అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 1[మార్చు]

వ్రాత్య ఆసీదీయమాన ఏవ స ప్రజాపతిం సమైరయత్ ||1||


స ప్రజాపతిః సువర్ణమాత్మన్నపశ్యత్తత్ప్రాజనయత్ ||2||


తదేకమభవత్తల్లలామమభవత్తన్మహదభవత్తజ్జ్యేష్ఠమభవత్తద్ |

బ్రహ్మాభవత్తత్తపో ऽభవత్తత్సత్యమభవత్తేన ప్రాజాయత ||3||


సో ऽవర్ధత స మహానభవత్స మహాదేవో ऽభవత్ ||4||


స దేవానామీశాం పర్యైత్స ఈశానో ऽభవత్ ||5||


స ఏకవ్రాత్యో భవత్స ధనురాదత్త తదేవేన్ద్రధనుః ||6||


నీలమస్యోదరం లోహితం పృష్ఠమ్ ||7||


నీలేనైవాప్రియం భ్రాతృవ్యం ప్రోర్ణోతి లోహితేన ద్విషన్తం విధ్యతీతి బ్రహ్మవాదినో వదన్తి ||8||


అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 2[మార్చు]

స ఉదతిష్ఠత్స ప్రాచీం దిశమను వ్యచలత్ ||1||


తం బృహచ్చ రథంతరం చాదిత్యాశ్చ విశ్వే చ దేవా అనువ్యచలన్ ||2||


బృహతే చ వై స రథంతరాయ చాదిత్యేభ్యశ్చ విశ్వేభ్యశ్చ దేవేభ్య ఆ వృశ్చతే య ఏవం విద్వాంసం వ్రాత్యముపవదతి ||3||


బృహతశ్చ వై స రథంతరస్య చాదిత్యానాం చ విశ్వేషాం చ దేవానాం ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||4||


తస్య ప్రాచ్యాం దిశి శ్రద్ధా పుంశ్చలీ మిత్రో మాగధో విజ్ఞానం వసో ऽహరుష్ణీషం రాత్రీ కేశా హరితౌ ప్రవర్తౌ కల్మలిర్మణిః ||5||


భూతం చ భవిష్యచ్చ పరిష్కన్దౌ మనో విపథమ్ ||6||


మాతరిశ్వా చ పవమానశ్చ విపథవాహౌ వాతః సారథీ రేష్మా ప్రతోదః కీర్తిశ్చ యశశ్చ పురఃసరౌ ||7||


అనం కీర్తిర్గఛత్యా యశో గఛతి య ఏవం వేద ||8||స ఉదతిష్ఠత్స దక్షిణాం దిశమను వ్యచలత్ ||9||


తం యజ్ఞాయజ్ఞియం చ వై స వామదేవ్యం చ యజ్ఞశ్చ యజమానశ్చ పశవశ్చానువ్యచలన్ ||10||


యజ్ఞాయజ్ఞియాయ చ వై స వామదేవ్యాయ చ యజ్ఞాయ చ యజమానాయ చ పశుభ్యశ్చా వృశ్చతే య ఏవం విద్వాంసం వ్రాత్యముపవదతి ||11||


యజ్ఞాయజ్ఞియస్య చ వై స వామదేవ్యస్య చ యజ్ఞస్య చ యజమానస్య చ పశూనాం చ ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||12||


తస్య దక్షిణాయాం దిశ్యుషాః పుంశ్చలీ మన్త్రో మాగధో విజ్ఞానం వాసో ऽహరుష్ణీషం రాత్రీ కేశా హరితౌ ప్రవర్తౌ కల్మలిర్మణిః ||13||


అమావాస్యా చ పౌర్ణమాసీ చ పరిష్కన్దౌ మనో విపథమ్ |

మాతరిశ్వా చ పవమానశ్చ విపథవాహౌ వాతః సారథీ రేష్మా ప్రతోదః కీర్తిశ్చ యశశ్చ పురఃసరౌ |

అనం కీర్తిర్గఛత్యా యశో గఛతి య ఏవం వేద ||14||స ఉదతిష్ఠత్స ప్రతీచీం దిశమను వ్యచలత్ ||15||


తం వైరూపం చ వైరాజం చాపశ్చ వరుణశ్చ రాజానువ్యచలన్ ||16||


వైరూపాయ చ వై స వైరాజాయ చాద్భ్యశ్చ వరుణాయ చ రాజ్ఞ ఆ వృశ్చతే య ఏవం విద్వాంసం వ్రాత్యముపవదతి ||17||


వైరూపస్య చ వై స వైరాజస్య చాపాం చ వరుణస్య చ రాజ్ఞః ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||18||


తస్య ప్రతీచ్యాం దిశీరా పుంశ్చలీ హసో మాగధో విజ్ఞానం వాసో ऽహరుష్ణీషం రాత్రీ కేశా హరితౌ ప్రవర్తౌ కల్మలిర్మణిః ||19||


అహశ్చ రాత్రీ చ పరిష్కన్దౌ మనో విపథమ్ |

మాతరిశ్వా చ పవమానశ్చ విపథవాహౌ వాతః సారథీ రేష్మా ప్రతోదః కీర్తిశ్చ యశశ్చ పురఃసరౌ |

అనం కీర్తిర్గఛత్యా యశో గఛతి య ఏవం వేద ||20||స ఉదతిష్ఠత్స ఉదీచీం దిశమను వ్యచలత్ ||21||


తం శ్యైతమ్చ నౌధసం చ సప్తర్షయశ్చ సోమశ్చ రాజానువ్యచలన్ ||22||


శ్యైతాయ చ వై స నౌధసాయ చ సప్తర్షిభ్యశ్చ సోమాయ చ రాజ్ఞ ఆ వృశ్చతే య ఏవం విద్వాంసం వ్రాత్యముపవదతి ||23||


శ్యైతస్య చ వై స నౌధసస్య చ సప్తర్షీణాం చ సోమస్య చ రాజ్ఞః ప్రియం ధామ భవతి య ఏవం వేద ||24||


తస్యోదీచ్యాం దిశి విద్యుత్పుంశ్చలీ స్తనయిత్నుర్మాగధో విజ్ఞానం వాసో ऽహరుష్ణీషం రాత్రీ కేశా హరితౌ ప్రవర్తౌ కల్మలిర్మణిః ||25||


శ్రుతం చ విశ్రుతం చ పరిష్కన్దౌ మనో విపథమ్ ||26||


మాతరిశ్వా చ పవమానశ్చ విపథవాహౌ వాతః సారథీ రేష్మా ప్రతోదః |

కీర్తిశ్చ యశశ్చ పురఃసరౌ ||27||


అैనం కీర్తిర్గఛత్యా యశో గఛతి య ఏవం వేద ||28||

అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 3[మార్చు]

స సంవత్సరమూర్ధ్వో ऽతిష్ఠత్తం దేవా అబ్రువన్వ్రాత్య కిం ను తిష్ఠసీతి ||1||


సో ऽబ్రవీదాసన్దీం మే సం భరన్త్వితి ||2||


తస్మై వ్రాత్యాయాసన్దీం సమభరన్ ||3||


తస్యా గ్రీష్మశ్చ వసన్తశ్చ ద్వౌ పాదావాస్తాం శరచ్చ వర్షాశ్చ ద్వౌ ||4||


బృహచ్చ రథంతరం చానూచ్యే ఆస్తాం యజ్ఞాయజ్ఞియం చ వామదేవ్యం చ తిరశ్చ్యే ||5||


ఋచః ప్రాఞ్చస్తన్తవో యజూంషి తిర్యఞ్చః ||6||


వేద ఆస్తరణం బ్రహ్మోపబర్హణమ్ ||7||


సామాసాద ఉద్గీథో ऽపశ్రయః ||8||


తామాసన్దీం వ్రాత్య ఆరోహత్ ||9||


తస్య దేవజనాః పరిష్కన్దా ఆసన్త్సంకల్పాః ప్రహాయ్యా విశ్వాని భూతాన్యుపసదః ||10||


విశ్వాన్యేవాస్య భూతాన్యుపసదో భవన్తి య ఏవం వేద ||11||
అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 4[మార్చు]

తస్మై ప్రాచ్యా దిశః ||1||


వాసన్తౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వన్బృహచ్చ రథంతరం చానుష్ఠాతారౌ ||2||


వాసన్తావేనం మాసౌ ప్రాచ్యా దిశో గోపాయతో బృహచ్చ రథంతరం చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||3||


తస్మై దక్షిణాయా దిశః ||4||


గ్రైష్మౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వన్యజ్ఞాయజ్ఞియం చ వామదేవ్యం చానుష్ఠాతారౌ ||5||


గ్రైష్మావేనం మాసౌ దక్షిణాయా దిశో గోపాయతో యజ్ఞాయజ్ఞియం చ వామదేవ్యం చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||6||


తస్మై ప్రతీచ్యా దిశః ||7||


వార్షికౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వన్వైరూపం చ వైరాజం చానుష్ఠాతారౌ ||8||


వార్షికావేనం మాసౌ ప్రతీచ్యా దిశో గోపాయతో వైరూపం చ వైరాజం చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||9||


తస్మా ఉదీచ్యా దిశః ||10||


శారదౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వం ఛ్యైతం చ నౌధసం చానుష్ఠాతారౌ ||11||


శారదావేనం మాసావుదీచ్యా దిశో గోపాయతః శ్యైతం చ నౌధసం చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||12||


తస్మై ధ్రువాయా దిశః ||13||


హైమనౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వన్భూమిం చాగ్నిం చానుష్ఠాతారౌ ||14||


హైమనావేనం మాసౌ ధ్రువాయా దిశో గోపాయతో భూమిశ్చాగ్నిశ్చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||15||


తస్మా ఊర్ధ్వాయా దిశః ||16||


శైశిరౌ మాసౌ గోప్తారావకుర్వన్దివం చాదిత్యం చానుష్ఠాతారౌ ||17||


శైశిరావేనం మాసావూర్ధ్వాయా దిశో గోపాయతో ద్యౌశ్చాదిత్యశ్చాను తిష్ఠతో య ఏవం వేద ||18||అధర్వణవేదము - కాండము 15 - సూక్తము 5[మార్చు]

తస్మై ప్రాచ్యా దిశో అన్తర్దేశాద్భవమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||1||


భవ ఏనమిష్వాసః ప్రాచ్యా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి ||2||


నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||3||


తస్మై దక్షిణాయా దిశో అన్తర్దేశాచ్ఛర్వమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||4||


శర్వ ఏనమిశ్వాసో దక్షిణాయా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||5||


తస్మై ప్రతీచ్యా దిశో అన్తర్దేశాత్పశుపతిమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||6||


పశుపతిరేనమిష్వాసః ప్రతీచ్యా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి నైనం శర్వో న భవో నేశనో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||7||తస్మా ఉదీచ్యా దిశో అన్తర్దేశాదుగ్రం దేవమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||8||


ఉగ్ర ఏనం దేవ ఇష్వాస ఉదీచ్యా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||9||తస్మై ధ్రువాయా దిశో అన్తర్దేశాద్రుద్రమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||10||


రుద్ర ఏనమిష్వాసో ధ్రువాయా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||11||


తస్మా ఊర్ధ్వాయా దిశో అన్తర్దేశాన్మహాదేవమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||12||


మహాదేవ ఏనమిష్వాస ఊర్ధ్వాయా దిశో అన్తర్దేశాదనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||13||


తస్మై సర్వేభ్యో అన్తర్దేశేభ్య ఈశానమిష్వాసమనుష్ఠాతారమకుర్వన్ ||14||


ఈశాన ఏనమిష్వాసః సర్వేభ్యో అన్తర్దేశేభ్యో ऽనుష్ఠాతాను తిష్ఠతి ||15||


నైనం శర్వో న భవో నేశానో నాస్య పశూన్న సమానాన్హినస్తి య ఏవం వేద ||16||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము