అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 5)శ్రమేణ తపసా సృష్టా బ్రహ్మణా విత్తా ర్తే శ్రితా ||1||


సత్యేనావృతా శ్రియా ప్రావృతా యశసా పరీవృతా ||2||


స్వధయా పరిహితా శ్రద్ధయా పర్యూఢా దీక్షయా గుప్తా యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితా లోకో నిధనమ్ ||3||


బ్రహ్మ పదవాయం బ్రాహ్మణో ऽధిపతిః ||4||


తామాదదానస్య బ్రహ్మగవీం జినతో బ్రాహ్మణం క్షత్రియస్య ||5||


అప క్రామతి సూనృతా వీర్యం పున్యా లక్ష్మీః ||6||ఓజశ్చ తేజశ్చ సహశ్చ బలం చ వాక్చేన్ద్రియం చ శ్రీశ్చ ధర్మశ్చ ||7||


బ్రహ్మ చ క్షత్రం చ రాష్ట్రం చ విశశ్చ త్విషిశ్చ యశశ్చ వర్చశ్చ ద్రవిణం చ ||8||


ఆయుశ్చ రూపం చ నామ చ కీర్తిశ్చ ప్రాణశ్చాపానశ్చ చక్షుశ్చ శ్రోత్రం చ ||9||


పయశ్చ రసశ్చాన్నం చాన్నాద్యం చ ర్తం చ సత్యం చేష్టం చ పూర్తం చ ప్రజా చ పశవశ్చ ||10||


తాని సర్వాణ్యప క్రామన్తి బ్రహ్మగవీమాదదానస్య జినతో బ్రాహ్మణం క్షత్రియస్య ||11||


సైషా భీమా బ్రహ్మగవ్య1ఘవిషా సాక్షాత్కృత్యా కూల్బజమావృతా ||12||


సర్వాణ్యస్యాం ఘోరాణి సర్వే చ మృత్యవః ||13||


సర్వాణ్యస్యాం క్రూరాణి సర్వే పురుషవధాః ||14||


సా బ్రహ్మజ్యం దేవపీయుం బ్రహ్మగవ్యాదీయమానా మృత్యోః పద్వీష ఆ ద్యతి ||15||


మేనిః శతవధా హి సా బ్రహ్మజ్యస్య క్షితిర్హి సా ||16||


తస్మాద్వై బ్రాహ్మణానాం గౌర్దురాధర్షా విజానతా ||17||


వజ్రో ధావన్తీ వైశ్వానర ఉద్వీతా ||18||


హేతిః శపానుత్ఖిదన్తీ మహాదేవో3 ऽపేక్షమాణా ||19||


క్షురపవిరీక్షమాణా వాశ్యమానాభి స్పూర్జతి ||20||


మృత్యుర్హిఙ్కృణ్వత్యుగ్రో దేవః పుఛం పర్యస్యన్తీ ||21||


సర్వజ్యానిః కర్ణౌ వరీవర్జయన్తీ రాజయక్ష్మో మేహన్తీ ||22||


మేనిర్దుహ్యమానా శీర్షక్తిర్దుగ్ధా ||23||


సేదిరుపతిష్ఠన్తీ మిథోయోధః పరామృష్టా ||24||


శరవ్యా ముఖే ऽపినహ్యమాన ఋతిర్హన్యమానా ||25||


అఘవిషా నిపతన్తీ తమో నిపతితా ||26||


అనుగఛన్తీ ప్రాణానుప దాసయతి బ్రహ్మగవీ బ్రహ్మజ్యస్య ||27||


వైరం వికృత్యమానా పౌత్రాద్యం విభాజ్యమానా ||28||


దేవహేతిర్హ్రియమాణా వ్యృద్ధిర్హృతా ||29||


పాప్మాధిధీయమానా పారుష్యమవధీయమానా ||30||


విషం ప్రయస్యన్తీ తక్మా ప్రయస్తా ||31||


అఘం ప్రచ్యమానా దుష్వప్న్యం పక్వా ||32||


మూలబర్హణీ పర్యాక్రియమాణా క్షితిః పర్యాకృతా ||33||


అసంజ్ఞా గన్ధేన శుగుద్ధ్రియమాణాశీవిష ఉద్ధృతా ||34||


అభూతిరుపహ్రియమాణా పరాభూతిరుపహృతా ||35||


శర్వః క్రుద్ధః పిశ్యమానా శిమిదా పిశితా ||36||


అవర్తిరశ్యమానా నిరృతిరశితా ||37||


అశితా లోకాచ్ఛినత్తి బ్రహ్మగవీ బ్రహ్మజ్యమస్మాచ్చాముష్మాచ్చ ||38||తస్యా ఆహననం కృత్యా మేనిరాశసనం వలగ ఊబధ్యమ్ ||39||


అస్వగతా పరిహ్ణుతా ||40||


అగ్నిః క్రవ్యాద్భూత్వా బ్రహ్మగవీ బ్రహ్మజ్యం ప్రవిశ్యాత్తి ||41||


సర్వాస్యాఙ్గా పర్వా మూలాని వృశ్చతి ||42||


ఛినత్త్యస్య పితృబన్ధు పరా భావయతి మాతృబన్ధు ||43||


వివాహాం జ్ఞాతీన్త్సర్వానపి క్షాపయతి బ్రహ్మగవీ బ్రహ్మజ్యస్య క్షత్రియేణాపునర్దీయమానా ||44||


అవాస్తుమేనమస్వగమప్రజసం కరోత్యపరాపరణో భవతి క్షీయతే ||45||


య ఏవం విదుషో బ్రాహ్మణస్య క్షత్రియో గామాదత్తే ||46||


క్షిప్రం వై తస్యాహననే గృధ్రాః కుర్వత అలబమ్ ||47||


క్షిప్రం వై తస్యాదహనం పరి నృత్యన్తి కేశినీరాఘ్నానాః పాణినోరసి కుర్వాణాః పాపమైలబమ్ ||48||


క్షిప్రం వై తస్య వాస్తుషు వృకాః కుర్వత అలబమ్ ||49||


క్షిప్రం వై తస్య పృఛన్తి యత్తదాసీదిదం ను తాదితి ||50||


ఛిన్ధ్యా ఛిన్ధి ప్ర ఛిన్ధ్యపి క్షాపయ క్షాపయ ||51||


ఆదదానమాఙ్గిరసి బ్రహ్మజ్యముప దాసయ ||52||


వైశ్వదేవీ హ్యుచ్యసే కృత్యా కూల్బజమావృతా ||53||


ఓషన్తీ సమోషన్తీ బ్రహ్మణో వజ్రః ||54||


క్షురపవిర్మృత్యుర్భూత్వా వి ధావ త్వమ్ ||55||


ఆ దత్సే జినతాం వర్చ ఇష్టం పూర్తం చాశిషః ||56||


ఆదాయ జీతం జీతాయ లోకే ऽముష్మిన్ప్ర యఛసి ||57||


అఘ్న్యే పదవీర్భవ బ్రాహ్మణస్యాభిశస్త్యా ||58||


మేనిః శరవ్యా భవాఘాదఘవిషా భవ ||59||


అఘ్న్యే ప్ర శిరో జహి బ్రహ్మజ్యస్య కృతాగసో దేవపీయోరరాధసః ||60||


త్వయా ప్రమూర్ణం మృదితమగ్నిర్దహతు దుశ్చితమ్ ||61||


వృశ్చ ప్ర వృశ్చ సం వృశ్చ దహ ప్ర దహ సం దహ ||62||


బ్రహ్మజ్యం దేవ్యఘ్న్య ఆ మూలాదనుసందహ ||63||


యథాయాద్యమసాదనాత్పాపలోకాన్పరావతః ||64||


ఏవా త్వం దేవ్యఘ్న్యే బ్రహ్మజ్యస్య కృతాగసో దేవపీయోరరాధసః ||65||


వజ్రేణ శతపర్వణా తీక్ష్ణేన క్షురభృష్టినా ||66||


ప్ర స్కన్ధాన్ప్ర శిరో జహి ||67||


లోమాన్యస్య సం ఛిన్ధి త్వచమస్య వి వేష్టయ ||68||


మాంసాన్యస్య శాతయ స్నావాన్యస్య సం వృహ ||69||


అస్థీన్యస్య పీడయ మజ్జానమస్య నిర్జహి ||70||


సర్వాస్యాఙ్గా పర్వాణి వి శ్రథయ ||71||


అగ్నిరేనం క్రవ్యాత్పృథివ్యా నుదతాముదోషతు వాయురన్తరిక్షాన్మహతో వరిమ్ణః ||72||


సూర్య ఏనం దివః ప్ర ణుదతాం న్యోషతు ||73||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము