అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 8)


యన్మన్యుర్జాయామావహత్సంకల్పస్య గృహాదధి |

క ఆసం జన్యాః కే వరాః క ఉ జ్యేష్ఠవరో ऽభవత్ ||


తపశ్చైవాస్తాం కర్మ చాన్తర్మహత్యర్ణవే |

త ఆసం జన్యాస్తే వరా బ్రహ్మ జ్యేష్ఠవరో ऽభవత్ ||


దశ సాకమజాయన్త దేవా దేవేభ్యః పురా |

యో వై తాన్విద్యాత్ప్రత్యక్షం స వా అద్య మహద్వదేత్ ||


ప్రాణాపానౌ చక్షుః శ్రోత్రమక్షితిశ్చ క్షితిశ్చ యా |

వ్యానోదానౌ వాఙ్మనస్తే వా ఆకూతిమావహన్ ||


అజాతా ఆసన్నృతవో ऽథో ధాతా బృహస్పతిః |

ఇన్ద్రాగ్నీ అశ్వినా తర్హి కం తే జ్యేష్ఠముపాసత ||


తపశ్చైవాస్తాం కర్మ చాన్తర్మహత్యర్ణవే |

తపో హ జజ్ఞే కర్మణస్తత్తే జ్యేష్ఠముపాసత ||


యేత ఆసీద్భూమిః పూర్వా యామద్ధాతయ ఇద్విదుః |

యః వై తాం విద్యాన్నామథా స మన్యేత పురాణవిత్ ||


కుత ఇన్ద్రః కుతః సోమః కుతో అగ్నిరజాయత |

కుతస్త్వష్టా సమభవత్కుతో ధాతాజాయత ||


ఇన్ద్రాదిన్ద్రః సోమాత్సోమో అగ్నేరగ్నిరజాయత |

త్వష్టా హ జజ్ఞే త్వష్టుర్ధాతుర్ధాతాజాయత ||


యే త ఆసన్దశ జాతా దేవా దేవేభ్యః పురా |

పుత్రేభ్యో లోకం దత్త్వా కస్మింస్తే లోక ఆసతే ||


యదా కేశానస్థి స్నావ మాంసం మజ్జానమాభరత్ |

శరీరం కృత్వా పాదవత్కం లోకమను ప్రావిశత్ ||


కుతః కేశాన్కుతః స్నావ కుతో అస్థీన్యాభరత్ |

అఙ్గా పర్వాణి మజ్జానం కో మాంసం కుత ఆభరత్ ||


సంసిచో నామ తే దేవా యే సంభారాన్త్సమభరన్ |

సర్వం సంసిచ్య మర్త్యం దేవాః పురుషమావిశన్ ||


ఊరూ పాదావష్ఠీవన్తౌ శిరో హస్తావథో ముఖమ్ |

పృష్టీర్బర్జహ్యే పార్శ్వే కస్తత్సమదధాదృషిః ||


శిరో హస్తావథో ముఖం జిహ్వాం గ్రీవాశ్చ కీకసాః |

త్వచా ప్రావృత్య సర్వం తత్సంధా సమదధాన్మహీ ||


యత్తచ్ఛరీరమశయత్సంధయా సంహితం మహత్ |

యేనేదమద్య రోచతే కో అస్మిన్వర్ణమాభరత్ ||


సర్వే దేవా ఉపాశిక్షన్తదజానాద్వధూః సతీ |

ఈశా వశస్య యా జాయా సాస్మిన్వర్ణమాభరత్ ||


యదా త్వష్టా వ్యతృణత్పితా త్వష్టుర్య ఉత్తరః |

గృహం కృత్వా మర్త్యం దేవాః పురుషమావిశన్ ||


స్వప్నో వై తన్ద్రీర్నిరృతిః పాప్మానో నామ దేవతాః |

జరా ఖాలత్యం పాలిత్యం శరీరమను ప్రావిశన్ ||


స్తేయం దుష్కృతం వృజినం సత్యం యజ్ఞో యశో బృహత్ |

బలం చ క్షత్రమోజశ్చ శరీరమను ప్రావిశన్ ||


భూతిశ్చ వా అభూతిశ్చ రాతయో ऽరాతయశ్చ యాః |

క్షుధశ్చ సర్వాస్తృష్ణాశ్చ శరీరమను ప్రావిశన్ ||


నిన్దాశ్చ వా అనిన్దాశ్చ యచ్చ హన్తేతి నేతి చ |

శరీరం శ్రద్ధా దక్షిణాశ్రద్ధా చాను ప్రావిశన్ ||


విద్యాశ్చ వా అవిద్యాశ్చ యచ్చాన్యదుపదేశ్యమ్ |

శరీరం బ్రహ్మ ప్రావిశదృచః సామాథో యజుః ||


ఆనన్దా మోదాః ప్రముదో ऽభిమోదముదశ్చ యే |

హసో నరిష్టా నృత్తాని శరీరమను ప్రావిశన్ ||


ఆలాపాశ్చ ప్రలాపాశ్చాభిలాపలపశ్చ యే |

శరీరం సర్వం ప్రావిశన్నాయుజః ప్రయుజో యుజః ||


ప్రాణాపానౌ చక్షుః శ్రోత్రమక్షితిశ్చ క్షితిశ్చ యా |

వ్యానోదానౌ వాన్మనః శరీరేణ త ఈయన్తే ||


ఆశిషశ్చ ప్రశిషశ్చ సంశిషో విశిషశ్చ యాః |

చిత్తాని సర్వే సంకల్పాః శరీరమను ప్రావిశన్ ||


ఆస్తేయీశ్చ వాస్తేయీశ్చ త్వరణాః కృపణాశ్చ యాః |

గుహాః శుక్రా స్థూలా అపస్తా బీభత్సావసాదయన్ ||


అస్థి కృత్వా షమిధం తదష్ట ఆపో అసాదయన్ |

రేతః కృతివాజ్యం దేవాః పురుషమావిశన్ ||


యా ఆపో యాశ్చ దేవతా యా విరాట్బ్రహ్మణా సహ |

శరీరం బ్రహ్మ ప్రావిశచ్ఛరీరే ऽధి ప్రజాపతిః ||


సూర్యశ్చక్షుర్వాతః ప్రాణం పురుషస్య వి భేజిరే |

అథాస్యేతరమాత్మానం దేవాః ప్రాయఛన్నగ్నయే ||


తస్మాద్వై విద్వాన్పురుషమిదం బ్రహ్మేతి మన్యతే |

సర్వా హ్యస్మిన్దేవతా గావో గోష్ఠ ఇవాసతే ||


ప్రథమేన ప్రమారేణ త్రేధా విష్వఙ్వి గఛతి |

అద ఏకేన గఛత్యద ఏకేన గఛత్యిహైకేన ని షేవతే ||


అప్సు స్తీమాసు వృద్ధాసు శరీరమన్తరా హితమ్ |

తస్మిం ఛవో ऽధి అన్తరా తస్మాచ్ఛవో ऽధ్యుచ్యతే ||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము