స పవమానః ||6||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య పఞ్చమః ప్రాణో యోనిర్నామ తా ఇమా ఆపః ||7||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య షష్ఠః ప్రాణః ప్రియో నామ త ఇమే పశవః ||8||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య సప్తమః ప్రాణో ऽపరిమితో నామ తా ప్రజాః ||9||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము