అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 4)దదామీత్యేవ బ్రూయాదను చైనామభుత్సత |

వశాం బ్రహ్మభ్యో యాచద్భ్యస్తత్ప్రజావదపత్యవత్ ||1||


ప్రజయా స వి క్రీణీతే పశుభిశ్చోప దస్యతి |

య ఆర్షేయేభ్యో యాచద్భ్యో దేవానాం గాం న దిత్సతి ||2||


కూటయాస్య సం శీర్యన్తే శ్లోణయా కాతమర్దతి |

బణ్డయా దహ్యన్తే గృహాః కాణయా దీయతే స్వమ్ ||3||


విలోహితో అధిష్ఠానాచ్ఛక్నో విన్దతి గోపతిమ్ |

తథా వశాయాః సంవిద్యం దురదభ్నా హ్యుచ్యసే ||4||


పదోరస్యా అధిష్ఠానాద్విక్లిన్దుర్నామ విన్దతి |

అనామనాత్సం శీర్యన్తే యా ముఖేనోపజిఘ్రతి ||5||


యో అస్యాః కర్ణావాస్కునోత్యా స దేవేషు వృశ్చతే |

లక్ష్మ కుర్వ ఇతి మన్యతే కనీయః కృణుతే స్వమ్ ||6||


యదస్యాః కస్మై చిద్భోగాయ బాలాన్కశ్చిత్ప్రకృన్తతి |

తతః కిశోరా మ్రియన్తే వత్సాంశ్చ ఘాతుకో వృకః ||7||


యదస్యా గోపతౌ సత్యా లోమ ధ్వాఙ్క్షో అజీహిడత్ |

తతః కుమారా మ్రియన్తే యక్ష్మో విన్దత్యనామనాత్ ||8||


యదస్యాః పల్పూలనం శకృద్దాసీ సమస్యతి |

తతో ऽపరూపం జాయతే తస్మాదవ్యేష్యదేనసః ||9||


జాయమానాభి జాయతే దేవాన్త్సబ్రాహ్మణాన్వశా |

తస్మాద్బ్రహ్మభ్యో దేయైషా తదాహుః స్వస్య గోపనమ్ ||10||


య ఏనాం వనిమాయన్తి తేషాం దేవకృతా వశా |

బ్రహ్మజ్యేయం తదబ్రువన్య ఏనాం నిప్రియాయతే ||11||


య ఆర్షేయేభ్యో యాచద్భ్యో దేవానాం గాం న దిత్సతి |

ఆ స దేవేషు వృశ్చతే బ్రాహ్మణానాం చ మన్యవే ||12||


యో అస్య స్యాద్వశాభోగో అన్యామిఛేత తర్హి సః |

హింస్తే అదత్తా పురుషం యాచితాం చ న దిత్సతి ||13||


యథా శేవధిర్నిహితో బ్రాహ్మణానాం తథా వశా |

తామేతదఛాయన్తి యస్మిన్కస్మింశ్చ జాయతే ||14||


స్వమేతదఛాయన్తి యద్వశాం బ్రాహ్మణా అభి |

యథైనానన్యస్మిన్జినీయాదేవాస్యా నిరోధనమ్ ||15||


చరేదేవా త్రైహాయణాదవిజ్ఞాతగదా సతీ |

వశాం చ విద్యాన్నారద బ్రాహ్మణాస్తర్హ్యేష్యాః ||16||


య ఏనామవశామాహ దేవానాం నిహితం నిధిమ్ |

ఉభౌ తస్మై భవాశర్వౌ పరిక్రమ్యేషుమస్యతహ్ ||17||


యో అస్యా ఊధో న వేదాథో అస్యా స్తనానుత |

ఉభయేనైవాస్మై దుహే దాతుం చేదశకద్వశామ్ ||18||


దురదభ్నైనమా శయే యాచితాం చ న దిత్సతి |

నాస్మై కామాః సమృధ్యన్తే యామదత్త్వా చికీర్షతి ||19||


దేవా వశామయాచన్ముఖం కృత్వా బ్రాహ్మణమ్ |

తేషాం సర్వేషామదదద్ధేడం న్యేతి మానుషః ||20||


హేడం పశూనాం న్యేతి బ్రాహ్మణేభ్యో ऽదదద్వశామ్ |

దేవానాం నిహితం భాగం మర్త్యశ్చేన్నిప్రియాయతే ||21||


యదన్యే శతం యాచేయుర్బ్రాహ్మణా గోపతిం వశామ్ |

అథైనాం దేవా అబ్రువన్నేవం హ విదుషో వశా ||22||


య ఏవం విదుషే ऽదత్త్వాథాన్యేభ్యో దదద్వశామ్ |

దుర్గా తస్మా అధిష్ఠానే పృథివీ సహదేవతా ||23||


దేవా వశామయాచన్యస్మిన్నగ్రే అజాయత |

తామేతాం విద్యాన్నారదః సహ దేవైరుదాజత ||24||


అనపత్యమల్పపశుం వశా కృణోతి పూరుషమ్ |

బ్రాహ్మణైశ్చ యాచితామథైనాం నిప్రియాయతే ||25||


అగ్నీషోమాభ్యాం కామాయ మిత్రాయ వరుణాయ చ |

తేభ్యో యాచన్తి బ్రాహ్మణాస్తేష్వా వృశ్చతే ऽదదత్ ||26||


యావదస్యా గోపతిర్నోపశృణుయాదృచః స్వయమ్ |

చరేదస్య తావద్గోషు నాస్య శ్రుత్వా గృహే వసేత్ ||27||


యో అస్యా ఋచ ఉపశ్రుత్యాథ గోష్వచీచరత్ |

ఆయుశ్చ తస్య భూతిం చ దేవా వృశ్చన్తి హీడితాః ||28||


వశా చరన్తీ బహుధా దేవానాం నిహితో నిధిః |

ఆవిష్కృణుష్వ రూపాణి యదా స్థామ జిఘాంసతి ||29||


ఆవిరాత్మానం కృణుతే యదా స్థామ జిఘాంసతి |

అథో హ బ్రహ్మభ్యో వశా యాఞ్చ్యాయ కృణుతే మనః ||30||


మనసా సం కల్పయతి తద్దేవాఁ అపి గఛతి |

తతో హ బ్రహ్మాణో వశాముపప్రయన్తి యాచితుమ్ ||31||


స్వధాకారేణ పితృభ్యో యజ్ఞేన దేవతాభ్యః |

దానేన రాజన్యో వశాయా మాతుర్హేడమ్న గఛతి ||32||


వశా మాతా రాజన్యస్య తథా సంభూతమగ్రశః |

తస్యా ఆహురనర్పణం యద్బ్రహ్మభ్యః ప్రదీయతే ||33||


యథాజ్యం ప్రగృహీతమాలుమ్పేత్స్రుచో అగ్నయే |

ఏవా హ బ్రహ్మభ్యో వశామగ్నయ ఆ వృశ్చతే ऽదదత్ ||34||


పురోడాశవత్సా సుదుఘా లోకే ऽస్మా ఉప తిష్ఠతి |

సాస్మై సర్వాన్కామాన్వశా ప్రదదుషే దుహే ||35||


సర్వాన్కామాన్యమరాజ్యే వశా ప్రదదుషే దుహే |

అథాహుర్నారకం లోకం నిరున్ధానస్య యాచితామ్ ||36||


ప్రవీయమానా చరతి క్రుద్ధా గోపతయే వశా |

వేహతం మా మన్యమానో మృత్యోః పాశేషు బధ్యతామ్ ||37||


యో వేహతం మన్యమానో ऽమా చ పచతే వశామ్ |

అప్యస్య పుత్రాన్పౌత్రాంశ్చ యాచయతే బృహస్పతిః ||38||


మహదేషావ తపతి చరన్తీ గోషు గౌరపి |

అథో హ గోపతయే వశాదదుషే విషం దుహే ||39||


ప్రియం పశూనాం భవతి యద్బ్రహ్మభ్యః ప్రదీయతే |

అథో వశాయాస్తత్ప్రియం యద్దేవత్రా హవిః స్యాత్ ||40||


యా వశా ఉదకల్పయన్దేవా యజ్ఞాదుదేత్య |

తాసాం విలిప్త్యం భీమాముదాకురుత నారదః ||41||


తాం దేవా అమీమాంసన్త వశేయామవశేతి |

తామబ్రవీన్నారద ఏషా వశానాం వశతమేతి ||42||


కతి ను వశా నారద యాస్త్వం వేత్థ మనుష్యజాః |

తాస్త్వా పృఛామి విద్వాంసం కస్యా నాశ్నీయాదబ్రాహ్మణః ||43||


విలిప్త్యా బృహస్పతే యా చ సూతవశా వశా |

తస్యా నాశ్నీయాదబ్రాహ్మణో య ఆశంసేత భూత్యామ్ ||44||


నమస్తే అస్తు నారదానుష్ఠు విదుషే వశా |

కతమాసాం భీమతమా యామదత్త్వా పరాభవేత్ ||45||


విలిప్తీ యా బృహస్పతే ऽథో సూతవశా వశా |

తస్యా నాశ్నీయాదబ్రాహ్మణో య ఆశంసేత భూత్యామ్ ||46||


త్రీణి వై వశాజాతాని విలిప్తీ సూతవశా వశా |

తాః ప్ర యఛేద్బ్రహ్మభ్యః సో ऽనావ్రస్కః ప్రజాపతౌ ||47||


ఏతద్వో బ్రాహ్మణా హవిరితి మన్వీత యాచితః |

వశాం చేదేనం యాచేయుర్యా భీమాదదుషో గృహే ||48||


దేవా వశాం పర్యవదన్న నో ऽదాదితి హీడితాః |

ఏతాభిరృగ్భిర్భేదం తస్మాద్వై స పరాభవత్ ||49||


ఉతైనాం భేదో నాదదాద్వశామిన్ద్రేణ యాచితః |

తస్మాత్తం దేవా ఆగసో ऽవృశ్చన్నహముత్తరే ||50||


యే వశాయా అదానాయ వదన్తి పరిరాపిణహ్ |

ఇన్ద్రస్య మన్యవే జాల్మా ఆ వృశ్చన్తే అచిత్త్యా ||51||


యే గోపతిం పరాణీయాథాహుర్మా దదా ఇతి |

రుద్రస్యాస్తాం తే హేతీం పరి యన్త్యచిత్త్యా ||52||


యది హుతం యద్యహుతామమా చ పచతే వశామ్ |

దేవాన్త్సబ్రాహ్మణానృత్వా జిహ్మో లోకాన్నిరృఛతి ||53||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము