అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 3)పుమాన్పుంసో ऽధి తిష్ఠ చర్మేహి తత్ర హ్వయస్వ యతమా ప్రియా తే |

యావన్తావగ్రే ప్రథమం సమేయథుస్తద్వాం వయో యమరాజ్యే సమానమ్ ||1||


తావద్వాం చక్షుస్తతి వీర్యాణి తావత్తేజస్తతిధా వాజినాని |

అగ్నిః శరీరం సచతే యదైధో ऽధా పక్వాన్మిథునా సం భవాథః ||2||


సమస్మింల్లోకే సము దేవయానే సం స్మా సమేతం యమరాజ్యేషు |

పూతౌ పవిత్రైరుప తద్ధ్వయేథాం యద్యద్రేతో అధి వాం సంబభూవ ||3||


ఆపస్పుత్రాసో అభి సం విశధ్వమిమం జీవం జీవధన్యాః సమేత్య |

తాసాం భజధ్వమమృతం యమాహురోదనం పచతి వాం జనిత్రీ ||4||


యం వాం పితా పచతి యం చ మాతా రిప్రాన్నిర్ముక్త్యై శమలాచ్చ వాచః |

స ఓదనః శతధారః స్వర్గ ఉభే వ్యాప నభసీ మహిత్వా ||5||


ఉభే నభసీ ఉభయాంశ్చ లోకాన్యే యజ్వనామభిజితాః స్వర్గాః |

తేషాం జ్యోతిష్మాన్మధుమాన్యో అగ్రే తస్మిన్పుత్రైర్జరసి సం శ్రయేథామ్ ||6||


ప్రాచీంప్రాచీం ప్రదిశమా రభేథామేతం లోకం శ్రద్దధానాః సచన్తే |

యద్వాం పక్వం పరివిష్టమగ్నౌ తస్య గుప్తయే దంపతీ సం శ్రయేథామ్ ||7||


దక్షిణాం దిశమభి నక్షమాణౌ పర్యావర్తేథామభి పాత్రమేతత్ |

తస్మిన్వాం యమః పితృభిః సంవిదానః పక్వాయ శర్మ బహులం ని యఛాత్ ||8||


ప్రతీచీ దిశామియమిద్వరం యస్యాం సోమో అధిపా మృడితా చ |

తస్యాం శ్రయేథాం సుకృతః సచేథామధా పక్వాన్మిథునా సం భవాథః ||9||


ఉత్తరం రాష్ట్రం ప్రజయోత్తరావద్దిశాముదీచీ కృణవన్నో అగ్రమ్ |

పాఙ్క్తం ఛన్దః పురుషో బభూవ విశ్వైర్విశ్వాఙ్గైః సహ సం భవేమ ||10||


ధ్రువేయం విరాణ్నమో అస్త్వస్యై శివా పుత్రేభ్య ఉత మహ్యమస్తు |

సా నో దేవ్యదితే విశ్వవార ఇర్య ఇవ గోపా అభి రక్ష పక్వమ్ ||11||


పితేవ పుత్రానభి సం స్వజస్వ నః శివా నో వాతా ఇహ వాన్తు భూమౌ |

యమోదనం పచతో దేవతే ఇహ తం నస్తప ఉత సత్యం చ వేత్తు ||12||


యద్యద్కృష్ణః శకున ఏహ గత్వా త్సరన్విషక్తం బిల ఆససాద |

యద్వా దాస్యార్ద్రహస్తా సమఙ్క్త ఉలూఖలం ముసలం శుమ్భతాపః ||13||


అయం గ్రావా పృథుబుధ్నో వయోధాః పూతః పవిత్రైరప హన్తు రక్షః |

ఆ రోహ చర్మ మహి శర్మ యఛ మా దంపతీ పౌత్రమఘం ని గాతామ్ ||14||


వనస్పతిః సహ దేవైర్న ఆగన్రక్షః పిశాచాఁ అపబాధమానః |

స ఉచ్ఛ్రయాతై ప్ర వదాతి వాచం తేన లోకాఁ అభి సర్వాన్జయేమ ||15||


సప్త మేధాన్పశవః పర్యగృహ్ణన్య ఏషాం జ్యోతిష్మాఁ ఉత యశ్చకర్శ |

త్రయస్త్రింశద్దేవతాస్తాన్సచన్తే స నః స్వర్గమభి నేష లోకమ్ ||16||


స్వర్గం లోకమభి నో నయాసి సం జాయయా సహ పుత్రైః స్యామ |

గృహ్ణామి హస్తమను మైత్వత్ర మా నస్తారీన్నిరృతిర్మో అరాతిః ||17||


గ్రాహిం పాప్మానమతి తాఁ అయామ తమో వ్యస్య ప్ర వదాసి వల్గు |

వానస్పత్య ఉద్యతో మా జిహింసీర్మా తణ్డులం వి శరీర్దేవయన్తమ్ ||18||


విశ్వవ్యచా ఘృతపృష్ఠో భవిష్యన్త్సయోనిర్లోకముప యాహ్యేతమ్ |

వర్షవృద్ధముప యఛ శూర్పం తుషం పలావానప తద్వినక్తు ||19||


త్రయో లోకాః సంమితా బ్రాహ్మణేన ద్యౌరేవాసౌ పృథివ్య1న్తరిక్షమ్ |

అంశూన్గృభీత్వాన్వారభేథామా ప్యాయన్తాం పునరా యన్తు శూర్పమ్ ||20||


పృథగ్రూపాణి బహుధా పశూనామేకరూపో భవసి సం సమృద్ధ్యా |

ఏతాం త్వచం లోహినీం తాం నుదస్వ గ్రావా శుమ్భాతి మలగ ఇవ వస్త్రా ||21||


పృథివీం త్వా పృథివ్యామా వేశయామి తనూః సమానీ వికృతా త ఏషా |

యద్యద్ద్యుత్తం లిఖితమర్పణేన తేన మా సుస్రోర్బ్రహ్మణాపి తద్వపామి ||22||


జనిత్రీవ ప్రతి హర్యాసి సూనుం సం త్వా దధామి పృథివీం పృథివ్యా |

ఉఖా కుమ్భీ వేద్యాం మా వ్యథిష్ఠా యజ్ఞాయుధైరాజ్యేనాతిషక్తా ||23||


అగ్నిః పచన్రక్షతు త్వా పురస్తాదిన్ద్రో రక్షతు దక్షిణతో మరుత్వాన్ |

వరుణస్త్వా దృంహాద్ధరుణే ప్రతీచ్యా ఉత్తరాత్త్వా సోమః సం దదాతై ||24||


పూతాః పవిత్రైః పవన్తే అభ్రాద్దివం చ యన్తి పృథివీం చ లోకాన్ |

తా జీవలా జీవధన్యాః ప్రతిష్ఠాః పాత్ర ఆసిక్తాః పర్యగ్నిరిన్ధామ్ ||25||


ఆ యన్తి దివః పృథివీం సచన్తే భూమ్యాః సచన్తే అధ్యన్తరిక్షమ్ |

శుద్ధాః సతీస్తా ఉ శుమ్భన్త ఏవ తా నః స్వర్గమభి లోకం నయన్తు ||26||


ఉతేవ ప్రభ్వీరుత సంమితాస ఉత శుక్రాః శుచయశ్చామృతాసః |

తా ఓదనం దంపతిభ్యాం ప్రశిష్టా ఆపః శిక్షన్తీః పచతా సునాథాః ||27||


సంఖ్యాతా స్తోకాః పృథివీం సచన్తే ప్రాణాపానైః సంమితా ఓషధీభిః |

అసంఖ్యాతా ఓప్యమానాః సువర్ణాః సర్వం వ్యాపుః శుచయః శుచిత్వమ్ ||28||


ఉద్యోధన్త్యభి వల్గన్తి తప్తాః పేనమస్యన్తి బహులాంశ్చ బిన్దూన్ |

యోషేవ దృష్ట్వా పతిమృత్వియాయైతైస్తణ్డులైర్భవతా సమాపః ||29||


ఉత్థాపయ సీదతో బుధ్న ఏనానద్భిరాత్మానమభి సం స్పృశన్తామ్ |

అమాసి పాత్రైరుదకం యదేతన్మితాస్తణ్డులాః ప్రదిశో యదీమాః ||30||


ప్ర యఛ పర్శుం త్వరయా హరౌసమహింసన్త ఓషధీర్దాన్తు పర్వన్ |

యాసాం సోమః పరి రాజ్యం బభూవామన్యుతా నో వీరుధో భవన్తు ||31||


నవం బర్హిరోదనాయ స్తృణీత ప్రియం హృదశ్చక్షుషో వల్గ్వస్తు |

తస్మిన్దేవాః సహ దైవీర్విశన్త్విమం ప్రాశ్నన్త్వృతుభిర్నిషద్య ||32||


వనస్పతే స్తీర్ణమా సీద బర్హిరగ్నిష్టోభైః సంమితో దేవతాభిః |

త్వష్ట్రేవ రూపం సుకృతం స్వధిత్యైనా ఏహాః పరి పాత్రే దదృశ్రామ్ ||33||


షష్ట్యాం శరత్సు నిధిపా అభీఛాత్స్వః పక్వేనాభ్యశ్నవాతై |

ఉపైనం జీవాన్పితరశ్చ పుత్రా ఏతం స్వర్గం గమయాన్తమగ్నేః ||34||


ధర్తా ధ్రియస్వ ధరుణే పృథివ్యా అచ్యుతం త్వా దేవతాశ్చ్యావయన్తు |

తం త్వా దంపతీ జీవన్తౌ జీవపుత్రావుద్వాసయాతః పర్యగ్నిధానాత్ ||35||


సర్వాన్త్సమాగా అభిజిత్య లోకాన్యావన్తః కామాః సమతీతృపస్తాన్ |

వి గాహేథామాయవనం చ దర్విరేకస్మిన్పాత్రే అధ్యుద్ధరైనమ్ ||36||


ఉప స్తృణీహి ప్రథయ పురస్తాద్ఘృతేన పాత్రమభి ఘారయైతత్ |

వాశ్రేవోస్రా తరుణం స్తనస్యుమిమం దేవాసో అభిహిఙ్కృణోత ||37||


ఉపాస్తరీరకరో లోకమేతమురుః ప్రథతామసమః స్వర్గః |

తస్మిం ఛ్రయాతై మహిషః సుపర్ణో దేవా ఏనం దేవతాభ్యః ప్ర యఛాన్ ||38||


యద్యజ్జాయా పచతి త్వత్పరఃపరః పతిర్వా జాయే త్వత్తిరః |

సం తత్సృజేథాం సహ వాం తదస్తు సంపాదయన్తౌ సహ లోకమేకమ్ ||39||


యావన్తో అస్యాః పృథివీం సచన్తే అస్మత్పుత్రాః పరి యే సంబభూవుహ్ |

సర్వాంస్తాఁ ఉప పాత్రే హ్వయేథాం నాభిం జానానాః శిశవః సమాయాన్ ||40||


వసోర్యా ధారా మధునా ప్రపీనా ఘృతేన మిశ్రా అమృతస్య నాభయః |

సర్వాస్తా అవ రున్ధే స్వర్గః షష్ట్యాం శరత్సు నిధిపా అభీఛాత్ ||41||


నిధిం నిధిపా అభ్యేనమిఛాదనీశ్వరా అభితః సన్తు యే ऽన్యే |

అస్మాభిర్దత్తో నిహితః స్వర్గస్త్రిభిః కాణ్డైస్త్రీన్త్స్వర్గానరుక్షత్ ||42||


అగ్నీ రక్షస్తపతు యద్విదేవం క్రవ్యాద్పిశాచ ఇహ మా ప్ర పాస్త |

నుదామ ఏనమప రుధ్మో అస్మదాదిత్యా ఏనమఙ్గిరసః సచన్తామ్ ||43||


ఆదిత్యేభ్యో అఙ్గిరోభ్యో మధ్విదం ఘృతేన మిశ్రం ప్రతి వేదయామి |

శుద్ధహస్తౌ బ్రాహ్మణస్యానిహత్యైతం స్వర్గం సుకృతావపీతమ్ ||44||


ఇదం ప్రాపముత్తమం కాణ్డమస్య యస్మాల్లోకాత్పరమేష్ఠీ సమాప |

ఆ సిఞ్చ సర్పిర్ఘృతవత్సమఙ్గ్ధ్యేష భాగో అఙ్గిరసో నో అత్ర ||45||


సత్యాయ చ తపసే దేవతాభ్యో నిధిం శేవధిం పరి దద్మ ఏతమ్ |

మా నో ద్యూతే ऽవ గాన్మా సమిత్యాం మా స్మాన్యస్మా ఉత్సృజతా పురా మత్ ||46||


అహం పచామ్యహం దదామి మమేదు కర్మన్కరుణే ऽధి జాయా |

కౌమారో లోకో అజనిష్ట పుత్రో ऽన్వారభేథాం వయ ఉత్తరావత్ ||47||


న కిల్బిషమత్ర నాధారో అస్తి న యన్మిత్రైః సమమమాన ఏతి |

అనూనం పాత్రం నిహితం న ఏతత్పక్తారం పక్వః పునరా విశాతి ||48||


ప్రియం ప్రియాణాం కృణవామ తమస్తే యన్తు యతమే ద్విషన్తి |

ధేనురనడ్వాన్వయోవయ ఆయదేవ పౌరుషేయమప మృత్యుం నుదన్తు ||49||


సమగ్నయః విదురన్యో అన్యం య ఓషధీః సచతే యశ్చ సిన్ధూన్ |

యావన్తో దేవా దివ్యాతపన్తి హిరణ్యం జ్యోతిః పచతో బభూవ ||50||


ఏషా త్వచాం పురుషే సం బభూవానగ్నాః సర్వే పశవో యే అన్యే |

క్షత్రేణాత్మానం పరి ధాపయాథో ऽమోతం వాసో ముఖమోదనస్య ||51||


యదక్షేషు వదా యత్సమిత్యాం యద్వా వదా అనృతం విత్తకామ్యా |

సమానం తన్తుమభి సమ్వసానౌ తస్మిన్త్సర్వం శమలం సాదయాథః ||52||


వర్షం వనుష్వాపి గఛ దేవాంస్త్వచో ధూమం పర్యుత్పాతయాసి |

విశ్వవ్యచా ఘృతపృష్ఠో భవిష్యన్త్సయోనిర్లోకముప యాహ్యేతమ్ ||53||


తన్వం స్వర్గో బహుధా వి చక్రే యథా విద ఆత్మన్నన్యవర్ణామ్ |

అపాజైత్కృష్ణాం రుశతీం పునానో యా లోహినీ తాం తే అగ్నౌ జుహోమి ||54||


ప్రాచ్యై త్వా దిశే ऽగ్నయే ऽధిపతయే ऽసితాయ రక్షిత్ర ఆదిత్యాయేషుమతే |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||55||


దక్షిణాయై త్వా దిశ ఇన్ద్రాయాధిపతయే తిరశ్చిరాజయే రక్షిత్రే యమాయేషుమతే |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||56||


ప్రతీచ్యై త్వా దిశే వరుణాయాధిపతయే పృదాకవే రక్షిత్రే ऽన్నాయేషుమతే |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||57||


ఉదీచ్యై త్వా దిశే సోమాయాధిపతయే స్వజాయ రక్షిత్రే ऽశన్యా ఇషుమత్యై |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||58||


ధ్రువాయై త్వా దిశే విష్ణవే ऽధిపతయే కల్మాషగ్రీవాయ రక్షిత్ర ఓషధీభ్య ఇషుమతీభ్యః |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||59||


ఊర్ధ్వాయై త్వా దిశే బృహస్పతయే ऽధిపతయే శ్విత్రాయ రక్షిత్రే వర్షాయేషుమతే |

ఏతం పరి దద్మస్తం నో గోపాయతాస్మాకమైతోః |

దిష్టం నో అత్ర జరసే ని నేషజ్జరా మృత్యవే పరి ణో దదాత్వథ పక్వేన సహ సం భవేమ ||60||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము