అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 11 - సూక్తము 6)అగ్నిమ్బ్రూమో వనస్పతీనోషధీరుత వీరుధః |

ఇన్ద్రం బృహస్పతిం సూర్యం తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


బ్రూమో రాజానం వరుణం మిత్రం విష్ణుమథో భగమ్ |

అంశం వివస్వన్తం బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసహ్ ||


బ్రూమో దేవం సవితారం ధాతారముత పూషణమ్ |

త్వష్టారమగ్రియం బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసహ్ ||


గన్ధర్వాప్సరసో బ్రూమో అశ్వినా బ్రహ్మణస్పతిమ్ |

అర్యమా నామ యో దేవస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


అహోరాత్రే ఇదం బ్రూమః సూర్యాచన్ద్రమసావుభా |

విశ్వానాదిత్యాన్బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


వాతం బ్రూమః పర్జన్యమన్తరిక్షమథో దిశః |

ఆశాశ్చ సర్వా బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


ముఞ్చన్తు మా శపథ్యాదహోరాత్రే అథో ఉషాః |

సోమో మా దేవో ముఞ్చతు యమాహుశ్చన్ద్రమా ఇతి ||


పార్థివా దివ్యః పశవ ఆరణ్యా ఉత యే మృగాః |

శకున్తాన్పక్షినో బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


భవాశర్వావిదం బ్రూమో రుద్రం పశుపతిశ్చ యః |

ఇషూర్యా ఏషాం సంవిద్మ తా నః సన్తు సదా శివాః ||


దివం బ్రూమో నక్షత్రాణి భూమిం యక్షాణి పర్వతాన్ |

సముద్రా నద్యో వేశన్తాస్తే నో ముఞ్చన్త్వమ్హసః ||


సప్తర్షీన్వా ఇదం బ్రూమో ऽపో దేవీః ప్రజాపతిమ్ |

పితౄన్యమశ్రేష్ఠాన్బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


యే దేవా దివిషదో అన్తరిక్షసదశ్చ యే |

పృథివ్యాం శక్రా యే శ్రితాస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


ఆదిత్యా రుద్రా వసవో దివి దేవా అథర్వానః |

అఙ్గిరసో మనీషిణస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


యజ్ఞం బ్రూమో యజమానమృచః సామాని భేషజా |

యజూంషి హోత్రా బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


పఞ్చ రాజ్యాని వీరుధాం సోమశ్రేష్ఠాని బ్రూమః |

దర్భో భఙ్గో యవః సహస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


అరాయాన్బ్రూమో రక్షాంసి సర్పాన్పుణ్యజనాన్పితౄన్ |

మృత్యూనేకశతం బ్రూమస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


ఋతూన్బ్రూమ ఋతుపతీనార్తవానుత హాయనాన్ |

సమాః సంవత్సరాన్మాసాంస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


ఏత దేవా దక్షిణతః పశ్చాత్ప్రాఞ్చ ఉదేత |

పురస్తాదుత్తరాచ్ఛక్రా విశ్వే దేవాః సమేత్య తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


విశ్వాన్దేవానిదం బ్రూమః సత్యసంధానృతవృధః |

విశ్వాభిః పత్నీభిః సహ తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


సర్వాన్దేవానిదం బ్రూమః సత్యసంధానృతావృధః |

సర్వాభిః పత్నీభిః సహ తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


భూతం బ్రూమో భూతపతిం భూతానాముత యో వశీ |

భూతాని సర్వా సంగత్య తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||


యా దేవీః పఞ్చ ప్రదిశో యే దేవా ద్వాదశ ర్తవహ్ |

సంవత్సరస్య యే దంష్ట్రాస్తే నః సన్తు సదా శివాః ||


యన్మాతలీ రథక్రీతమమృతం వేద భేషజమ్ |

తదిన్ద్రో అప్సు ప్రావేశయత్తదాపో దత్త భేషజమ్ ||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము