అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 12 - సూక్తము 1)సత్యం బృహదృతముగ్రం దీక్షా తపో బ్రహ్మ యజ్ఞః పృథివీం ధారయన్తి |

సా నో భూతస్య భవ్యస్య పత్న్యురుం లోకం పృథివీ నః కృణోతు ||1||


అసంబాధం మధ్యతో మానవానాం యస్యా ఉద్వతః ప్రవతః సమం బహు |

నానావీర్యా ఓషధీర్యా బిభర్తి పృథివీ నః ప్రథతాం రాధ్యతాం నః ||2||


యస్యాం సముద్ర ఉత సిన్ధురాపో యస్యామన్నం కృష్టయః సంబభూవుః |

యస్యామిదం జిన్వతి ప్రాణదేజత్సా నో భూమిః పూర్వపేయే దధాతు ||3||


యస్యాశ్చతస్రః ప్రదిశః పృథివ్యా యస్యామన్నమ్కృష్టయః సంబభూవుః |

యా బిభర్తి బహుధా ప్రాణదేజత్సా నో భూమిర్గోష్వప్యన్నే దధాతు ||4||


యస్యాం పూర్వే పూర్వజనా విచక్రిరే యస్యాం దేవా అసురానభ్యవర్తయన్ |

గవామశ్వానాం వయసశ్చ విష్ఠా భగం వర్చః పృథివీ నో దధాతు ||5||


విశ్వంభరా వసుధానీ ప్రతిష్ఠా హిరణ్యవక్షా జగతో నివేశనీ |

వైశ్వానరం బిభ్రతీ భూమిరగ్నిమిన్ద్రఋషభా ద్రవిణే నో దధాతు ||6||


యాం రక్షన్త్యస్వప్నా విశ్వదానీం దేవా భూమిం పృథివీమప్రమాదమ్ |

సా నో మధు ప్రియం దుహామథో ఉక్షతు వర్చసా ||7||


యార్ణవే ऽధి సలిలమగ్ర ఆసీత్యాం మాయాభిరన్వచరన్మనీషిణః |

యస్యా హృదయం పరమే వ్యోమన్త్సత్యేనావృతమమృతం పృథివ్యాః |

సా నో భూమిస్త్విషిం బలం రాష్ట్రే దధాతూత్తమే ||8||


యస్యామాపః పరిచరాః సమానీరహోరాత్రే అప్రమాదం క్షరన్తి |

సా నో భూమిర్భూరిధారా పయో దుహామథో ఉక్షతు వర్చసా ||9||


యామశ్వినావమిమాతాం విష్ణుర్యస్యాం విచక్రమే |

ఇన్ద్రో యాం చక్ర ఆత్మనే ऽనమిత్రాం శచీపతిః |

సా నో భూమిర్వి సృజతాం మాతా పుత్రాయ మే పయః ||10||


గిరయస్తే పర్వతా హిమవన్తో ऽరణ్యం తే పృథివి స్యోనమస్తు |

బభ్రుం కృష్ణామ్రోహిణీం విశ్వరూపాం ధ్రువాం భూమిం పృథివీమిన్ద్రగుప్తామ్ |

అజీతో ऽహతో అక్షతో ऽధ్యష్ఠామ్పృథివీమహమ్ ||11||


యత్తే మధ్యం పృథివి యచ్చ నభ్యం యాస్త ఊర్జస్తన్వః సంబభూవుః |

తాసు నో ధేహ్యభి నః పవస్వ మాతా భూమిః పుత్రో అహం పృథివ్యాః పర్జన్యః పితా స ఉ నః పిపర్తు ||12||


యస్యాం వేదిం పరిగృహ్ణన్తి భూమ్యాం యస్యాం యజ్ఞం తన్వతే విశ్వకర్మాణః |

యస్యాం మీయన్తే స్వరవః పృథివ్యామూర్ధ్వాః శుక్రా ఆహుత్యాః పురస్తాత్ |

సా నో భూమిర్వర్ధయద్వర్ధమానా ||13||


యో నో ద్వేషత్పృథివి యః పృతన్యాద్యో ऽభిదాసాన్మనసా యో వధేన |

తం నో భూమే రన్ధయ పూర్వకృత్వరి ||14||


త్వజ్జాతాస్త్వయి చరన్తి మర్త్యాస్త్వం బిభర్షి ద్విపదస్త్వం చతుష్పదః |

తవేమే పృథివి పఞ్చ మానవా యేభ్యో జ్యోతిరమృతం మర్త్యేభ్య ఉద్యన్త్సూర్యో రశ్మిభిరాతనోతి ||15||


తా నః ప్రజాః సం దుహ్రతాం సమగ్రా వాచో మధు పృథివి ధేహి మహ్యమ్ ||16||


విశ్వస్వం మాతరమోషధీనాం ధ్రువాం భూమిం పృథివీం ధర్మణా ధృతామ్ |

శివాం స్యోనామను చరేమ విశ్వహా ||17||


మహత్సధస్థం మహతీ బభూవిథ మహాన్వేగ ఏజథుర్వేపథుష్టే |

మహాంస్త్వేన్ద్రో రక్షత్యప్రమాదమ్ |

సా నో భూమే ప్ర రోచయ హిరణ్యస్యేవ సందృశి మా నో ద్విక్షత కశ్చన ||18||


అగ్నిర్భూమ్యామోషధీష్వగ్నిమాపో బిభ్రత్యగ్నిరశ్మసు |

అగ్నిరన్తః పురుషేషు గోష్వశ్వేష్వగ్నయః ||19||


అగ్నిర్దివ ఆ తపత్యగ్నేర్దేవస్యోర్వ1న్తరిక్షమ్ |

అగ్నిం మర్తాస ఇన్ధతే హవ్యవాహం ఘృతప్రియమ్ ||20||


అగ్నివాసాః పృథివ్యసితజ్ఞూస్త్విషీమన్తం సంశితం మా కృణోతు ||21||


భూమ్యాం దేవేభ్యో దదతి యజ్ఞం హవ్యమరంకృతమ్ |

భూమ్యాం మనుష్యా జీవన్తి స్వధయాన్నేన మర్త్యాః |

సా నో భూమిః ప్రాణమాయుర్దధాతు జరదష్టిం మా పృథివీ కృణోతు ||22||


యస్తే గన్ధః పృథివి సంబభూవ యం బిభ్రత్యోషధయో యమాపః |

యం గన్ధర్వా అప్సరసశ్చ భేజిరే తేన మా సురభిం కృణు మా నో ద్విక్షత కశ్చన ||23||


యస్తే గన్ధః పుష్కరమావివేశ యం సంజభ్రుః సూర్యాయా వివాహే |

అమర్త్యాః పృథివి గన్ధమగ్రే తేన మా సురభిం కృణు మా నో ద్విక్షత కశ్చన ||24||


యస్తే గన్ధః పురుషేషు స్త్రీషు పుంసు భగో రుచిః |

యో అశ్వేషు వీరేషు యో మృగేషూత హస్తిషు |

కన్యాయాం వర్చో యద్భూమే తేనాస్మాఁ అపి సం సృజ మా నో ద్విక్షత కశ్చన ||25||


శిలా భూమిరశ్మా పాంసుః సా భూమిః సంధృతా ధృతా |

తస్యై హిరణ్యవక్షసే పృథివ్యా అకరం నమః ||26||


యస్యాం వృక్షా వానస్పత్యా ధ్రువాస్తిష్ఠన్తి విశ్వహా |

పృథివీం విశ్వధాయసం ధృతామఛావదామసి ||27||


ఉదీరాణా ఉతాసీనాస్తిష్ఠన్తః ప్రక్రామన్తః |

పద్భ్యాం దక్షిణసవ్యాభ్యాం మా వ్యథిష్మహి భూమ్యామ్ ||28||


విమృగ్వరీం పృథివీమా వదామి క్షమాం భూమిం బ్రహ్మణా వావృధానామ్ |

ఊర్జం పుష్టం బిభ్రతీమన్నభాగం ఘృతం త్వాభి ని షీదేమ భూమే ||29||


శుద్ధా న ఆపస్తన్వే క్షరన్తు యో నః సేదురప్రియే తం ని దధ్మః |

పవిత్రేణ పృథివి మోత్పునామి ||30||


యాస్తే ప్రాచీః ప్రదిశో యా ఉదీచీర్యాస్తే భూమే అధరాద్యాశ్చ పశ్చాత్ |

స్యోనాస్తా మహ్యం చరతే భవన్తు మా ని పప్తం భువనే శిశ్రియాణః ||31||


మా నః పశ్చాన్మా పురస్తాన్నుదిష్ఠా మోత్తరాదధరాదుత |

స్వస్తి భూమే నో భవ మా విదన్పరిపన్థినో వరీయో యావయా వధమ్ ||32||


యావత్తే ऽభి విపశ్యామి భూమే సూర్యేణ మేదినా |

తావన్మే చక్షుర్మా మేష్టోత్తరాముత్తరాం సమామ్ ||33||


యచ్ఛయానః పర్యావర్తే దక్షిణం సఖ్యమభి భూమే పార్శ్వముత్తానాస్త్వా ప్రతీచీం యత్పృష్టీభిరధిశేమహే |

మా హింసీస్తత్ర నో భూమే సర్వస్య ప్రతిశీవరి ||34||


యత్తే భూమే విఖనామి క్షిప్రం తదపి రోహతు |

మా తే మర్మ విమృగ్వరి మా తే హృదయమర్పిపమ్ ||35||


గ్రీష్మస్తే భూమే వర్షాణి శరద్ధేమన్తః శిశిరో వసన్తః |

ఋతవస్తే విహితా హాయనీరహోరాత్రే పృథివి నో దుహాతామ్ ||36||


యాప సర్పం విజమానా విమృగ్వరీ యస్యామాసన్నగ్నయో యే అప్స్వన్తః |

పరా దస్యూన్దదతీ దేవపీయూనిన్ద్రం వృణానా పృథివీ న వృత్రమ్శక్రాయ దధ్రే వృషభాయ వృష్ణే ||37||


యస్యాం సదోహవిర్ధానే యూపో యస్యాం నిమీయతే |

బ్రహ్మాణో యస్యామర్చన్త్యృగ్భిః సామ్నా యజుర్విదః యుజ్యన్తే యస్యామృత్విజః సోమమిన్ద్రాయ పాతవే ||38||


యస్యాం పూర్వే భూతకృత ఋషయో గా ఉదానృచుః |

సప్త సత్రేణ వేధసో యజ్ఞేన తపసా సహ ||39||


సా నో భూమిరా దిశతు యద్ధనం కామయామహే |

భగో అనుప్రయుఙ్క్తామిన్ద్ర ఏతు పురోగవః ||40||


యస్యాం గాయన్తి నృత్యన్తి భూమ్యాం మర్త్యా వ్యైలబాః |

యుధ్యన్తే యస్యామాక్రన్దో యస్యామ్వదతి దున్దుభిః |

సా నో భూమిః ప్ర ణుదతాం సపత్నానసపత్నం మా పృథివీ కృణోతు ||41||


యస్యామన్నం వ్రీహియవౌ యస్యా ఇమాః పఞ్చ కృష్టయః |

భూమ్యై పర్జన్యపత్న్యై నమో ऽస్తు వర్షమేదసే ||42||


యస్యాః పురో దేవకృతాః క్షేత్రే యస్యా వికుర్వతే |

ప్రజాపతిః పృథివీం విశ్వగర్భామాశామాశాం రణ్యాం నః కృణోతు ||43||


నిధిం బిభ్రతీ బహుధా గుహా వసు మణిం హిరణ్యం పృథివీ దదాతు మే |

వసూని నో వసుదా రాసమానా దేవీ దధాతు సుమనస్యమానా ||44||


జనం బిభ్రతీ బహుధా వివాచసం నానాధర్మాణం పృథివీ యథౌకసమ్ |

సహస్రం ధారా ద్రవిణస్య మే దుహాం ధ్రువేవ ధేనురనపస్పురన్తీ ||45||


యస్తే సర్పో వృశ్చికస్తృష్టదంశ్మా హేమన్తజబ్ధో భృమలో గుహా శయే |

క్రిమిర్జిన్వత్పృథివి యద్యదేజతి ప్రావృషి తన్నః సర్పన్మోప సృపద్యచ్ఛివం తేన నో మృడ ||46||


యే తే పన్థానో బహవో జనాయనా రథస్య వర్త్మానసశ్చ యాతవే |

యైః సంచరన్త్యుభయే భద్రపాపాస్తం పన్థానం జయేమానమిత్రమతస్కరం యచ్ఛివం తేన నో మృడ ||47||


మల్వం బిభ్రతీ గురుభృద్భద్రపాపస్య నిధనం తితిక్షుః |

వరాహేణ పృథివీ సంవిదానా సూకరాయ వి జిహీతే మృగాయ ||48||


యే త ఆరణ్యాః పశవో మృగా వనే హితాః సింహా వ్యాఘ్రాః పురుషాదశ్చరన్తి |

ఉలం వృకం పృథివి దుఛునామిత ఋక్షీకాం రక్షో అప బాధయాస్మత్ ||49||


యే గన్ధర్వా అప్సరసో యే చారాయాః కిమీదినః |

పిశాచాన్త్సర్వా రక్షాంసి తానస్మద్భూమే యావయ ||50||


యాం ద్విపాదః పక్షిణః సంపతన్తి హంసాః సుపర్ణాః శకునా వయాంసి |

యస్యాం వాతో మాతరిశ్వేయతే రజాంసి కృణ్వంశ్చ్యావయంశ్చ వృక్షాన్ |

వాతస్య ప్రవాముపవామను వాత్యర్చిః ||51||


యస్యాం కృష్ణమరుణం చ సంహితే అహోరాత్రే విహితే భూమ్యామధి |

వర్షేణ భూమిః పృథివీ వృతావృతా సా నో దధాతు భద్రయా ప్రియే ధామనిధామని ||52||


ద్యౌశ్చ మ ఇదం పృథివీ చాన్తరిక్షం చ మే వ్యచః |

అగ్నిః సూర్య ఆపో మేధాం విశ్వే దేవాశ్చ సం దదుః ||53||


అహమస్మి సహమాన ఉత్తరో నామ భూమ్యామ్ |

అభీషాడస్మి విశ్వాషాడాశామాశాం విషాసహిః ||54||


అదో యద్దేవి ప్రథమానా పురస్తాద్దేవైరుక్తా వ్యసర్పో మహిత్వమ్ |

ఆ త్వా సుభూతమవిశత్తదానీమకల్పయథాః ప్రదిశశ్చతస్రః ||55||


యే గ్రామా యదరణ్యం యాః సభా అధి భూమ్యామ్ |

యే సంగ్రామాః సమితయస్తేషు చారు వదేమ తే ||56||


అశ్వ ఇవ రజో దుధువే వి తాన్జనాన్య ఆక్షియన్పృథివీం యాదజాయత |

మన్ద్రాగ్రేత్వరీ భువనస్య గోపా వనస్పతీనాం గృభిరోషధీనామ్ ||57||


యద్వదామి మధుమత్తద్వదామి యదీక్షే తద్వనన్తి మా |

త్విషీమానస్మి జూతిమానవాన్యాన్హన్మి దోధతః ||58||


శన్తివా సురభిః స్యోనా కీలాలోధ్నీ పయస్వతీ |

భూమిరధి బ్రవీతు మే పృథివీ పయసా సహ ||59||


యామన్వైఛద్ధవిషా విశ్వకర్మాన్తరర్ణవే రజసి ప్రవిష్టామ్ |

భుజిష్య1ం పాత్రం నిహితం గుహా యదావిర్భోగే అభవన్మాతృమద్భ్యః ||60||


త్వమస్యావపనీ జనానామదితిః కామదుఘా పప్రథానా |

యత్త ఊనం తత్త ఆ పూరయాతి ప్రజాపతిః ప్రథమజా ఋతస్య ||61||


ఉపస్థాస్తే అనమీవా అయక్ష్మా అస్మభ్యం సన్తు పృథివి ప్రసూతాః |

దీర్ఘం న ఆయుః ప్రతిబుధ్యమానా వయం తుభ్యం బలిహృతః స్యామ ||62||


భూమే మాతర్ని ధేహి మా భద్రయా సుప్రతిష్ఠితమ్ |

సంవిదానా దివా కవే శ్రియాం మా ధేహి భూత్యామ్ ||63||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము