అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 2)నడమా రోహ న తే అత్ర లోక ఇదం సీసం భాగధేయం త ఏహి |

యో గోషు యక్ష్మః పురుషేషు యక్ష్మస్తేన త్వం సాకమధరాఙ్పరేహి ||1||


అఘశంసదుఃశంసాభ్యాం కరేణానుకరేణ చ |

యక్ష్మం చ సర్వం తేనేతో మృత్యుం చ నిరజామసి ||2||


నిరితో మృత్యుం నిరృతిం నిరరాతిమజామసి |

యో నో ద్వేష్టి తమద్ధ్యగ్నే అక్రవ్యాద్యము ద్విష్మస్తము తే ప్ర సువామసి ||3||


యద్యగ్నిః క్రవ్యాద్యది వా వ్యాఘ్ర ఇమం గోష్ఠం ప్రవివేశాన్యోకాః |

తం మాషాజ్యం కృత్వా ప్ర హిణోమి దూరం స గఛత్వప్సుషదో ऽప్యగ్నీన్ ||4||


యత్త్వా క్రుద్ధాః ప్రచక్రుర్మన్యునా పురుషే మృతే |

సుకల్పమగ్నే తత్త్వయా పునస్త్వోద్దీపయామసి ||5||


పునస్త్వాదిత్యా రుద్రా వసవః పునర్బ్రహ్మా వసునీతిరగ్నే |

పునస్త్వా బ్రహ్మణస్పతిరాధాద్దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ ||6||


యో అగ్నిః క్రవ్యాత్ప్రవివేశ నో గృహమిమం పశ్యన్నితరం జాతవేదసమ్ |

తం హరామి పితృయజ్ఞాయ దూరం స ఘర్మమిన్ధాం పరమే సధస్థే ||7||


క్రవ్యాదమగ్నిం ప్ర హిణోమి దూరమ్యమరాజ్ఞో గఛతు రిప్రవాహః |

ఇహాయమితరో జాతవేదా దేవో దేవేభ్యో హవ్యం వహతు ప్రజానన్ ||8||


క్రవ్యాదమగ్నిమిషితో హరామి జనాన్దృంహన్తం వజ్రేణ మృత్యుమ్ |

ని తం శాస్మి గార్హపత్యేన విద్వాన్పితౄణాం లోకే ऽపి భాగో అస్తు ||9||


క్రవ్యాదమగ్నిం శశమానముక్థ్య1ం ప్ర హిణోమి పథిభిః పితృయాణైః |

మా దేవయానైః పునరా గా అత్రైవైధి పితృషు జాగృహి త్వమ్ ||10||


సమిన్ధతే సంకసుకం స్వస్తయే శుద్ధా భవన్తః శుచయః పావకాః |

జహాతి రిప్రమత్యేన ఏతి సమిద్ధో అగ్నిః సుపునా పునాతి ||11||


దేవో అగ్నిః సంకసుకో దివస్పృష్ఠాన్యారుహత్ |

ముచ్యమానో నిరేణసో ऽమోగస్మాఁ అశస్త్యాః ||12||


అస్మిన్వయం సంకసుకే అగ్నౌ రిప్రాణి మృజ్మహే |

అభూమ యజ్ఞియాః శుద్ధాః ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ ||13||


సంకసుకో వికసుకో నిరృథో యశ్చ నిస్వరః |

తే తే యక్ష్మం సవేదసో దూరాద్దూరమనీనశన్ ||14||


యో నో అశ్వేషు వీరేషు యో నో గోష్వజావిషు |

క్రవ్యాదం నిర్నుదామసి యో అగ్నిర్జనయోపనః ||15||


అన్యేభ్యస్త్వా పురుషేభ్యో గోభ్యో అశ్వేభ్యస్త్వా |

నిః క్రవ్యాదం నుదామసి యో అగ్నిర్జీవితయోపనః ||16||


యస్మిన్దేవా అమృజత యస్మిన్మనుష్యా ఉత |

తస్మిన్ఘృతస్తావో మృష్ట్వా త్వమగ్నే దివం రుహ ||17||


సమిద్ధో అగ్న ఆహుత స నో మాభ్యపక్రమీః |

అత్రైవ దీదిహి ద్యవి జ్యోక్చ సూర్యం దృశే ||18||


సీసే మృడ్ఢ్వం నదే మృడ్ఢ్వమగ్నౌ సంకసుకే చ యత్ |

అథో అవ్యాం రామాయాం శీర్షక్తిముపబర్హణే ||19||


సీసే మలం సాదయిత్వా శీర్షక్తిముపబర్హణే |

అవ్యామసిక్న్యాం మృష్ట్వా శుద్ధా భవత యజ్ఞియాః ||20||


పరం మృత్యో అను పరేహి పన్థాం యస్త ఏష ఇతరో దేవయానాత్ |

చక్షుష్మతే శృణ్వతే తే బ్రవీమీహేమే వీరా బహవో భవన్తు ||21||


ఇమే జీవా వి మృతైరావవృత్రన్నభూద్భద్రా దేవహుతిర్నో అద్య |

ప్రాఞ్చో అగామ నృతయే హసాయ సువీరాసో విదథమా వదేమ ||22||


ఇమం జీవేభ్యః పరిధిం దధామి మైషాం ను గాదపరో అర్థమేతమ్ |

శతం జీవన్తః శరదః పురూచీస్తిరో మృత్యుం దధతామ్పర్వతేన ||23||


ఆ రోహతాయుర్జరసం వృణానా అనుపూర్వం యతమానా యతి స్థ |

తాన్వస్త్వష్టా సుజనిమా సజోషాః సర్వమాయుర్నయతు జీవనాయ ||24||


యథాహాన్యనుపూర్వం భవన్తి యథ ర్తవ ఋతుభిర్యన్తి సాకమ్ |

యథా న పూర్వమపరో జహాత్యేవా ధాతరాయూంషి కల్పయైషామ్ ||25||


అశ్మన్వతీ రీయతే సం రభధ్వం వీరయధ్వం ప్ర తరతా సఖాయః |

అత్రా జహీత యే అసన్దురేవా అనమీవానుత్తరేమాభి వాజాన్ ||26||


ఉత్తిష్ఠతా ప్ర తరతా సఖాయో ऽశ్మన్వతీ నదీ స్యన్దత ఇయమ్ |

అత్రా జహీత యే అసన్నశివాః శివాన్త్స్యోనానుత్తరేమాభి వాజాన్ ||27||


వైశ్వదేవీం వర్చసా ఆ రభధ్వం శుద్ధా భవన్తః శుచయః పావకాః |

అతిక్రామన్తో దురితా పదాని శతం హిమాః సర్వవీరా మదేమ ||28||


ఉదీచీనైః పథిభిర్వాయుమద్భిరతిక్రామన్తో ऽవరాన్పరేభిః |

త్రిః సప్త కృత్వ ఋషయః పరేతా మృత్యుం ప్రత్యౌహన్పదయోపనేన ||29||


మృత్యోః పదం యోపయన్త ఏత ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః |

ఆసీనా మృత్యుం నుదతా సధస్థే ऽథ జీవాసో విదథమా వదేమ ||30||


ఇమా నారీరవిధవాః సుపత్నీరాఞ్జనేన సర్పిషా సం స్పృశన్తామ్ |

అనశ్రవో అనమీవాః సురత్నా ఆ రోహన్తు జనయో యోనిమగ్రే ||31||


వ్యాకరోమి హవిషాహమేతౌ తౌ బ్రహ్మణా వ్యహం కల్పయామి |

స్వధాం పితృభ్యో అజరాం కృణోమి దీర్ఘేణాయుషా సమిమాన్త్సృజామి ||32||


యో నో అగ్నిః పితరో హృత్స్వన్తరావివేశామృతో మర్త్యేషు |

మయ్యహం తం పరి గృహ్ణామి దేవం మా సో అస్మాన్ద్విక్షత మా వయం తమ్ ||33||


అపావృత్య గార్హపత్యాత్క్రవ్యాదా ప్రేత దక్షిణా |

ప్రియం పితృభ్య ఆత్మనే బ్రహ్మభ్యః కృణుతా ప్రియమ్ ||34||


ద్విభాగధనమాదాయ ప్ర క్షిణాత్యవర్త్యా |

అగ్నిః పుత్రస్య జ్యేష్ఠస్య యః క్రవ్యాదనిరాహితహ్ ||35||


యత్కృషతే యద్వనుతే యచ్చ వస్నేన విన్దతే |

సర్వం మర్త్యస్య తన్నాస్తి క్రవ్యాచ్చేదనిరాహితః ||36||


అయజ్ఞియో హతవర్చా భవతి నైనేన హవిరత్తవే |

ఛినత్తి కృష్యా గోర్ధనాద్యం క్రవ్యాదనువర్తతే ||37||


ముహుర్గృధ్యైః ప్ర వదత్యార్తిమ్మర్త్యో నీత్య |

క్రవ్యాద్యానగ్నిరన్తికాదనువిద్వాన్వితావతి ||38||


గ్రాహ్యా గృహాః సం సృజ్యన్తే స్త్రియా యన్మ్రియతే పతిః |

బ్రహ్మైవ విద్వానేష్యో3 యః క్రవ్యాదం నిరాదధత్ ||39||


యద్రిప్రం శమలం చకృమ యచ్చ దుష్కృతమ్ |

ఆపో మా తస్మాచ్ఛుమ్భన్త్వగ్నేః సంకసుకాచ్చ యత్ ||40||


తా అధరాదుదీచీరావవృత్రన్ప్రజానైతీః పథిభిర్దేవయానైః |

పర్వతస్య వృషభస్యాధి పృష్ఠే నవాశ్చరన్తి సరితః పురాణీః ||41||


అగ్నే అక్రవ్యాన్నిః క్రవ్యాదం నుదా దేవయజనం వహ ||42||


ఇమం క్రవ్యాదా వివేశాయం క్రవ్యాదమన్వగాత్ |

వ్యాగ్రౌ కృత్వా నానానం తం హరామి శివాపరమ్ ||43||


అన్తర్ధిర్దేవానాం పరిధిర్మనుష్యాణామగ్నిర్గార్హ్పత్య ఉభయానన్తరా శ్రితః ||44||


జీవానామాయుః ప్ర తిర త్వమగ్నే పితౄణాం లోకమపి గఛన్తు యే మృతాః |

సుగార్హపత్యో వితపన్నరాతిముషాముషాం శ్రేయసీం ధేహ్యస్మై ||45||


సర్వానగ్నే సహమానః సపత్నానైషామూర్జం రయిమస్మాసు ధేహి ||46||


ఇమమిన్ద్రం వహ్నిం పప్రిమన్వారభధ్వం స వో నిర్వక్షద్దురితాదవద్యాత్ |

తేనాప హత శరుమాపతన్తం తేన రుద్రస్య పరి పాతాస్తామ్ ||47||


అనడ్వాహం ప్లవమన్వారభధ్వం స వో నిర్వక్షద్దురితాదవద్యాత్ |

ఆ రోహత సవితుర్నావమేతాం షడ్భిరుర్వీభిరమతిం తరేమ ||48||


అహోరాత్రే అన్వేషి బిభ్రత్క్షేమ్యస్తిష్ఠన్ప్రతరణః సువీరః |

అనాతురాన్త్సుమనసస్తల్ప బిభ్రజ్జ్యోగేవ నః పురుషగన్ధిరేధి ||49||


తే దేవేభ్య ఆ వృశ్చన్తే పాపం జీవన్తి సర్వదా |

క్రవ్యాద్యానగ్నిరన్తికాదశ్వ ఇవానువపతే నడమ్ ||50||


యే ऽశ్రద్ధా ధనకామ్యా క్రవ్యాదా సమాసతే |

తే వా అన్యేషాం కుమ్భీం పర్యాదధతి సర్వదా ||51||


ప్రేవ పిపతిషతి మనసా ముహురా వర్తతే పునః |

క్రవ్యాద్యానగ్నిరన్తికాదనువిద్వాన్వితావతి ||52||


అవిః కృష్ణా భాగధేయం పశూనాం సీసం క్రవ్యాదపి చన్ద్రం త ఆహుః |

మాషాః పిష్టా భాగధేయం తే హవ్యమరణ్యాన్యా గహ్వరం సచస్వ ||53||


ఇషీకాం జరతీమిష్ట్వా తిల్పిఞ్జం దణ్డనం నడమ్ |

తమిన్ద్ర ఇధ్మమ్కృత్వా యమస్యాగ్నిం నిరాదధౌ ||54||


ప్రత్యఞ్చమర్కం ప్రత్యర్పయిత్వా ప్రవిద్వాన్పన్థాం వి హ్యావివేశ |

పరామీషామసూన్దిదేశ దీర్ఘేణాయుషా సమిమాన్త్సృజామి ||55||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము