అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 16 నుండి 18 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 16 నుండి 18 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 16[మార్చు]

తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ప్రథమో ऽపానః సా పౌర్ణమాసీ ||1||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ద్వితీయో ऽపానః సాష్టకా |


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య తృతీయో ऽపానః సామావాస్యా ||3||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య చతుర్థో ऽపానః సా శ్రద్ధా ||4||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య పఞ్చమో ऽపానః సా దీక్షా ||5||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య షష్టో ऽపానః స యజ్ఞః ||6||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య సప్తమో ऽపానస్తా ఇమా దక్షిణాః ||7||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 17[మార్చు]

తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ప్రథమో వ్యానః సేయం భూమిః ||1||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య ద్వితీయో వ్యానస్తదన్తరిక్షమ్ ||2||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య తృతీయో వ్యానః సా ద్యౌః ||3||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య చతుర్థో వ్యానస్తాని నక్షత్రాణి ||4||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య పఞ్చమో వ్యానస్త ఋతవః ||5||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య షష్ఠో వ్యానస్త ఆర్తవాః ||6||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యో ऽస్య సప్తమో వ్యానః స సంవత్సరః ||7||


తస్య వ్రాత్యస్య |

సమానమర్థం పరి యన్తి దేవాః సంవత్సరం వా ఏతదృతవో ऽనుపరియన్తి వ్రాత్యం చ ||8||


తస్య వ్రాత్యస్య |

యదాదిత్యమభిసంవిశన్త్యమావాస్యాం చైవ పౌర్ణమాసీం చ ||9||


తస్య వ్రాత్యస్య |

ఏకం తదేషామమృతత్వమిత్యాహుతిరేవ ||10||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 18[మార్చు]

తస్య వ్రాత్యస్య ||1||


యదస్య దక్షిణమక్ష్యసౌ స ఆదిత్యో యదస్య సవ్యమక్ష్యసౌ స చన్ద్రమాః ||2||


యో ऽస్య దక్షిణః కర్ణో ऽయం సో అగ్నిర్యో ऽస్య సవ్యః కర్ణో ऽయం స పవమానః ||3||


అహోరాత్రే నాసికే దితిశ్చాదితిశ్చ శీర్షకపాలే సంవత్సరః శిరః ||4||


అహ్నా ప్రత్యఙ్వ్రాత్యో రాత్ర్యా ప్రాఙ్నమో వ్రాత్యాయ ||5||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము