అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 7)ఉచ్ఛిష్టే నామ రూపం చోచ్ఛిష్టే లోక ఆహితః |

ఉచ్ఛిష్ట ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ విశ్వమన్తః సమాహితమ్ ||


ఉచ్ఛిష్టే ద్యావాపృథివీ విశ్వం భూతం సమాహితమ్ |

ఆపః సముద్ర ఉచ్ఛిష్టే చన్ద్రమా వాత ఆహితః ||


సన్నుచ్ఛిష్టే అసంశ్చ ఉభౌ మృత్యుర్వాజః ప్రజాపతిః |

లైక్యా ఉచ్ఛిష్ట ఆయత్తా వ్రశ్చ ద్రశ్చాపి శ్రీర్మయి ||


దృఢో దృంహస్థిరో న్యో బ్రహ్మ విశ్వసృజః దశ |

నాభిమివ సర్వతః చక్రముచ్ఛిష్టే దేవతాస్శ్రితాః ||


ఋక్సామ యజురుచ్ఛిష్ట ఉద్గీథః ప్రస్తుతమ్స్తుతమ్ |

హిఙ్కార ఉచ్ఛిష్టే స్వరః సామ్నో మేదిశ్చ తన్మయి ||


అैన్ద్రాగ్నం పావమానం మహానామ్నీర్మహావ్రతమ్ |

ఉచ్ఛిష్టే యజ్ఞస్యాఙ్గాన్యన్తర్గర్భ ఇవ మాతరి ||


రాజసూయం వాజపేయమగ్నిష్టోమః తదధ్వరః |

అర్కాశ్వమేధావుచ్ఛిష్టే జీవబర్హిర్మదిన్తమః ||


అగ్న్యాధేయమథో దీక్షా కామప్రశ్ఛన్దసా సహ |

ఉత్సన్నా యజ్ఞాః సత్రాణ్యుచ్ఛిష్టే ऽధి సమాహితాః ||


అగ్నిహోత్రం చ శ్రద్ధా చ వషట్కారో వ్రతం తపః |

దక్షిణేష్టం పూర్తం చోచ్ఛిష్టే ऽధి సమాహితాః ||


ఏకరాత్రో ద్విరాత్రః సద్యఃక్రీః ప్రక్రీరుక్థ్యః |

ఓతం నిహితముచ్ఛిష్టే యజ్ఞస్యాణూని విద్యయా ||


చతూరాత్రః పఞ్చరాత్రః షడ్రాత్రశ్చోభయః సహ |

షోడశీ సప్తరాత్రశ్చోచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే యే యజ్ఞా అమృతే హితాః ||


ప్రతీహారో నిధనం విశ్వజిచ్చాభిజిచ్చ యః |

సాహ్నాతిరాత్రావుచ్ఛిష్టే ద్వాదశాహో ऽపి తన్మయి ||


సూనృతా సమ్నతిః క్షేమః స్వధోర్జామృతం సహః |

ఉచ్ఛిష్టే సర్వే ప్రత్యఞ్చః కామాః కామేన తతృపుహ్ ||


నవ భూమీః సముద్రా ఉచ్ఛిస్టే అధి శ్రితా దివః |

ఆ సూర్యో భాత్యుచ్ఛిష్టే ऽహోరాత్రే అపి తన్మయి ||


ఉపహవ్యం విషూవన్తం యే చ యజ్ఞా గుహా హితాః |

బిభర్తి భర్తా విశ్వస్యోచ్ఛిష్టో జనితుః పితా ||


పితా జనితురుచ్ఛిస్టో ऽసోః పౌత్రః పితామహః |

స క్షియతి విశ్వస్యేశానో వృషా భూమ్యామతిఘ్న్యః ||


ఋతం సత్యం తపో రాస్ట్రం శ్రమో ధర్మశ్చ కర్మ చ |

భూతం భవిష్యదుచ్ఛిష్టే వీర్యం లక్ష్మీర్బలం బలే ||


సమృద్ధిరోజ ఆకుతిః క్షత్రం రాష్ట్రం షడుర్వ్యః |

సంవత్సరో ऽధ్యుచ్ఛిస్త ఇడా ప్రైషా గ్రహా హవిః ||


చతుర్హోతార ఆప్రియశ్చాతుర్మాస్యాని నీవిదః |

ఉచ్ఛిష్టే యజ్ఞాః హోత్రాః పశుబన్ధాస్తదిష్టయః ||


అర్ధమాసాశ్చ మాసాశ్చార్తవా ఋతుభిః సహ |

ఉచ్ఛిష్టే ఘోషిణీరాపః స్తనయిత్నుః శ్రుతిర్మహీ ||


శర్కరాః సికతా అశ్మాన ఓషధయో వీరుధస్తృణా |

అభ్రాణి విద్యుతో వర్షముచ్ఛిష్టే సంశ్రితా శ్రితా ||


రాద్ధిః ప్రాప్తిః సమాప్తిర్వ్యాప్తిర్మహ ఏధతుః |

అత్యాప్తిరుచ్ఛిష్టే భూతిశ్చాహితా నిహితా హితా ||


యచ్చ ప్రాణతి ప్రాణేన యచ్చ పశ్యతి చక్షుషా |

ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః ||


ఋచః సామాని ఛన్దాంసి పురాణం యజుషా సహ |

ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః ||


ప్రాణాపానౌ చక్షుః శ్రోత్రమక్షితిశ్చ క్షితిశ్చ యా |

ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః ||


ఆనన్దా మోదాః ప్రముదో ऽభిమోదముదశ్చ యే |

ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః ||


దేవాః పితరో మనుష్యా గన్ధర్వాప్సరసశ్చ యే |

ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః ||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము